Her kommer en egen side om NOFs mer forskningspregede prosjekter.

For NOF og BirdLife International er grunnleggende forskning en av bærebjelkene i vår tilnærming til bevaringsproblematikken. Uten god og ikke minst riktig kunnskap er det ikke mulig å komme med gode tiltak for å kunne ta vare på vår felles natur og fugleliv. For NOFs fagavdeling er det noen enkeltarter som står i fokus hvor det legges ned stor innsats for å skaffe fram god kunnskap. Et av virkemidlene for å sikre at den kunnskapen vi framskaffer holder høy kvalitet er at vi ikke bare lager detaljerte rapporter med grundige metodekapitler, men også at vi tilstreber å publisere så mye som mulig av resultatene internasjonalt i fagfellevurderte tidsskrifter.

NOF bruker mange forskjellige databaser. De to viktigste eksterne databasene er Rapportsystemet for fugler og Fargering-databasen. Har du observasjoner av fugler så rapporter på førstnevnet. Har du avlesninger av fareringer så rapporter på den andre.