Fjellvåken i trøbbel?

Klimaet er i kraftig endring, noe som vil få stor betydning for utbredelse og antall for en rekke fuglearter (Berteaux mfl. 2004, Cotton 2003, Huntley mfl. 2006). Spesielt i arktiske områder er forventningene om dramatiske endringer store.

Siden midten på 1980-tallet har populasjonssvingningene til flere smågnagerarter (mus og lemen) i Europa flatet ut (Ims mfl. 2008, Ims & Fuglei 2005) og medført et dårligere næringsgrunnlag for smågnagerspesialister. Årsaken til utflatingen og nedgangen knyttes til klimaendringer, men har forskjellige årsaksfaktorer og virkning avhengig av geografisk område. Flere arter av rovfugl er helt avhengig av smågnagersyklusen til spesielt lemen og gråsidemus (cf. Wiklund m.fl. 1999).

Snøugle, jordugle og fjellvåk er arter som er totalt avhengig av smågnagere for vellykket hekking (cf. Potapov 1997), og i år med lave smågnagerforekomster kan disse artene være totalt fraværende i en region i hekkesesongen. Basert på bla. gjenfunnsanalyser av ringmerkede fugler er det spekulert i om alle disse artene er nomadiske og at de aktivt beveger seg over store områder for å finne habitater med lemenpopulasjoner i toppfase (Bakken m.fl. 2003, Fransson & Pettersson 2001, Newton 2006, Whitaker mfl. 1996).

Fjellvåken har en sirkumpolar utbredelse med hekkeområder fra Norge, gjennom nordlige Sverige, Finland, Russland og Nord-Amerika (cf. Gjershaug mfl. 1994, Cramp 1980). Verdensbestanden er meget grovt anslått til 500 000 individer (BirdLife International 2009), mens den norske bestanden har et estimat på 5 000-10 000 par i gode smågnagerår (Gjershaug mfl. 1994). Etter en positivbestandstrend på 1950- og 60-tallet er det nå en stor bekymring i ornitologiske kretser for utviklingen. De siste 10-20 årene har arten forsvunnet fra mange områder og trekktellinger bla. på Falsterbo i Sverige viser at arten har en negativ bestandsutvikling. Simuleringer basert på klimaendringer gir en forventning på at hele 60% av det sørlige utbredelsesområdet vil være uegnet i løpet av det 21-århundre (Huntley mfl. 2007), og koblet med en kraftig nedgang i primærbyttedyr som lemen gir det grunn til bekymring. Det er også grunn til å anta at foreliggende bestandsanslag er for høye, hvis arten lever et totalt nomadisk liv, og hvor hekkeområdet kun bestemmes av tilgang på smågnagere.

Norsk ornitologisk forening igangsatte derfor et satellittelemetri-studium i 2010 for å kartlegge vandringene og framskaffe data som viser hvor individene går til hekking fra år til år.

Referanser

 • Bakken, V. , Runde, O. & Tjørve, E. 2003. Norsk ringmerkingsatlas. Vol. 1. Stavanger museum, Stavanger.
 • Berteaux, D., Réale, D., McAdam, A.G. & Boutin, S. 2004. Keeping pace with fast climate change: can Arctic life count on evolution? Integr. Comp. Biol. 44: 140-151.
 • BirdLife International 2009. Species factsheet: Buteo lagopus. Downloaded from http://www.birdlife.org on 10/1/2010.
 • Cotton, P.A. 2003. Avian migration phenology and global climate change. PNAS 100: 12219-12222.
 • Cramp, S. 1980. Handbook of the birds of Europe, the Middle East and North Africa. The Birds of the Western Palearctic. Vol. II. Oxford University Press, Oxford.
 • Fransson, T. & Pettersson, J. 2001. Svensk ringmärkingsatlas. Vol. 1. Stockholm.
 • Gjershaug, J.O., Thingstad, P.G., Eldøy, S. & Byrkjeland, S. 1994. Norsk fugleatlas. Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu, 552 s.
 • Huntley, B., Collingham, Y.C., Green, R.E., Hilton, G.M., Rahbek,C. & Willis, S.G. 2006. Potential impacts of climatic change upon geographical distribution of birds. Ibis 148:8-28.
 • Huntley, B., Green, R.E., & Collingham, Y.C. 2007. A climatic atlas of European breeding birds. Lynx editions.
 • Ims, R.A. & Fuglei, E. 2005. Trophic interaction cycles in tundra ecosystems and the impact of climate change. BioScience 55: 311-322.
 • Ims, R.A., Henden, J.-A. & Killengreen, S.T. 2008. Collapsing population cycles. TREE 23: 79-86.
 • Newton, I. 2006. Advances in the study of irruptive migration. Ardea 94: 433-460.
 • Potapov, E.R. 1997. What determines the population density and reproductive success of rough-legged buzzards, Buteo lagopus, in the Siberian tundra? Oikos 78: 362-376.
 • Wiklund, C.G., Angerbjörn, A., Isakson, E., Kjellén, N. & Tannerfeldt, M. 1999. Lemming predators on the Siberian tundra. Ambio 28: 281–286.
 • Whitaker, D.M., Montevecchi, W.A. & Gosse, J.W. 1996. Breeding season irruptions of rough-legged hawks (Buteo lagopus) on Insular Newfoundland. Arctic 49: 306-310.


 • Årets fugl 2014

  Hjelp til med å kartlegge trekk og hekkeforekomst hos fjellvåk i 2014!

  "piiiiæh - piiiiæh" - Fjellvåk er valgt til Årets fugl i NOF! Artikkelen om oppstart og status i Vår Fuglefauna finner du her:

  Vi bruker Rapportsystemet for fugler som vårt viktigste verktøy for å samle opplysninger om forekomst. Legg inn nye og gamle observasjoner nå i 2014 så kommer de til nytte for en av våre kjæreste rovfugler!