Lappspoven, en nordlig hekkeart

Lite er egentlig kjent om lappspovens hekkebestander, trekkruter og overvintringsområder, og i dette prosjektet går NOF nye veier for å framskaffe ny kunnskap om den norske lappspovebestanden. Til tross for at vi vet at det er en overvintrende bestand på 120 000 individer i Europa, så har BirdLife International anslått hekkebestanden til bare 2 800 - 14 800 individer (BirdLife International 2004) i de antatte hekkeområdene i Europa (inkludert Nordvest-Russland). Det vil si at det er mer enn 100 000 individer av de europeiske overvintrerne som enten hekker utenfor Europa, eller som har ukjente hekkeområder i Nord-Europa! Det er Norge og Russland som har de største bestandene på hhv. 1000-3000 par og 3000-4000 par. I Norge er lappspovens hovedutbredelse i Finnmark og Troms, men denne er generelt dårlig kjent (Larsen 1994).

  • Larsen, T. 1994. Lappspove Limosa lapponica. S. 202-203 i Gjershaug, J.O., Thingstad, P.G., Eldøy, S., Byrkjeland, S. (eds) 1994. Norsk fugleatlas. Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu. 552s.
  • BirdLife International 2004. Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status. BirdLife International, Cambridge UK.