IBA kartlegging i Norge
                  Viktige fugleområder i Norge

Info Arter IBAer Artsoversikt Logg inn

RapporterePå denne siden kan du finne oversikter over IBA-status for samtlige norske hekkearter, samt noen tillegg. I menyen under kan du velge en art du ønsker å undersøke nærmere.

Oversikt:Treff i Litteraturbasen
9265 treff: Alpin, O. V. 1896. An Ornithological Tour in Norway. Zoologist 3: 416-432, 441-462.  Benson, J. 1895. Ornithological notes from Norway. Zoologist 2: 287-292.  Collin, J. 1896. Skandinaviens Fugle. København.  Cordeaux, J. 1897. Notes from Norway. Zoologist 4: 22-xx.  Schrøder, J. 1880. Mittheilungen Ÿber eine Reise nach Norwegen. Mittheil. Ornith. Ver. Wien 15.  Zollikofer, E. 1891-92. Ornithologische Reisenotizen aus Norwegen. Vortrag. Bericht. St. Gallisch. Naturw. Ges.: 272-294.  Schrøder, J. 1880. †ber Schneeulen in Norwegen. Gef. Welt. 9: 348.  Bell, T. H. 1966. British ornithologist in southern Norway. Countryside 20: 328-332.  Lie, H. 1912. Skogens fugler og insekter. Lærebok for skogskolerne. Kristiania. 117 s.  Bergo, G. 1982. Ornitologiske undersøkelser i Jostedalsvassdraget sommeren 1981, i forbindelse med Breheimenutbyggingen. Univ. Bergen, Zool. Mus. Rapp. nr. 36. 48 s.  Blom, P. 1896. Beskrivelse av Valle prestegjeld. Gjøvik 1896.  Lie, H. 1912. Skogens fugler og insekter. Lærebok for skogskolene. Kristiania.  Wiel, J. 1804. Beskrivelse over Ringerike og Hallingdal. Top. Journ. f. Norge. Bind IX, Hefte 31. (om fugl s.143)  Davidson, A. 1954. A bird-watcher in Scandinavia. Chapman & Hall, 208 s.  Chapman, ? 1893. Tittel? The Field 15. feb. 1893.  Norsk Ornitologisk Forening 1996. Bestandsforhold og bruk av nøkkelbiotoper hos norske låvesvaler 1995. Norsk Ornitologisk Forening Rapport nr. 1-1996.  Hagen, Y. 1937. Fjærdraktens utvikling hos lirypen (Lagopus lagopus L.). Med en undersøkelse over kyllingenes vekst og utvikling. Det Norske Vidensk.-akad. i Oslo. Skr. 1936 no. 10: 1-90.  Friis, P. C. 1613. Norriges bescrifuelse.  Hagen, Y. 1935. Ornithologiske iakttagelser i Bygland, Setesdal, 1932-34. Med særlig henblikk på perleuglens og ... Norsk Orn. tidsskr. IV-14&15: 71-111.  Slagsvold, T. 1975. Breeding time of birds in relation to latitude. Nytt Mag. Zool. 23: 213-218.  Collett, R. 1872. Om Craniets Assymetri hos Nyctala tengmalmi, Gm. Christiania Videnskabsselskabs Forhandlinger, 1872. 7 s.  Graighead, F. & Graighead, J. 1937. Jakt ved hjelp av falker, hauker og ugler. Jakt og Fiske 8, nr. 9: 22-23.  Bekken, J. 1972. Gråtrosten. Skogeieren 59, nr. 12: 50.  "Fredga, S., Bengtsson, G. & Hohle, P. 1981. Jakt og vilt i Norden. Bokgruppen i Malmš AB, BonnierFakta Bokfšrlag AB, Stockholm og Gyldendal Norsk Forlag, Oslo. 254 sider."  Frislid, R. 1984. Vi må jo ha en travbane! Norsk Natur 20(4): 98.  Sørli, D. 1972. Lundehund og lundefangst. Norsk Skogbruksmuseums rbok 1972: 75-86.  "Piersma, T. (compiler) 1986. Breeding waders in Europe  "Hauge, E. S. 1986. Kleptoparasittisme  Larsen, B. H. under arbeid. Totenvika naturreservat - status for fuglefaunen i verneområdet. Rapport.  Bratli, H. & Larsen, B. H. under arbeid. Biologisk mangfold i Eidsvoll kommune. NIJOS-Rapport.  Svensson, S., Svensson, M. & Tjernberg, M. 1999. Svensk fågelatlas. Vår FågelvŠrld, supplement 31. Stockholm. 550 s.  . Udatert. . Journal fŸr Ornithologie 1 Jahrgang p. 319.  . 1840. . Naturf. forhandl. p. 278.  .1979. . : :   .1983. . : :   .1972. . : :   Strand L. . 2002. Forvaltningsplan for dammer og amfibier i Oslo og Akershus. - Rapport til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. (70 s.)  Haugan, R. 1993. 5.-6. september. Ekskursjon til Totenåsen på Østre Toten og Fjellsjøkampen i Hurdal kommune. Blyttia 51: 77-78.  Knoff, C. 1999. Blir bestandsskogbruket hønsehaukens bane? Vår Fuglefauna 22: 81-86.  (Forsius, Irmer). 1930. Irmer Forsius. Ornis Fennica 7: 120.  ? 1984. Nordre Øyeren. Rapport 1977-1983. Toppdykker'n Suppl. 1984.  ? 1991. Fuglelivet på Fornebo frem til og med 1989. Toppdykker'n Suppl. 1991.  ? 1994. Nordre Øyeren. Rapport 1988-1991. Nordre Øyeren Fuglestasjon.  ?? 1978. Fugle på Store Ekkerøy 1970-78. Stensilert rapport, 11 sider.  Aabakken, R. & Myrberget, S. 1975. Registrering av fugler og pattedyr i det planlagte reguleringsområdet i Alta-Vassdraget. Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk, Viltforskningen, rapport 62 sider.  Aagaard, E. 1980. Jaktfalk. Gamvik Museum og Historielag, rsskrift 1980:20.  Aagaard, H. M. 1930. Litt om fuglelivet omkring Larkollen i Oslofjord. Norsk ornit. tidsskr. III. Nr. 11-12: 224-229.  Aagaard, K. & Dolmen, D. 1996. Limnofauna norvegica. Katalog over norsk ferskvannsfauna. Tapir forlag. 310 s.  Aagaard, K., Brækken, T. & Jonsson, B. (red.), 2002. Biologisk mangfold i ferskvann. Regional vurdering av sjeldne dyr og planter. NINA Temahefte 21. 48 pp.  Aakvik, P. I. 1974. Om en fugletur. Rallus 4: 127.  Aalvik, B. & Rossebø, L. 1969. Undersøkelser over forekomst av salmonellabakterier i tarminnhold og avsatt faeces fra måkearter i norske kyststrøk. Norsk Vet. Tidsskr. 21: 389-393.  Aalvik, K. & Berge, L. 1976. Planlagt vassdragsutbygging i Rauma/Ulvåa. Konsekvenser for friluftsliv og landskapskarakter. Upubl. hovedoppgave NLH. 180 s.  Aalvik, K. & Berge, L. 1976. Planlagt vassdragsutbygging i Rauma/Ulvåa. Konsekvenser for friluftsliv og landskapskarakter. Upubl. hovedoppgave NLH. 180 s.  Aamot, O. C., Medby, C. & Grønlien, H. 1991. Andeholkprosjektet i Lågendeltaet 1990. Hujon 17: 196-209.  Aandahl, A. 1966. Noen fugleobservasjoner fra Nordmøre. Fauna 19: 118.  Aanderaa, R., Rolstad, J. & Søgnen, S. M. 1996. Biologisk mangfold i skog. Norges Skogeierforbund og Landbruksforlaget, Oslo.  Aanes, R., Swenson, J. E. & Linnell, J. D. 1996. Rovvilt og sauenæring i Norge. 1. Tap av sau til rovvilt, en presentasjon av tapets omfang basert på brukeropplysninger. NINA Oppdragsmelding 434: 1-46.  Aanes, R., Swenson, J. E. & Linnell, J. D. 1996. Rovvilt og sauenæring i Norge. 1. Tap av sau til rovvilt, en presentasjon av tapets omfang basert på brukeropplysninger. NINA Oppdragsmelding 434: 1-46.  Aanje, A. 1974. Steppebrakksvale på Mølen, Brunlanes. Sterna 13: 253-254.  Aarhus, I. 1997. Miljø- og naturressursstatus for Lillehammer. Stiftelsen Lillehammer Miljø. Rapport, 73 s.  Aars, I. 1976. Kråka ropar sitt navn. Um fuglar i navn og nevning, ordtak og sportak. Tidsskrift for Valdres Historielag rbok 1976: 39-71.  Aars, I. (red.) 1976. rbok 1976. Hovudemne: Fuglar. Tidsskrift for Valdres Historielag rbok 1976. 192 s.  "Aars, F. 1947. Utvalg fra ""Den norske natur skildret i bilder fra jaktlivet"" og ""Opptegnelser fra mitt jegerliv"". Oslo."  Aars, S. 1927. Fugleboken. Annen samling, med illustrasjoner. J. W. Cappelens Forlag, Oslo. 108 s.  Aarseth, T. 1986. Utredning om vårjakt på andefugler i Kautokeino. Vilt- og Fiskenytt 3: 32-33.  Aarseth, T. 1987. Direktoratet foreslår en begrenset vårjakt på ender i Kautokeino. Vilt- og Fiskenytt 4: 28.  Aarseth, T. 1991. rsmelding for fjelltjenesten 1990. Vilt- og Fiskenytt 8 (1): 1-16.  Aarseth, T. 1992. Verneplan for strandområder er vedtatt. Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen, Miljøstatus 1992, Rapport nr. 3-1992: 9-11.  Aarseth, T. 1993. Regjeringen foreslår nye nasjonalparker. Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen, Miljøstatus 1993:4-5.  Aarseth, T. 1993. Pasvik naturreservat - et resultat av naturvernsamarbeidet med Russland. Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen, Miljøstatus 1993:6-7.  Aarseth, T. 1994. Laksefiske med faststående redskaper i Loppa naturreservat. Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen, Rapport 8 sider.  Aarsæther, J.-O. 1969. Kornkråker ved Mo i Rana. Sterna 8: 294.  Aarsæther, J.-O. 1969. Smånotiser (bøksanger i Rana). Sterna 8: 342.  Aarsæther, J.-O. 1970. Smånotiser (hærfugl i Rana). Sterna 8: 191.  Aarsæther, J.-O. 1970. Smånotiser (hekkende gulsanger i Rana). Sterna 8: 191.  Aarvak, T. 1994. Vintererle Motacilla cinera. S. 336 i : Gjershaug, J. O., Thingstad, P. G., Eldøy, S. og Byrkjeland, S. (red.) Norsk fugleatlas. Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu. 552 s.  Kjøttmeis på Valderesflya  Aarvak, T. & Timonen, S. (red.) 2004. Fennoscandian Lesser White-fronted Goose conservation project Report 2001-2003. WWF Finland Report No 20, Norsk Ornitologisk Forening. Rapport nr. 1-2004. 56 s.  Aarvak, T. & Timonen, S. (red.) 2004. Fennoscandian Lesser White-fronted Goose conservation project Report 2001-2003. WWF Finland Report No 20 & Norsk Ornitologisk Forening. Rapport nr. 1-2004. 56 s.  Aarvak, T. & Timonen, S. 2004. Illigal hunting in Norway. In: Aarvak, T. & Timonen, S. (red.) 2004. Fennoscandian Lesser White-fronted Goose conservation project Report 2001-2003. WWF Finland Report No 20 & Norsk Ornitologisk Forening. Rapport nr. 1-2004:  Aarvak, T. & Øien, I. J. 1992. Dverggåsregistreringer i Finnmark mai 1992. Norsk Ornitologisk Forening, Rapport 7 sider.  Aarvak, T. & Øien, I. J. 2004. Monitoring Lesser White-fronted Goose at the Valdak Marshes, Norway, in the years 2001-2003. In: Aarvak, T. & Timonen, S. (red.) 2004. Fennoscandian Lesser White-fronted Goose conservation project Report 2001-2003. WWF Finla  Aarvak, T. & Øien,I.J . 1993. Dverggåsregistreringer i Finnmark mai-juni 1993. Norsk Ornitologisk Forening, Rapport nr. 54 fra dverggåsprosjektet, 8 sider.  Aarvik, S. 1981. Våtmarksvern i Hedmark. Vår Fuglefauna 4: 40-43.  Aas, L. T. 1914. Om rugde som bærer ungen etc. Norges Jæger- og Fiskerforbunds tidsskrift 43: 300.  Aas, P. 1984. Vann og vassdrag. S. 308-343 i: Gjessing, J., Myklebost, H. & Solerød, H. (red.) Norge 1. Land og miljø. J. W. Cappelen, Oslo. 384 s.  Aasen, I. 1873. Norsk ordbog med dansk forklaring. Christiania.  Aasen, L. N. 1991. Fuglekasser i Øversveen barnehage. Hujon 17: 34-37.  Aaserud, J., Lund, O., Øverby, B. S. & Olsen, O. 1974. rsrapport for Hellesjøvannet 1974. Rapport, 17 s.  Aaserud, J., Lund, O., Øverby, B. S. & Olsen, O. 1975. rsrapport for Hellesjøvannet 1975. Rapport, 20 s.  Aasnæs, B. 1970. Smånotiser (hærfugl i Sande i Vestfold). Sterna 8: 191.  Aasnæs, B. 1970. Smånotiser (hvitkinngås i Sandebukta). Sterna 8: 192.  Aastrup, E. & Aagard-Hansen, E. 1966. Svartstork i Jotunheimen. Sterna 7: 193-194.  Abelnes, O. 1973. Myrsanger på Jæren. Sterna 12: 157.  Abelnes, O. 1964. Dvergterne ved Stavanger. Sterna 6: 95.  Abelnes, O. 1954. Om gråerlen (Motacilla cinerea c. T.). Fauna 7: 136-137.  Abelsnes, O. 1973. Hekkende vintererle på Jæren. Sterna 12: 70.  Abrahamsen, T. 1986. Konsekvenser for viltinteressene langs Otta og Gudbrandsdalslågen ved en tilleggsregulering i Raudalsmagasinet. Fylkesmannen i Oppland, Miljøvernavdelingen. Rapport, 33 s + vedlegg.  Abrahamsen, T. 1985. Oversikt over utførte viltbiologiske registreringer langs Gudbrandsdalslågen og Ottaelva m/Øvre Otta. Fylkesmannen i Oppland, Miljøvernavdelingen. Rapport, 39 s + vedlegg.  Abrahamsen, T. 1986. Fylkesplanprosjekt - Flerbruksplan for vassdrag i Gudbrandsdalen. Statusrapport 5. Tema: Vilt. Aktivitet: 234. Oppland fylkeskommune, plan- og utbyggingsetaten. Rapport, 8 s. + kartvedlegg..  Abrahamsen, T. 1985. rsaker til tap av sau på utmarksbeite i Valsøyfjord. Hovedoppgave, Norges Landbrukshøgskole, s. Upubl. 104 s. + kart  Acklam, G. 1969. Smånotiser (stillits). Sterna 8: 342.  Acklam, G. 1987. Nok en vellykket båttur! Toppdykker'n 10: 18-19.  Acklam, G. 1987. Svartstrupesteinskvett fanget og merket i Bærum. Toppdykker'n 10: 31-32.  Acklam, G. 1988. Høstens båttur 1987. Toppdykker'n 11: 36.  Acklam, G. 2003. Erling Stensrud. Toppdykker'n 26: 95-96.  Acklam, G. 1972. Hekking av vintererle i Oslo og Bærum. Sterna 11: 137-138.  Acklam, G. 1970. Steintrost, en ny art for Norge. Sterna 9: 97-100.  Acklam, G. & Gullberg, A. 2000. Tereksnipe på rnestangen. Toppdykker'n 23: 125-126.  Acklam, G. H. 1969. Vaktel i Femundsmarka. Sterna 8: 330.  Acklam, G. H. 1970. Gråspetten hekker i Lommedalen, Bærum. Sterna 9: 221.  Acklam, G. H. 1970. Dvergmåker ved Østensjøvann, Oslo. Sterna 9: 222.  Acklam, G. H. 1970. Munk i Bærum i januar. Sterna 9: 222-223.  AhlŽn, I. & Tjernberg, M. 1992. Artfakta. Sveriges hotade och sŠllsynta ryggradsdjur 1992. Databanken fšr hotade arter.  Aksjon varig vern av Grøvu, 1983. Grøvuvassdraget - natur og kultur. Sunndalsøra. 144 s.  Albertsen, J. Ø. 1995. Food choice of breeding puffins Fratercula arctica revealed by stable isotope analysis. Cand. scient. oppgave i terrestrisk økologi, Zoologisk institutt, NTNU, Trondheim. 32 s.  Alerstam, T. 1982. Fågelflyttning. Thomas Alerstam och Bokfšrlaget Signum, Lund. 295 s.  Alm, J. M. 1975. Hadeland Almenning gjennom tidene. Almenningene på Hadeland og Eina.  Alm, J. M. 1992. Toten-almenningenes historie. Toten Almenning lodd nr I, II, III, IV og V og Eina Almenning. 320 s.  Alstadhaug, L. 1997. Sommernattstoner fra Langvassdeltaet. Ranas Dyreliv 19: 32-34.  Alstadhaug, L. 2001. En sjelden midtvintersglede. Ranas Dyreliv 22: 27.  Alstadhaug, L. 2002. Ornitologisk rapport fra Rana vinteren 1940. Ranas Dyreliv 23: 23-25.  Alstršm, P. 1981. Varangerhalvøya 15-30.6. 1979. Rapport 3 sider.  Alsvik, H. C. 1967. Hettemåker drukner kråke. Sterna 7: 405-406.  Alvestad, W. 1995. Fugleart nr 201 ved Østensjøvannet. Sothøna 6 (11): 3.  Amundsen, L. 1976. Johan Ernst Gunnerus og Carl von LinnŽ. Brevveksling 1761-1772. Universitetsforlaget, 207 s.  Amundsen, T. & Stokland, J. N. 1985. Taksering av toppskarv Phalacrocorax aristotelis på Ellefsnyken, Røst 1985. Rapport, Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk, Trondheim. 16 s.  Amundsen, T. & Stokland, J. N. 1986. On the adaptive significance of hatching asynchrony and egg-size variation in the Shag Phalacrocorax aristotelis. Cand. scient. oppgave i økologi, Zoologisk Museum, Universitetet i Oslo.  Amundsen, T. & Stokland, J. N. 1988. Adaptive significance of asynchronus hatching in the Shag: a test of the brood reduction hypothesis. J. Anim. Ecol. 57: 329-344.  Amundsen, T. & Stokland, J. N. 1990. Egg size and parental quality influence nestling growth in the shag. Auk 107: 410-413.  Andersen, R. 1986. Moksa kraftverk - Øyer kommune. Innvirkning på hjortevilt og hønsefugl. DN, forskningsavd. 1986-11: 1-14.  Andersen, R. & Kjos-Hanssen, O. 1982. Forundersøkelse av viltinteressene i Finnavassdraget, Oppland. DVF reg.undersøkelsene 1982-1: 1-59.  Andersen, A. 2004. rsrapport rungen 2000-2003. Toppdykker'n 27: 84-94.  Andersen, A. 1971. Sumpsanger i Vestfold. Sterna 10: 284-286.  Andersen, B. A. & Borgstrøm, R. 1970. Registrering av fugl ved Stolvannsmagasinet i Hallingdal. Sterna 9: 28-36.  Andersen, B. A. & Lid, G. 1968. Øraområdet - et stykke verdifull østlandsnatur i faresonen. Norsk Natur 4: 70-76.  Andersen, C. 1958. Sidensvansen i Engerdal sommeren 1957. Sterna 3: 92.  Andersen, E. 1971. Alpeseiler på Nøtterøy. Sterna 10: 226-227.  Andersen, G. S. 1998. Rapport fra LRSK for Oslo og Akershus for 1995. Toppdykker'n 21: 86-103.  Andersen, G. S. 1985. Fornebo - første halvår 1985. Toppdykker'n 8: 76-77.  Andersen, G. S. 1988. LRSK og polarlomvi Uria lomvia. Toppdykker'n 11: 26-29.  Andersen, G. S. 1990. LRSK Oslo & Akershus - Rapport for 1988. Toppdykker'n 13: 64-82.  Andersen, G. S. 1990. Et liv blant stokkender. Toppdykker'n 13: 97-98.  Andersen, G. S. 1990. Halsmerking av grågås. Toppdykker'n 13: 100-101.  Andersen, G. S. 1991. LRSK Oslo & Akershus - rapport for 1989. Toppdykker'n 14: 7-22.  Andersen, G. S. 1992. LRSK Oslo & Akershus - rapport for 1991. Toppdykker'n 15: 62-75.  Andersen, G. S. 1991. LRSK-rapport for Oslo og Akershus 1990. Toppdykker'n 14: 99-109.  Andersen, G. S. 1993. LRSK-rapport for Oslo & Akershus 1992. Toppdykker'n 16: 70-87.  Andersen, G. S. 1994. LRSK-rapport for Oslo & Akershus 1993. Toppdykker'n 17: 103-116.  Andersen, G. S. 1997. Rapport for LRSK for Oslo og Akershus 1994. Toppdykker'n 20: 117-139.  Andersen, G. S. 1998. Fornebu som fuglelokalitet - en presentasjon. Toppdykker'n 21: 110-117.  Andersen, G. S. 1999. Rapport for lrsk for Oslo og Akershus for 1996. Toppdykker'n 22: 139-151.  Andersen, G. S. 2000. Rapport fra lrsk for Oslo og Akershus for 1997 og 1998. Toppdykker'n 23: 127-153.  Andersen, G. S. 2002. Rapport fra LRSK for Oslo og Akershus 1999 og 2000. Toppdykker'n 25: 58-86.  Andersen, G. S. 1971. Måltrostreir på Hardangervidda. Sterna 10: 226.  Andersen, G. S. 1975. FORNEBU - mer enn en storflyplass. S.71-73 i: Christiansen, J. P. & Kristiansen, J. (red.) Fuglelivet i Asker og Bærum. Asker og Bærum feltornitologiske forening. 80 s.  Andersen, G. S. 1977. Rapport fra Fornebugruppen. Nøttekråka 2: 3.  Andersen, G. S. 1977. ret 1976 på Forenbu. Nøttekråka 2: 4-19.  Brandt, M. 1977. Ringmerking. Nøttekråka 2: 20-25.  Andersen, G. S. 1982. Rapport fra Ornitologiske undersøkelser i Viernbukta 1982. Stensil, 4 s.  Andersen, G. S. & Bergan, M. 2001. Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 2001. Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus. Rapport, 9 s.  Andersen, G. S. & Bergan, M. 1999. Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 1999. Upubl. rapp. 11 s.9 s.  Andersen, G. S. & Gylseth, P. 1992. Blåstrupens (Luscinia s. svecica) trekkveier. Ornis Svecica 2: 91-92.  Andersen, G. S., Bergan, M. & Pylseth, P. 1991. Fuglelivet på Fornebo frem til og med 1989. Toppdykker'n supplement nr. 1-1991: 1-164.   1989. Truete og sårbare hekkende fuglearter i Oslo og Akershus Rapport, 81 s.  Andersen, K. 1971. Noen observasjoner fra Ytre Oslofjord. Sterna 10: 276-277.  Andersen, K. 1970. Steinvenderen i Ytre Oslofjord. Sterna 9: 114-115.  Andersen, M. 1992. Ørnetrekk i Rana. Ranas Dyreliv 14: 51.  Andersen, M. 2002. Lier-bonde tok livet av 4000 trost. Ranas Dyreliv 23: 33-34.  "Andersen, O. 2003. Viltmessig vurdering vedrørende forslag til reguleringsplan for Hafjell fjellandsby, Øyer kommune NINA, Lillehammer. Notat, 11 s."  Andersen, R. 1981. Habitatpreferanse og aktivitetsstudier av liryper (Lagopus l. lagopus) på Dovre. Hovedoppgave i spes. zool. Univ. Oslo. 94 s. + vedlegg.  Andersen, R. 1984. rsvarisjoner i lirypekullenes vandringsaktivitet. S. 91-94 i: Steen, J. B. (ed.) Rypeforskning - statusrapport 1983. NJFF.  Andersen, R. 1983. Overføring av Øvre Bævra, Surnadal kommune, Møre og Romsdal: viltbiologisk undersøkelse. Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk. Reguleringsundersøkelsene, rapport, 1983: 11. 20 s.  Andersen, R. & Jordhøy, P. 1984. Forundersøkelse av hjortevilt-, rovvilt- og jaktinteressene i Raumas nedbørfelt, Oppland og Møre og Romsdal fylker. DVF - Reg.ungersøkelsene 1-1984. 72 s.  Andersen, R. E. 1986. Ekskursjon til Nordre Øyeren. Toppdykker'n 9: 46.  Andersen, R. E. 1988. Sangsvaner i Vorma og Glomma. Registrering vinteren 1986/87 - et sammendrag. Toppdykker'n 11: 23-25.  Andersen, R. E. 1988. Sangsvaner i Vorma og Glomma. Registrering vinteren 1987/88 - et sammendrag. Toppdykker'n 11: 81-82.  Andersen, R. E. 1988. Jakta i Nordre Øyeren Naturreservat. Toppdykker'n 11: 83.  Andersen, R. E. 1988. NOF's skitur. Toppdykker'n 11: 87.  Andersen, R. E. 1989. Sangsvaner i Vorma og Glomma. Registrering vinteren 1988/1989. Et sammendrag. Toppdykker'n 12: 86.  Andersen, R. E. 1989. Rapport fra Runde. Toppdykker'n 12: 88-89.  Andersen, R. E. 1989. Østensjøvannet 11. mai 1989. Toppdykker'n 12: 89.  Andersen, R. E. 1989. Jakten i Nordre Øyeren Naturreservat. Toppdykker'n 12: 91.  Andersen, R. E. 1990. Jakten i Nordre Øyeren Naturreservat 1989. Toppdykker'n 13: 59.  Andersen, R. E. 1990. Sangsvaner i Øyeren, Glomma og Vorma 1989/1990 - et sammendrag. Toppdykker'n 13: 83.  Andersen, R. E. 1991. Ferdsel i Nordre Øyeren naturreservat. Toppdykker'n 14: 61-62.  Andersen, R. E. 1992. Sangsvaner i Øyeren, Glomma og Vorma 1990/1991, et sammendrag (som er et lite år forsinket). Toppdykker'n 15: 39-40.  Andersen, R., Pedersen, H. C. & Steen, J. B. 1986. Annual variation in movements of sub-alpine hatched Willow Ptarmigan Lagopus l. lagopus broods in Central Norway. Ornis Scand. 17: 180-182.  Andersen, R., Råd, O. & Ulland, S. 1968. Avosett i Vestfold og på Jæren. Sterna 8: 200.  Andersen, R., Steen, J. B. & Pedersen, H. C. 1984. Habitat selection in relation to the age of Willow Grouse Lagopus l. lagopus broods in Central Norway. Fauna norv. Ser. C, Cinclus 7: 90-94.  Andersen, T. 1996. Siste Nytt. Toppdykker'n 19: 32-34.  Andersen, T. 1996. Siste Nytt. Toppdykker'n 19: 70-72.  Andersen, T. 1996. Siste Nytt. Toppdykker'n 19: 94-97.  Andersen, T. 1997. Lista - Jæren - Haugesund 1996/97. Toppdykker'n 20: 4-8.  Koll, S. 1997. Sulu, solo og svulu... Om norske fuglers uoffisielle navn. Toppdykker'n 20: 36-37.  Andersen, T. 1997. Siste Nytt... Toppdykker'n 20: 66-69.  Andersen, T. 1997. Siste Nytt. Toppdykker'n 20: 24-28.  Andersen, T. 1959. Hekkende skogsnipe i Sør-Trøndelag 1958. Sterna 3: 261-262.  Andersen, T. & Hagen, Ø. 1996. Nordre Øyeren 1995. Toppdykker'n 19: 26-31.  Andersen, T. & Pedersen, J.L. & Rasmussen, S.K. 1982. Nordskandinavien maj-juni 1982. Rapport 30 sider.  Andersen, T. R. 1969. Smånotiser (splitterne i Oslofjorden). Sterna 8: 343.  Andersen, T. W. 2001. Alaskasnipe. Toppdykker'n 24: 103-104.  Andersen, Ø. B. 1985. Atna. Oversikt over tidligere undersøkelser. Det nasjonale kontaktutvalg for vassdragsreguleringer. Notat. 28 s.  Anderssen, R. M., Hågensen, B., Jacobsen, K.M., Lystad, O. & Wie, H. 1979. Olje og fugl, oljekatastrofen ved Vardø vinteren 1979. Vardø videregående skole, særoppga.ve, 50 sider.  Andersson, G. 1971. DvŠrgspov, Numenius minutus i Finnmark. Sterna 10: 63-64.  Andersson, G. 1973. Rapport på fugler i Finnmark. Rapport 1 side.  "Andersson, J. 1979. ""Ringlaust"" ringtrastpar på Værøy i Lofoten. Vår Fuglefauna 2: 120."  Andersson, J. & Gustafsson, T. & Harnemo, L. & Nilsson, P. 1991. Haparanda SandskŠr fågelstation 10 år. Fåglar i Norrbotten 10: 105-134.  Andersson, S. 1978. Studier av stršmstare i Norden. Anser Supplement 3: 12-14.  Andersson, S. (red.), 1988. Fåglar i jordbrukslandskapet. Vår FågelvŠrld Supplement No. 12. Sveriges Ornitologiska Fšrening. 382 s.  Andersson, S. & Wester, S. 1975. Studier av stršmstare (Cinclus c. cinclus) i Norge 1968-1972. Fauna och flora 70: 253-265.  Andersson, S. & Wester, S. 1976. Långåterfynd av nordiska stršmstarer Cinclus c. cinclus. Vår FågelvŠrld 35: 279-286.  Andersson, . 1985. Mot ishavet fšr at rugga. Svensk jakt 123 (5): 413.  Andreassen, E. 1995. Turrapporter. Røer Gård 11. mai. Toppdykker'n 18: 72-73.  Andreassen, E. 1996. Turrapporter. Røer Gård 9. mai. Toppdykker'n 19: 104.  Dale, S. 1996. Turrapporter. Follo 7. september. Toppdykker'n 19: 104-105.  Andreassen, E. 1969. Sumpsanger, en ny art for Norge. Sterna 8: 283-284.  Andreassen, E. & Byrkjedal, I. 1970. Hauksanger og annet på Utsira 1969. Sterna 9: 115-116.  Andreassen, E. M. & Råd, O. 1977. Trekkforhold til polarsniper merket i Norge. Sterna 16: 31-45.  Andreassen, E. T. 2002. Referat fra ekskursjonen til området mellom Søndre Granerud gård og Hokholt gård på Nesodden lørdag 12. mai 2001. Toppdykker'n 25: 42.  Andreassen, E. T. 1994. Røer gård 5. mai. Toppdykker'n 17: 64.  Andreassen, E., Lunde, Ø, Acklam, G. H. & Skontorp, H. A. 1969. Et par observasjoner av myrrikse. Sterna 8: 340.  Andreassen, E.M. & Råd, O. 1977. Trekkforhold til polarsniper merket i Norge. Sterna 16: 31-45.  Anfinnsen, M. T. 1956. Fuglelivet på Rundøy. Naturen 80: 259-274.  Anfinnsen, M. T. 1958. Fra Fokstumyra våren 1956. Om en kald vår og noen av dens virkninger på dyrelivet. Fauna 11: 103-111.  Anfinnsen, M. T. 1961. Sivhøna, Gallinula chloropus (L.) i Norge. Utbredelse og rugeforhold. Sterna 4: 345-377.  Anfinnsen, M. T. 1955. Knekkanda Anas querquedula L., i Norge. Stav. Mus. rb. 64, 1954: 69-75.  Anfinnsen, M. T. 1958. Litt om forskyvninger i fuglefaunaen. Naturen 82: 336-344.  Anfinnsen, M. T. 1956. Litt om toppanda Aythya fuligula. Norges Jeger- og Fiskerforbunds Tidsskr. 85: 326-339.  Anfinnsen, M. T. 1959. Tyrkerdue i Kristiansund N. Sterna 3: 223-224.  Angell-Jacobsen, B. 1970. Vannrikse i Sunnfjord. Sterna 9: 122.  Angeloff, M, Lykkja, H., Rosten, S. & Viste, S. 1987. Naturgrunnlagsundersøkelse i Valdres Vestfjell. Hovedoppgave ved Telemark Distriktshøgskole, Bø. 94 s. + kart.  Anker, E. 1959. 13 blåmeisunger i ett kull. Sterna 3: 262.  Anker-Nilssen, P., Isaksen, K. & Anker-Nilssen, T. 1988. Ringerike Feltstasjon Averøya. Ornitologisk rapport 1982-1987. Zool. Inst., Univ. Oslo. Rapport, 29 s.  Anker-Nilssen, T. 1980. Ringerike Feltstasjon Averøya. Ornitologisk rapport 1979. Zool. Inst., Univ. Oslo. Rapport, 50 s.  Anker-Nilssen, T. 1982. Ringerike Feltstasjon Averøya. Ornitologisk rapport 1981. Zool. Inst., Univ. Oslo. Rapport, 47 s.  Anker-Nilssen, T. (red.) 1983. Rapport fra Røstprosjektet 1983. Rapport, Zoologisk Museum, Universitetet i Oslo. 64 s.  Anker-Nilssen, T. 1984. Røst. Prosjektet og sjøfuglforvaltningen. Truslene mot sjøfuglene. Norsk Natur 20: 10-12.  Anker-Nilssen, T. 1985. Svømmetrekk- og myteundersøkelser på Røst i 1985. Rapport, Zoologisk Museum, Universitetet i Oslo. 19 s.  Anker-Nilssen, T. 1986. Lundehekkingen på Røst i 1984 og 1985. Nytt fra Sjøfuglprosjektet 2-86. 5 s.  Anker-Nilssen, T. (red.) 1986. Rapport fra Røstprosjektet 1984-1985. Rapport, Zoologisk Museum, Universitetet i Oslo. 61 s.  Anker-Nilssen, T. 1986. Røst, lundefuglens gamlehjem. Uke-Adressa 33/86: 2-14.  Anker-Nilssen, T. 1987. Sjøfugl i krise: Lundefuglens mareritt. Vi Menn 6/87: 46-48.  Anker-Nilssen, T. 1987. The breeding performance of Puffins Fratercula arctica on Røst, northern Norway in 1979-1985. Fauna norv. Ser. C., Cinclus 10: 21-38.  Anker-Nilssen, T. 1990. Ringmerking av havsvaler og stormsvaler i Norge. Ringmerkaren 2: 144-152.  Anker-Nilssen, T. 1990. Sjøfuglsituasjonen i Barentshavet. Biolog 1990 (1): 8-21.  Anker-Nilssen, T. 1990. Sjøfuglsituasjonen i Barentshavet (Del I). Unge Forskere 11(1): 4-6.  Anker-Nilssen, T. 1990. Sjøfuglsituasjonen i Barentshavet (Del II). - Unge Forskere 11(2): 20-21, 41.  Anker-Nilssen, T. 1990. Taksering av lunde i risikoområdet for Midt-norsk Sokkel. S. 13-18 (seksjon I) i: Børresen, J. A. & Moe, K. (red.) AKUP rsrapport 1990. Olje og energidepartementet, Oslo.  Anker-Nilssen, T. 1991. Kystøkologi lunde Røst. rsrapport 1990. NINA Oppdragsmelding 67: 1-16.  Anker-Nilssen, T. 1991. 0-group Atlanto-Scandian herring Clupea harengus as food for puffins Fratercula arctica. S. 13-16 i: Kapel, F.O. (ed.) Report of a Nordic seminar on predation and predatory processes in marine mammals and sea?birds, Tromsø 25-29 Ap  Anker-Nilssen, T. 1991. Ringmerking av havsvaler og stormsvaler i 1990. Ringmerkaren 3: 140-148.  Anker-Nilssen, T. 1992. Ringmerking av havsvaler og stormsvaler i 1991. Ringmerkaren 4: 148-154.  Anker-Nilssen, T. 1991. Røstprosjektets ringmerkingsvirksomhet 1979-1990. Ringmerkaren 3: 24-25.  Anker-Nilssen, T. 1992. Food supply as a determinant of reproduction and population development in Norwegian Puffins Fratercula arctica. Dr. scient. avhandling i terrestrisk økologi, Zool. Inst., Univ. Trondheim. 46 s. + 5 publiserte artikler.  Anker-Nilssen, T. 1992. Røstprosjektets ringmeringsvirksomhet i 1991. Ringmerkaren 4: 26-27.  Anker-Nilssen, T. 1993. Demografi hos sjøfugl: overlevelse for hekkende lunder på Røst. NINA Oppdragsmelding 216: 1-16.  Anker-Nilssen, T. 1993. Mye om lunde og litt om andre fugler på Røst. Fugler i Telemark 1: 70-74.  Anker-Nilssen, T. 1993. Ringmerking av havsvaler og stormsvaler i 1992. Ringmerkaren 5: 163-174.  Anker-Nilssen, T. 1993. Røstprosjektets ringmerkingsvirksomhet i 1992. Ringmerkaren 5: 27.  Anker-Nilssen, T. 1994. Havsvale Hydrobates pelagicus. S 42 i: Gjershaug, J.O., Thingstad, P.G., Eldøy, S. & Byrkjeland, S. (red.) Norsk fugleatlas. Hekkefuglenes utbredelse og bestandsstatus i Norge. Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu.  Anker-Nilssen, T. 1994. Interaksjoner mellom lunde og sild i Norskehavet. Norske Havforskeres Forening rsrapport 1994: 5.  Anker-Nilssen, T. 1994. Lunde Fratercula arctica. S. 258 i: Gjershaug, J. O., Thingstad, P. G., Eldøy, S. & Byrkjeland, S. (red.) Norsk fugleatlas. Hekkefuglenes utbredelse og bestandsstatus i Norge. Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu.  Anker-Nilssen, T. 1994. Lunde Røst. Fremdriftsrapport september 1994. Norsk institutt for naturforskning. 5 s.  Anker-Nilssen, T. 1994. Ringmerking av havsvaler og stormsvaler i 1993. Ringmerkaren 6: 173-187.  Anker-Nilssen, T. 1994. Røstprosjektets ringmerkingsvirksomhet i 1993. Ringmerkaren 6: 29.  Anker-Nilssen, T. 1994. Stormsvale Oceanodroma leucorhoa. S 44 i: Gjershaug, J.O., Thingstad, P.G., Eldøy, S. & Byrkjeland, S. (red.) Norsk fugleatlas. Hekkefuglenes utbredelse og bestandsstatus i Norge. Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu.  Anker-Nilssen, T. 1994. The interrelationship between Puffins Fratercula arctica and herring Clupea harengus in northern Norway. P. 36 in: Rinde, E. (ed) Mare Nor Symposium on the Ecology of Fjords and Coastal Waters, Tromsø 5-9 December 1994. Book of abs  Anker-Nilssen, T. 1995. Havsvalefangsten i Norge 1994. Ringmerkaren 7: 201-215.  Anker-Nilssen, T. 1995. Røstprosjektets ringmerkingsvirksomhet i 1994. Ringmerkaren 7: 64.  Anker-Nilssen, T. 1995. Økologiske relasjoner: Bestandsinteraksjoner lunde/sild. - S. 3-13 i: Anonym (red.) Biologisk mangfold og forvaltning i kystsonen. Seminarreferat, Direktoratet for naturforvaltning. DN-notat 1995-3.  Anker-Nilssen, T. 1996. Røstprosjektet. Ringmerkaren 8: 80.  Anker-Nilssen, T. 1996. Salte svaler i Norge 1995. Ringmerkaren 8: 180-196.  Anker-Nilssen, T. 1996. Sjøfuglovervåkningen i Norge og verdien av lange tidsserier. Fagseminar om sjøfugl og sjøfuglforvaltning, NOFs årsmøte, Kjeldsund, Hareid, April 1996.  Anker-Nilssen, T. 1997. De nord-norske fuglefjell. Fra Lovunden i Helgeland til Store Ekkerøy i Øst-Finnmark. S. 458-462 i: Vik, R. & Ree, V. (red.) Norges Fugleliv. Fjerde utgave. Det Beste A/S, Oslo.  Anker-Nilssen, T. 1997. Resultater fra havsvaleprosjektet i 1996. Ringmerkaren 9: 159-169.  Anker-Nilssen, T. 1997. Røstprosjektet. Ringmerkaren 9: 73.  Anker-Nilssen, T. 1998. Lundens populasjonsøkologi på Røst i 1998. NINA Oppdragsmelding 571: 1-33.  Anker-Nilssen, T. 1998. Resultater fra Havsvaleprosjektet i 1997. Ringmerkaren 10: 131-148.  Anker-Nilssen, T. 1998. Røstprosjektet. Ringmerkaren 10: 48.  Anker-Nilssen, T. 1999. Havsvaleprosjektets resultater i 1998. Ringmerkaren 11: 105-120.  Anker-Nilssen, T. 1999. Røstprosjektet. Ringmerkaren 11: 19-20.  Anker-Nilssen, T. 1999. Marine ressurser og miljø. Prosjekt 109375/122. Bestandsinteraksjoner mellom 0-gruppe sild og lunde. Sluttrapport. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim, 9 s.  Anker-Nilssen, T. 1999. Svalene som løper på vannet. S. 31-41 i: Brox, K. H. (red.) Brennpunkt Natur 99. Tapir forlag, Trondheim.  Anker-Nilssen, T. 2000. Havsvaleprosjektets resultater i 1999. Ringmerkaren 13: 155-165.  Anker-Nilssen, T. 2000. Sjøfugl. S. 38-47 i: Anonym (red.) Sluttrapport fra avslutningsseminar for forskningsprogrammene Marine ressurser og miljø (MAREMI) og Marin ressursforvaltning (MARRES), Holms Hotell, Geilo, 1.-3. november 1999. Norges forskningsrå  Anker-Nilssen, T. 2000. Røstprosjektet. Ringmerkaren 13: 61.  Anker-Nilssen, T. 2001. Havsvaleprosjektets resultater i 2000. Ringmerkaren 14: 152-162.  Anker-Nilssen, T. 2001. Røstprosjektet. Ringmerkaren 14: 62.  Anker-Nilssen, T. 2002. Havsvaleprosjektets hovedresultater i 2001. Ringmerkaren 15: 166-172.  "Anker-Nilssen, T. 2002. Past and present research on trophic interactions between seabirds and forage fish in Norwegian waters. Pp. 43-44 in: Jarre, A. (red.) Workshop ""Ecosystem West Greenland"", Greenland Institute of Natural Resources, Nuuk, 29 Novem  Anker-Nilssen, T. 2002. Røstprosjektet. Ringmerkaren 15: 73.  Anker-Nilssen, T. 2003. Lundens populasjonsøkologi på Røst. Fremdriftsrapport oktober 2003. NINA Minirapport 19: 1-5.  Anker-Nilssen, T. 1982. Catastrophic oil spill in the Skagerrak area. S. 56 i: Myrberget, S. (red.) Negative faktorer for sjøfugl. Viltrapport 21.  Anker-Nilssen, T. 1990. Sjøfuglsituasjonen i Barentshavet. Fugler i Troms 1: 6-22.  Anker-Nilssen, T. 1991. Ringmerking av havsvaler og stormsvaler i 1990. Ringmerkaren 3: 140-148.  Anker-Nilssen, T. 1980. Ringerike feltstasjon, Averøya. Vår Fuglefauna 3: 232-235.  Anker-Nilssen, T. 1981. Ringerike feltstasjon, Averøya. rsrapport for 1980. Vår Fuglefauna 4: 138-139.  Anker-Nilssen, T. 1982. Ringerike Feltstasjon, Averøy. Stasjonsrapport for 1981. Vår Fuglefauna 5: 40-43.  Anker-Nilssen, T. 1983. Ringerike feltstasjon, Averøya. Stasjonsrapport for 1982. Vår Fuglefauna 6: 136-137.  Anker-Nilssen, T. 2000. European storm-petrel Hydrobates pelagicus. The status of marine birds breeding in the Barents Sea Region. Norsk Polarinstitutt Rapport nr. 113: 20-23.  Anker-Nilssen, T. & Adelsten Jensen, K. 1981. Ringmerking av forskjellige fuglearter på Svalbard i årene før 1974. Meddelelser fra norsk viltforskning 3. serie nr. 9: 1-18.  Anker-Nilssen, T. & Barrett, R. T. 1991. Status of seabirds in Northern Norway. British Birds 84: 329-341.  Anker-Nilssen, T. & Lorentsen, S.-H. 1990. Distribution of Puffins Fratercula arctica feeding off Røst, northern Norway, during the breeding season, in relation to chick growth, prey and oceanographical parameters. Polar Seareach 8: 67-76.  Anker-Nilssen, T. & Røstad, O. W. 1981. Undersøkelser av oljeskadede sjøfugler i forbindelse med oljekatastrofen i Skargerrak desember 1980 /januar 1981. Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk, Trondheim. Viltrapport 16.  Anker-Nilssen, T. & Røstad, O. W. 1982. Oljekatastrofen i Skagerrak ved årsskiftet 80/81 - omfang og undersøkelser. Vår Fuglefauna 5: 82-90.  Anker-Nilssen, T. & Øyan, H. S. 1995. Hekkebiologiske langtidsstudier av lunder på Røst. NINA Fagrapport 015: 1-48.Oppdragsmelding 129: 1-18.  Anker-Nilssen, T., Adelsten-Jensen, K., Jerstad, K., Røstad, O.W. & Thomassen, J. 1977. Ringmerking av forskjellige fuglearter i 1972 og 1973. Meddelelser fra Norsk Viltforskning, 3. serie, nr. 2: 1-60.  Anker-Nilssen, T., Bakken, V. & Røstad, O. W. 1984. Sjøfuglundersøkelser på Røst 1979-1983. Rapport, Zoologisk Museum, Universitetet i Oslo, Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk, Trondheim. 85 s.  Anker-Nilssen, T., Hope Jones, P. & Røstad, O. W. 1988. Age, sex and origins of auks (Alcidae) killed in the Skagerrak oiling incident of January 1981. Seabird 11: 28-46.  Anker-Nilssen, T., Bakken, V. & Strann, K.-B. 1988. Konsekvensanalyser olje/sjøfugl ved petroleumsvirksomhet i Barentshavet sør for 74 30'N. Viltrapport 46:1-99.  Anker-Nilssen, T., Bakken, V., Dommarsnes, A., Erikstad, K. E. & Hindrum, R. 1988. Sjøfugløkologi, rapport fra arbeidsgruppe nr. 6. Direktoratet for naturforvaltning, Havforskningsinstituttet, Marin Kystøkologi, seminarrapport 130 sider (sidene 108-110).  Anker-Nilssen, T., Erikstad, K. E. & Lorentsen, S. H. 1996. An assessment of the Norwegian monitoring programme for breeding and wintering seabirds. J. Wildl. Biol. 2: 17-26.  Anker-Nilssen, T. & Lorentsen, S.-H. 1990. Distribution of Puffins Fratercula arctica feeding off Røst, northern Norway, during the breeding season, in relation to chick growth, prey and oceanographical parameters. Polar Research 8: 67-76.  Anonym 1952. Editorial notes. Oryx 1: 259-264.  Anonym 1990. Rapport fra Vinterfugltellingen og årets telleperioder. Toppdykker'n 13: 93-94.  Anonym 1979. Fuglefaunaen i Rana. Ranas Dyreliv 1(1): 8-9.  Anonym 1981. Gjenfunn av ringmerket fugl. Ranas Dyreliv 3 (1): 18.  Anonym 1983. Tur til Sørnesøya 1982. Ranas Dyreliv 5: 554-56.  Anonym 1989. Dverggås (Fjellgås) Anser Erythropus. En meget truet art i Norden. Ranas Dyreliv 11: 5-8.  Anonym 1990. Lundefuglhekking i Nordland 1989. Ranas Dyreliv 12: 65-66.  Anonym 1992. RZF-aktiviteter. Ranas Dyreliv 14: 47-48.  Anonym 1993. Nordland Venstres miljøpris 1992. Ranas Dyreliv 15: 63-64.  Anonym 1997. Prosjekt store rovfugler og hubro - sammendrag fra registreringene 1997. Ranas Dyreliv 19: 44-45.  Anonym 1998. Sildemåkeprosjektet 1998. Ranas Dyreliv 20: 51.  Anonym 1999. Den nye oppsynsmannen i Glomågadeltaet: Asmund Ravnå. Ranas Dyreliv 21: 62-63.  Anonym 2001. rets fuglevenn 2000. Ranas Dyreliv 22: 20-21.  Anonym 2001. Prosjekter 2000. Store rovfugler og Hubro. Ranas Dyreliv 22: 29.  Anonym 2001. Prosjekter 2000. Holmholmen Egg og Dunvær. Ranas Dyreliv 22: 30.  Anonym 2002. Prosjekt Holm-Holmen, egg- og dunvær. Ranas Dyreliv 23: 36-38.  Anonym 2002. To viktige barskogsområder vernet som naturreservat i distriktet vårt. Ranas Dyreliv 23: 52-53.  Anonym 1981. rsmelding. E-kongen 1: 4-11, 16-19.  Anonym 1981. Canadagåsa (Branta canadensis) på besøk i Meløy. E-kongen 1: 22-23.  Anonym 1994. Norsk Ornitologisk Forening Rana lokallag. Havørna 5: 4-6.  Anonym 1994. NOF-Bodø lokallag. Fugleregistreringer i Karlsøyvær Naturreservat. Havørna 5: 7-10.  Anonym 1994. Turer 1993 arrangert av NOF-Bodø lokallag. Havørna 5: 11-12.  Anonym 1994. Trekkfuglenes ankomst i 1993. Havørna 5: 22.  Anonym 1994. Spesielle observasjoner fra Vågan 1993. Havørna 5: 23.  Anonym 1993. Rypebestanden på Dovrefjell. Hujon 19: 352-354.  Anonym 1993. Tesseosen - rapport om fuglelivet. Hujon 19: 370-373.  Anonym 1994. Hva vet vi om lerkefalken i Oppland? Hujon 20: 140.  Anonym 1885. Hvid svale. Norges Jæger- og Fiskerfor. tidsskr. 14: 286.  Anonym 1999. Rypetur til Solbrålia ved Harpefoss. Hujon 25: 224.  Anonym 1985. Samla plan 1982/83. Fagrapport vilt. 005 Glomma og Lågen Øvre Otta Torsdalen. S. 111-116 i: Miljøverndepartementet. Samlet plan 1985. Fagrapporter - vilt Oppland fylke. Rapport 276 s., kartvedlegg.  Anonym 1985. Samla plan 1982/83. Fagrapport vilt. 005 Glomma og Lågen Øvre Otta Bøverdalen med Høydalen og Leirdalen. S. 117-124 i: Miljøverndepartementet. Samlet plan 1985. Fagrapporter - vilt Oppland fylke. Rapport 276 s., kartvedlegg.  Anonym 1985. Samla plan 1982/83. Fagrapport vilt. 005 Glomma og Lågen Øvre Otta Lundadalen. S. 125-130 i: Miljøverndepartementet. Samlet plan 1985. Fagrapporter - vilt Oppland fylke. Rapport 276 s., kartvedlegg.  Anonym 1985. Samla plan 1982/83. Fagrapport vilt. 005 Glomma og Lågen Øvre Otta Rauddalen. S. 131-139 i: Miljøverndepartementet. Samlet plan 1985. Fagrapporter - vilt Oppland fylke. Rapport 276 s., kartvedlegg.  Anonym 1985. Samla plan 1982/83. Fagrapport vilt. 005 Glomma og Lågen Øvre Otta Ottadalen fra Otta til Pollvatn. S. 147-158 i: Miljøverndepartementet. Samlet plan 1985. Fagrapporter - vilt Oppland fylke. Rapport 276 s., kartvedlegg.  Anonym 1985. Samla plan 1982/83. Fagrapport vilt. 005 Glomma og Lågen Øvre Otta Tundradalen. S. 141-145 i: Miljøverndepartementet. Samlet plan 1985. Fagrapporter - vilt Oppland fylke. Rapport 276 s., kartvedlegg.  Anonym 1985. Samla plan 1982/83. Fagrapport vilt. 005 Glomma og Lågen Øvre Otta Øvre Ottadalen. S. 159-166 i: Miljøverndepartementet. Samlet plan 1985. Fagrapporter - vilt Oppland fylke. Rapport 276 s., kartvedlegg.  Anonym 1985. Samla plan 1982/83. Fagrapport vilt. 005 Glomma og Lågen Øvre Otta Ostridalen. S. 167-174 i: Miljøverndepartementet. Samlet plan 1985. Fagrapporter - vilt Oppland fylke. Rapport 276 s., kartvedlegg.  Anonym 1985. Samla plan 1984. Fagrapport vilt. 043 Drammensvassdraget 14 Fallselv. S. 205-211 i: Miljøverndepartementet. Samlet plan 1985. Fagrapporter - vilt Oppland fylke. Rapport 276 s., kartvedlegg.  Anonym 1985. Samla plan 1984. Fagrapport vilt. 043 Drammensvassdraget 44 Ryfoss. S. 219-223 i: Miljøverndepartementet. Samlet plan 1985. Fagrapporter - vilt Oppland fylke. Rapport 276 s., kartvedlegg.  Anonym 1985. Samla plan 1984. Fagrapport vilt. 043 Drammensvassdraget 50 Vadsetdansen. S. 239-242 i: Miljøverndepartementet. Samlet plan 1985. Fagrapporter - vilt Oppland fylke. Rapport 276 s., kartvedlegg.  Anonym 1985. Hersjømyrin i Nord-Fron. Hujon 11: 88-89.  Anonym 1985. Fugler i Oppland rapport nr. 7. Fugleregistreringer fra Lågen ved Fåvang 1982, -83 og -84. Hujon 11: 28-29.  Anonym 1982. Valdres-ekskursjonen/møtet 14-16/5-82. Hujon 8: 86.  Anonym 1981. Valdres-ekskursjonen 1981. Hujon 7: 82-83.  Anonym 1981. Atlastur til Fjorda-området, Veståsen, 5-7/6-81. Hujon 7: 83-84.  Anonym 1969. Seksjon CT - Naturvern. IBP i Norge. rsrapport 1969: 64-80.  Anonym 1887. Erklæringer afgivne af Norsk Jæger- og Fisker-Forenings bestyrelse samt de i anledning af samme afgivne ræsolutioner. Norges Jæger- og Fiskerfor. tidsskr. 16: 253-266.  Anonym 1910. En selskapelig tiur. Norges Jæger- og Fiskerfor. tidsskr. 39: 119.  Anonym 1994. Hubro drept i kraftledning, Sør-Aurdal. Hujon 20: 347.  Anonym 1919. Topskyteri. Norges Jæger- og Fiskersfor. Tidsskr. 48: 70.  Anonym 1922. Fra Ringebu. Norges Jæger- og Fiskersfor. Tidsskr. 51: 269.  Anonym 1916. Vibe på fjellet. Norges Jæger- og Fiskersfor. Tidsskr. 45: 240.  Anonym 1918. En sjelden fugl. Norges Jæger- og Fiskersfor. Tidsskr. 47: 355.  Anonym 1911. Vildtbestanden i Ringebu 1911. Norges Jæger- og Fiskersfor. Tidsskr. 40: 200.  Anonym 1919. Lillehammer og Omegns Jæger & F.F. årsberetning: 1918. Norges Jæger- og Fiskersfor. Tidsskr. 48: 126.  Anonym 1983. NOF-tur til Anfinnsætra, Totenåsen 18-20 februar 1983. Hujon 9: 95  Anonym 1983. Orientering fra styret. Hujon 9: 33-45.  Anonym 1982. Atlasturen til Vassfaret 28-31/5 - 82. Hujon 8: 87.  Anonym 2002. Aktuelle uttalelser..! Hujon 28: 222-226.  Anonym 1930. Merket falk. Norsk Jæger- og fiskerfor. tidsskr. 59: 415.  Anonym 1954. Rapphønsene. Norges Jeger- og Fiskerforenings tidsskr. 83: 199.  Anonym 1971. Foreningsmeddelelser. Valdres-avdelingen. Fauna 24: 137-138.  Anonym 1965. Hekkende haukugler. Vi og værket 10.  Anonym 1964. Norske 4H's Holkrapport 1963. Fauna 17: 88-91.  Anonym 1947. Ukjent tittel. British Birds 39.  Anonym 1864. Anteckningar om Jagten med Falkar. Svenska JŠgerfšrbundets nya tidsskr. 2: 3-18.  Anonym 1996. Naturvern og vilt (Nedre Otta). Hujon 22: 221-225.  Anonym 1988. Isi søppelfylling 5. desember. Toppdykker'n 11: 37-38.  Anonym 1989. Endelig er den her! Atlas-rapporten. Toppdykker'n 12: 84-85.  Anonym 1989. Rettelse. Toppdykker'n 12: 78.  Anonym 1998. Ringmerkingsvirksomheten på Fornebu 1990-1997. Toppdykker'n 21: 118-121.  Anonym 1949. To havsuleegg funne i fuglefjellet på Runde. Dei første egga som er funne i Noreg. Fauna 2: 94-95.  Anonym 2002. Fugleobservasjoner. Rallus 31: 87-89.  Anonym 2003. Siste nytt. Rallus 32: 86-91.  Anonym 2003. Siste nytt. Rallus 32: 127-131.  Anonym 2004. Siste nytt. Rallus 32: 31-39.  Anonym 2002. Nytt fra nett. Toppdykker'n 25: 93-95.  Anonym 1989. Siste nytt. Trøndersk Natur 16: 57.  Anonym 1989. Siste nytt. Trøndersk Natur 16: 101-102.  Anonym 1990. Fotogalleriet. Trøndersk Natur 17: 93-95.  Anonym 1959. For ringmerkere. Sterna 3: 252.  Anonym 1959. Fokstumyra. Sterna 3: 251.  Anonym 1967. Polarsniper og svarthalespover i Nord-Trøndelag. Sterna 7: 291.  Anonym 1971. Fuglenes konge. Finnmark Dagblad: :  Anonym 1984. Vårjakt på ender i Guovdageaidnu-Kautokeino. Direktoratet for naturforvaltning, notat.  Anonym 1890. B. De naturhistoriske Samlinger. Tromsø Museums Aarsberetning for 1889: 7.  Anonym 1892. B. De naturhistoriske samlinger. Tromsø Museums Aarsberetning for 1890: 7.  Anonym 1893. B. De naturhistoriske samlinger. Tromsø Museums Aarsberetning for 1892: 9.  Anonym 1902. B. Den naturhistoriske afdeling. Tromsø Museums Aarsberetning for 1901: 8.  Anonym 1903. B. Den naturhistoriske afdeling. Tromsø Museum Aarsberetning for 1902: 6.  Anonym 1905. B. Den naturhistoriske afdeling. Tromsø Museums Aarsberetning for 1904.  Anonym 1906. B. De naturhistoriske samlinger. Tromsø Museums Aarsberetning for 1905.  Anonym 1907. B. De naturhistoriske samlinger. Tromsø Museums Aarsberetning for 1906.  Anonym 1910. B. De naturhistoriske samlinger. Tromsø Museums Aarsberetning for 1908.  Anonym 1910. B. De naturhistoriske samlinger. Tromsø Museums Aarsberetning for 1909.  Anonym 1917. B. De naturhistoriske samlinger. Tromsø Museums Aarsberetning for 1916.  Anonym 1946. Har kongepingvinen hekket på vår kyst?. Naturfredning i Norge: 16-18.  Anonym 1942. Fredning av fuglefjellet Lille-Håen, Hasvik, Finnmark. Naturfredning i Norge 1940-41: 24.  Anonym 1940. Andotten er fredet. Naturfredning i Norge 1938-39: 4.  Anonym 1936. Sjøfuglene. Naturfredning i Norge 1935: 10.  Anonym 1934. Fredning av ørn. Naturfredning i Norge 1933: 13-14.  Anonym 1934. Fredning av fuglefjellet Andotten i Finnmark. Naturfredning i Norge 1933: 20.  Anonym 1891. Vildttilførselen. Norsk Jæger- og Fiskerforenings Tidsskrift 20: 255.  Anonym 1900. Lommen (colymbusartene). Norsk Jæger- og Fiskerforenings Tidsskrift 29: 129.  Anonym 1895. Fra Karasjok. Norsk Jæger og Fiskerforenings Tidsskrift 24: 192.  Anonym 1989. Fiskeørn frå Finnmark gjenfunnen i India. Ringmerkaren 1: 37.  Anonym 1982. Ringmerking. Lappmeisen 8 (1): 23-26.  Anonym 1991. Vårjakt på ender - en samisk tradisjon?. Vår Fuglefauna 14: 179.  Anonym 1990. Siste nytt, små - notater. Lappmeisen 15: 50.  Anonym 1855. Fuglevær ved Vardø. Skilling-Magazin til Udbredelse af almennyttige Kundskaber nr. 35: 273-275.  Anonym 1982. Index. Lappmeisen 8(1): 46-50.  Anonym 1983. Ringmerking. Lappmeisen 9: 41-43.  Anonym 1980. Lokale fuglenavn. Lappmeisen 6 (1): 14-16.  Anonym 1981. Måke død etter ringmerking. Lappmeisen 7: 20.  Anonym 1981. Dialektnavn. Lappmeisen 7: 21.  Anonym 1981. Utkast til verneplan for fuglefjell i Finnmark fylke. Lappmeisen 7 (1): 36-44.  Anonym 1981. Ringmerking. Lappmeisen 7: 53-54.  Anonym 1984. Kobben koser seg på ærfugljakt. Lappmeisen 10: 32.  Anonym 1978. Ringmerking. Lappmeisen 4: 28.  Anonym 1978. Småplukk. Lappmeisen 4: 31.  Anonym 1992. Avisutklipp. Lappmeisen 17: 39-47.  Anonym 1901. Trækfuglenes ankomst til Finmarken. Norsk Jæger- og Fiskerforenings Tidskrift 31: 72.  Anonym 1937. Reveavlen en fare for vår sjøfuglbestand. Naturfredning i Norge: 9-10.  Anonym 1878. Notiser. Norges Jæger- og Fiskerforenings Tidsskrift 7: 59.  Anonym 1896. Fra Finnmark. Norsk Jæger og Fiskerforenings Tidsskrift 25: 257.  Anonym 1912. Fra Vadsø. Norges Jæger og Fiskerforenings Tidsskrift 41: 150.  Anonym 1993. Ved juletider 'regner' det alkekonger. Lappmeisen 18: 7-8.  Anonym 1993. Fuglekasseprosjekt i Finnmark. Lappmeisen 18: 14-16.  Anonym 1993. Siste nytt. Lappmeisen 18: 76.  Anonym 1992. 10.000-20.000 stellerender overvintrer i Varangerfjorden: Det norske forvaltningsansvaret øker. Vår Fuglefauna 15: 160-161.  Anonym 1908. Generalregister over de i Tromsø Museums Aarshefters (-XXVI 1872-1902) indholdte afhandlinger. Tromsø Museums Aarshefte 25: 1-8.  Anonym 1988. Overvåking av norske sjøfuglbestander. Forslag fra arbeidsgruppe, 11.02.1988. Upulisert Rapport, 17 sider.  Anonym 1978. Fylkesvis oversikt over ornitologisk viktige våtmarksområder i Norge, Finnmark. Miljøverndepartementet.  Anonym 1988. Oversikt over utført arbeide i 1988 og planer for 1989. Norsk Ornitologik Forening, Prosjekt Dverggås, Rapport 7 sider.  Anonym 1989. Work conducted in the 1989-field season and present knowledge on the Lesser White-fronted Goose in Norway. Norsk Ornitologisk Forening, Prosjekt Dverggås, Rapport 6 sider.  Anonym 1928. En Havsku (stercorarius skua). Norsk Orn. tidsskr. III-9: 104.  Anonym 1928. Turtelduen, Turtur turtus, i Trøndelag. Norsk Orn. tidsskr. III-9: 106.  Anonym 1928. Polarsvømmesnip, Crymophilus fulicarius, i Trøndelag. Norsk Orn. tidsskr. III-9: 106.  Anonym 1928. Stort Orrfugl-kull. Norsk Orn. tidsskr. III-9: 106.  Anonym 1928. Kvellknarr, Caprimulgus europaeus, skutt på Vestlandet. Norsk Orn. tidsskr. III-9: 106.  Anonym 1974. Avosett ved Øyeren. Sterna 13: 128.  Anonym 1971. For første gang i Norge. Aftenposten 112. Morgenutg. 26. okt., s. 9.  Anonym 1961. Albin gjøk, Cuculus canorus, på Karmøy. Sterna 4: 285.  Anonym 1961. Tyrkerduer i Haugesund. Sterna 4: 293.  Anonym 1978. Atlas-prosjektet i Norge. Meddelse nr. 1. Vår Fuglefauna 1: 38-42.  Anonym 1978. Atlas-prosjektet i Norge. Meddelse nr. 1. Vår Fuglefauna 1: 38-42.  Anonym 1980. Toppskarv. Vår Fuglefauna 3: 148-149.  Anonym 1982. Canadagjess. Vi og Værket nr. 2 1982.  Anonym 1981. Uten tittel. Vi og Værket nr. 2 1981.  Anonym 1979. Jakt i N. Øyeren. Jakt-Fiske-Friluftsliv 108 (8): 75.  Anonym 1980. Gledelig at man har åpnet jakt i naturreservater. Jakt-Fiske-Friluftsliv 109 (5): 78.  Anonym 1983. Streng bot for ulovlig jakt. Vår Fuglefauna 6: 295.  Anonym 2004. Storskarv på besøk. Sothøna 15 (28): 38.  Anonym 2004. rets siste fugletur. Sothøna 15 (28): 47.  Anonym 2004. Toppdykkere ved Østensjøvannet. Sothøna 15 (28): 56.  Anonym 2001. Svartstrupe (Saxicola torquata) gjester Østensjøvannet. Sothøna 12 (21): 12.  Anonym 2001. Stær - rets fugl 2001. Sothøna 12 (21): 12.  Anonym 1990. Sjokkrapport om Østensjøvannet. Sothøna 1 (1): 4, 25.  Anonym 1990. Svanen har landet. Sothøna 1 (1): 7.  Anonym 1990. Sivspurvhunn på matsøk. Sothøna 1 (1): 12.  Antonsen, J. 1979. Oversikt over fuglefaunaen i Vega. Ranas Dyreliv 1(1): 41-46.  Antonsen, J. 1980. Sjøfugltellinger Vega kommune 1980. Ranas Dyreliv 2 (1): 42-43.  Antonsen, J. 1981. Aggresjon hos gråmåke. Ranas Dyreliv 3 (1): 47.  Antonsen, J. 1982. Forekomst av noen vadefugler i Vega. Ranas Dyreliv 4: 125-128.  Antonsen, J. 1983. Brev til bladet. Ranas Dyreliv 5: 44.  Antonsen, J. 1983. Forekomst av lommer og dykkere i Vega kommune. E-kongen 3(1): 16-18.  Antonsen, J. & Meyer, K. A. 1986. Når ankommer trekkfuglene. Kysten sammenlignet med innlandet. Ranas Dyreliv 8: 88-89.  Arneberg, N. 1985. Fred og vennene hans. Toppdykker'n 8: 32-33.  Arnekleiv, J. V. 1971. Trekkobservasjoner fra Tretten 1965-71. Notat, 4 s.  Arnekleiv, J. V. 1978. Litt om spurveugla og dens næringsvalg i vinterhalvåret. Hujon 4: 46-53.  Arnekleiv, J. V. 1972. Litt om spurveuglas (Glaucidium passerinum) opptreden og hamstringsvaner i Øyer. Naturnytt fra Øyerbygda 7.  Arnekleiv, J. V. 1979. Mink - fossekall. Hujon 5: 39.  Arnekleiv, J. V., Hjelmstad, R. & Opheim, J. 1971. Fugler i Øyer kommune særlig i perioden 1961-70. Fauna 24: 10-21.  Arnekleiv, J. V., Moen, A. & Nøst, T. 1986. Botaniske og zoologiske kunnskaper om vassdrag i Verneplan I og II. Intern rapport. Trondheim, mars 1986. 36s.  Arnekleiv, J. V. 1974. Fuglenotater fra Magerøy i Finnmark. Fauna 27: 51-52.  Arnesen, M. R. 1983. Litt om mai-trekkende gjess over Telemark. Hujon 9: 59-60.  Arnesen, M. R. 1992. Nytt fra lokaltidsskriftene 1990. Vår Fuglefauna 15: 21-25.  Arnesen, M. R. 1998. Nytt fra lokaltidsskriftene 1995. Fugleåret 1995. Vår Fuglefauna Suppl. nr. 2: 51-53.  Arnesen, M. R. 1994. Nytt fra lokaltidsskriftene 1992. Vår Fuglefauna 17: 316-318.  Arnesen, M. R. 1995. Nytt fra lokaltidsskriftene 1994. Vår Fuglefauna 18: 334-336.  Arnesen, M. R. 1994. Nytt fra lokaltidsskriftene 1993. Vår Fuglefauna 17: 318-320.  Arnesen, R. 1994. Tap av sau på beite - erstatning for rovdyrskader. Ranas Dyreliv 16: 29-31.  Arnø, K.J. 1938. Fuglelivet på Smøla. Nordmøringen 1938 18/5.  Arnø, K.J. 1938. Fuglelivet på Smøla. Romsdalsposten 1938 29/6.  Aronsen, A. 1970. Hekkende myrsanger ved Tønsberg. Sterna 8: 193-196.  Aronsen, K. B. 1973. Sjøfugltragedien i Vadsø. Jakt, fiske, friluftsliv 102, nr. 3: 32-33.  Asbjørnsen, P. C. 1870. Norske Huldre-eventyr og Folkesagn. 3. udgave. Christiania.  Asbjørnsen, P. C. 1842. Naturhistorie for Børn. Andet oplag. U. D. Wulfsberg & Co., Christiania. 86 s.  Asbjørnsen, P. C. 1840. Naturhistorie for Ungdommen. Anden Klasse. Fuglene. Guldberg & Dzwonkowski, Christiania. 240 s.  Asheim, M. 1993. Mass loss in chick rearing guillemots (Uria spp.): stress or adaptation. Cand. scient. thesis, Department of Ecology/Zoology, IBG, University of Tromsø.  Aspegren, E., Lid, G. & Thune, A. 1972. Liten myrrikse - en ny art for Norge. Sterna 11: 253-255.  Aspelund, T. 1989. Gråhegrekolonien i Enebakk. Toppdykker'n 12: 20-21.  Aspelund, T. 1991. Dvergsvanen i Nordre Øyeren. Toppdykker'n 14: 44-46.  Aspelund, T. 2001. Kattuglehekking i januar. Toppdykker'n 24: 65-66.  Aspelund, T. 2001. Fugleliv og vannskikjøring på Mjær i Enebakk. Toppdykker'n 24: 97-98.  Asphjell, J. . 1998. Fugler ved Corutjokha, Saltdal. Rapport til Fylkesmannen i Nordland. 2 s.  "Asphjell, J. . 1998. Observerte fugler på fottur ""Rostnejavri rundt"" 5.-6.07.88. Rapport til Fylkesmannen i Nordland. 3 s."  Asphjell, J. . 1998. Elva fra Knallerdal til Rostnejavri, Saltdal. Rapport til Fylkesmannen i Nordland. 2 s.  Asphjell, J. . 2001. Ornitologiske registreringar i Junkerdal-Balvatn-området. Rapport til Fylkesmannen i Nordland. 11 s.  Asphjell, J. . 1983. Smågnagerår og ugler i Saltdal. E-kongen 3(1): 5-12.  Asphjell, J. . 1979. Ornitologiske registreringer i 3 våtmarksområder ved Rognan, Saltdal kommune, Nordland. Upubl. rapport.  Asphjell, J. . 1979. Skogsnipe Tringa ochropus, i Saltdal. Vår Fuglefauna 2: 34-35.  Asphjell, J. . 1967. Nokre observasjonar frå nedre del av Salten. Sterna 7: 267-270.  Asphjell, J. . 1976. Spurveugle som hekkefugl i Saltdal. Sterna 15: 231-232.  Asphjell, J. . 1978. Underleg hekkeplass for sandsvale. Vår Fuglefauna 1: 36.  Asphjell, J. . 1978. Merkeleg åtferd hos haukugle. Vår Fuglefauna 1: 36.  Asphjell, J. . 1979. Hubro på rottejakt. Vår Fuglefauna 2: 35-36.  Asphjell, J. . 1979. Faunistisk rapport fra Nordland 1970-1978. Vår Fuglefauna 2: 176-184.  Asphjell, J. . 1975. Vendehals som hekkefugl i Saltdal, og litt om flaggspett som predator på vendehals. Sterna 14: 175-176.  Asplan Viak 1997. Reguleringsplan for Risøya grustak i Ringebu kommune. Asplan Viak as, Lillehammer. 10 s. + vedlegg.  Atkinson-Willes, G.L. 1978. The numbers and distribution of sea ducks in north west Europe, January 1967-1973. Proceedings from the Symposium on Sea Ducks, June 16-17. 1975. Statens Naturvårdsverk PM 1009:28-67.  Aukrust, R. 1976. Frisk tur i Komagdalen. Lappmeisen 2: 25.  AulŽn, G., Haavisto, S., Holmstedt, S. & Turesson, A. 1989. Prosjekt vitryggig hackspett 1988. Vår FågelvŠrld 48: 227-230.  Aune, K. A. 1986. Lomvi i kråkereir. Trøndersk Natur 13: 78.  Aune, K. A. 1986. Uheldig andejeger. Trøndersk Natur 13: 82.  Aune, K. A. & Værnesbranden, P. I. 1986. Dialektnavn på fugler. Trøndersk Natur 13: 104-105.  Aune, O. A. 1967. Fiskeørn i Karasjok. Sterna 7: 398.  Aune, O. A. 1967. Fiskeørn ved Karasjok. Sterna 7: 398.  Austigard, B. 1974. Fugleliv i gamle almar. Romsdalsmuseets rbok 1974: 25-26.  Austigard, B. 1978. Nokre ord om ender i Eikesdalen. Rallus 8: 25.  Averøy kommune, 1996. Viltet i Averøy kommune. Rapport. 42 s. + vedlegg.  Avset, K. 1954. Boltit, Eudromias morinellus (L), hekker på kystfjell på ytre Nordmøre. Fauna 7: 134-135.  Axelsen, T. 1990. Siste nytt. Vår Fuglefauna 13: 178-182.  Axelsen, T. 1989. Siste nytt. Vår Fuglefauna 12: 250-254.  Axelsen, T. 1989. Siste nytt. Vår Fuglefauna 12: 192-196.  Axelsen, T. 1990. Siste nytt. Vår Fuglefauna 13: 30-34.  Axelsen, T. 1990. Siste nytt. Vår Fuglefauna 13: 100-104.  Axelsen, T. 1990. Siste nytt. Vår Fuglefauna 13: 238-242.  Axelsen, T. 1991. Siste nytt. Vår Fuglefauna 14: 117-122.  Axelsen, T. 2002. Kongeørn og gift - et økende problem i Norge? Fuglevaktposten 1-02.  Axelsen, T. 2003. Sakset i avisen - Aftenposten (morgen) mandag 15. november 1976. Glimt fra Hovedstadspressen - november 1876. Jagtfalke. Fuglevaktposten 1-03: 3-4.  Axelsen, T. & Thollefsen, J. 1995. Ornitologens Dagbok 1996. Norsk Naturbokhandel, Larvik. 180 s.  Baadsvik, K. & Bevanger, K. 1978. Botaniske og zoologiske undersøkelser i samband med planer om tilleggsregulering av Aursjøen, Lesja og Nesset kommuner i Oppland og Møre og Romsdal fylker. K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Zool. Ser. 1978-13: 1-44.  Baashuus-Jessen, J. 1935. Spredte iakttagelser over fjellrotter og rovdyr. Norsk Jæger og Fisker-forenings tidsskr. 64: 250-252.  Baashuus-Jessen, J. 1937. Periodiske svingninger i småviltbestanden. Norges Jeger- og Fiskerforbunds tidsskr. 66: 29-40, 91-92.  Baashuus-Jessen, J. 1937. Periodiske svingninger i småviltbestanden II. Norges Jeger- og Fiskerforbunds tidsskr. 66: 149-153.  Baashuus-Jessen, J. 1939. Svartår for vilt på Hjerkinn i 1834. Norsk Jeger- og Fiskerforbunds tidsskr. 68: 327.  Backlund, O. 1983. Dagbok Varanger 11-18.6.1983. Rapport 11 sider.  Bagge, P. & Lethovuori, M. & Lingqvist, O. 1963. Havaintoja Inarin ja Enontekišn Lapin linnustosta kesŠllŠ 1961. Ornis Fennica 40: 21-31.  Baglo, R. 2002. Spillover effects of mating success at great snipe (Gallinago media) leks. Upubl. hovedoppgave i zoologi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 136 s.  Bahr, H. E. S. 1895. Aves regionis Stavangeriensis. Stavanger Omegns Fugle. Stavanger Museums rbok 6: 29-152.  Baines, S. 1981. Ornitologisk rapport fra Røstlandet, Røst kommune. Upubl. rapport.  Bakhøy, E. 1986. Rådyr og kongeørn. Trøndersk Natur 13: 74.  Bakka, N. 1958. Sotstjert (Phoenicurus ochrurus) i Suldal. Sterna 3: 190.  Bakke, J. E., Larsen, A. & Rasmussen, J.-H. 1972. Hekkende hornugler i Vestfold og Hordaland. Sterna 11: 138-139.  Bakke, S. A., Fossbakken, O., Sauge, D. & Pedersen, J. A. 1970. Hvitøyeand i s, Akershus. Sterna 8: 190.  Bakke, T. A. 1973. Ferskvannsbiotopene og deres betydning for den terrestre vertebratfauna i Norge. Fauna 26: 112-129.  Bakke, T. A. 1973. Studies of the Helminth fauna of Norway XXVII: Syngamiasis in Norway. Norw. J. Zool. 21: 299-303.  Bakke, T. A. 1972. Fuglelivet i fjæra ved Sola sjø, Rogaland. Sterna 11: 217-228.  Bakken, B. M. 1967. Tornskate i Verran. Sterna 7: 397-398.  Bakken, R. 1977. Rypeveiding i slidrebygdene. Norsk Skogbruksmuseums rbok nr. 8 1976-1977: 89-112.  Bakken, T. 1997. Buskerud rundt. Buskskvetten 13: 107.  Bakken, V. 1989. Referat fra sjøfuglforskermøtet ved Norsk Polarinstitutt 27. oktober 1988. Rapport 51 sider.  Bakken, V. 1988. Endelig program for sjøfuglforskermøtet 27. oktober 1988. Rapport fra Norsk Polarinstitutt, 20 sider.  Bakken, V. & Strann, K.-B. 1985. Erfaringer og foreløpige resultater fra svømmetrekkundersøkelser for lomvi ut fra kolonier i Troms og Finnmark 1984 og 1985. Tromsø Museum, Zoologisk avdeling, Rapport 26 sider.  Bakken, V., Runde, O. & Tjørve, E. 2001. Arbeidet med gjenfunnsatlas for Norge er i gang. Vår Fuglefauna 24: 80-84.  Bakken, V., Runde, O. & Tjørve, E. 2003. Norsk ringmerkingsatlas. Vol 1. Stavanger Museum, Stavanger. 422 s. + vedlegg.  Baldamus. 1854. Bemerkungen und ZusŠtze der Arbeit von H. Zander '†ber die europeische Pieper'. Naumanni IV: 24-30.  Balfour, D. 1976. A note on the Snow Bunting in Spitsbergen. Sterna 15: 169-173.  Ballance, D. ca 1980. Birds in Varanger. Rapport 2 sider.  Balle, O. 1990. Vegetasjonskartlegging Lonan, Gausdal. NIJOS-rapport. 36 s.  Bang, R. 1984. Sjøfugltellinger i Lurøy sommeren-82. Ranas Dyreliv 6: 35-44.  Bang, R. 1984. Hubroen i Lurøy kommune. Ranas Dyreliv 6: 66-71.  Bangjord, G. 2001. Rastende traner i Norge høsten 2000. Vår Fuglefauna 24: 74-76.  Bangjord, G. 1986. Myrhauken i Trøndelag. Trøndersk Natur 13: 44-49.  Bangjord, G. 1989. Ugletaksering i Stor-Elvdal våren 1988. Kornkråka 19: 116-126.  Bangjord, G. 1989. Uten tittel. Upubl. notat. 4 s.  Bangjord, G. 2002. Rastende traner i Norge høsten 2001. Vår Fuglefauna 25: 88-89.  Bangjord, G. 1986. Vårtrekket 1985. Trøndersk Natur 13: 16-20.  Bangjord, G. 1986. Hekkebestanden av kornkråke i Trøndelag. Trøndersk Natur 13: 101-103.  Bangjord, G. 1987. Fenologiske registreringer fra Trøndelag våren 1986. Trøndersk Natur 13: 36-47.  Bangjord, G. 1982. Ornitologiske registeringer i Øvre Pasvik 1982. Lappmeisen 8 (1): 60-68.  Bangjord, G. 1990. Rødvingetrost med rosenfinksang. Lappmeisen 15: 3.  Bangjord, G. 1986. Nevneverdige ornitologiske observasjoner fra Finnmark i perioden 1978-85. Rapport 10 sider.  Bangjord, G. & Broen, B. 1990. Dverggåsregisteringer i Finnmark mai-juni 1990. Norsk Ornitologisk Forening, Prosjekt dverggås, rapport 16 sider.  Bangjord, G. & Broen, B. 1990. Dverggåsregistreringer i Finnmark mai-juni 1990, konfidensiell del. Norsk Ornitologisk Forening, Prosjekt Dverggås, rapport 10 sider.  Bangjord, G. & Broen, B. 1990. Valdak. Lappmeisen 15: 5-11.  Bangjord, G. & Broen, B. 1990. Faunistisk oversikt fra Valdak, Stabbursneset i perioden 18. mai til 8. juni, samt to meget korte besøk 25. juni og 4. juli 1990.. Rapport 5 sider.  Bangjord, G. & Dransfeld, H. 1989. Fjellvåken i Sør-Varanger i 1980-årene. Vår Fuglefauna 12: 117.  Bangjord, G. & Størkersen, Ø.R. 1985. Våtmarksregistreringer & Fugle-atlasregistreringer i Finnmark 1985. Rapport xx sider.  Bangjord, G. & Thingstad, P.G. 1990. Ornitologiske befaringer i aktuelle verneplan IV-vassdrag i Finnmark. Universitetet i Trondheim, Vitenskapsmuseet, Notat fra zoologisk avdeling: 1990-4, 43 sider + 8 sider vedlegg.  Bangjord, G., Størkersen, Ø. S. & Sæther, S. A. 1989. Faunistisk rapport fra Sør-Trøndelag 1988. Meddelelse nr. 9 fra LRSK/Sør-Trøndelag. Trøndersk Natur 16: 108-113.  Bangjord, G., Størkersen, Ø. S. & Sæther, S. A. 1990. Faunistisk rapport fra Sør-Trøndelag 1989. Meddelelse nr. 11 fra LRSK/Sør-Trøndelag. Trøndersk Natur 17: 49-59.  Barikmo, J. 1980. Fugl og avfall. Måkeproblemer ved kommunal avfallsbehandling. SINTEF rapport. 43 s. + vedlegg.  Barikmo, J. 1980. Måker og avfall på den kommunale fyllplass utenfor Trondheim. S. 133-141 i: Heggberget, T. M. (red.) Måker og kråkefugl i Norden. NKVs møte om fugl og avfall 1979. Viltrapport 10. Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk, Trondheim. 160 s  Barikmo, J. 1980. Ravn og avfall på Magerøya. S. 141-147 i: Heggberget, T. M. (red.) Måker og kråkefugl i Norden. NKVs møte om fugl og avfall 1979. Viltrapport 10. Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk, Trondheim. 160 s.  Barkald, A. 1980. Hettemåke som vaktpost. Hujon 6: 43.  Barkald, A. 1990. Fuglekassetips. Hujon 16: 87-88.  Barlindhaug, S., Dahl, R., Iversen, M. & Strann, K.-B. 2002. Forprosjekt i forbindelse med opprettelse av nasjonalpark i Sørdalen-Isdalen, Bardu. NINA-NIKU, Tromsø. Notat, 24 s. + vedlegg. Unntatt offentlighet.  Barr, S. 1982. Sulten spurvehauk. Vår Fuglefauna 5: 193.  Barrett, R. 1983. Sjøfugl som sjødyr. Ottar 140 (1-1983): 41-46.  Barrett, R. 1984. Sommeren på et fuglefjell. Ottar 148 (3-1984): 9-15.  Barrett, R. 1984. Bestandsendringer og vern av sjøfugl. Ottar 148 (3-1984): 34-41.  Barrett, R. 1982. Sjøfuglkatastrofen i Varanger-fjorden - en forklaring og vurdering. Vår Fuglefauna 5: 100-102.  "Barrett, R. 1982. ""TUSENVIS AV SJØFUGL GR MOT EN SIKKER DØD"" - overskrift i bladet ""Nordlys"" 6. april 1982. Vår Fuglefauna 5: 103."  "Barrett, R. 1982. ""SLUMPETREFF HINDRET MASSEDØD AV FUGLER"" - overskrift i bladet ""Nordlys"" 14. april 1982. Vår Fuglefauna 5: 103-104."  Barrett, R. 1982. Oljeforurensning - hvor kommer den fra, hvor blir den av? Vår Fuglefauna 5: 108-111.  Barrett, R. T. 1979. Changes in the population of Gannet Sula bassana in North Norway. Fauna Norvegica Ser. C., Cinclus 2: 23-26.  Barrett, R. T. 1979. Small oil spill kills 10-20 000 seabirds in North Norway. Marine Pollution Bulletin 10: 253-255.  Barrett, R. T. 1981. Repeated breeding failures in some Norwegian Seabird Colonies. The Seabird Group, Newsletter No. 31: 6-7.  Barrett, R. T. 1984. Adult body temperatures and the development of endothermy in the Puffin Fratercula arctica, Razorbill Alca torda and Guillemot Uria aalge. Fauna Norvegica Ser. C, Cinclus 7: 119-123.  Barrett, R. T. 1984. Comparative notes on eggs, chick growth and fledging of the Razorbill Alca torda in north Norway. Seabird 7: 55-61.  Barrett, R. T. 1985. Further changes in the breeding distribution and numbers of cliff-breeding seabirds in Sør-Varanger, North Norway, 1975-1983. Fauna Norvegica, Ser. C, Cinclus 8: 35-39.  Barrett, R. T. 1979. Sjøfuglkatastrofen i Varangerfjorden - en forklaring og en vurdering. S. 32-36 i: Norderhaug, M. (red.). Status 80, Natur og miljøhåndbok, Grøndal & søn.  Barrett, R. T. 1981. The 1979 population of Gannet Sula bassana in North Norway. Proceedings of the Second Nordic Congress of Ornithology 1979:85-87.  Barrett, R. T. 1980. Havsula. Norges største sjøfugl. Gløtt fra universitetet i Tromsø.  Barrett, R. T. 1980. Olje og sjøfugl, vil oljevirksomheten i Nord-Norge true sjøfuglene?. Gløtt fra universitetet i Tromsø.  Barrett, R. T. 1980. Seabird investigations on Hornøy 1980. Feltrapport 11 sider.  Barrett, R. T. 1982. Lundefuglen - sjøens tause papegøye. Gløtt fra Universtitetet i Tromsø.  Barrett, R. T. 1981. Seabird studies in North Norway - a field report 1981. Stensilert rapport 12 sider med et appendix på 35 sider.  Barrett, R. T. 1982. The status, food and breeding success of some North Norwegian Seabirds. Proceedings of the Seabird Group Conference. 2 sider.  Barrett, R. T. 1983. Birds seen on Hornøy and Reinøy in 1980-83. Stensilert rapport 4 sider.  Barrett, R. T. 1983. Krykkja - måsen med tre tær. Gløtt fra Universitetet i Tromsø, 1 side.  Barrett, R. T. 1980. Fuglefjell registrert i Finnmark. Stensilert rapport på 6 sider.  Barrett, R. T. 1983. Seabirds research on Hornøy, east Finnmark with notes from Nordland, Troms and W. Finnmark 1980-83. A preliminary report. Rapport 62 sider.  Barrett, R. T. 1984. Vær obs. på gule laksender. Lappmeisen 10: 26.  Barrett, R. T. 1980. Hornøy - Norges østligste fuglefjell. Krykkja 3 (2): 17-21.  Barrett, R. T. 1982. Olje og sjøfugl - truer ljevirksomheten nord for 62¡N sjøfuglene? Vår Fuglefauna 5: 78-81.  Barrett, R. T., Anker-Nilssen, T. & Folkestad, A. O. 1985. Monitoring of breeding Auks and Kittiwakes in Norway. Proceedings of Second International Conference of the Seabird group, 3p.  Barrett, R. T., Anker-Nilssen, T., Rikardsen, F., Valde, K., Røv, N. & Vader, W. 1987. The food, growth and fledging success of Norwegian Puffin chicks Fratercula arctica in 1980-1983. Ornis Scandinavica 18: 73-83.  Barrett, R. T., Fieler, R. & Anker-Nilssen, T. & Rikardsen, F. 1985. Measurement and weight changes og Norwegian adult Puffins Fratercula arctica and Kittiwakes Rissa tridactyla during the breeding season. Ringing and Migration 6: 102-112.  Barrett, R. T. & Furness, R.W. 1990. The prey and diving depths of seabirds on Hornøy, North Norway after a decrease in the Barents Sea capelin stocks. Ornis Scandinavica 21: 179-186.  Barrett, R. T. & Haug, T. 1989. Fugl og pattedyr - topp-predatorer i Barentshav-systemet. Ottar nr. 174: 27-39.  Barrett, R. T. & Johansen, B. & Nakken, L. I. 1981. Utkast til verneplan for fuglefjell i Finnmark fylke. Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen, 72 sider.  Barrett, R. T. & Rikardsen, F. 1982. Seabird reasearch in North Norway - a field report 1982. Rapport 42 sider.  Barrett, R. T. & Runde, O. J. 1980. Growth and survival of nestling Kittiwakes Rissa tridactyla in Norway. Ornis Scandinavica 11: 225-235.  Barrett, R. T. & Røv, N. & Loen, J. & Montevecchi, W.A. 1990. Diets of Shags Phalacrocorax aristotelis and Cormorants P. carbo in Norway and possible implications for gadoid stock recruitment. Marine Ecology Progress Series 66: 205-218.  Barrett, R. T. & Schei, P. J. 1977. Changes in the breeding distribution and numbers of cliff breeding seabirds in Sør-Varanger, North Norway. Astarte 10: 29-35.  Barrett, R. T., Skaare, J.U., Vader, W. & Frøslie, A. 1985. Persistent organochlorines and mercury in eggs of Norwegian seabirds 1983. Environmental Pollution Series A 39:79-93.  Barrett, R. T., Strann, K-B. & Vader, W. 1986. Notes on the eggs and chicks of North Norwegian Shags Phalacrocorax aristotelis. Seabird 9: 3-10.  Barrett, R. T. & Strann, K.-B. 1987. Two new breeding records of the Storm Petrel Hydrobates pelagicus in Norway. Fauna Norvegica, Ser. C, Cinclus 10: 115-116.  Barrett, R. T. & Vader, W. 1984. The status and conservation of breeding seabird in Norway. In: Croxall, J. P., P.G.H. Evans & R. W. Schreiber (eds.) Status and conservation of the world's seabirds. ICBP Tech. Publ. No. 2: 223-233.  Barrett, R. T. & Vader, W. 1984. The status and conservation of breeding seabirds in Norway. ICBP Technical Publication No. 2: 323-333.  Barrett, R. T., Røv, N., Loen, J. & Montevecchi, W. A. 1990. Diets of shags Phalacrocorax aristotelis and cormorants P. carbo in Norway and possible implications for gadoid stockrecruitment. Mar. Ecol. Prog. Ser. 66: 205-218.  Barstow, S. 1988. Norsk vinterfugltelling. Trøndersk Natur 15: 66-68.  Barth, E, K. 1961. Er knoppsvanen gammel rugefugl i Norge? Sterna 4: 342.  Barth, E. K. 1952. Fokstumyra. Iakttagelser i juni-juli 1951. Naturvern i Norge. rsskr. 1950-1951: 5-21.  Barth, E. K. 1954. Fokstumyras ornitologiske historie. Fauna och flora 49: 36-61.  Barth, E. K. 1955. Fugler og pattedyr i Rondanefeltet. K. norske Vidensk. Selsk. mus. rbok: 5-43.  Barth, E. K. 1960. Fuglelivet (i Rondane). Den Norske Tuistfor. rbok 1960: 100-105.  Barth, E. K. 1962. Funn av sjeldne fugler og andre ornitologiske data. Fauna 15: 224-232.  Barth, E. K. 1963. Flere ornitologiske observasjoner. Sterna 5: 109-125.  Barth, E. K. 1964. Supplement til Fokstumyras fuglefauna. Sterna 6: 49-74.  Barth, E. K. 1967. Fokstumyra. Guide. 12 s.  Barth, E. K. 1969. Hegre hekker ved Vinstra i Gudbrandsdal. Fauna 22: 287.  Barth, E. K. 1971. Mer om viper i fjellet. Fauna 24: 51.  Barth, E. K. 1983. Litt om fuglelivet i Rondane og på Dovrefjell. Hujon 9: 155-162.  Barth, E. K. 1971. Norges nasjonalparker. Rondane. Luther forlag, Oslo. 127 s.  Barth, E. K. 1969. Vipe hekker i fjellet. Fauna 22: 231-232.  Barth, E. K. 1963. Fugler og pattedyr i Rondane-feltet. Østlandske Naturvernforening, Småskrift nr. 5: 22-41.  Barth, E. K. 1974. Rødrev drept av kongeørn. Fauna 27: 53-54.  Barth, E. K. 1963. Flere ornitologiske observasjoner. Fauna 16: 109-125.  Barth, E. K. 1948. Rovfuglene. S. 147-187 i: Føyn, B. & Huus, J. (red.) Norges dyreliv Bind II: Fugler. Cappelen, Oslo. 564 s.  Barth, E. K. (red.) 1984. Rondane. Gyldendal, Oslo.  Barth, E. K. 1989. Hubro Bubo bubo i Sollia gjennom 20 år, 1944-1963. Fauna 42: 111-119.  Barth, E. K. 1948. Faunaiakttagelser i Sollia, Hedemark. Fauna 1: 113-116.  Barth, E. K. 1971. Norges eldste naturpark. Fokstumyra reddet fra ødeleggelse. S. 438-439. i: Lund, H. M.-K. & Lid, G. (red.) Norges fugleliv. Det Beste A/S. Oslo. 463 s.  Barth, E. K. 1971. Hekking av lirype langt sør. Fauna 24: 201.  Barth, E. K. 1953. Rettelse: Fokstumyra. Iakttagelser i juni-juli 1951. Naturvern i Norge. rsskr. 1952-1953: 57.  Barth, E. K. 1948. Uglene. S. 188-208 i: Føyn, B. & Huus, J. (red.) Norges dyreliv Bind II: Fugler. Cappelen, Oslo. 564 s.  Barth, E. K. 1949. Sommernatt og fugl i fjellet. Den Norske Turistforenings årbok 1949: 140-144.  Barth, E. K. 1993. Fokstumyra i juni 1951. Villreinen 1993: 12-15.  Barth, E. K. 1993. Gammelt fra Dovrefjell. Villreinen 1993: 80-83.  Barth, E. K. 1952. Litt forplantningsbiologi hos fjellvåken, Buteo lagopus, og svingninger i bestanden 1938-1952. Papers on Game Research 8: 127-138.  Barth, E. K. 1958. Rovfuglene i naturens husholdning. Sterna 3: 1-12.  Barth, E. K. 1982. Dyreliv, jakt og fiske. S. 103-133 i: Alm, J. M. (red.) Bygd og by i Norge. Vest-Oppland og Valdres. Gyldendal Norsk Forlag, Oslo. 504 s.  Barth, E. K. 1945. Viltforskning og viltpleie. - Fra Sørlandet til Rondeslott. Norsk Natur 3: 61-74.  Barth, E. K. 1975. Ad Lågendeltaet i nordenden av Mjøsa. Hujon 2: 9.  Barth, E. K. 1983. Forstmester Jacob Bøckmann Barth - ornitologen og jegeren. Vår Fuglefauna 6: 37-40.  Barth, E. K. 1953. Turteldue, Streptopelia turtur turtur (LinnŽ). S. 34-36 i: Holmstršm, C. T., Henrici, P., Rosenberg, E. & Sšderberg, R. (red.) Fuglene i Norden. Lappedykkere-hønsefugler. Norsk utgave ved Fridthjof Økland. Achehoug & Co., Oslo.  Barth, E. K. 1952. Falkefangst og falkejakt. Vi vet 4: 1281-1288.  Barth, E. K. 1942. Fugleliv i fjellet. Til fots 3: 8-10.  Barth, E. K. 1958. Rovfuglene i naturens husholdning. Jakt, fiske og friluftsliv 29: 75-85.  Barth, E. K. 1948. Kongeørnens rolle i naturen. Norges Jæger- og Fiskerfor. tidsskr. 62: 91-98.  Barth, E. K. 1951. Kongeørnens rolle i naturen. Viltet 1951: 43-49.  Barth, E. K. 1952. Blant villrein og traner. Den Norske Turistforenings rbok 1952: 71-80.  Barth, E. K. 1949. Vinternatt i Rondane. Den Norske Turistforenings rbok 1949: 73-77.  Barth, E. K. 1982. Forstmester Jacob Bøckmann Barth - ornitologen og jegeren. Statskog nr. 3, 1982.  Barth, E. K. 1975. Sur nedbør og likevekten i naturen. Norsk Natur 11: 166-169.  Barth, E. K. 1975. Fangsthytter for jaktfalker i norske fjell. rbok for Norsk Skogbruksmuseum 1972-1975, 7: 121-134.  Barth, E. K. 1949. Hva spiser lirypekyllingene? Norges Jeger- og Fiskerforenings tidsskr. 78: 134-140.  Barth, E. K. 1949. Måker og andre sjøfugler. Omarbeidet etter foredrag holdt i Kringkastingen den 3. august 1948. Fauna 2: 1-11.  Barth, E. K. 1957. Rovfuglene i naturens husholdning. Naturvern i Norge. rsskr. 1957: 5-12.  Barth, E. K. 1958. Rovfuglene. Den Norske Turistforenings årbok 1958: 37-45.  Barth, E. K. 1979. Falkonerer i gammel og ny tid. Fauna 32: 57-61.  Barth, E. K. 1982. Gammel falkefangst. Rester av fangsttufter i våre fjell. S. 42-46 i: Suul, J. (red.) Norsk Ornitologisk Historie. Norsk Ornitologisk Forening 1957-1982. Trondheim. 168 s.  Barth, E. K. 1982. Femti år som naturfotograf og fugleforsker. Fuglefotografering 1930 - ca. 1955. S. 122-133 i: Suul, J. (red.) Norsk Ornitologisk Historie. Norsk Ornitologisk Forening 1957-1982. Trondheim. 168 s.  Barth, E. K. 1982. Reirtemperaturer og rugevaner. Pionerarbeid i marken 1938-1949. S. 161-167 i: Suul, J. (red.) Norsk Ornitologisk Historie. Norsk Ornitologisk Forening 1957-1982. Trondheim. 168 s.  Barth, E. K. 1949. Redetemperaturer og rugevaner. Naturen 73: 81-95.  Barth, E. K. 1981. Rovfuglene. S. 138-185 i: Frislid, R. & Semb-Johansson, A. (red.) Norges dyr. Bind 2. Fugler. J. W. Cappelens Forlag, Oslo. 549 s.  Barth, E. K. 1981. Måkefuglene. S. 270-299 i: Frislid, R. & Semb-Johansson, A. (red.) Norges dyr. Bind 2. Fugler. J. W. Cappelens Forlag, Oslo. 549 s.  Barth, E. K. 1981. Tårnseileren. S. 384-387 i: Frislid, R. & Semb-Johansson, A. (red.) Norges dyr. Bind 2. Fugler. J. W. Cappelens Forlag, Oslo. 549 s.  Barth, E. K. 1949. Kroppstemperatur hos fugler og pattedyr. Fauna och flora 44: 163-177.  Barth, E. K. 1970. Rovfuglene. S. 142-189 i: Frislid, R. & Semb-Johansson, A. (red.) Norges dyr. Bind 2. Fugler. J. W. Cappelens Forlag, Oslo. 507 s.  Barth, E. K. 1970. Måkefuglene. S. 268-297 i: Frislid, R. & Semb-Johansson, A. (red.) Norges dyr. Bind 2. Fugler. J. W. Cappelens Forlag, Oslo. 507 s.  Barth, E. K. 1970. Tårnseileren. S. 376-379 i: Frislid, R. & Semb-Johansson, A. (red.) Norges dyr. Bind 2. Fugler. J. W. Cappelens Forlag, Oslo. 507 s.  Barth, E. K. 1992. Ruphus og andre buer i Rondane og øst for Atndalen. rbok for Norsk Skogbruksmuseum 1990-1992, 13: 206-219.  Barth, E. K. 1955. Smågnagere og spissmus ved Rondane i Norge. Fauna och flora 50: 1-19.  Barth, E. K. 1984. Vandring i fortid og nåtid. S. 9-35 i: Barth, E. K., Heitkøtter, N., Hohle, P., Holtvedt, R., Møller, A. & Vigerust V. Rondane. Gyldendal Norsk Forlag. Oslo. 200 s.  Barth, E. K. 1953. Hornugle, Asio otus (LinnŽ). S. 17-19 i: Holmstršm, C. T., Henrici, P., Rosenberg, E. & Sšderberg, R. (red.) Fuglene i Norden. Ugler-stormfugler. Norsk utgave ved Fridthjof Økland. Achehoug & Co., Oslo. 283 s.  Barth, E. K. 1953. Jaktfalk, Falco rusticolus rusticolus LinnŽ. S. 38-41 i: Holmstršm, C. T., Henrici, P., Rosenberg, E. & Sšderberg, R. (red.) Fuglene i Norden. Ugler-stormfugler. Norsk utgave ved Fridthjof Økland. Achehoug & Co., Oslo. 283 s.  Barth, E. K. 1953. Dvergfalk, Falco columbaris aesalon Tunstall. S. 45-47 i: Holmstršm, C. T., Henrici, P., Rosenberg, E. & Sšderberg, R. (red.) Fuglene i Norden. Ugler-stormfugler. Norsk utgave ved Fridthjof Økland. Achehoug & Co., Oslo. 283 s.  Barth, E. K. 1953. Myrhauk, Circus cyaneus cyaneus (LinnŽ). S. 73-76 i: Holmstršm, C. T., Henrici, P., Rosenberg, E. & Sšderberg, R. (red.) Fuglene i Norden. Ugler-stormfugler. Norsk utgave ved Fridthjof Økland. Achehoug & Co., Oslo. 283 s.  Barth, E. K. 1953. Vepsehauk, Pernis apivorus apivorus (LinnŽ). S. 86-90 i: Holmstršm, C. T., Henrici, P., Rosenberg, E. & Sšderberg, R. (red.) Fuglene i Norden. Ugler-stormfugler. Norsk utgave ved Fridthjof Økland. Achehoug & Co., Oslo. 283 s.  Barth, E. K. 1953. Russevåk, Buteo buteo vulpinus Gloger.. S. 94-96 i: Holmstršm, C. T., Henrici, P., Rosenberg, E. & Sšderberg, R. (red.) Fuglene i Norden. Ugler-stormfugler. Norsk utgave ved Fridthjof Økland. Achehoug & Co., Oslo. 283 s.  Barth, E. K. 1953. Glente, Milvus milvus milvus LinnŽ. S. 104-106 i: Holmstršm, C. T., Henrici, P., Rosenberg, E. & Sšderberg, R. (red.) Fuglene i Norden. Ugler-stormfugler. Norsk utgave ved Fridthjof Økland. Achehoug & Co., Oslo. 283 s.  Barth, E. K. 1953. Havsul, Sula bassana (LinnŽ). S. 268-271 i: Holmstršm, C. T., Henrici, P., Rosenberg, E. & Sšderberg, R. (red.) Fuglene i Norden. Ugler-stormfugler. Norsk utgave ved Fridthjof Økland. Achehoug & Co., Oslo. 283 s.  Barth, E. K. 1953. Oseansvale, Oceanodroma leucorrhoa leucorrhoa (Vieillot). S. 276-277 i: Holmstršm, C. T., Henrici, P., Rosenberg, E. & Sšderberg, R. (red.) Fuglene i Norden. Ugler-stormfugler. Norsk utgave ved Fridthjof Økland. Achehoug & Co., Oslo. 28  Barth, E. K. 1952. Vendehals, Jynx torquilla torquilla LinnŽ. S. 333-335 i: Holmstršm, C. T., Henrici, P., Rosenberg, E. & Sšderberg, R. (red.) Fuglene i Norden. Spurvefugler-nattramner. Norsk utgave ved Fridthjof Økland. Achehoug & Co., Oslo. 359 s.  Barth, E. K. 1952. Tårnsvale, Apus apus apus LinnŽ. S. 350-351 i: Holmstršm, C. T., Henrici, P., Rosenberg, E. & Sšderberg, R. (red.) Fuglene i Norden. Spurvefugler-nattramner. Norsk utgave ved Fridthjof Økland. Achehoug & Co., Oslo. 359 s.  Barth, E. K. 1953. Toppdykker, Podiceps cristatus cristatus (LinnŽ). S. 7-10 i: Holmstršm, C. T., Henrici, P., Rosenberg, E. & Sšderberg, R. (red.) Fuglene i Norden. Lappedykkere-hønsefugler. Norsk utgave ved Fridthjof Økland. Achehoug & Co., Oslo. 288 s.  Barth, E. K. 1953. Skogdue, Columba oenas oenas LinnŽ. S. 31-33 i: Holmstršm, C. T., Henrici, P., Rosenberg, E. & Sšderberg, R. (red.) Fuglene i Norden. Lappedykkere-hønsefugler. Norsk utgave ved Fridthjof Økland. Achehoug & Co., Oslo. 288 s.  Barth, E. K. 1953. Tyrkerdue, Streptopelia decaocto decaocto (Frivaldsky). S. 37-38 i: Holmstršm, C. T., Henrici, P., Rosenberg, E. & Sšderberg, R. (red.) Fuglene i Norden. Lappedykkere-hønsefugler. Norsk utgave ved Fridthjof Økland. Achehoug & Co., Oslo.  Barth, E. K. 1953. Steppehøne, Syrrhaptes paradoxus (Pallas). S. 38-39 i: Holmstršm, C. T., Henrici, P., Rosenberg, E. & Sšderberg, R. (red.) Fuglene i Norden. Lappedykkere-hønsefugler. Norsk utgave ved Fridthjof Økland. Achehoug & Co., Oslo. 288 s.  Barth, E. K. 1953. Krykkje, Rissa tridactyla tridactyla (LinnŽ). S. 172-175 i: Holmstršm, C. T., Henrici, P., Rosenberg, E. & Sšderberg, R. (red.) Fuglene i Norden. Lappedykkere-hønsefugler. Norsk utgave ved Fridthjof Økland. Achehoug & Co., Oslo. 288 s.  Barth, E. K. 1953. Fiskemåke, Larus canus canus LinnŽ. S. 179-182 i: Holmstršm, C. T., Henrici, P., Rosenberg, E. & Sšderberg, R. (red.) Fuglene i Norden. Lappedykkere-hønsefugler. Norsk utgave ved Fridthjof Økland. Achehoug & Co., Oslo. 288 s.  Barth, E. K. 1953. Sildemåke, Larus fuscus intermedius Schiøler. S. 185-188 i: Holmstršm, C. T., Henrici, P., Rosenberg, E. & Sšderberg, R. (red.) Fuglene i Norden. Lappedykkere-hønsefugler. Norsk utgave ved Fridthjof Økland. Achehoug & Co., Oslo. 288 s.  Barth, E. K. 1953. Dvergmåke, Larus minutus Pallas. S. 197-199 i: Holmstršm, C. T., Henrici, P., Rosenberg, E. & Sšderberg, R. (red.) Fuglene i Norden. Lappedykkere-hønsefugler. Norsk utgave ved Fridthjof Økland. Achehoug & Co., Oslo. 288 s.  Barth, E. K. 1966. Nye fugleiakttagelser på Rundøy. Fauna 19: 110-115.  Barth, E. K. 1968. The circumpolar systematics of Larus argentatus and Larus fuscus with special reference to the Norwegian populations. Nytt. Mag. Zool. Suppl. 1: 1-50.  Barth, E. K. 1975. Taxonomy of Larus argentatus and Larus fuscus in nort-western Europe. Ornis Scand. 6: 49-63.  Barth, E. K. 1948. Fuglenes reaksjoner ved redene. Fauna 1: 99-110.  Barth, E. K. 1953. Faunaen på Tarva i Sør-Trøndelag. K. norske Vidensk. Selsk. Mus. rbok 1953: 87-108  Barth, E. K. 1959. Tyrkerdue på Østlandet. Sterna 3: 224-225.  Barth, E. K. 1959. Sivhauk i Norge. Sterna 3: 264-265.  Barth, E. K. 1959. Hærfugl ved Grimstad og i Nordfjord. Sterna 3: 349.  Barth, E. K. 1967. Spredte observasjoner. Sterna 7: 217.  Barth, E. K. 1958. Svarttrost (Turdus merula) i Vardø og Lofoten. Sterna 3: 94-95.  Barth, E. K. 1962. Faunaobservasjoner på Tamsøy i Porsanger. Fauna 15: 181-191.  Barth, E. K. 1962. Funn av sjeldne fugler og andre ornitologiske data. Fauna 15: 224-232.  Barth, E. K. 1969. Snøugle. Fauna 22: 126-127.  Barth, E. K. 1968. Standard body measurements in Larus argentatus, L. fuscus, L. canus, and L, marinus. Nytt Mag. Zool: 14: 7-83.  Barth, E. K. 1948. Rovfuglene. Uglene. Føyn, B. & Huus, J. (red.). Norges Dyreliv. II:147-187 og 188-208.  Barth, E. K. 1971. Dagrovfugler og ugler endelig fredet Sterna 10: 153-158.  Barth, E. K. 1953. Faunaen på Tarva i Sør-Trøndelag. K. norske Vidensk. Selsk. Museet, rbok 1953: 87-108.  Barth, E. K. 1965. Spredte observasjoner. Sterna 6: 269-270.  Barth, E. K. 1978. Kongeørnas løfteevne. Vår Fuglefauna 1: 25-26.  Barth, E. K. 1978. Hønsehauk tok skjære. Vår Fuglefauna 1: 30-31.  Barth, E. K. 1979. Ørnerovet på Leka - en kommentar. Vår Fuglefauna 2: 49-50.  Barth, E. K. 1982. Jaktlov og viltforvaltning i Norge. Et tilbakeblikk. Vår Fuglefauna 5: 244-251.  Barth, E. K. & Haftorn, S. 1948. Om fjellerke (Eremophila alpestris flava [Gm.]) på Hardandervidda. Fauna 1: 47-56.  Barth, E. K. & Hagen, Y. 1951. Faunaobservasjoner i Atnasjøfeltet. Fauna 4: 137-170.  Barth, E. K. & Hagen, Y. 1952. Rettelser til Faunaobservasjoner i Atnasjøfeltet. Fauna 5: 38-39.  Barth, E. K., Heitkøtter, N., Hohle, P., Holtvedt, R., Møller, A. & Vigerust, V. 1984. Rondane. Gyldendal Norsk Forlag. Oslo. 200 s.  Barth, G. B. 1855. Fortegnelse over de i Lofoten og Vesterålen forekommende fuglearter. Nyt Mag. Naturv. 8: 1-71.  Barth, G. B. 1855. Fortegnelse over de i Lofoten og Vesteraalen forekommende fuglearter. Nyt Mag. Naturvid. 8: 1-71.  Barth, J. B. 1874. Notiser om Fuglevildtet i 1873 og 1874 m.m. Med. Norsk Jæger- og fiskerfor. 4: 143-148.  Barth, J. B. 1878. Notiser om Fuglevildtet fra 1875-1877. Med. Norsk jæger- og fiskerfor. 6: 128-137.  Barth, J. B. 1880. Notiser om Fuglevildtet i Gudbrandsdalen og Valders for 1878 og 1879. Med. Norsk Jæger- og fiskerfor. 9: 29-37.  Barth, J. B. 1880. Notiser om Fuglevildtet m.m. i 1880 i Kristians amt. Med. Norsk Jæger- og Fiskerfor. 9: 180-189.  Barth, J. B. 1881. Lidt af Hvert om og med Foranledning af Jagtforholdene i Gudbrandsdalen og Valders i 1881. Med. Norsk jæger- og fiskerfor. 10: 204-217.  Barth, J. B. 1882. Forskjelligt om Jagtforholdene i Gudbrandsdalen og Valdres i 1882, og ogsaa ellers Lidt af Hvert. Norges Jæger- og Fiskersfor. Tidsskr. 11: 210-227.  Barth, J. B. 1883. Forskjelligt vedkommende Jagtforholdene i Gudbrandsdalen og Valders i 1883. Norges Jæger- og Fiskersfor. Tidsskr.12: 201-219.  Barth, J. B. 1883. Paa Andejakt i Fogstumyren. Norsk Jæger og fiskerfor. tidsskr. 12: 65-88.  Barth, J. B. 1884. Lidt om Jagtforholdene i Gudbrandsdalen og Valdres 1884. Norges Jæger- og Fiskersfor. Tidsskr. 13: 226-230.  Barth, J. B. 1885. Forskjelligt om Jagtforholdene i Gudbrandsdalen i 1885, og ogsaa ellers lidt af hvert. Norges Jæger- og Fiskersfor. Tidsskr. 14: 231-245.  Barth J .B. 1886. Lidt om 1886- aars Vildtstand i Gudbrandsdalen og Valdres m.m. Norges Jæger- og Fiskersfor. Tidsskr. 15: 290-292.  Barth, J. B. 1881. Norges Fuglevildt og Jagten paa Samme. Gyldendalske Bokhandel Forlag, Kjøbenhavn. 488 s.  Barth, J. B. 1856. Den norske Natur skildret i Billeder fra Jagtlivet. Christiania. 142 s.  Barth, J. B. 1865. Optegnelser fra mit Jægerliv. Christiania. 199 s.  Barth, J. B. 1863. Bidrag til kunskaben om nogle af Norges jaktbare eller matnyttige fogelarter. Sv. JŠgerf. Tidsskr. 1883: 203-214.  Barth, J. B. 1877. Enkeltbekkasinen. Meddel. Norsk Jæger- og Fiskerforening 1877: 117-120.  Barth, J. B. 1868. Naturhistoriska notiser från Norge. Sv. JŠgerf. Tidsskr. 6: 171-172.  Barth, J. B. 1874. Erfaringer fra jagten paa det mindre Vildt i Norge. Fleiberg & Landmark, Christiania. 329 s.  Barth, J. B. 1878. Om Overenstemmelse mellem Fuglenes Intelligens og deres Opholdssteder, Næring og Levevis. Naturen 2: 113-123.  Barth, J. B. 1870. Forslag til en bedre Huusholdning med Jagten i Norge. Lillehammer.  Barth, J. B. 1884. Dagbogsoptegnelser fra mit bedste Jagtaar. Norges Jæger- og Fiskersfor. Tidsskr. 13: 1-27.  Barth, J. B. 1890. Et par minder fra mit jægerliv. Norges Jæger- og Fiskersfor. Tidsskr. 19: 193-199.  Barth, J. B. 1885. Kramsfuglene. (Trostene og Sidensvandsen.) Norges Jæger- og Fiskersfor. Tidsskr. 14: 3-23.  Barth, J. B. 1885. Lavskrigen. Naturen 9: 65-68.  Barth, J. B. 1891. Erfaringer fra jagten paa det mindre Vildt i Norge. Anden forøgede Udgave. Christiania, 431 s.  Barth, J. B. 1877. Naturskildringer og Optegnelser fra mit Jæger- og Reiseliv. Alb. Cammermeyer, Christiania. 385 s.  Barth, J. B. 1888. Nogle yderligere Bemærkninger vedkommende norske Jagtforholde. Dansk Jagttidende 1888: 6-11.  Barth, J. B. 1888. Forskjelligt om Norges Jagtforholde. Dansk Jagttidende 1888: 174-178.  Barth, J. B. 1888. Nogle korte Bemærkninger om Norges rovdyr. Dansk Jagttidende 1888: 117-119, 1889: 138-140.  Barth, J. B. 1889. Paa Andejakt i Fogstumyren. Dansk Jagttidende 7: 69-72.  Barth, J. B. 1869. Forskjelligt vedkommende norske Jagtforholde. Den Norske Turistforenings rb. 3: 1-11.  Barth, J. B. 1876. En mindre heldig andejakt. Den Norske Turistforenings rb. 9: 74-77.  Barth, J. B. 1878. Tiurjagt 1862. Den Norske Turistforenings rb. 12: 62-73.  Barth, J. B. 1875. Indberetninger fra Skovdirektøren. I. Det Sønden- og Vestenfjeldske. Christiania.  Barth, J. B. 1876. Indberetninger fra Skovdirektøren. I. Det Sønden- og Vestenfjeldske. Christiania.  Barth, J. B. 1877. Indberetninger fra Skovdirektøren. I. Det Sønden- og Vestenfjeldske. Christiania.  Barth, J. B. 1878. Indberetninger fra Skovdirektøren. I. Det Sønden- og Vestenfjeldske. Christiania.  Barth, J. B. 1879. Indberetninger fra Skovdirektøren. I. Det Sønden- og Vestenfjeldske. Christiania.  Barth, J. B. 1880. Indberetninger fra Skovdirektøren. I. Det Sønden- og Vestenfjeldske. Christiania.  Barth, J. B. 1881. Indberetninger fra Skovdirektøren. I. Det Sønden- og Vestenfjeldske. Christiania.  Barth, J. B. 1882. Indberetninger fra Skovdirektøren. I. Det Sønden- og Vestenfjeldske. Christiania.  Barth, J. B. 1883. Indberetninger fra Skovdirektøren. I. Det Sønden- og Vestenfjeldske. Christiania.  Barth, J. B. 1884. Indberetninger fra Skovdirektøren. I. Det Sønden- og Vestenfjeldske. Christiania.  Barth, J. B. 1885. Indberetninger fra Skovdirektøren. I. Det Sønden- og Vestenfjeldske. Christiania.  Barth, J. B. 1886. Indberetninger fra Skovdirektøren. I. Det Sønden- og Vestenfjeldske. Christiania.  Barth, J. B. 1887. Indberetninger fra Skovdirektøren. I. Det Sønden- og Vestenfjeldske. Christiania.  Barth, J. B. 1888. Indberetninger fra Skovdirektøren. I. Det Sønden- og Vestenfjeldske. Christiania.  Barth, J. B. 1889. Indberetninger fra Skovdirektøren. I. Det Sønden- og Vestenfjeldske. Christiania.  Barth, J. B. 1890. Indberetninger fra Skovdirektøren. I. Det Sønden- og Vestenfjeldske. Christiania.  Barth, J. B. 1891. Indberetninger fra Skovdirektøren. I. Det Sønden- og Vestenfjeldske. Christiania.  Barth, J. B. 1892. Indberetninger fra Skovdirektøren. I. Det Sønden- og Vestenfjeldske. Christiania.  Barth, J. B. 1893. Indberetninger fra Skovdirektøren. I. Det Sønden- og Vestenfjeldske. Christiania.  Barth, J. B. 1870. Raphønen. Folkevennen 18: 26-44.  Barth, J. B. 1899. Høstjagter 1872. JŠgaren (Nordisk årbok fšr jakt- och naturvŠnne, Stockholm) 5: 109-114.  Barth, J. B. 1876. One Afternoon at Aasdalssaeteren. Land and Water 1876.  Barth, J. B. 1882. Fremdeles lidt om Bekkasinerne. Norsk Idrætsblad 2: 57-58.  Barth, J. B. 1884. Rugden i Norge. Norsk Idrætsblad 4: 66-67.  Barth, J. B. 1863-64. Bidrag til Kundskaben om nogle af vore jagtbare eller madnyttige Fuglearters Forekomst, Levemaade, Forplantnings- og Væxtforholde m.M. Norsk Skyttertidende 2: 78-80, 86-88, 93-94, 3: 6-7.  Barth, J. B. 1863. Bemærkninger angaaende de jagtbare Fuglers Forekomst og Forplantning i Gudbrandsdalen for 1863 m.M. For 1863. Norsk Skyttertidende 4: 118-120.  Barth, J. B. 1880. Notiser om fogelvildbrådet i Kristians amt 1880. Svenska JŠgerfšrbundets nya tidsskr. 18: 237-241.  Barth, J. B. 1882. Om riporna i Gudbrandsdalen 1882 och ripjagten m. m. Svenska JŠgerfšrbundets nya tidsskr. 20: 240-247.  Barth, J. B. 1883. Dagboksanteckningar från mitt bŠsta jagtår. Svenska JŠgerfšrbundets nya tidsskr. 21: 150-168.  Barth, J. B. 1886. Om fjellripan. Svenska JŠgerfšrbundets nya tidsskr. 24: 20-25.  Barth, J. B. 1874. Forskjellige Indberetninger fra de ved Statens Forstvesen ansatte Funktionærer. I. Det Sønden- og Vestenfjeldske. Christiania 1874: 143-420.  Barth, J. B. 1879. Den norske Natur skildret i Billeder fra Jagtlivet. Anden Udgave. Alb. Cammermeyer, Christiania. 139 s.  Barth, J. B. 1886. Nogle Træk af Harmonien i Naturen. Alb. Cammermeyer, Christiania. 72 s.  Barth, J. B. 1879. En tjŠderjagt 1862. Svenska JŠgerfšrbundets nya tidsskr. 17: 20-24.  Barth, J. B. 1884. Dagbogsoptegnelser fra mit bedste Jagtaar. Norges Jæger- og Fiskersfor. Tidsskr. 13: 1-27.  Barth, J. B. 1884. Et Rugdefaktum. Norsk Idrætsblad 4: 105.  Barth, J. B. 1957. Notiser om Fuglevildtet i 1873 og 1874 m.m. Norges Jeger- og Fiskerforenings tidsskr. 86: 10-13. (gjengivelse av Barths artikkel i samme tidsskrift fra 1874)  Barth, J. B. 1880. Jerpen (Tetrao bonasia Lin.). Svenska JŠgerfšrbundets nya tidsskr. 18: 146-153.  Barth, J. B. 1866. Forskjelligt vedkommende norske Jagtforholde. Svenska JŠgerfšrbundets nya tidsskr. 4.  Barth, J. B. 1863. Bemærkninger angaaende de jagtbare Fuglers Forekomst og Forplantning i Gudbrandsdalen for 1864 m.M. For 1864. Norsk Skyttertidende 4: 137-139.  Barth, J. B. 1869. Dalripan. Svenska JŠgerfšrbundets nya tidsskr. 7: 4-20, 70-84.  Barth, J. B. 1867. Fjellripan. Svenska JŠgerfšrbundets nya tidsskr. 5: 3-18, 65-76.  Barth, S. & Barth, E. K. 1980. På spor etter de gamle falkefangerne. Statskog 1980(2): 3-6.  Barth, S. & Barth, E. K. 1984. Falkefangertufter og falkefangst i Sør-Norge. rbok for Norsk Skogbruksmuseum 1982-1984, 10: 219-251.  Barth, S. & Barth, E. K. 1983. Jakt med falk. Falkfangertufter i norske fjell. Den Norske Turistforenings årbok 115: 179-183.  Barth, S. & Barth, E. K. 1985. Hyttetufter etter falkefangere i området Røros-Femunden. Vår Fuglefauna 8: 163-168.  Barth, S. & Barth, E. K. 1983. Hyttetufter etter falkefangere i området Røros-Femunden. Fjell-folk nr. 8, 1983.  Bassøe, H. 1796-97. Forsøg til Bidrag til Det Topografiske Selskabs Samlinger om Rakkestad Sorenskriveri i 1792. Topographisk Journal for Norge Bind 5 (17-20).  Bateson, P. P. 1957. En kjøttmeis med uvanlig nebb. Fauna 10: 35-36.  Bauer, C-A. & Persson, B.1971. SpetstjŠrtad snŠppa, Calidris acuminata, funnen i Norge. Sterna 10: 57-62.  Beddari, Y. 1978. Folke- og familietur i Pasvikdalen. Lappmeisen 4: 11-12.  Beddari, Y. 1981. Lappugle i Pasvik. Lappmeisen 7: 48-49.  Been, R. & Hoell, T. 1966. Sibirspurv i Sør-Trøndelag. Sterna 7: 195.  Behmann, H. 1979. Blauschwanz in Pasvik, Norwegen. Sterna 17: 35.  Bekken, J. 1982. Imsa/Trya. Fugl og pattedyr. Kontaktutv. for vassdragsreg. Univ. Oslo 53: 1-37.  Bekken, J. 1983. Frya. Fugl og pattedyr. Kontaktutv. for vassdragsreg. Univ. i Oslo 58: 1-35.  Bekken, J. 1998. Virveldyr i planleggingsområde Rondane (Oppland og Hedmark). Fylkesmannen i Hedmark, Miljøvernavdelingen, rapport 1/98. 87 s. + vedlegg.  Bekken, J. 1998. Rapportplukk. Virveldyr i planleggingsområde Rondane (Oppland og Hedmark). Hujon 24: 82- 94.  Bekken, J. 1997. Lomviene kommer! Kornkråka 26: 134-136.  Bekken, J. 1994. Lerkefalk Falco subbuteo. S. 132 i : Gjershaug, J. O., Thingstad, P. G., Eldøy, S. og Byrkjeland, S. (red.): Norsk fugleatlas. Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu. 552 s.  Bekken, J. 1994. Dvergspett Dendrocopos minor. S. 308 i : Gjershaug, J. O., Thingstad, P. G., Eldøy, S. og Byrkjeland, S. (red.): Norsk fugleatlas. Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu. 552 s.  Bekken, J. 1994. Vierspurv Emberiza rustica. S. 500 i : Gjershaug, J. O., Thingstad, P. G., Eldøy, S. og Byrkjeland, S. (red.): Norsk fugleatlas. Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu. 552 s.  Bekken, J. 1992. Verneplan IV. Fuglefaunaen i vassdrag på Østlandet. NVE-publikasjon nr. 29/1992: 1-153.  Bekken, J. 1984. Ornitologiske registreringer i 11 myrområder i Nord-Hedmark sommeren 1984. Rapport til fylkesmannens miljøvernavd. i Hedmark. 25 s.  Bekken, J. 1992. Utkast til verneplan for myrer i Hedmark fylke. Fylkesmannen i Hedmark. 62 s.  Bekken, J. 1997. Virveldyr i planleggingsområde Dovrefjell, Tynset og Folldal kommuner, Hedmark. Fylkesmannen i Hedmark, Miljøvernavdelingen, rapport 12/97. 38 s.  Bekken, J. 1996. Sjeldne fugler i Hedmark 1995. Kornkråka 26: 14-27.  Bekken, J. 1978. Dykkere i Hedmark. Kornkråka 8: 19-24.  Bekken, J. 1999. Sjeldne fugler i Hedmark 1998. Kornkråka 29: 42-60.  Bekken, J. 1998. Sjeldne fugler i Hedmark 1997. Kornkråka 28: 65-85.  Bekken, J. 2000. Sjeldne fugler i Hedmark 1999. Kornkråka 30: 93-114.  Bekken, J. 2001. Sjeldne fugler i Hedmark 2000. Kornkråka 31: 53-72.  Bekken, J. 199?. Verneplan IV. Fuglefaunaen i vassdrag i Nordland. NVE Publikasjon V 34.  Bekken, J. 2001. Virveldyr i Sølenområdet, Rendalen kommune, Hedmark. Fylkesmannen i Hedmark, miljøvernavdeligen. Rapport nr. 9/2001: 1-21.  Bekkum, S. 2002. Vannfugltellinga helga 15.-16. desember. Hujon 28: 52.  Bekkum, S. 2002. Turrapport fra Hundorp naturreservat og Rykhussumpene 2002. Hujon 28: 213.  Bekkum, S. 2002. Medlemstur til Valdresflya 06.07.2002. Hujon 28: 216-220.  Bekkum, S. 2002. Siste nytt 1. oktober - 25. november 2002. Hujon 28: 288-291.  Bekkum, S. 2003. Siste nytt 1. mars - 31. mai 2003. Hujon 29 (2): 24-32.  Bekkum, S. 2003. Turrapport fra Hundorp naturreservat og Rykhussumpene 4. mai 2003. Hujon 29 (2): 55.  Bekkum, S. 2004. Fugleobservasjoner i området på og ved Svartbekkmyrene i Skåbu, Nord-Fron kommune. Rapport, 26 s.  Belopolskii, L.O. 1961. Ecology of sea colony birds of the Barents Sea. Israel Program for Scientific Translations, 344pp.  Belsheim, A. K. 1976. Fjellmyra. Tidsskrift for Valdres Historielag rbok 1976: 115-126.  Bendiksen, E. 1986. Botaniske undersøkelser i Rinilhaugen Nordre Korsvatnhøgda (Lunner, Oppland). Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelingen. Rapport nr. 7/86: 1-44 + vedlegg.  Bendiksen, E. & Bendiksen K. 1996. Flora og vegetasjon i Dokkadeltaet med forslag til skjøtselstiltak i naturreservatet. Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelingen. Rapport nr. 2/96: 1-55.  Bengtson, R. 1994. Grønnfink Carduelis chloris. S. 464 i : Gjershaug, J. O., Thingstad, P. G., Eldøy, S. og Byrkjeland, S. (red.): Norsk fugleatlas. Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu. 552 s.  Bengtson, R. 1998. Storslagent atlas om fuglelivet i Oppland! Vår Fuglefauna 21: 122-123.  Bengtson, R. 2003. Fugletur til Golsfjellet 6.-8. juni 2003. Buskskvetten 19: 76-77.  Bengtson, R. 2003. Imponerende bibliografi for Oppland fylke. Vår Fuglefauna 26: 170-171.  Bengtson, R. 2003. Nær perfekt om urban naturperle. Toppdykker'n 26: 167.  Bengtson, R. 2003. Praktfullt kvalitetsverk om natur i Buskerud. Toppdykker'n 26: 169.  Bengtson, R. 2003. Forbilledlig om Oslo og Akershus som fuglefylker. Toppdykker'n 26: 170-172.  Bengtson, R. & Selås, I. 2001. Peter Valeur - en allsidig museumskonservator. Larus marinus 30: 138-157.  Bengtson, R. & Sonerud, G. 1994. Lappmeis Parus cinctus. S. 418 i : Gjershaug, J. O., Thingstad, P. G., Eldøy, S. og Byrkjeland, S. (red.): Norsk fugleatlas. Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu. 552 s.  Bengtson, R. & Sonerud, G. A. 1991. Lappmeisas forekomst i Norge. Fauna 44: 194-204.  Bengtson, R. & Sonerud, G. A. 1992. Lappmeisas forekomst i Hedmark. Kornkråka 22: 46-53.  Bengtson, R. & Steel, C. 1994. Vannrikse Rallus aquaticus. S. 154 i : Gjershaug, J. O., Thingstad, P. G., Eldøy, S. og Byrkjeland, S. (red.): Norsk fugleatlas. Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu. 552 s.  Bengtson, R. & Steel, C. 1994. Myrrikse Porzana porzana. S. 156 i : Gjershaug, J. O., Thingstad, P. G., Eldøy, S. og Byrkjeland, S. (red.): Norsk fugleatlas. Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu. 552 s.  Bentsen, E. 1933. Vest-Finnmark Jeger- og Fiskerforening. rsberetning 1932. Norsk Jæger- og Fiskerforenings Tidsskrift 62: 97-101.  Bentsen, E. 1975. Vinteren 1974-75. Brev 2 sider.  Bentsen, H. E. 1988. Den store hvite flokk. . .Lappmeisen 13: 36-38.  Bentsen, H. E. 1972. Overvintring av snøspurv rundt Hammerfest. Brev 1 side.  Bentz, P.-G. 1989. Sjeldne fugler i Norge i 1987. Vår Fuglefauna 12: 101-110.  Bentz, P.-G. 1986. Sjeldne fugler i Norge i 1983. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomitŽ for fugl (NSKF), NZF og NOF. Vår Fuglefauna 9: 29-33.  Bentz, P.-G. 1986. Sjeldne fugler i Norge i 1984. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomitŽ for fugl (NSKF), NZF og NOF. Vår Fuglefauna 9: 243-247.  Bentz, P.-G. 1988. Sjeldne fugler i Norge i 1986. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomitŽ for fugl (NSKF), NZF og NOF. Vår Fuglefauna 11: 87-93.  Bentz, P.-G. 1988. Norsk fuglehåndbok. H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo. 497 s.  Bentz, P.-G. 1987. Sjeldne fugler i Norge i 1985. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomitŽ for fugl (NSKF), NZF og NOF. Vår Fuglefauna 10: 91-95.  Bentz, P.-G. 1979. Rapport fra NNSK's virksomhet 1978. Meddelelse nr. 4 fra Navne- og sjeldenhetskomiteen, NOF og NZF. Vår Fuglefauna 2: 171-175.  Bentz, P.-G. 1978. Ornitologisk inventering av øyene i indre Porsangerfjord, Finnmark. Rapport 19 sider.  Bentz, P.-G. 1981. Undersøkelse av Oslos våtmarker 1979-1980. Oslo Helseråd. Kontoret for natur- og miljøvernsaker. Rapport, 32 s.  Bentz, P.-G. & Clarke, A. W. 1990. Sjeldne fugler i Norge i 1988. Vår Fuglefauna 13: 131-143.  Berg, A. 1976. Fossekallen. Tidsskrift for Valdres Historielag rbok 1976: 112-114.  Berg, A. 1953. En underlig lek mellom to rugder. Fauna 6: 90-91.  Berg, G. & Råd, O. 1978. Duetrost funnet hekkende på Vestlandet. Vår Fuglefauna 1: 204.  Berg, N. & Rasch, H. 1881. Fortegnelse over Præmier udbetalt for dræpte Rovdyr og Rovfugler i Femaaret 1876 til 1880. Norsk Jæger- og Fiskerfor. Tidsskr. 10: 251-258.  Berg, T. 1994. Hortulan på et brannfelt i Elverum 1982-1993. Vår Fuglefauna 17: 14-18.  Berg, T. 1979. Valdak og Stabbursnes. Lappmeisen 5: 35-38.  Bergan, M. 2002. Snøgåsa i Norge - en Osloart. Toppdykker'n 25: 120-124.  Bergan, M. 1986. Hvor drar hettemåkene? Toppdykker'n 9: 16-18.  Bergan, M. 1989. Fornebu som fuglelokalitet - en presentasjon. Toppdykker'n 12: 107-110.  Bergan, M. 1991. NOF's årsmøte 1991. Toppdykker'n 14: 56.  Bergan, M. 1992. Botulismedød av hettemåker, Østensjøvannet våren 1992. Toppdykker'n 15: 81-82.  Bergan, M. 1992. En fuglesjø gjennom et år - Engervann i Bærum. Toppdykker'n 15: 100-105.  Bergan, M. 1998. Fornebu som fuglelokalitet - en introduksjon. En Toppdykker'n-klassiker til glede for nye lesere - dog noe modifisert. Toppdykker'n 21: 107-109.  Bergan, M. 2000. Sjøfuglene i indre Oslofjord. Toppdykker'n 23: 154-162.  Bergan, M. 2001. Landsmøte i skog og på sjø - Nordmarka 2001. Toppdykker'n 24: 18-22.  Bergan, M. 2001. NOF's landsmøte i Nordmarka 2001. Toppdykker'n 24: 149-151.  Bergan, M. 2001. Turrapporter. NOF-OA's Røstekskursjon 8.-13.8.2001. Toppdykker'n 24: 173-174.  Bergan, M. 2002. Fiskemåke i Oslo og Akershus. Toppdykker'n 25: 55.  Bergan, M. 2003. FNs Biomangfolddag 2003 arrangert på Fornebu 13.5. - Miljøvernministeren fikk Biomangfoldprisen. Toppdykker'n 26: 130-133.  Bergan, M. 2004. Fuglenavn i endring - Om norske fuglenavns opprinnelse og norsk navnekomites siste navneendringer. Toppdykker'n 27: 60-79.  Bergan, M. 2004. Fornebu 12. mars. Toppdykker'n 27: 98.  Bergan, M. 1976. Sjøfuglkolonier i Vestfjorden. Nøttekråka 1: 7-13.  Bergan, M. 1992. Fugler året rundt. Nøttekråka jubileumsutgave: 34-37.  Bergan, M. 1993. Halsringmerking av gjess. Toppdykker'n 16: 8-10.  Bergan, M. 1981. Faunistisk rapport fra Oslo og Akershus. Vår Fuglefauna 4: 271-279.  Bergan, M. 1980. Rapport for registrering av hekkefugl i sjøfuglreservatene i Oslo og Akershus. Upubl. rapport, 25 s.  Bergan, M. 1982. Rapport for registrering av hekkefugl i sjøfuglreservatene 1981. Upubl. rapport, 6 s.  Bergan, M. 1982. Rapport for registrering av hekkefugl i sjøfuglreservatene 1982. Upubl. rapport, 8 s.  Bergan, M. 1992. Halsringmerking av gjess. Sothøna 3 (5): 9.  Bergan, M. 1992. Botulismedød av hettemåker ved Østensjøvannet våren 1992. Sothøna 3 (5): 23.  Bergan, M. & Stenersen, J. 2001. I Quirinis fotspor til Røst. Toppdykker'n 24: 68-70.  Berge, F. 1974. Foreningsmeddelelser. Valdres-avdelingen. Fauna 27: 115.  Berge, T. 2003. rets fugl 2003. Gråspurv. Rallus 32: 7-13.  Berge, T. 2003. Gråsporven - ein hardfør og heimkjær tass i trøbbel? Toppdykker'n 26: 58-65.  Berger, S. B. 1968. Tidlig hekking hos grønnfink. Sterna 8: 157.  Berger, S. B. & Gundersen, W. H. 1968. Toppdykkar i Telemark og Buskerud. Sterna 8: 157.  Bergersen, L. 1975. Stillits og rosenfink funnet hekkende på Lista 1973. Sterna 14: 45-46.  Bergersen, L. 1975. Stillits og rosenfink funnet hekkende på Lista 1973. Sterna 14: 45-46.  Bergersen, L. 1964. Tam røy i Vest-Agder. Sterna 6: 91.  Bergersen, L. 1975. Splitterne funnet hekkende på Lista 1974. Sterna 14: 101-102.  Bergersen, R., Andersen, Ø., Bøe, P., Halvorsen, G., Heggberget, T. M., Huru, H., Husebye, S., Jacobsen, K.-O., Odland, A., Skifte, O. & Vader, W. 1998. Naturfaglige befaringer i områdene rundt Corutjohka og Sleåga, Saltdal og Rødøy kommuner i Nordland. R  Bergersen, O. F., Nashoug, O. & Strømmen, O. J. 1977. Rapport fra tremannsutvalget vedrørende masseuttak i Lågen-Gausa deltaet. UiB, Mjøsutvalget - Fisketekniker for Mjøsa med tilløpselver og Vorma, NVE - Forbygningsavd.  Berget, T. & Strømsmoen, K. 1973. Observasjoner fra Rendalen. Sterna 12: 223.  Bergheim, S. 1978. Registrering av fuglar i våtmarka omkring N. Grunke og Øynad'n i Vestre Slidre og Vang kommune. Våtmarksund. Oppland 1978. Rapp. 6 s.  Bergheim, S. 1984. Fugleobservasjonar i Syndin-Vasetvassdraga. S. 43-48 i: Norsk Ornitologisk Forening avd. Oppland. Ornitologiske registreringer i forbindelse med Samlet Plan for forvaltning av vannressursene. Samlerapport 1984-prosjekter.  Bergheim, S. 1991. Fossekall. Hujon 17: 171-172.  Bergheim, S. & Johnsen J. I. 1983. Øynadn. Valdres vestfjell. Vegetasjon og fugl. Hovedoppg. Telemark Distriktshøgskole, 87 s.  Bergheim, S. & Johnsen, J. I. 1983. Vegetasjonskart Øynadn Vestre Slidre og Vang kommuner, Valdres Vestfjell, Oppland. Med tilleggsopplysningar om fuglelivet. Målestokk 1: 7500. Prosjekt temakart, Bø.  Bergheim, S. & Johnsen, J. I. 1981. Tilleggsundersøkinga av fugleliv og vegetasjon i Øynad'n. Rapport, 19 s.  Bergli, V. 2002. Dverggåsa Lambart. Ranas Dyreliv 23: 28-29.  Bergmo ungdomsskole, Fuglegruppa, 1975. Rapport fra ekskursjon Harøy-Ona 14-16/ 75. Rallus 5: 38.  Bergo, G. 1986. Ørn, småfehold og tamreindrift. En utredning om ørn som skadegjører på småfe og tamrein. Økoforsk utredning 1986: 5. 53 s.  Bergo, G. 1990. Ørneskader på småfe og hjortedyr. NINA Forskningsrapport 9: 1-37.  Bergo, G. 1996. Hønsehauken i Noreg - utbreiing og bestandsforhold. S. 8-14 i: Nygård, T. & Wiseth, B. (red.) Hønsehauken i skogbrukslandskapet. Rapport fra et symposium 23-24 mars ved NINA Trondheim og Høgskolen ui Nord-Trøndelag. NINA Temahefte 5: 1-41.  Bergo, G. 1983. Jaktatferd hos kongeørn. Fauna 36: 125-128.  Bergo, G. 1984. Prosjekt hønsehauk. Vår Fuglefauna 7: 235-236.  Bergo, G. 1983. Atferd, dødsårsak og dødsvekt hos en utmagret kongeørn. Vår Fuglefauna 6: 255-258.  Bergo, G. 1984. Population size, spacing and age structure of Golden Eagle Aquila chrystaetos (L.) in Hordaland, West Norway. Fauna norv. Ser. C. Cinclus 7: 106-108.  Bergo, G. 1984. Habitat and nest-site features of Golden Eagle Aquila chrystaetos (L.) in Hordaland, West Norway. Fauna norv. Ser. C. Cinclus 7: 109-113.  Bergseth, R. 1973. Spettmeis ved Vidarshov. Fjellvåken 3: 9.  Bergstršm, M-. & Lundevall, C.-F. 1988. Fugler i Norge. Teknologisk Forlag A/S, Oslo. 203 s.  Bernhoft-Osa, A. 1925. Ringmerket Bjerktrast (Turdus pilaris) fanget i Gudbrandsdal. Norsk Orn. tidsskr. II-6: 132.  Bernhoft-Osa, A. 1971. Fjellmyrløper. S. 184 i: Lund, H. M.-K. & Lid, G. (red.) Norges fugleliv. Det Beste A/S. Oslo. 463 s.  Bernhoft-Osa, A. 1948. Sangere og andre småfugler. S. 1-93 i: Føyn, B. & Huus, J. (red.) Norges dyreliv Bind II: Fugler. Cappelen, Oslo. 564 s.  Bernhoft-Osa, A. 1921. Fredning av fugl. Norsk Orn. tidsskr. I-1: 51-53.  Bernhoft-Osa, A. 1981. Spurvefuglene. S. 420-521 i: Frislid, R. & Semb-Johansson, A. (red.) Norges dyr. Bind 2. Fugler. J. W. Cappelens Forlag, Oslo. 549 s.  Bernhoft-Osa, A. 1970. Spurvefuglene. S. 410-495 i: Frislid, R. & Semb-Johansson, A. (red.) Norges dyr. Bind 2. Fugler. J. W. Cappelens Forlag, Oslo. 507 s.  Bernhoft-Osa, A. 1952. Brunryggvarsler, Lanius collurio collurio LinnŽ. S. 179-181 i: Holmstršm, C. T., Henrici, P., Rosenberg, E. & Sšderberg, R. (red.) Fuglene i Norden. Spurvefugler-nattramner. Norsk utgave ved Fridthjof Økland. Achehoug & Co., Oslo. 3  Bernhoft-Osa, A. 1952. Sivsanger, Acrocephalus schoenobaenus LinnŽ. S. 209-212 i: Holmstršm, C. T., Henrici, P., Rosenberg, E. & Sšderberg, R. (red.) Fuglene i Norden. Spurvefugler-nattramner. Norsk utgave ved Fridthjof Økland. Achehoug & Co., Oslo. 359 s  Bernhoft-Osa, A. 1952. Munk, Sylvia atricapilla atricapilla LinnŽ. S. 218-220 i: Holmstršm, C. T., Henrici, P., Rosenberg, E. & Sšderberg, R. (red.) Fuglene i Norden. Spurvefugler-nattramner. Norsk utgave ved Fridthjof Økland. Achehoug & Co., Oslo. 359 s.  Bernhoft-Osa, A. 1954. En observasjon av hærfugl (Upupa epops) på Sunnmøre. Fauna 7: 138.  Bernhoft-Osa, A. 1966. Fuglenotiser fra Revtangen høsten 1964. Sterna 7: 107-109.  Bernhoft-Osa, A. 1966. Dvergsvaner i Rogaland. Sterna 7: 150.  Nielsen, T. 1966. Gresshoppesangerens forekomst i Norge. Sterna 7: 153-164.  Bernhoft-Osa, A. 1938. Litt om fuglelivet. Den Norske Turistforenings rbok 1938: 72-73.  Bernhoft-Osa, A. 1977. Noen minner om konservator Hans Thomas Lange Schaanning. Konglige norske Videnskap Selskaper Museet, Rapport Zool. Ser. 1977-13.  Bernhoft-Osa, A. 1930. Kaier (Corvus monedula) ved Lutsi i Høiland. Norsk Orn. tidsskr. III. Nr. 11-12: 272.  Bernhoft-Osa, A. 1930. Perleugle, Aegolius funerus, på Voss. Norsk Orn. tidsskr. III. Nr. 11-12: 275.  Bernhoft-Osa, A. 1928. Fuglelivet på Djup. Bidrag til Hallingdals fauna. Norsk Orn. tidsskr. III-9: 83-92.  Bernhoft-Osa, A. 1922. BeitrŠge zur Ornis von Voss in Norwegen. Mitteilungen Ÿber die Vogelwelt 43: 1-38.  Bernhoft-Osa, A. 1968. Ringmerkingsresultater fra Revtangen på Jæren i 1966. Sterna 9: 183-186.  Bernhoft-Osa, A. 1973. Hvor tungt bytte klarer rovfuglene å fly av sted med? Sterna 12: 73-83.  Bernhoft-Osa, A. 1976. Folk og fugl. Av en fugleforskers erindringer. J. W. Cappelsens Forlag, Oslo. 214 s.  Bernhoft-Osa, A. 1961. Munk og fuglekonge i Norskehavet. Sterna 4: 290.  Bernhoft-Osa, A. 1965. Fuglekongesanger, Phylloscopus proregulus, ny art for Norges fauna. Sterna 6: 217-222.  Bernhoft-Osa, A. 1978. Nattlig aktivitet hos gråsisik, Acanthis flammea. Vår Fuglefauna 1: 93-95.  Bernhoft-Osa, A. 1951. Kornkråka (Corvus frugilegus) atter funnet rugende i Stavanger. Fauna 4: 126.  Bernhoft-Osa, A. 1951. Myrrikse (Porzana porzana [L]) iakttatt på Jæren. Fauna 4: 127.  Bernhoft-Osa, A. 1951. Isfugl (Alcedo atthis L.) funnet i Lyngdal, Vest-Agder. Fauna 4: 127.  Bernhoft-Osa, A. & Holgersen, H. 1966. Rugende jordugler på Jæren i 1965. Sterna 7: 110-111.  Bernstršm, J. 1952. HŠger, Ardea c. cinera L., hŠckande i Oslotrakten omkr. 1500. Fauna 5: 141-143.  Berntsen, B. 1980. I audiens hos elvekongen. Norsk Natur 16: 172.  Berntsen, B. 1975. Fokstumyra. S. 14-16 i: Berntsen, B. (red.) Fra blomsterfredning til økopolitikk. Østlandske Naturvernforening 1914-1974. Østlandske Naturvernforenings småskrifter nr. 9: 1-53.  Berntsen, B. 1977. Naturvernets historie i Norge. Grøndahl, Oslo.  Berntsen, B. 1975. Vern av våtmarker. Norsk Natur 11: 104-106.  Berstad, J. 1999. Tur til Nissedalen og Solbukta - Nesodden og Frogn kommune 20. mai, 1999. Toppdykker'n 22: 126-127.  Berstad, J. 2000. Kirkerudvika, Nesodden 16.05.2000. Toppdykker'n 23: 111-112.  Berstad, J. 2002. Ekskursjon i Røerskogen på Nesodden den 15. mai 2002. Toppdykker'n 25: 177-179.  Bergan, M. 2002. Turrapporter. Fornebu 9.-15.9.02. Toppdykker'n 25: 179.  Berstad, J. 2005. Rapport fra ekskursjon til Stoklefaldtjern Nesodden den 27. mai 2004. Toppdykker'n 28: 42-43.  Bertheussen, W. 1980. Fuglelivet på Nordkyn. Gamle Gamvik. Gamvik Museums og Historielags rsskrift 1980 :16-19.  Betten, N. 1929. Tillegg til Sangsvane-parret Po og Po-po's saga. Norsk Ornithologisk Tidsskrift Serie III, nr. 10: 203.  Bevanger, K. 1976. Kvantitative og kvalitative registreringer av fuglefaunaen i Øvre Sjodalen, Vågå og Øystre Slidre kommuner, 1970-1974. Hovedfagsoppg. Univ. i Trondheim. 164 s.  Bevanger, K. 1978. Fugleregistreringer i Øvre Sjodalen, Vågå og Øystre Slidre kommuner, 1970-74. Hujon 4: 82-92.  Bevanger, K. 1994. Trepiplerke Anthus trivialis. S. 326 i : Gjershaug, J. O., Thingstad, P. G., Eldøy, S. og Byrkjeland, S. (red.): Norsk fugleatlas. Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu. 552 s.  Bevanger, K. 1977. Proposal for a new classification of norwegian bird communities. Bird conserv. 11: 67-78.  Bevanger, K. 1981. Dyrelivet. S. 65-83 i: Garmo, T. T. & Marker, E. (red.) Jotunheimen. Norges Nasjonalparker. Luther forlag, Oslo. 102 s.  Bevanger, K. 1986. Number of bird species used for selection of protected areas. Fauna norv. Ser. C., Cinclus 10: 45-52.  Bevanger, K. 1973. Fiskemåke som predator på fugl. Fauna 26: 295-296.  Bevanger, K. 1974. Gjenfunn av ringmerket blåstrupe. Sterna 13: 34.  Bevanger, K. 1974. Klatremus som hamstringsobjekt for lavskrike. Sterna 13: 51-52.  Bevanger, K. 1987. Vegetasjonskart som grunnlag for avifaunistiske temakart. S. 57-67 i: Østbye, E. (red.) Vegetasjonskart som hjelpemiddel i viltområdekartlegging. Viltrapport 43: 1-164.  Bevanger, K. 1987. Vegetasjonskart som grunnlag for avifaunistiske temakart. Viltrapport 43: 57-67.  Bevanger, K. 1981. Fuglefaunaen i Istras nedbørfelt, Rauma kommune, Møre og Romsdal. DKNVS Mus. Rapport Zool. Ser. 1981-1. 37 s.  Bevanger, K. 1982. Dyreliv i Trollheimen. I: Brox, K. H. (red.): Trollheimen. Gyldendal, Oslo. s. 81-104.  Bevanger, K. 1988. Skogsfugl og kollisjoner med kraftledninger i midtnorsk skogsterreng. Økoforsk Rapp. 1988-9: 1-53.  Bevanger, K. 1994. Biologiske aspekter ved konflikter mellom energiforsyning og fugl. Vår Fuglefauna 17: 133-144.  Bevanger, K. & Bjørgum, E. 1970. Prosjekt Jotunheimen. Zoologiske undersøkelser. IBP i Norge. rsrapport 1970: 144-149.  Bevanger, K. & Bjørgum, E. 1971. Prosjekt Jotunheimen. Terrestriske vertebratundersøkelser. IBP i Norge. rsrapport 1971: 195-216.  Bevanger, K. & Bjørgum, E. 1972. Terrestriske vertebratinventeringer i sjodalen 1972. IBP i Norge. rsrapport 1972: 308-344.  Bevanger, K. & Frengen, O. 1979. Ornitologiske verneverdier i Ørland kommune, Sør-Trøndelag. K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport Zool. Ser. 1979-1: 1-93.  Bevanger, K. & Henriksen, G. 1995. Faunistiske effekter av gjerder og andre menneskeskapte barrierer. NINA Oppdragsmelding 393: 1-26.  Bevanger, K. & Henriksen, G. 1993. Kollisjoner mellom fugler og kraftlinjer. Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen, Miljøstatus 1993:1.  Bevanger, K. & Jordal, J. B. 1981. Fuglefaunaen i Drivas nedbørfelt, Oppland, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag fylker. DKNVS Mus. Rapport Zool. Ser. 1981-7. 145 s.  Bevanger, K. & Ree, V. 1994. Fugler og pattedyr. S. 74-120 i: B. . Tømmerås (red.): Introduksjoner av fremmede organismer til Norge. NINA Utredning 062.  Bevanger, K. & Thingstad, P. G. 1986. Vassdragsreguleringer og ornitologi. En oversikt over kunnskapsnivået. Økoforsk utredning 1986-4: 1-32.  Bevanger, K. & Thingstad, P. G. 1988. Forholdet fugl - konstruksjoner for overføring av elektrisk energi. En oversikt over kunnskapsnivået. Økoforsk utredning 1988: 1: 1-100 + vedlegg.  Bevanger, K. & Vie, G. 1981. Fuglefaunaen i Sørlivassdraget, Lierne og Snåsa kommuner, Nord-Trøndelag. K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport Zool. Ser. 1981-6: 1-65.  Bevanger, K., Gjershaug, J. O. & lbu, Ø. 1981. Fuglefaunaen i Todalsvassdragets nedbørfelt, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag fylker. DKNVS Mus. Rapport Zool. Ser. 1981-16. 63 s.  Bevanger, K., Rofstad, G. & lbu, Ø. 1983. Vurdering av ornitologiske verneinteresser og konsekvenser for fuglelivet ved eventuell kraftutbugging i Rauma/Ulvåa. K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport Zool. Ser. 1983-5: 1-97.  "Beyer, M. 1984. Hegrer danset ""tranedans"" på vannet. Rallus 14: 21-22."  Beyer, M. 1984. Hønsehauk stupte og drepte gråmåse. Rallus 14: 21.  Beyer, M. 1984. Ugleholkprosjektet i Molde l.l. Rallus 14: 60-61.  Beyer, M. & lbu, Ø. 1984. Haukugleinvasjonen 1983/84. Rallus 14: 82-85.  Bilet, M. 1988. Noen ord om NOF O&A ekskursjon (svanetur) til Nordre Øyeren lørdag 7.11.1987. Toppdykker'n 11: 35.  Bilet, M. 1989. Nyhet - siste nytt spalte. Toppdykker'n 12: 26-27.  Bilet, M. 1989. Siste nytt (fra desember til og med mars). Toppdykker'n 12: 66.  Bilet, M. 1989. Siste nytt (fra mars til begynnelsen av juli). Toppdykker'n 12: 92-93.  Bilet, M. 1989. Siste nytt (fra juli til oktober). Toppdykker'n 12: 118.  Bilet, M. 1990. Siste nytt (november og desember). Toppdykker'n 13: 28.  Bilet, M. 1990. Siste nytt (janura-mars/april). Toppdykker'n 13: 58.  Bilet, M. 1990. Siste nytt. Toppdykker'n 13: 103.  Bilet, M. 1991. Siste nytt (andre halvår 1990). Toppdykker'n 14: 35.  Bilet, M. 1991. NOF-ekskursjon til Nordre Øyeren lørdag 17.11.90. Toppdykker'n 14: 36.  Bilet, M. 1992. Nattsangerturen fredag 12. juni 1992. Toppdykker'n 15: 86-87.  Bilet, M. 1991. Nattsangertur fredag 14.6.91. Toppdykker'n 14: 86-87.  Billing, H. 2004. Indre Akeshus 12.10.2003. Toppdykker'n 27: 44.  Billing, H. 2001. Gresshoppesanger ved Østensjøvannet. Sothøna 12 (21): 13.  Biong, K. 1966. Rar spillplass for orrfugl. Sterna 7: 42.  Biong, K. 1969. Fiskeørn og trane ved Øyeren. Sterna 8: 338.  Birkeli, O. 1947. Pirolen i Finnmark. Naturen 70: 64.  Birkelund, Ø. 1983. Fugleregistreringer i Slettnesområdet. Rapport, 6 sider.  Birkemoe, L.-D. 2005. Østensjøområdet miljøpark. Statusrapport for friluftsliv og nærmiljøaktiviteter. Sothøna 16 (29): 4-7.  "Birkemoe, L.-D. 2005. Reparasjon av ""Påskeøya"". Sothøna 16 (29): 41."  Birkemoe, L.-D. 2004. God nettvirkning. Sothøna 15 (28): 40.  Birkemoe, L.-D. 2004. Biologisk mangfold - fra teori til handling. Sothøna 15 (28): 50-54.  Birkemoe, L.-D. 2002. Dugnad i vadedammen. Sothøna 13 (22): 5.  Birkemoe, L.-D. 2002. Vandring langs Østensjøbekken. Sothøna 13 (22): 43-44.  Birkemoe, L.-D. 2004. Horndykker på bestilling. Sothøna 15 (27): 56.  Birkenmajer, K. 1969. Observations of Ivory Gull, Pagophila eburnea (Phipps), in south Vestspitsbergen. Acta Ornithologica XI, 13: 461-476.  Bjerkaas, O. 1981. Våtmark i Nordland. Vår Fuglefauna 4: 15-16.  Bjerkan, A. & Johansen, T. 1958. Sidensvans i Trøndelag somrene 1956 og 1957. Sterna 3: 91-92.  Bjerke, J. O., Klanderud, K., Olsen, S. & Telstad, T. 1988. Bør Rondane nasjonalpark utvides mot Fryavassdraget. Hovedoppgave ved Telemark Distriktshøyskole, Bø. 25 s.  Bjerke, T.-O. 1977. Konglebit i sta-dalen. Hujon 3: 102.  Bjerke, T.-O. & Fonstad, T. 1976. Fuglenotiser fra Otta-dalen. Hujon 2: 79-88.  Bjerke, T. 1987. Sanglæring og dialekter hos fugl. Vår Fuglefauna 10: 73-78.  Bjerke, T. 1971. Sangvariasjoner hos trepiplerke (Anthus trivialis). Sterna 10: 97-116.  Bjerke, T. 1974. Geografisk sangvarisjon hos rødvingetrost, Turdus iliacus. Sterna 13: 65-76.  Bjerke, T. 1970. Notater om hoppereaksjoner hos kvinandunger. Sterna 9: 149-152.  Bjerke, T. 1970. Notater om hoppereaksjoner hos kvinandunger. Sterna 9: 149-152.  Bjerke, T. H. 1978. Sang, sangvariasjoner og dialekter hos rødvingetrost. Hovedoppgave i biologi, Universitetet i Oslo, 1978. 131 s.  Bjerkely, H. J. & Tvermyr, S. 1969. Vannrikse i Stavanger og Aust-Agder. Sterna 8: 291.  Bjordal, H. 1994. Gråsporv Passer domesticus. S. 456 i : Gjershaug, J. O., Thingstad, P. G., Eldøy, S. og Byrkjeland, S. (red.): Norsk fugleatlas. Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu. 552 s.  Bjordal, H. 1983. Skjor og kråke som predatorar på pattedyr og fugl. Vår Fuglefauna 5: 34-36.  Bjormyr, F. 1998. Brukerinteresser - planområde for aktuelle nasjonalparkutvidelser Dovrefjell og Rondane - Oppland fylke. Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelingen. Rapport nr. 6/98: 1-36.  Bjugn, T. 2001. RZF aktiviteter år 2000. Ranas Dyreliv 22: 52-54.  Bjurgren, J., Strømø, E. B. & Østdahl, T. (red.) 1990. Miljøstatus for Oppland. rsmelding 1989. Fylkesmannen i Oppland, miljøvernavd. Rapport nr. 3/90: 1-69.  Bjørgo, J. 1984. Rugande konglebit i Valdres. Hujon 10: 55.  Bjørgo, J. 1984. Varslarobservasjon i Valdres. Hujon 13: 214.  Bjørgo, T. 1977. Snarefangst som attåtnæring. rbok for Norsk Skogbruksmuseum nr. 8 1976-1977: xx-xx.  Bjørgshol, S. & Nordbakke, R. 1992. Loppa øy - natur og kultur. ALH-rapport 1992-4, 110 sider.  Bjørkli, B. 1930. Donau-skvette, Saxicola rubicola, atter skutt i Norge. Norsk ornit. tidsskr. III. Nr. 11-12: 222.  Bjørklund, A. 1999. E6 Tingberg-Tretten og ny bru for rv 254 over Lågen på Tretten, Øyer kommune. Kommunedelplan med sammendrag av konsekvensvurdering. Statens Vegvesen Oppland, Lillehammer. 24 s.  Bjørklund, P. K. 1983. Fuglar på nært hald i Sagvassdalen, Hamarøy. E-kongen 3(2): 38-41.  Bjørklund, P. K. 1994. Snytitingen (Plectrophenax nivalis). Fangsttradisjon og folketru frå Nordland og Troms. Havørna 5: 13-17.  Bjørklund, P. K. 1982. Episode frå ein hettemåse-koloni. Lappmeisen 8 (1): 29.  Bjørklund, P.K. 1982. Gulsongaren. Lappmeisen 8 (1): 43-45.  Bjørklund, P. K. 1982. Lakselvvassdraget - fugleregistreringer sommeren 1981. Lappmeisen 8 (2): 93-97.  Bjørklund, P. K. 1978. Fugleobservasjoner fra Vesterålen. Vår Fuglefauna 1: 26-29.  Bjørklund, P. K. 1978. Nattergal i Hamarøy. Vår Fuglefauna 1: 31-32.  Bjørklund, P. K. 1982. Sandsvale hekkar i myr. Vår Fuglefauna 5: 195.  Bjørklund, P. K. 1981. Om nordnorske bøksongarar. Krykkja 4 (2): 37-41.  Bjørnsrud, B. 1965. Runde - suleøya mot storhavet. Norsk natur 1965 (1): 15-20.  Bjørnsrud, B. 1951. Sivhøne i Østensjøvann, Oslo. Fauna 4: 131-132.  Bjørnstad, O., Klungnes, E., Skomsø, P. A., Straume, K. J. & Søvik, P. J. (red.): Ei bok om Rauma. 54 artikler om Rauma kommune. 253 s.  Bjøru, R., Mogstad, D. K. & Jetne, E. 2002. Førebyggande tiltak mot rovviltskade på sau og rein. Evaluering av tiltak og verkemiddelbruk i fylka (1998-2001). Planteforsk Tjøtta. Grønn forskning 40/2002: 1-179 + vedlegg.  Black, J. M., Deerenberg, C. & Owen, M. 1991. Foraging behaviour and site selection of Barnacle geese Branta leucopsis in a traditional and newly colonised spring staging habitat. Ardea 79: 349-358.  Blair, H. M. 1927. Fugle-faunaen omkring Varangerfjord 1923-27. Norsk Ornithologisk Tidsskrift Serie III, nr. 8: 37-43.  Blair, H. M. S. 1936. On the birds of East Finnmark. Ibis, Ser. 6. 13: 280-308, 429-459, 651-674.  Blair, H.M. 1936. On the birds of East Finnmark. Ibis Ser. 6.13: 280-308, 429-459, 651-674.  Blair, H.M.S. 1935. Sortterne i Finnmark. Naturen 59: 32.  Blandhol, K. 1973. Kjernebiter mater gjøkunge. Sterna 12: 223.  Blankert, H. 1978. Brilleand på Varanger. Rapport 2 sider.  Blesvik, H. 2004. Rykte om ny fugl ved vannet - Grønlandsmåke. Sothøna 15 (27): 49.  Blindheim, T., Klepsland, J. T., Larsen, B. H., Hofton, T. H. & Løvdal, I. 2004. Naturverdier i utredningsområdet for vern: Sølen, Hedmark. Siste Sjanse rapport 2004-6: 1-59 + vedlegg.  Blom, G.P. 1830. Reise i Nordlandene og gjennom Lapland til Stockholm i Aaret 1827. Hviid Forlag 160 sider.  Blom, P. 1899. Beskrivelse over Vardal prestegjeld før og nu. Norsk skoletidendes bogtrykkeri, Hamar. 122 s.  Blom, R. 1990. Saltfjellet/Svartisen nasjonalpark - endelig! Ranas Dyreliv 12: 25-33.  Blomberg, L. 1970. Rosenfink i Rælingen i Akershus. Fauna 23: 134.  Blomqvist, S. 1991. KustsnŠppor på vŠg til nearktis via norra Skandinavien. Vår FågelvŠrld 50 (2): 6-12.  Blume, C.A. 1972. . Dansk Ornithologisk Forenings Meddelelse nr 5: 14.  Bogfjelldal, E. 1981. Notater fra Porsanger. Rapport 42 sider.  Boie, F. 1822. Tagebuch gehalten auf einer Reise durch Norwegen im Jahre 1817. Taubstummen-Institut, Schleswig. 352 s.  Bolam, G. 1926. Scandinavian and Mediterranean notes, eller Steller's Eider, Polysticta stelleri (Pallas) breeding in Norway. Ibis Ser. 12, vol. 2: 440-441.  Bollingmo, D. O. 1980. Kandagjess trekker til seg andre gåsearter. Vår Fuglefauna 3: 297.  Bollingmo, D. O. 1981. Trekket av kortnebbgås våren 1980. Notater fra Gaulosen, Sør-Trøndelag. Vår Fuglefauna 4: 174-175.  Bollingmo, T. 1991. Andefugler. S. 94-184 i: Hogstad, O. (red.). Norges dyr. Fuglene 1. Cappelen, Oslo. 268 s.  Folkestad, A. O. 1991. Traner og rikser. S. 65-82 i: Hogstad, O. (red.). Norges dyr. Fuglene 2. Cappelen, Oslo. 268 s.  Bollingmo, T. 1977. Nytt interessant olje- og sjøfuglmateriale. Rallus 7: 124-125.  Bollingmo, T. 1973. Grønlandsmåke, svartterne og dvergmåke i Sør-Trøndelag. Sterna 12: 43-44.  Bollingmo, T. 1975. Ornitologiske registreringer i området øst for Kirkenes, Sør-Varanger kommune. Rapport til miljøverndepartementet xx sider.  "Bollingmo, T. 1978. ""Ørnerovet på Leka"" - Hva skjedde egentlig? Vår Fuglefauna 1: 103-106."  Bollingmo, T. 1978. Trekk fra hønsehaukens Accipiter gentilis økologi i Trondheimsområdet i november-april. Vår Fuglefauna 1: 132-141.  "Bollingmo, T. 1978. ""Ørnerovet på Leka"" - Lille Svanhild's hemmelighet. Vår Fuglefauna 1: 180-186."  Bollingmo, T. 1980. To tilfeldige tilfeller! Vår Fuglefauna 3: 52-53.  Ree, V. 1980. Aktiviteten i de lokale rapport- og sjeldenhetskomitŽene (LRSK). Vår Fuglefauna 3: 54-59.  Bollingmo, T. & Breihagen, T. 1977. Fugleobservasjoner i Øvre Pasvik fra oktober 1972 til juli 1974. Sterna 16: 99-107.  Bollingmo, T., Sandaas, K. & Ree, V. 1982. Maridalen i Oslo. Golfbane eller kulturlandskap? Norsk Natur 18: 12-13.  Bondesen, P. 1960. Sangere. S. 157-213 i: Blædel, N. (red.) Nordens fugle i farver i syv bind. Første bind. Spurvefugle. Første del. Munksgaard, København. 253 s.  Borg, K. 2000. Fuglekasseprosjekt i Hirkjølen Statsallmenning, Ringebu kommune. Hujon 26: 54.  Borge, O. W. 1966. Spurveugle ved Sandefjord. Sterna 7: 42.  Borgen, A. 1986 (2. opplag). Distriktslege A. B. Wessel. rbok for Vardøhus Museum for 1953:39-43.  Borgen, B. 1996. Biotopskjøtselplan for hegre i Bergsbakken i Ringebu 1996-2006. Ringebu kommune, rapport. 9 s + vedlegg.  Borrebæk, J. H. 1900. Fugl og trær. Kristiania.  "Borrebæk, J. H. 2003. Ved fossen. Toppdykker'n 26: 34. (utdrag fra ""Fra Fugl og trær - Skitser fra naturen."" Kristiania, J. W. Cappelens Forlag 1900)"  Borrebæk, J. H. 1900. Fra Fugl og trær - Skitser fra naturen. J. W. Cappelens Forlag, Kristiania.  Bostrøm, L. & B. Gulla, 1978. Møte med storken. Rallus 8: 87.  Bosy, R. G. 1982. Akerøya ornitologiske stasjon - årsrapport 1981. Vår Fuglefauna 5: 196-197.  Rabben, J. 1982. Ornitologiske Undersøkingar Møre og Romsdal. rsrapport 1981. Vår Fuglefauna 5: 197-200.  Bosy, R. G. & Clarke, A. W. 1993. Sjeldne fugler i Norge i 1991. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomitŽ for fugl (NSKF). Vår Fuglefauna 16: 205-225.  Bosy, R.G. & Clarke, A.W. 1993. Sjeldne fugler i Norge i 1991. Vår Fuglefauna 16: 205-225.  Botilsrud, M. 2002. Inventering av et utvalg representative kulturlandskap på eiendommene til Mathiesen Eidsvold Værk ANS. Høgskolen i Gjøvik, avd. for teknologi, seksjon for naturforvaltning. Hovedprosjekt 2002. 120 s. + vedlegg.  Boye, B. 1990. Ornitologiske registreringer i Hjerkinn skytefelt. Våren 1990. Distriktskommando Østlandet. Rapport. 21 s.  Brandrud, T.E. 2001. Vannbotaniske registreringer og biomangfold-vurderinger i 12 kransalgesjøer på Hadeland. NINA, rapport. 33 s.  Brandsnes, M., Rønning, F. & Berg, T. 1999. VinterAtlas i Hedmark. Statusrapport pr. sesongen 98/99. Rapport. 147 s. + vedlegg.  Brandt, M. 1977. LRSK Finnmark. Brev 2 sider.  Brandt, M. 1976. Sørnattergal - en ny art for Norge. Sterna 15: 1-4.  Branta holidays.1993. Midtnight sun at the Varangerfjord. Lappmeisen 18: 54-61.  Bratrein, H. D. 1986. Mennesker og sjøfugl i gammel og ny tid. Ottar 162 (5-1986): 34-38.  Bratrein, H. D. 1986. Falkefangst i Nord-Norge. Ottar nr 162: 34-38.  Bratrein, H.D. 1977. Sjøfugl og kystbu. Dugnad nr. 3: 42-45.  Bratrein, H.D. 1973. Dunrensing og dunrulle. Ottar nr. 76: 7-10.  Brattegard, T. & Holthe, T. (red.), 1995. Kartlegging av egnede marine verneområder i Norge. Tilråding fra et rådgivende utvalg. Utredning for Direktoratet for naturforvaltning (DN) 1995, nr. 3: 1-179.  Bratteng, F. 1981. Forekomst av horndykker i Oppland fram til 6/9-81. Hujon 7: 178-182.  Bratteng, F. 1982. Trekket på Svennesvollene 1981. Hujon 8: 19-20.  Bredesen, B. 1995. Bløytjednet, Nord-Aurdal kommune. Forekomst av sårbare miljøer og anbefalte hensyn. Siste Sjanse Notat 1995-4: 1-3.  Bredesen, B. 1994. Naturverdier og anbefalte tiltak for Nysætervannet-sen-Botn. Upubl. notat. 4 s. + kartvedlegg.  Bredesen, B. 1993. Registrerte barskogsområder i Oppland. Siste Sjanse, notat. 128 s.  Bredesen, B. ca 1990. Liaskogen, Sør- og Nord-Aurdal, Oppland fylke. Forekomst av kontinuitetsmiljøer og anbefalte tiltak. Revidert utgave. Upubl. notat. 13 s. + kart.  Bredesen, B. 1995. Skotjernfjell, Nannestad og Lunner kommuner. Forekomst av kontinuitetsmiljøer og anbefalte tiltak. Siste Sjanse-notat 1995-3: 1-9 + vedlegg (kart).  Bredesen, B. 1991. NOF's oppgaver og muligheter i naturvernsammenheng. Toppdykker'n 14: 57-58.  Bredesen, B. 1985. Har dvergmåka hekket en eller flere ganger i Nesseby, Finnmark?. Vår Fuglefauna 8: 197.  Bredesen, B. 1985. Har dvergmåka hekket i Nesseby?. Lappmeisen 11: 56-58.  Bredesen, B. & Andreassen, T. E. 1995. Røerskogen. Fugler og naturverdier i en gammel eikeskog på Nesodden. Toppdykker'n 18: 58-62.  Bredesen, B. Ø. 1985. Vannfugl i Indre Oslofjord. Toppdykker'n 8: 54-65.  Bredesen, B. Ø. 1985. Vannfugltellingen januar 1985. Toppdykker'n 8: 71-74.  Bredesen, B. Ø. 1986. Indre Oslofjord Fuglegruppe. Meddelelse 1985. Toppdykker'n 9: 6-15.  Bredesen, B. Ø. 1986. Indre Oslofjord Fuglegruppe. Våren 1986. Toppdykker'n 9: 36-45.  Bredesen, B. Ø. 1987. Fugletellinger fra danskebåten høsten 1986. Toppdykker'n 10: 3-10.  Bredesen, B. Ø. 1987. Indre Oslofjord Fuglegruppe høst 86. Toppdykker'n 10: 26-31.  Bredesen, B. Ø. 1987. Indre Oslofjord Vår 1987. Toppdykker'n 10: 43-49.  Klyve, D. 1987. Fjordturen. Toppdykker'n 10: 58.  Bredesen, B., Gaarder, G. & Haugan, R. 1993. Siste sjanse. Om indikatorarter for skoglig kontinuitet i barskog, Øst-Norge. NOA-Rapport 1/93. 1-79.  Bredesen, B., Røsok, Ø., Aanderaa, R., Gaarder, G., Økland, B. & Haugan, R. 1994. Vurdering av indikatorarter for kontinuitet, granskog i Øst-Norge. NOA-rapport 1994-1. 123 s.  Breen, O. 1978. Canadagjess. Vi og Værket nr. 20 1978.  Brehm, A. 1878. Ueber die Vogelberge des hohen Nordens. Zeitschr. Ornith. Verein: 1:  Brehm, A. 1871. Das Hochgebirge Skandinaviens und seine Všgel. Erinnerungsschr. an die Vers. d. deutschen Ornithologen in Gšrlitz 1870. (Vortrag. Homeyer).  Brehm, A. E. 1876. Fuglenes liv. Andet foršgede oplag. P. G. Philipsens forlag.  Brehm, A. E. 1871. Das Hochbirge Skandinavien und seine Všgel. Errinnungsschrift an die Versammlung der deutchen Ornithologen in Gørlitz im Mai 1870. Stolp.  Brehm, A.E. Udatert. Från Nordpolen til Eqvatorn. C.E. Fritze's K. Hofbokhandel.  Breider, J.-M. 1990. Bland vinterfåglar på Varanger. Vår FågelvŠrld 49: 35-38.  Breiehagen, T. 1994. Lappiplerke Anthus cervinus. S. 330 i : Gjershaug, J. O., Thingstad, P. G., Eldøy, S. og Byrkjeland, S. (red.): Norsk fugleatlas. Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu. 552 s.  Breiehagen, T. 1994. Skjærpiplerke Anthus petrosus. S. 332 i : Gjershaug, J. O., Thingstad, P. G., Eldøy, S. og Byrkjeland, S. (red.): Norsk fugleatlas. Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu. 552 s.  Breiehagen, T. 1976. Faunistisk rapport fra Buskerud til og med 1975. Sterna 15: 159-167.  Breiehagen, T. 1983. Reir av både temmincksnipe og strandsnipe. Vår Fuglefauna 5: 44-45.  Breiehagen, T. & Dalseide, J. 1970. Smånotiser (hærfugl i l). Sterna 8: 191.  Breiehagen, T. & Røskaft, E. 1991. Ringmerking av kornkråke i Trondheim 1978-90. Ringmerkaren 3: 160-161.  Breiehagen, T., Dalseide, J. & gotnes, M. 1971. Svartstrupet buskskvett i Hallingdal. Sterna 10: 274.  Breistøl, L. 1959. Hærfugl i Hornnes. Sterna 3: 348.  Brekke, A. 2002. rsrapport for fugl ved Østensjøvannet, 2000. Toppdykker'n 25: 18-25.  Brekke, A. 2002. Falkeblikk på Majorstua i Oslo. Toppdykker'n 25: 106-107.  Brekke, A. 2002. rsrapport for fugl ved Østensjøvannet, 2001. Toppdykker'n 25: 111-119.  Brekke, A. 2002. Uredd brusfugl. Sothøna 13 (22): 7.  Brekke, A. 2002. rsrapport for fugl ved Østensjøvannet 2000. Sothøna 13 (22): 28-35.  Brekke, A. 2002. rsrapport for fugl ved Østensjøvannet 2001. Sothøna 13 (23): 24-29.  Brekke, A. 2002. Artspresentasjon. Sivhøne (Gallinula chloropus). Sothøna 13 (24): 14.  Brekke, A. 2002. Hvor er Østensjøvannet fugler om vinteren? Sothøna 13 (24): 24.  Brekke, A. 2002. Hvor trekker Østensjøvannet fugler om vinteren? Sothøna 13 (24): 25-29.  Brekke, A. 2003. Artspresentasjon. Knoppsvane (Cygnus olor). Sothøna 14 (25): 30.  Brekke, O. 1980. Ornitologiske vurderinger i forbindelse med en utbygging av vassdragene Etna og Dokka i Oppland. Kontaktutv. vassdragsreg. Univ. Oslo 80/81: 1-30.  Brekke, O. & Selboe, R. 1970. Prosjekt Vassfaret. Vertebratregistreringer. IBP i Norge. rsrapport 1970: 160-163..  Brekke, O. & Selboe, R. 1971. Prosjekt Silva - Vassfaret. Vertebratundersøkelser. IBP i Norge. rsrapport 1971: 261-268.  Brekke, O. & Selboe, R. 1972. Vertebratinventeringen i Vassfarområdet 1972. IBP i Norge. rsrapport 1972: 379-388.   Brekke, O. & Selboe, R. 1975. Fuglefaunaen i deler av det planlagte reguleringsområdet i Altavassdraget i Finnmark. Rapport 12 sider.  "Bremdal, S.. & Røv, N. 1984. Sjøfuglregistreringer på Nordlandskysten i sommerhalvåret 1982. S. 13-42 i: Nygård, T. & Røv, N. (red) Sjøfuglundersøkelser på Nordlandskysten 1982-1983, ""Trænabankprosjektet"". Viltrapport 28: 1-142 + vedlegg."  Brendjord, O. 1993. Fugleopplevelser sommeren 1993 fra Norddalen. Hujon 19: 379.  Bretten, S. & Sæter, J. A. 1991. Dovrefjell National Park and the Kongsvold Inn. Direktoratet for naturforvaltning, Friluftsavd. 35 s.  Bretten, S., Gjershaug, J. O., Gjærevoll, O, Haugland, K., Sande, J., Skogland, T., Sollid, J. L., Stabell, E., Stenvik, L. F. & Sørbel, L. 1994. Dovrefjell. Grøndahl Dreyer forlag, Oslo. 177 s.  Bretteville-Jensen, J. 1930. Fiskemåkerede (Larus canus) i et grantre. Norsk Orn. tidsskr. III. Nr. 11-12: 271.  Brinch, D. 1676. Beskrivelse av Lofoten.  Bringeland, R. 1970. Sen hekking hos tornirisk. Sterna 9: 219.  Bringeland, R. 1965. Temporære dverglobiotoper. Sterna 6: 281-295.  Bringeland, R. 1967. Noen observasjoner i og omkring et sandtak. Sterna 7: 281-288.  Bringeland, R. 1968. Gulirisk ved Sandefjord. Sterna 8: 100.  Bringeland, R. 1968. Munk og haukugle i Sandefjord om vinteren. Sterna 8: 197-198.  Bringeland, R. 1969. Myrsanger ved Sandefjord. Sterna 8: 307-308.  Bringeland, R. 1965. Hvor langt sør hekker tretåspetten i Norge? Sterna 6: 261-262.  Bringeland, R. & Borge, O. W. 1965. Reirfunn av kjernebiter Coccothraustes coccothraustes (L.) i Norge. Sterna 6: 313-319.  Bringeland, R. & Marthinsen, H. 1968. Hegrekoloni i Vestfold. Sterna 8: 94.  Bringeland, R. & bro, A. 1967. Svartkråker i og ved Bergen. Sterna 7: 291.  Bringeland, R., Møller, H. & Numme, G. 1971. Nattergal i Vestfold. Sterna 10: 34.  Bringeland,. R. 1981. Observasjoner ved et spurveuglereir. Vår Fuglefauna 4: 172-174.  Broch, H. 1954. Zoologiens historie i Norge til annen verdenskrig. Akademisk Forlag, Oslo. 156 s.  Broch, H. 1963. Vipe 975 m o.h. Fauna 16: 142.  Broch, H. 1948. Endene. S. 303-324 i: Føyn, B. & Huus, J. (red.) Norges dyreliv Bind II: Fugler. Cappelen, Oslo. 564 s.  Broch, H. 1956. Hans Thomas Lange Schaanning 1878-1956. Fauna 9: 37-39.  Broch, H. & Fjeld, P. 1954. Bird-Banding in Norway. Banding by Oslo University 1940-1952. Sterna No. 15: 1-37.  Brochmann, J. 1930. Korsnebb (Loxia) og Dompap (Pyrrhula) på Vestlandet. Norsk Orn. tidsskr. III. Nr. 11-12: 274.  Brodtkorb, E. N. 1915. Høstjagten 1914 i Østfinmarken. Norsk Jæger- og Fiskerforenings Tidsskrift 44: 236-237.  Brodtkorb, E. N. 1902. Trækfuglenes ankomst til Finmarken i 1901. Norsk Jæger- og Fiskerforenings Tidsskrift 31: 208.  Brodtkorb, E. N. 1914. Sjeldent vildt. Norsk Jæger- og Fiskerforenings Tidsskrift 43: 286-287.  Brodtkorb, E. N. 1916. Fra Østfinmarken. Norsk Jæger- og Fiskerforenings Tidsskrift 45: 314-315.  Brodtkorb, E. N. 1915. Fra Østfinmarken. Norsk Jæger- og Fiskerforenings Tidsskrift 44: 375-378.  Brodtkorb, E. N. 1914. Nogen iagttagelser om vildtet i Østfinmarken. Norsk Jæger- og Fiskerforenings Tidsskrift 43: 313-319.  Brodtkorb, E. N. 1901. Trækfuglenes Ankomst til Finmark. Norsk Jæger og Fiskerforenings Tidsskrift 30: 72.  Broen, B. 1990. Holtvatna naturreservat. Trøndersk Natur 17: 76-81.  Brown, G.B. 1979. Svart rødstjert ved Nesseby. Rapport 1 side.  Brox, K. H. 1997. Jegerforbundet og rovfugl. Vår Fuglefauna 20: 172-173.  Brox, K. H. (red.) 1982. Trollheimen. Gyldendal, Oslo.  Brox, K. H. 1985. Fuglene i Trondheim. Bjærum grafiske a/s, Trondheim. 125 s.  Brun jr, E. 1959. Munk i januar. Sterna 3: 262.  Brun, E. 1970. Havsulekolonien på Andøy. Ottar 63: 5-8.  Brun, E. 1976. Fuglefjell i Nord-Norge. Ottar 90: 8-13.  Brun, E. 1962. Trekk fra fuglelivet på Rundøy. Fauna 15: 164-171.  Brun, E. 1963. Mer om Rundøys fuglefauna. Fauna 16: 84-85.  Brun, E. 1966. Hekkebestanden av lunde Fratercula arctica (L.) i Norge. Sterna 7: 1-17.  Brun, E. 1969. Utbredelse og hekkebestand av lomvi (Uria aalge) i Norge. Sterna 8: 209-224.  Brun, E. 1969. Utbredelse og hekkebestand av alke (Alca torda) i Norge. Sterna 8: 345-359.  Brun, E. 1971. Populasjonsendringer hos noen sjøfuglarter i Sør-Norge. Sterna 10: 35-56.  Brun, E. 1971. Spredning av havhest på Sunnmørskysten. Sterna 10: 225.  Brun, E. 1971. Hekking av krykkje i Ytre Romsdal. Sterna 10: 225.  "Brun, E. 1972. Kommentarer til ""Populasjonsendringer hos noen sjøfuglarter i Sør-Norge"". Sterna 11: 20."  Brun, E. 1972. Establishment and population increase of the Gannet, Sula bassana, in Norway. Ornis Scand. 3: 27-38.  Brun, E. 1973. Nye hekkeforekomster av krykkje, Rissa tridactyla, på kyststrekningen Stadt-Hitra. Sterna 12: 218-222.  Brun, E. 1979. Present status and trends in population of seabirds in Norway. In: J. C. Bartonek & D. N. Nettleship (eds.): Conservation of marine birds of northern North America. U.S. Dept. Int., Fish Wildl. Res. Rep. 11: 289-262.  Brun, E. 1977. Present status and trends in population of seabirds in Norway. Proc. Int. Symp. Mar. Bird Conserv. Seattle May 1975.  Brun, E. 1964. Akerøya - en ny, norsk ornitologisk stasjon. Sterna 6: 169-184.  Brun, E. 1967. Hekking av havsule, Sula bassana, i Nord-Norge. Sterna 7: 376-386.  Brun, E. 1971. Breeding distribution and population of cliff-breeding seabirds in Sør-Varanger, North Norway. Astarte 4: 53-60.  Brun, E. 1968. Funn av sjeldne fugler i Nord-Norge. Fauna 21: 126-129.  Brun, E. 1965. Polarlomvien, Uria lomvia (L.) som rugefugl i Norge. Sterna 6: 229-250.  Brun, E. 1967. Hekking av havsula, Sula bassana, i Nord-Norge. Sterna 7: 376-386.  Brun, E. 1967. Dvergmåke. Ottar nr. 54: 8-10.  Brun, E. 1969. Jomfrutrane ved Harstad. Ottar nr. 59: 12-15.  Brun, E. 1963. Ornithological features of Nord-Fugløy and Sør-Fugløy. Astarte (22): 1-13.  Brun, E. 1965. Østensjøområdets fugleliv. Østl. Naturvernfor. Småskr. 7: 95-111.  Brun, E. 1965. Hekket lomvien Uria aalge i Ytre Oslofjord i 1964? Sterna 6: 309-311.  Brun, E. 1970. Havsulen, Sula bassana, etablert som hekkefugl i Lofoten. Sterna 9: 141-147.  Bruns, H. 1949. Ornithologische Beobachtungen vor und in dem Trondheimfjord 1942-1945. Ornithologishe Abhandlungen Heft 2: 21-35.  Brynjelsen, D. & Storstein, B. 1981. Røvær Ornitologiske Stasjon - ny fast fuglestasjon ii Nord-Rogaland. Vår Fuglefauna 4: 142-143.  Brynjelsen, D. & Storstein, B. 1982. Summarisk årsrapport fra Røvær Fuglestasjon 1981. Vår Fuglefauna 5: 48.  Brynlund, S. 1960. Hvor langt nord i vårt land ruger dvergloen (Charadrius dubius curonious)?. Fauna 13: 36.  Stensrud, E. 1960. Ansamling av stillitser (Carduelis carduelis). Fauna 13: 91.  Bråtå, H. O. 1979. Einangsøyene. Notat. 32 s.  Bråtå, H. O. 1975. Totalalbino taksvale Delichon urbica sør for Otta. Hujon 1: 13-14.  Bråtå, H. O. 1988. Forslag til forvaltningsplan for Rondane nasjonalpark. Fylkesmannen i Oppland, miljøvernavd. Rapport nr. 8-1988.  Bråtå, H. O. 1989. Vedleggsdel til Forvaltningsplan for Rondane nasjonalpark. Fylkesmannen i Oppland, miljøvernavd. Vedlegg til rapport nr. 14-1989.  Bråtå, H. O. 1975. Einangsøyene. Upubl. notat, 33 s.  Bråtå, H. O. & Tombre, E. 1991. Natur- og miljøkonsekvenser av planlagt utbygging i OL-regionen. NIBR Rapport 1991: 11. 139 s. + vedlegg.  BrŸnnich, M. T. 1764. Ornithologia borealis sistens collectionem avium ex omnibus, imperio Danico subjectis, provinciis insulisque borealibus Hafniæ factam. Hafniæ. (=København)  "Schaanning, H. T. L. 1927. Lapfiskanden (Mergus albellus)  "Bub, H. 1982. Beobachtungen in Grimsdalen zwischen Dovre und Fallet, dazu einige beobachtungen in Rondane und Dovrefjell. Inst. fŸr Vogelforschung ""Vogelwachte Helgoland"". Notat. 17 s."  Bub, H. 1971. Ornithologische Beobachtungen in Norwegen. Beitr. Vogelkunde 17: 201-206.  Bub, H. 1959. Litt om bergirisken. Sterna 3: 340-341.  Bull, H. M. 1975. Ringduehekking i september/oktober. Fauna 28: 240.  Bunes, V. 2000. Fugleåret 1999. Feltornitologen 1: 4-18.  Bunes, V. 2003. Hva skjedde i fugleåret 2002. Utdrag fra våre nettsider - www.feltornitologene.no. Feltornitologene 2: 20-21.  Bunyard, P.F. 1927. The nesting of Steller's Eider in Norway. Ibis Ser. 12, vol. 3: 177-178.  Burger, J. & Gochfeld, M. 1984. Great Black-backed Gull predation on Kittiwake fledglings in Norway. Bird Study 31: 149-151.  Bustnes, J. O. 1982. Haukugla i Rana. Ranas Dyreliv 4: 104-106.  Bustnes, J. O. 1984. Kan stæren bli en sjelden art i Rana? Ranas Dyreliv 6: 3-9.  Bustnes, J. O. 1984. Samlet plan for Nordland fylke. Ranas Dyreliv 6: 53-55.  Bustnes, J. O. 1985. Fjordtelling mai 1984. Ranas Dyreliv 7: 129-131.  Bustnes, J. O. 1985. Gråspurven - og dens tilpassning til mennesker. Ranas Dyreliv 7: 154-159.  Bustnes, J. O. 1993. Forurensningens innvirkning på fuglelivet i Ranfjorden. Ranas Dyreliv 15: 17-24.  Bustnes, J. O., Christie, H. & Lorentsen, S. H. 1997. Sjøfugl, tareskog og taretråling: en kunnskapsstatus. NINA oppdragsmelding 472: 1-43.  Bustnes, J.O. & Erikstad, K. E. 1988. The diet of sympatric wintering populations of Common Eider Somateria mollissima and King Eider S. spectabilis in Northern Norway. Ornis Fennica 65: 163-168.  Bustnes, J.O., Systad, G.H. & Strann, K.-B. 1993. Drukning av sjøfugl i laksegarn innenfor reservatet på Loppa. NINA Oppdragsmelding 236:1-17.  Butler, P. J. & Woakes, A. J. 1998. Behaviour and energetics of Svalbard barnacle geese during their autumn migration. S. 165-174 i: Mehlum, F., Black, J. M. & Madsen, J. (eds.) Research on Arctic Geese. Proceedings of the Svalbard Goose Symposium, Oslo,  Bye, F. N. 1998. Golfbane Kvitfjell - Miljøutredning. Arbeidsrapport. Asplan Viak, rapport. 10 s.  Bye, F. N. & Sandvik, J. 1995. Tranebestandens utvikling og status i Norge. Norsk Ornitologisk Forening Rapport nr. 1-1995: 1-29.  Bye, F. N. & Sandvik, J. 1996. Tranebestanden er i framgang, men det er færre par enn tidligere antatt i Norge. Vår Fuglefauna 19: 10-11.  Bye, F. N., Haugan, R. & Isaksen, K. 1987. Ringsakers fugleliv. Rapport, 52 s.  Bye, J. 1997. Vide vidder i vest. Vestfjellet i Gausdal. Almenningsstyret i Gausdal. 390 s.  Byrkjedal, I. 1977. Tetthet av hekkende fugler i lyngheibiotop på Høg-Jæren. Sterna 16: 211-216.  Byrkjedal, I. 1967. Noen notater fra Rogaland. Sterna 7: 249-254.  Byrkjedal, I. 1970. Fra Sør-Varanger 1967-68. Sterna 9: 116.  Byrkjedal, I. 1968. Trostesanger på Jæren. Sterna 8: 198-199.  Byrkjedal, I. 1971. Dvergmåke og svartterne på Jæren. Sterna 10: 147.  Byrkjedal, I. 1971. Islom på Jæren i juli-august. Sterna 10: 148.  Byrkjedal, I. 1974. Heiloen, Pluvialis apricaria, som hekkefugl i Rogaland. Sterna 13: 1-14.  Byrkjedal, I. 1977. Tetthet av hekkende fugler i lyngheibiotop på Høg-Jæren. Sterna 16: 211-216.  Byrkjedal, I. 1980. Sesongmessige svingninger i forekomstene av rovfugl på Jæren. Vår Fuglefauna 3: 97-101.  Byrkjedal, I. 1970. Noen observasjoner av gjess og ender på Jæren. Sterna 9: 101-103.  Byrkjedal, I. 1970. Smånotiser (lerkefalk i Sandnes). Sterna 8: 191.  Byrkjedal, I. 1975. Svalbardrypas føde i august. Sterna 14: 87-90.  Byrkjedal, I. 1975. Smågnagerbein som kalsiumkilde ved eggproduksjon hos heilo. Sterna 14: 197-198.  Byrkjedal, I. & Alendal, E. & Lindberg, O.F. 1976. Counts of sea-birds between Norway and Spitsbergen in the summer 1973. Norsk Polarinstitutts rbok 1974: 265-269.  Byrkjedal, I. & Hidle, I. 1970. Hekket dvergmåken på Jæren i 1969? Sterna 9: 119.  Byrkjedal, I. & Kålås, J. A. 1991. Vadefugler. S. 87-152 i: Hogstad, O. (red.). Norges dyr - Fuglene 2. J. W. Cappelens Forlag, Oslo.  Byrkjedal, I. & Larsen, T. & Moldsvor, J. 1988. Song and mating behaviour of the Spotted Redshank Tringa erythropus. Fauna Norvegica, Ser. C, Cinclus 11: 51-56.  Byrkjedal, I. & Larsen, T. & Moldsvor, J. 1989. Sexual and antagonistic behaviour of Bar-tailed Godwits on the breeding grounds. Ornis Scandinavica 20: 169-175.  Byrkjedal, I., Efteland, S., Fuglestad, F. & Kyllingstad, K. 1971. Markpiplerke på Jæren. Sterna 10: 275-276.  Byrkjedal, I., Eldøy, S. & Jacobsen, E. 1982. Oljeskadet sjøfugl langs kysten av Rogaland og Vest-Agder januar - mars 1982. Vår Fuglefauna 5: 96-99.  Byrkjeland, S. 1998. 1998 blir et viktig år i låvesvaleprosjektet! Ringmerkaren 10: 160-166.  Byrkjeland, S. 1999. Ringmerking av låvesvaler i Norge 1998. Ringmerkaren 11: 127-131.  Byrkjeland, S. & Soot, K. M. 1996. Låvesvaleprosjektet - en demonstrasjon av ringmerkingens fortreffelighet. Ringmerkaren 8: 202-207.  Byrkjeland, S. 2000. Ringmerking av Låvesvale i Norge 1999. Ringmerkaren 13: 175-178.  Byrkjeland, S. 2001. Ringmerking av låvesvale i Norge 2000. Ringmerkaren 14: 168-170.  Steel, C. 1994. Aust-Agder RG. Ringmerkaren 6: 103-107.  Byrkjeland, S. 2002. Ringmerking av låvesvale i Norge i 2001. Ringmerkaren 15: 189-192.  Byrkjeland, S. 1992. Intervju med Kjell Mork. Vår Fuglefauna 15: 92-95.  Byrkjeland, S. 1995. Ringmerking av låvesvaler - rets fugl 1995. Ringmerkaren 7: 232-265.  Byrkjeland, S. 1996. Korsen - krykkjefjellet i lesund. Vår Fuglefauna 19: 18-20.  Byrkjeland, S. 1996. Låvesvale-prosjektet fortsetter. Vår Fuglefauna 19: 74-75.  Byrkjeland, S. 1997. Etter år med intens ringmerking av havsvaler: Stadig gåtefull og lyssky. Vår Fuglefauna 20: 113-116.  Byrkjeland, S. 1999. Låvesvale-prosjektet: Samarbeid med Sør-Afrika gir resultater. Vår Fuglefauna 22: 53-55.  Byrkjeland, S. 1992. Egenrådige forskere i Finnmark. Vår Fuglefauna 15: 81.  Byrkjeland, S. 1992. Ørna er feil syndebukk. Vår Fuglefauna 15: 134-138.  Byrkjeland, S. & Skjelstad, H. B. 1996. Fugleøya Runde - Sør-Norge eneste fuglefjell. Vår Fuglefauna 19: 12-16.  Byrkjeland, S., Grastveit, I. & Soot, K. M. 1996. Svalene i sterk tilbakegang. S. 37-47 i: Brox, K. H. (red.) Natur 96/97. Tapir Forlag, Trondheim. 176 s.  Bådshaug, P. 1982. Ottavatnet ved Risheimøye i Skjåk og sjo i Lom. Rapport. 4 s.  Bådshaug, P. 1982. Sothønene ved sjoen i Lom. Hujon 8: 208.  Bådshaug, P. 1984. Nye observasjoner fra Ottavatnet, Risheimøye og sjo i Lom. Hujon 10: 182-185.  Bådshaug, P. 1989. Fuglefaunaen i våtmarksområdet sjo - Skim, Lom og Skjåk kommuner. Fugler i Oppland 1989-7: 1-30.  Bådshaug, P. 1989. 1988 i Norddalen. Hujon 15: 24-27.  Bådshaug, P. 1994. To ørnehistroier fra Skjåk. Hujon 20: 9-10.  Bådshaug, P. 1994. Mange forulykka rovfuglar funne i Lom kommune 1993. Hujon 20: 67-68.  Bådshaug, P. 1994. Meir om fallviltfugl i Nord-Gudbrandsdalen. Hujon 20: 261-262.  Bådshaug, P. 1995. Bestandsvingningar hos smågnagarar, småvilt og predatorar, spesielt lemen, rype og rovfugl. Hujon 21: 6-17.  Bådshaug, P. 1998. Knoppsvanene på sjo. Hujon 24: 254-255.  Bådshaug, P. 2001. Rovfugler i faresonen. Hujon 27: 35-36.  Bådshaug, P. 1988. Skitur i vårfjellet. Hujon 14: 13-14.  Bådshaug, P. 1989. Ny hekkefugl i Nord-Gudbrandsdalen i 1989. Hujon 15: 259.  Bådshaug, P. 1990. Fuglefaunaen i våtmarksområdet Skim-sjo, Lom og Skjåk kommuner. Hujon 16: 13-16.  Bådshaug, P. 1991. Hubro til fjellmuseet i Lom. Hujon 17: 42.  Bådshaug, P. 1991. Vegetarianer i villskogen. Hujon 17: 321-322.  Bådshaug, P. 1993. Ottavassdraget - fugl. Artsliste m.m. Upubl. notat, 4 s.  Bådshaug, P. 1989. Fugler i våtmarkene Skim-sjo 2686 Lom. Rapport, 30 s.  Bådshaug, P. 1995. Bird-racing i Midt-Norge. Hujon 21: 18-20.  Bådshaug, P. 1982. Turer og andre aktiviteter. Hujon 8: 130.  Bådshaug, P. 1993. Kommentarer til artikkelen. Hujon 19: 246.  Bådshaug, P. 1982. Slettnes - fugleobservasjoner fra 1974-82. Lappmeisen 8: 57-59.  Bådshaug, P. 1982. Fugleobservasjoner ved Slettnes 1974-82. Rapport 2 sider.  Båtvik, J. I. I. 1994. Svartand Melanitta nigra. S. 96 i : Gjershaug, J. O., Thingstad, P. G., Eldøy, S. og Byrkjeland, S. (red.): Norsk fugleatlas. Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu. 552 s.  Båtvik, J. I. I. 1994. Sjøorre Melanitta fusca. S. 98 i : Gjershaug, J. O., Thingstad, P. G., Eldøy, S. og Byrkjeland, S. (red.): Norsk fugleatlas. Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu. 552 s.  Bækken, B. T. 1990. En spørreundersøkelse om store rovdyr i Oppland og Buskerud i årene 1986 til 1988. Fylkesmannen i Oppland, miljøvernavd. Rapport nr. 14/90: 1-21 + vedlegg.  Bækken, B. T. & Vagstein, G. 1991. Utnyttelse og ringvirkninger av småviltjakten i Vestre Slidre statsalmenning i 1989. Fylkesmannen i Oppland, miljøvernavd. Rapport nr. 24/91: 1-17 + vedlegg.  Bækken, B. T. 1987. Tisleia/bjøra - ornitologiske interesser og konsekvenser av planlagt utbygging. Vassdragsforsk, rapport 112: 1-23.  Bærøe, L. 2001. Flystyrt utenfor rullebanen. Hujon 27: 169-170.  Bærøe, L. 2003. Kattugler i Lillehammer - ute og innendørs. Hujon 29 (2): 51-52.  Bø, E. 1998. Forvaltningsplan for Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen landskapsvernområde. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og Fylkesmannen i Oppland. Rapport nr. 4 - 1998: 1-83.  Bø, G. 1980. Salmonellafrekvensen i måker på Grønmo søppelfylling i Oslo. S. 147-154 i: Heggberget, T. M. (red.) Måker og kråkefugl i Norden. NKVs møte om fugl og avfall 1979. Viltrapport 10. Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk, Trondheim. 160 s.  Bø, O. 1962. Falcon catching in Norway, with emphasis on the post-reformation period. Studia norvegica No. 11: 1-78.  Bø, O. 1963. Falkefangst i Noreg i nyare tid. Norsk Skogbruksmuseums rbok 1961-1962, 3: 68-122.  Bø, O. 1960. Jakt og veiding i norsk folketradisjon. S. 598-628 i: Hohle, P. (red.) Jakt og fiske i Norge I. Jakt. Norsk Arkivforskning, Bedriftshist. inst. og forlag A/S. Oslo. 680 s.  Bø, O. 1962. Falkefangst i Norge. Forskningsnytt 7(1): 9-10.  Bøhler, T. 2000. Nettnytt fra E-Fugl (Norge). Toppdykker'n 23: 63-64.  Bøhler, T. 1998. Golfbaneutbygging på fuglerike områder ved Grinijordene i Bærum. Toppdykker'n 21: 6-10.  Bøhler, T. 1999. Turrapporter. Grinijordene/Øverlandselva, 6. juni 1998. Toppdykker'n 22: 34-35.  Bøhler, T. 1999. Nordre Tyrifjorden og nærliggende områder. Turrapport fra Asker og Bærum lokallags tur den 11 oktober 1998. Toppdykker'n 22: 37-38.  Bøhler, T. 1999. 4 x Fornebu. Asker og Bærum Lokallags vårturer til Fornebu 1999. Toppdykker'n 22: 119-121.  Bøhler, T. 1999. Nordre Tyrifjorden og nærliggende områder. Turrapport fra fylkesavdelingens tur den 2 mai 1999. Toppdykker'n 22: 122-124  Bøhler, T. 2000. Nytt fra nett. Toppdykker'n 23: 26-32.  Bøhler, T. 2000. Fornebu 9-april 2000. Toppdykker'n 23: 111.  "Bøhler, T. 2000. Dvergfluesnapperen - en ""overhørt"" fugl? Toppdykker'n 23: 96-97."  Bøhler, T. 2000. Nytt fra nett. NettNytt fra OA-fugl (Oslo og Akershus). Toppdykker'n 23: 99-108.  Bøhler, T. 2000. Fornebu 24-april 2000 (tur med lokallaget). Toppdykker'n 23: 112.  Bøhler, T. 2000. Nordre Tyrifjorden 30-april 2000 (tur med lokallaget). Toppdykker'n 23: 114-115.  Bøhler, T. 2000. Nytt fra nett. NettNytt fra OA-fugl (Oslo og Akershus). Toppdykker'n 23: 171-175.  Bøhler, T. 2000. Nytt fra nett. NettNytt fra E-Fugl (Norge). Toppdykker'n 23: 175-181.  Bøhler, T. 2000. Linerle - årets fugl 2000. Toppdykker'n 23: 50-52.  Bøhler, T. 2000. Nytt fra nett. NettNytt fra OA-fugl (Oslo og Akershus). Toppdykker'n 23: 60-63.  Bøhler, T. 2000. Nytt fra nett. NettNytt fra E-Fugl (Norge). Toppdykker'n 23: 63-64.  Bøhler, T. 2000. Nytt fra nett. NettNytt fra Fuglenett (Skandinavia). Toppdykker'n 23: 64-71.  Bøhler, T. 2000. Nytt fra nett. NettNytt fra EuroBirdNet (Europa). Toppdykker'n 23: 71-73.  Bøhler, T. 2001. Nytt fra nett. NettNytt fra OA-fugl (Oslo og Akershus). Toppdykker'n 24: 34-38.  Bøhler, T. 2001. Nytt fra nett. NettNytt fra E-Fugl (Norge). Toppdykker'n 24: 39-49.  Bøhler, T. 2001. Nytt fra nett. NettNytt fra OA-fugl (Oslo og Akershus). Toppdykker'n 24: 82-84.  Bøhler, T. 2001. Nytt fra nett. NettNytt fra E-Fugl (Norge). Toppdykker'n 24: 84-87.  Bøhler, T. 2003. Opprop - Fasaner! Sett fasaner i Asker og Bærum i det siste? Toppdykker'n 26: 72.  Bøhler, T. 2000. Isfugl ved Østensjøvannet på World Birdwatch Day (3.10.1999). Sothøna 11 (19): 4.  Bøhler, T., Acklam, G., Bergan, M. & Gylseth, P. H. 1999. 15 år med Rigmor. Toppdykker'n 22: 39-42.  Bøklepp, K. O. 1994. Sjøfugltelling på Smøla i 1993 og 1994. Rallus 24: 86-91.  Børresen, J.A. & Christie, H. & Aaserød, M.I. 1988. pning av Barentshavet Syd, Troms II, Troms III og sydlige del av Finnmark Vest for petroleumsvirksomhet. Konsekvensutredning. Olje- og Energidepartemnetet, 90 sider.  Børs Lind, C. 1971. Nekrolog over lesundsgruppa. Rallus 1(1): 22-23.  Børs Lind, C. 1971. Om en fugleburekspedisjon. Rallus 1(2): 22-23.  Børs Lind, C. 1972. Rallus'er i Ratvikvannet. Rallus 1/2(4/1): 60.  Børs Lind, C. 1972. Overvintrende dvergfalk. Rallus 1/2(4/1): 63.  Børs Lind, C. 1972. Kattuglene i Borgundgavlen. Rallus 2(2): 27-28.  "Børs Lind, C. 1972. ""1.gangsobservasjoner"". Rallus 2(2): 28."  Børs Lind, C. 1972. Om aktiviteten på Giske. Rallus 2(3): 14-17.  Børs Lind, C. 1972. Ratvikvannet. Rallus 2(3): 30.  Børset A., Lucasen, U. & Strøm, A. M. 1990. Spørreundersøkelse blant jegere i Møre og Romsdal. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga. Rapport nr. 8-1990. 64 s. + vedlegg.  Børset, A. 1979. Inventering av skogreservater på statens grunn. NF rapport nr.3/79.  Børset, A. 1976. Dobbeltbekkasinen - en undersøkelse av habitatvalg, leikatferd og metoder for ytre kjønssbestemmelse. Hovedoppg. NLH, s. 116 s.  Børset, A. 1995. Forvaltning av freda rovvilt i Møre og Romsdal 1991-94. Forvaltningstiltak, bestandsregistrering, førebyggjande tiltak, skadedokumentasjon og erstatningar. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Miljøvernavdelinga, rapport nr. 10/1995. 45 s. + v  Børset, E. 1971. Stjertand. S. 230 i: Lund, H. M.-K. & Lid, G. (red.) Norges fugleliv. Det Beste A/S. Oslo. 463 s.  Børset, E. 1970. Orrfuglens (Lyrurus tetrix L.) og storfuglens (Tetrao urogallus L.) sommerhabitat i Skrukkelia, Hurdal. Hovedoppgave i spes. zoologi, Univ. Oslo. Upubl.  Børset, E. 1981. Hønsefuglene. S. 186-231 i: Frislid, R. & Semb-Johansson, A. (red.) Norges dyr. Bind 2. Fugler. J. W. Cappelens Forlag, Oslo. 549 s.  Børset, E. 1970. Hønsefuglene. S. 190-233 i: Frislid, R. & Semb-Johansson, A. (red.) Norges dyr. Bind 2. Fugler. J. W. Cappelens Forlag, Oslo. 507 s.  Børset, E. & Krafft, A. 1973. Black Grouse and Capricaillie brood habitats in a Norwegian spruce Forest. Oikos 24: 1-7.  Børstad, R. 2001. Viltet i Søndre Land kommune. Utmarktjenester a.s. Rapport, 30 s. + vedlegg.  C.P. 1896. Fra Finnmarken. Norsk Jæger- og Fiskerforenings Tidsskrift 25: 257-258.  C.P. 1896. Fra Vestfinmarken. Norsk Jæger- og Fiskerforenings Tidsskrift 25: 122-124.  Cappelen, D. 1928. En Havsul (Sula bassana). Norsk Orn. tidsskr. III-9: 106.  Carlson, A. & Stenberg, I. 1994. Vitryggig hackspett. Biotop-och populations- sårbarhetsanalys. Rapport nr. 27, Sveriges Landbruksuniversitet, Uppsala.  Carlsson, L. 1981. Varangerobservationer. Rapport 2 sider.  Carlsson, O. & Berg, T. 1959. Hekkende tyrkerduer på Jæren. Sterna 3: 351.  Carpelan, J. 1927. Beitrag zur Kenntnis von dem Vorkommen und der Brutbiologie des nordischen LaubsŠngers im nšrdlichsten Finnland. BeitrŠge zur Fortpflanzungsbiologie der Všgel mit BerŸcksichtigung der Oologie 3 (5): 145-147.  Caspari, T. 1900. Jotunfjeldene. S. 77-85 i: Rolfsen, N. (Red.) Norge i det Nittende Aarhundrede. Andet bind. Alb. Cammermeyers Forlag og Centraltrykkeriet, Kristiania. 468 s.  Cederløv, A. C. 1969. Reir av svarthalespove på Jæren. Sterna 8: 337-338.  Chapman, A. 1897. Wild Norway. .  Chapman, A.C. 1885. A bird-nesting ramble in Lapland. Ibis (3): 158-184.  Chapman, E. 1980. Hvor farlig er kassert sportsfiskeutstyr for fuglene? Vår Fuglefauna 3: 49-51.  Chaworth-Musters, J. L. 1927. Surendals fugler. Norsk ornit. tidsskr. III. Nr. 8: 28-31.  Chaworth-Musters, J. L. 1928. En harmonisk albino-varietet av jernspurv. Norsk ornit. tidsskr. III. Nr. 9: 98.  Chaworth-Musters, J. L. 1930. Temminck-sneppen, Calidris temminckii (Leislr.) funnet rugende i Nordmøre. Norsk ornit. tidsskr. III. Nr. 11-12: 220-222.  Chaworth-Musters, J. L. 1930. Fuglefaunaen på Jan Mayen. Norsk ornit. tidsskr. III. Nr. 11-12: 216-219.  Christensen, A. L. 1982.En fjellbygd med tradisjoner. Kulturminner fra nyere tid i Atnavassdraget, Hedmark, Oppland. Riksantikvarens rapporter 5. 112 s. + vedlegg.  Christensen, H. & Eldøy, S. 1988. Truede virveldyr i Norge. DN-rapport nr. 2-1988. 104 s.  Christensen, J. H. 1974. Rosenstær i Setesdal. Sterna 13: 254.  Christensen, R. B. 1964. Stillits i Bamble. Sterna 6: 90.  Christiani, A. 1929. Om en del for Norge nye Fugleraser. Norsk Ornith. Tidsskr. X-3: 205.  Christiani, A. 1942. Iagttagelser over Ringdrosler, Turdus torquatus torquatus L., ynglende i Norge. Dansk ornith. For. Tidsskr. 36: 57-58.  Christiani, A. 1915. Rejsebreve fra Norge. Dansk Ornithologisk Forenings Tidsskrift 9: 251-256.  Christiani, A. 1917. Om Fund af Geirfuglknogler paa Vardø. Dansk Ornithologisk Forenings Tidsskrift 11: 1-4.  Christiani, A. 1930. Islandsk sangsvane, Cygnus cygnus islandicus (Brehm) i Norge. Norsk ornit. tidsskr. III. Nr. 11-12: 213.  Christiansen, B. 1972. Systematisk del. S. 11-346 i: Frislid, R. & Semb-Johansson, A. (red.) Norges dyr. Bind 6. Nøkkelbind. J. W. Cappelens forlag, Oslo. 421 s.  Christiansen, B. 1982. Systematisk del. S. 9-355 i: Frislid, R. & Semb-Johansson, A. (red.) Norges dyr. Bind 6. Nøkkelbind. J. W. Cappelens forlag, Oslo. 437 s.  Christiansen, B. 1961. Vipa. Ottar nr. 27: 24-26.  Christiansen, B. 1961. Dyrelivet i Nord-Norge - del fugleliv. Ottar nr. 28: 6-13.  Christiansen, B. 1964. Snøuglen. Ottar nr. 39: 12-14.  Christiansen, B. 1964. Havsulen og stormfugler i Nord-Norge. Ottar nr. 42: 21-24.  Christiansen, B. 1975. Fuglelivet i Oslofjorden. S. 74-76 i: Christiansen, J. P. & Kristiansen, J. (red.) Fuglelivet i Asker og Bærum. Asker og Bærum feltornitologiske forening. 80 s.  Christiansen, B. 1975. Fuglelivet i Oslofjorden. S. 74-76 i: Christiansen, J. P. & Kristiansen, J. (red.) Fuglelivet i Asker og Bærum. Asker og Bærum feltornitologiske forening. 80 s.  Christiansen, B. & Krafft, A. 1953. Hva spiser lirypekyllingene? Norges Jeger- og Fiskerforenings tidsskr. 82(4): 1-10.  Christiansen, B.O. 1963. Zoologisk avdeling. Tromsø Museums rsberetning 1962: 30-34.  Christiansen, J. P. 1975. Isidalen - en glemt naturperle. S.66-67 i: Christiansen, J. P. & Kristiansen, J. (red.) Fuglelivet i Asker og Bærum. Asker og Bærum feltornitologiske forening. 80 s.  Christiansen, J. P. 1975. Glitteruddammen - en truet fuglebiotop. S.68-70 i: Christiansen, J. P. & Kristiansen, J. (red.) Fuglelivet i Asker og Bærum. Asker og Bærum feltornitologiske forening. 80 s.  Christiansen, J. P. & Kristiansen, J. (red.) 1975. Fuglelivet i Asker og Bærum. Asker og Bærum feltornitologiske forening. 78 s.  Christiansen, J. P., Acklam, G. & Hansen, U. 1972. Hekkende ravn i Bærum og Østmarka. Sterna 11: 140.  Christiansen, K. B. 1913. Raphøns på høifjeldet. Norges Jæger- og Fiskersfor. Tidsskr. 42: 118.  Christiansen, M. 1963. Geirfuglen. Ottar nr. 35: 5-8.  Christiansen, M. E. 1972. Fra NaturstellkomitŽen: Krykkjekolonien i lesund. Fauna 25: 66.  Christiansen, M. E. 1965. Nord-norske kråkefugler. Ottar 45: 8-10.  Christophersen, C. 1961. Hettemåken. Ottar 27: 12-14.  Clark, N., Clark, J. & Ireland, P. 1989. Recent recoveries of waders. Wader Study Group Bulletin 55: 38-41.  Clark, N., Clark, J. & Ireland, P. 1988. Recent recoveries of ringed waders. Wader Study Group Bulletin 52: 37-43.  Clark, N., Clark, J. & Ireland, P. 1988. Recent recoveries of waders. Wader Study Group Bulletin 53: 26-31.  Clarke, A. W. 1991. Sjeldne fugler i Norge i 1989. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomitŽ for fugl (NSKF), NZF og NOF. Vår Fuglefauna 14: 135-150.  Clarke, A. W. 1992. Sjeldne fugler i Norge i 1990. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomitŽ for fugl (NSKF). Vår Fuglefauna 15: 139-155.  Clarke, A.W. 1991. Sjeldne fugler i Norge i 1989. Vår Fuglefauna 14: 135-149.  Claudius, D. m.fl. 1979. Arealplan for statens eiendommer i Lom kommune. Direktoratet for Statens skoger, Gudbrandsdal skogforvaltning. Rapport, 44 s.  Claudius, D. 1997. Utkast til forvaltningsplan for Rondane nasjonalpark med landskapsvernområder. Fylkesmannen i Oppland, miljøvernavd. 40 s.  Claussøn-Friis, P. 1599. Norriges Besscrifuelse.  Claussøn-Friis, P. ved Gustav Storm. 1877-1881. Samlede skrifter ved Dr. Gustav Storm. Norriges Besscrifuelse. Christiania  Cleve, A. 1990. Jomfruland Ornitologiske Stasjon, ringmerkingsvirksomheten i 1989. Ringmerkaren 2: 82-87.  Cleve, A. 1973. Har taffeland, Aythya ferina, hekket i Norge? Sterna 12: 57-60.  Cleve, A. & Bergstrøm, R. 1982. Jomfruland ornitologiske stasjon. rsrapport 1981. Vår Fuglefauna 5: 37-39.  Cleve, A. & Lifjeld, J. 1980. Jomfruland ornitologiske stasjon. Vår Fuglefauna 3: 160-171.  Colding, J.S. 1961. Sidensvans i Vadsø. Sterna 4: 285.  Colding, J.S. 1966. Gråspurv i Kirkenes. Sterna 7: 47.  Collett, R. 1881. Mindre meddelelser vedrørende Norges Fuglefauna 1877-1880. Nyt Mag. Naturv. 26: 254-394.  Collett, R. 1869. Norges fugle, og deres geographiske Udbredelse i landet. Forh. Vidensk. Selsk. Christ. 1868: 116-193.  Collett, R. 1894. Mindre meddelelser vedrørende Norges Fuglefauna i Aarene 1881-1892. Nyt Mag. Naturv. 35: 1-387.  Collett, R. 1866. Zoologisk-Botaniske Observationer fra Gudbrandsdalen og Dovre. Nyt Mag. Naturv. 14: 97-160.  Collett, R. 1871. Ornitologiske Bemærkninger til Norges Fauna. Nyt Mag. Naturv. 18: 161-224.  Collett, R. 1877. Mindre Meddelelser vedrørende Norges Fuglefauna i Aarene 1873-1876. Nyt Mag. Naturv. 23 (4): 85-225.  Collett, R. 1890. Om 6 for Norges Fauna nye fugle, fundne i 1887-1889. Forh. i Videnskapsselsk. i Christiania No. 4: 1-9.  Collett, R. 1891. Steppehønen (Syrrhoptes paradoxus) og dens optræden i Norge i 1888. Norges Jæger- og Fiskersfor. Tidsskr. 20: 129-132.  Collett, R. 1921. Norges Hvirveldyr. II. Norges fugle ved Ørjan Olsen, under medvirkning av A. Landmark. Bind I. H. Aschehoug & Co (William Nygaard). Kristiania. 596 s.  Collett, R. 1864. Oversigt af Christiania Omegns ornithologiske Fauna. Nyt Mag. Naturv. 13: 261-486.  Collett, R. 1884. Om 5 for Norges Fauna nye Fugle, fundne i 1883 og 1884. Forh. Vid.-Akad. Christ. 1884 No. 11: 1-14.  Collett, R. 1885. On Lanius excubitor and Lanius major. Ibis 4: 30-40.  Collett, R. 1898. On a Hybrid Thrush found in Norway (Turdus iliacus x Turdus pilaris). Ibis 4: 317-319.  Collett, R. 1890. On the immigration of Syrrhaptes paradoxus, Pall., into Norway in 1888. Ornis 6: 1-5.  Collett, R. 1895. Om 4 for Norges Fauna nye Fugle. Forh. Vid.-Akad. Christ. 1895 No. 2: 1-12.  Collett, R. 1871. Ornithologiske Bemærkninger til Norges Fauna. Indberetn. til Akad. Coll. Univ. Christ. 64 s.  "Collett, R. 1871. Supplement til ""Norges Fugle og deres geographiske Udbredelse i Landet."" (1868-1870). Forh. Vid.-Akad. Christ.1871: 52-61."  Collett, R. 1892. Om Lanius excubitor, og dens forskjellige Formers Optræden i Norge. Arch. Mat. og Naturv. B. 16: 52-64.  Collett, R. 1906. Hybrids among Norwegian Birds, and their diagnoses. Forh. Vid.-Akad. Christ. 1905 No. 11: 1-26.  Collett, R. 1876. Carte zoo-geographique contenant une liste complete de tons les animaux vertebrs de Norvge. Christiania.  Hujonredaksjonen 1994. Fugler med støv paa: Zoologisk-Botaniske Observationer fra Gudbrandsdalen og Dovre. Hujon 20: 31-45. (gjengivelse av artikkel av R. Collett i Nyt Mag. Naturv. 14, 1866, 1. del).  Hujonredaksjonen 1994. Fugler med støv paa: Zoologisk-Botaniske Observationer fra Gudbrandsdalen og Dovre. Hujon 20: 143-156. (gjengivelse av artikkel av R. Collett i Nyt Mag. Naturv. 14, 1866, 2. del).  Collett, R. 1921. Norges Hvirveldyr. II. Norges fugle ved Ørjan Olsen, under medvirkning av A. Landmark. Bind III. H. Aschehoug & Co (William Nygaard). Kristiania. 610 s.  Collett, R. 1921. Norges Hvirveldyr. II. Norges fugle ved Ørjan Olsen, under medvirkning av A. Landmark. Bind II. H. Aschehoug & Co (William Nygaard). Kristiania. 416 s.  Collett, R. 1871. Oversigt over Norges vigtigste Hvirveldyr. S. 590-659 i: Brock, O. J. (red.) Statistisk Aarbog for kongeriget Norge. Christiania.  Collett, R. 1881. Craniets og Øreaabningernes Bygning hos de nord-europæiske Arter af Familien Strigidae. Forhandl. Vid.-Selsk. Christ. 1881. No. 3: 1-38 + plansjer.  Collett, R. 1886. On the hybrid between Lagopus albus and Tetrao tetrix. Proc. of the Zool. Soc. of London 1886: 223-240.  Collett, R. 1872. Remarks on The Ornithology of Northern Norway. Forhandl. Vid.-Selsk. Christ. 1872: 189-309.  Collett, R. 1900. Norges vigtigste Hvirveldyr. S. 83-113 i: Rolfsen, N. (red.) Norge i det Nittende Aarhundrede. Første bind. Alb. Cammermeyers Forlag og Centraltrykkeriet, Kristiania. 436 s.  Collett, R. 1865.De almindeligste af vore Trækfugles Ankomst om Vaaren og Afreise om høsten i Christiania Omegn. Norsk Skyttertidende III nr. 17: 132-134.  Collett, R. 1874. Falkejagten. Folkevennen. 23: 195-224.  Collett, R. 1892. Fugleliv i det Arctiske Norge. Et populært foredrag. Kristiania. 45 s.  Collett, R. 1894. Bird Life in Arctic Norway (med et Appendix: A List of Birds in Norway). London. 42s + vedlegg. (oversatt av A. H. Cocks)  Collett, R. 1907. Dyreliv i det nordlige Norge. Alb. Cammermeyers Forlag, Kristiania. 50 s.  Collett, R. 1906. Om en Del for Norges Fauna nye Fugle (1895-1905). Forh. Vid.-Akad. Kristiania 1905, No. 10: 1-10.  Collett, R. 1881. Oreocincla varia, (Pall.) og Aegialitis alexandrinus, (Lin.), nye for Norges Fauna. Forhandl. Vid.-Selsk. Christ. 1881. No. 10: 1-10.  Collett, R. 1877. On Phylloscopus borealis and its occurence in Norway. Proc. Zool. Soc. Lond. 1877, p. 43.  Collett, R. 1882. Carpodacus erythrinus, (Pall.) og Botaurus stellaris, (Lin.), nye for Norges Fauna. Forhandl. Vid.-Selsk. Christ. 1882. No. 17: 1-3.  Collett, R. 1883. Ardetta minuta, Lin., Sterna cantiaca, Gml., og Larus minutus, Pall., nye for Norges Fauna. Forhandl. Vid.-Selsk. Christ. 1883, No. 15: 1-6.  Collett, R. 1866. Zoologisk botaniske Observationer fra Hvaløerne. Nyt Mag. Naturv. 15: 1-83.  Collett, R. 1882. De i Norge Præmierede Rovfugle og deres Kjendetegn. Christiania.  Collett, R. 1905. Norges Pæmieverdige Rovfugle. En veiledning udarbeidet efter anmodning af Landbruks-departementet, med 16 farveplancher. Christiania.  "Collett, R. 1897. En ny Bastardform blant Norges Tetraonider. ""Fjeldrype-Orre"" (Lagopus mutus x Tetrao tetrix). Bergens Mus. Aarb. 1897, No. VII: 1-7 + vedlegg."  Collett, R. 1891. Das leben der Fšgel im Arctischen Norwegen. …ffentlicher Vortrag aus des zweiten Internationalen Ornithologischen Congresses in Budapest gehalten am 18. mai 1891 im Palaste der Ungarischen Akademie des Wissenschaften . Congress Ornitholo  Collett, R. 1870. StationŠre und theilweis Ÿberwinterende Všgel Norwegens. Ber. 18. Versamml. Deutsch. Ornith. Gesellsch. 1870: 46-51.  Collett, R. 1873. Briefliche Mittheilung Ÿber eine Bastard von Lagopus lapponicus x Tetrao tetrix, L. im sŸdlichen Norwegen. Ber. 20. Versamml. Deutsch. Ornith. Gesellsch. 1870: 46-51.  Collett, R. 1865. Zoologisk-Botaniske Observationer fra Gudbrandsdalen og Dovre. Johan Dahl, Christiania. 64 s.  Collett, R. 1864. Oversigt af Christiania Omegns ornithologiske Fauna. Johan Dahl, Christiania. 231 s.  Collett, R. 1866. Briefliches Ÿber Alca impennis in Norwegen. Journal fŸr Ornithologie (h 14): 70-71.  Collett, R. 1872. Supplement til 'Norges Fugle og deres geographiske Utbredelse i Landet'. (1868-70). Forhandlinger i Videnskaps-Selskabet i Christiania: 52-61.  Collett, R. 1881. Tringa temminckii und minuta und dereen BrŸten in Norwegen. Journal fŸr Ornithologie 29: 323-332.  Collett, R. 1871. Ornithologiske Bemærkninger til Norges Fauna. Nyt Magasin for Naturvidenskaberne 18: 161-224.  Collett, R. 1886. Further notes on Phylloscopus borealis in Norway. Ibis Ser. 5, vol. 4 (2): 217-223.  Collett, R. 1894. On the Occurence of Colymbus adamsii in Norway. Ibis Ser. 6, Vol. 6: 269-283.  Collett, R. 1877. On Phylloscopus borealis and its occurence in Norway. Proceedings of the Zoological Society of London: 43-47.  Collett, R. 1884. †ber Alca impennis in Norwegen. Mittheil. Ornitholog. Vereins Nr. 5 und 6.  Collett, R. 1877. Om et par for Norges Fauna nye fuglearter. Christiania Videnskabs-Selskabs Forhandlinger 1877: 1-4.  Collett, R. 1892. Das Leben der Všgel im arctischen Norwegen. Hauptber. d. 2. Intern. Ornithol. Congresses zu Budapest.  Collett, R. 1875. Carte Zoogeographique de Norvege.  Collett, R. 1892. Fugleliv i det arktiske Norge. Alb. Cammermeyers Forlag, 45 sider.  Colston, P.R. 1983. Varanger sommeren 1968. Rapport 2 sider.  Corneliussen, R. & Holgersen, H. 1959. Nytt reirfunn av stillts. Sterna 3: 348.  Corneliussen, R., Otnes, W. & Larvin, B. 1961. Tyrkerduer i Fredrikstad. Sterna 4: 293-294.  Corneliussen, T. C. 1962. Observasjoner av tyrkerdue i Tjølling. Sterna 5: 166-167.  Corneliussen, T. C. 1964. Hekkende hornugler i Vestfold. Sterna 6: 88-89.  Cornelliussen, T. 1959. Dverglo på Østre Toten. Sterna 3: 350.  Cornelliussen, T. C. 1965. Hekkende hornugle på Hadeland. Sterna 6: 270-271.  Cramp, S. (ed.) 1980. Handbook of the Birds of Europe the Middle East and North Africa. The Birds of Western Palearctic. Vol. II: Hawks to Bustards. Oxford Univ. Press, Oxford. 695 s.  Croxall, J. P., Evans, P. G. H. & Schreiber, R. W. (red.), 1984. Status and conservation of the world's seabirds. ICBP Techn. Publ. No. 2: 778 s.  Curry-Lindahl, K. 1963. The situation of ducks, geese and swans in Norway, Sweden and Finland. Proc. 1. Europ. meeting wildl. conserv.  Curry-Lindahl, K. 1953. Islandsfalk, Falco rusticolus islandus BrŸnnich. S. 50-51 i: Holmstršm, C. T., Henrici, P., Rosenberg, E. & Sšderberg, R. (red.) Fuglene i Norden. Ugler-stormfugler. Norsk utgave ved Fridthjof Økland. Achehoug & Co., Oslo. 283 s.  Curry-Lindahl, K. 1953. Aftenfalk, Falco vespertinus LinnŽ. S. 58-59 i: Holmstršm, C. T., Henrici, P., Rosenberg, E. & Sšderberg, R. (red.) Fuglene i Norden. Ugler-stormfugler. Norsk utgave ved Fridthjof Økland. Achehoug & Co., Oslo. 283 s.  Curry-Lindahl, K. 1953. Svartibis, Plegadis falcinellus falcinellus (LinnŽ). S. 124-126 i: Holmstršm, C. T., Henrici, P., Rosenberg, E. & Sšderberg, R. (red.) Fuglene i Norden. Ugler-stormfugler. Norsk utgave ved Fridthjof Økland. Achehoug & Co., Oslo. 28  Curry-Lindahl, K. 1952. Sibirrødvinge, Turdus naumanni naumanni Temminck. S. 285 i: Holmstršm, C. T., Henrici, P., Rosenberg, E. & Sšderberg, R. (red.) Fuglene i Norden. Spurvefugler-nattramner. Norsk utgave ved Fridthjof Økland. Achehoug & Co., Oslo. 359  Curry-Lindahl, K. 1953. Dvergtrappe, Otis tetrax orientialis Hatert. S. 157-158 i: Holmstršm, C. T., Henrici, P., Rosenberg, E. & Sšderberg, R. (red.) Fuglene i Norden. Lappedykkere-hønsefugler. Norsk utgave ved Fridthjof Økland. Achehoug & Co., Oslo. 288  Curry-Lindahl, K. 1975. Norway. J. Ferguson-Lees, Q, Hockliffe & K. Zweeres (eds.). A guide to bird-watching in Europe: 51-62.  Curry-Lindahl, K. & Barth, E. K. 1953. Storjo, Stercorarius skua skua (BrŸnnich). S. 164-166 i: Holmstršm, C. T., Henrici, P., Rosenberg, E. & Sšderberg, R. (red.) Fuglene i Norden. Lappedykkere-hønsefugler. Norsk utgave ved Fridthjof Økland. Achehoug & C  Daae, L. 1872. Norske Bygdesogn II. Cappelen, Christiania. S. 95-100 om falkefangst.  Dahl, A. G. 1991. Ørn og jerv. En naturopplevelse fra Ranafjellene. Ranas Dyreliv 13: 29-30.  Dahl, B. 1892. Molde og Romsdalen. En reisehåndbok udg. af Molde og Romsdals turistforening. Kristiania. 1-319, kart.  Dahl, D. 1991. Aust-Agder RG. Ringmerkaren 3: 94-96.  Dahl, E. 1982. En røyskatthistorie. Ranas Dyreliv 4: 119-120.  Dahl, E. 1985. Foreningstur til Stormdalen mars 1984. Ranas Dyreliv 7: 148-151.  Dahl, E. 1987. Storfuglprosjektet sesongen 86. Ranas Dyreliv 9: 83-86.  Dahl, E. 1989. Storfuglprosjektet -88. Ranas Dyreliv 11: 9.  Dahl, E. 1990. Rapport fra prosjekt storfugl 1989. Ranas Dyreliv 12: 59-60.  Dahl, E. 1991. Storfuglprosjektet år 1990. Ranas Dyreliv 13: 31.  Dahl, E. 1992. Storfuglprosjektet. En kort oppsummering fra siste feltsesong. Ranas Dyreliv 14: 29.  Dahl, E. 1992. Reingjerder dreper fugler i Norske fjell. Ranas Dyreliv 14: 54.  Dahl, E. 1993. Aktiviteten i fuglevakta 1992. Ranas Dyreliv 15: 41.  Dahl, E. 1990. Resultater fra dverggåsinventeringer i områdene mellom Polmak og Neiden juni 1990. Rapport 3 sider.  Dahl, E. & Dahl, G. 1987. Ornitologiske registreringer i Fuglevatnet og Råstnijavri, Saltdal komm. 11.-14. august 1987. Rapport til Fylkesmannen i Nordland.  Dahl, E., Hjelmseth, W. & Thingstad, P.G. 1993. Ornitologiske befaringer i verneplan I/II-vassdrag i Troms og Finnmark sommeren 1992. Univeristetet i Trondheim, Vitenskapsmuseet, Notat fra Zoologisk avdeling: 1993-7.  Dahl, E.R. 1992. Notat fra dverggåsundersøkelser i Sør-Varanger og Nesseby, Finnmark juli 1992. Rapport 3 sider.  Dahl, G. 1986. Lappmeisen - vanligere enn vi tror. Ranas Dyreliv 8: 20-21.  Dahl, G. 1991. En sothøne-historie. Ranas Dyreliv 13: 13.  Dahl, G. 1996. Naturen i og omkring Mo. Ranas Dyreliv 18: 4-7.  Dahl, G. 1996. Spor etter kattejakt. Ranas Dyreliv 18: 72-74.  Dahl, G. 1998. Fuglekasseprosjektet 1998. Ranas Dyreliv 20: 51.  Dahl, G. 1999. Prosjekter 1999. Fuglekasseprosjektet. Ranas Dyreliv 21: 54-55.  Dahl, G. & Dahl, E. 1989. Dverggåsundersøkelser i Finnmark august 1989. Rapport 12 sider.  Dahl, H.-J., Timdal, E., Hansen, O. B. & Solberg, J. 1978. Rapport om fuglelivet ved Østensjøvannet fram til våren 1978. Oslo helseråds kontor for natur- og miljøvern. Rapport, 73 s.  Dahl, K. 1924. Variationer av mængden av Smaavilt. Norges Jæger- og Fiskerforbunds tidsskr. 53.  Dahl, K. 1930. Videre undersøkelser av variasjonene i Norges småviltbestand. Norsk Jæger- og fiskerfor. tidsskr. 59: 418-430.  Dale, S. 1995. Turrapporter. Østmarka 8. juni. Toppdykker'n 18: 74.  Dale, S. 1995. Turrapporter. Brannfeltet i Maridalen 14. juni. Toppdykker'n 18: 74.  Dale, S. 1995. Fuglelivet i en skog i Sørkedalen. Toppdykker'n 18: 88-92.  Dale, S. 1997. Hortulan - en direkte truet art. Vår Fuglefauna 20: 33-38.  Dale, S. 2001. Hortulanen i Oslo og Akershus - fra karakterart til sjeldenhet. Toppdykker'n 24: 152-161.  Dale, S. 1998. Hortulan - snart utdødd i Norge? Verdens Natur 13: 36-37.  Dale, S. 1997. Status for hortulanen i Hedmark i 1997. Kornkråka 27: 170-175.  Dale, S. 1996. Hvordan går det med hortulanen? Kornkråka 26: 10-19.  Dale, S. 1997. Hortulan - spurv i fritt fall. S. 176-186 i: Brox, K. H. (red.) Natur 97/98. Tapir Forlag, Trondheim. 203 s.  Dale, S. 2000. Endringer i hortulanbestanden i Hedmark 1996-2000. Kornkråka 30: 160-166.  Dale, S. 1989. Nøttekråkene i Vestre Gravlund. Toppdykker'n 12: 68.  Dale, S. 1989. Atlas-prosjektet Oslo og Akershus. Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus. 57 s.  Dale, S. 1991. Nytt fra styret. Toppdykker'n 14: 32-33.  Dale, S. 1991. Vern av barskog i Oslomarka. Toppdykker'n 14: 59-60.  Dale, S. 1991. Nytt fra styret. Toppdykker'n 14: 88.  Dale, S. 1993. Ekskursjonsreferater. Nordre Øyeren 18. september. Toppdykker'n 16: 91.  Dale, S. 1993. Ekskursjonsreferater. Sognsvann 19. september. Toppdykker'n 16: 91-92.  Dale, S. 1993. Nytt fra styret. Toppdykker'n 16: 94-96.  Dale, S. 1994. Når kommer trekkfuglene? Toppdykker'n 17: 37-39.  Dale, S. 1994. Ekskursjonsreferater. Nordre Øyeren 11. september. Toppdykker'n 17: 97.  Dale, S. 1996. Vinteratlas godt i gang! Toppdykker'n 19: 65-67.  Dale, S. 1997. VinterAtlas-prosjektet: Oppsummering etter to feltsesonger. Toppdykker'n 20: 60-64.  Dale, S. 1998. Fuglelokaliteter i Oppgård kommune. Toppdykker'n 21: 11-15.  Dale, S. 1998. Vinteratlas-prosjektet: Oppsummering etter vinteren 97/98. Toppdykker'n 21: 52-54.  Dale, S. 1998. Turrapporter. Nordre Øyeren 19. april. Toppdykker'n 21: 61.  Dale, S. 1998. Turrapporter. Nordre Øyeren 13. mai. Toppdykker'n 21: 61.  Dale, S. 1998. Turrapporter. Kurefjorden 13. september. Toppdykker'n 21: 130.  Dale, S. 1999. Turrapporter. Lista 16-18. oktober. Toppdykker'n 22: 36.  Dale, S. 1999. Siste Vinteratlas-sesong! Toppdykker'n 22: 154-172.  Dale, S. 1999. Nordre Øyeren 21. august. Toppdykker'n 22: 175.  Dale, S. 1999. Kurefjorden 12. september. Toppdykker'n 22: 176.  Dale, S. 1999. Aurskog-Høland 2. oktober. Toppdykker'n 22: 178.  Dale, S. 2000. Romerike-Hurdal 7. oktober. Toppdykker'n 23: 33.  Dale, S. 2000. Aurskog-Høland, 29. april. Toppdykker'n 23: 113.  Dale, S. 2000. Turrapporter. rnestangen 2. september. Toppdykker'n 23: 186.  Dale, S. 2000. Turrapporter. rnestangen 23. september. Toppdykker'n 23: 186.  Dale, S. 2001. Vinteratlas fortsetter! Toppdykker'n 24: 17.  Dale, S. 2001. Turrapporter. Indre Oslofjord, 10. februar. Toppdykker'n 24: 138.  Dale, S. 2001. Turrapporter. Auskog-Høland 21. april. Toppdykker'n 24: 138-139.  Dale, S. 2002. Siste Vinteratlas-sesong. Toppdykker'n 25: 153-174.  Dale, S. 2004. Miljøfaglige undersøkelser i Øyeren 1994-2000. Vannstandens betydning for våtmarksfugl. Toppdykker'n 27: 111-137.  Dale, S. 1993. Verneplanen for våtmarker vedtatt. Toppdykker'n 16: 44-45.  Dale, S. 1993. Hvorfor er kanadagåsa et problem? Toppdykker'n 16: 11-13.  Dale, S. 1994. Nordre Øyeren 17. april. Toppdykker'n 17: 64.  Dale, S. 1994. Fuglesangtur i Vestmarka - 8. juni. Toppdykker'n 17: 70.  Dale, S. 2000. Østensjøvannet i Oslo: Ornitologiske verneverdier. Sothøna 11 (19): 26-30.  Dale, S. & Brekke, A. 2000. Fuglelivet ved Østensjøvannet 1999. Toppdykker'n 23: 163-166.  Dale, S. & Brekke, A. 2000. Fuglelivet ved Østensjøvannet 1999. Sothøna 11 (20): 26-29.  Dale, S. & Hagen, Ø. 1997. Population size, distribution and habitat selection of the Ortolan Bunting Emberiza hortulana in Norway. Fauna norv. Ser. C. Cinclus 20: 93-103.  Dale, S. & Klann, M. 1997. Lomvi-invasjonen. Toppdykker'n 20: 142-145.  Dale, S. & Olsen, B. F. 1998. Different breeding and feeding habitats of ortolan buntings Emberiza hortulana in Norway. The Ostrich 69: 281-284.  Dale, S., Andersen, G. S., Eie, K., Bergan, M. & Stensland, P. 2001. Guide til fuglelivet i Oslo og Akershus. Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Oslo og Akershus.  Dalen, R. 1998. Ankomsttider for trekkfugler i Dokka sentrum, Nordre Land i perioden 1982-1995. Hujon 24: 205-208.  Dalen, R. 1999. Fuglekasser gir mange gleder. Hujon 25: 124.  Dalen, R. 2001. Et lite tips til alle fuglevenner. Hujon 27: 208.  Dalland, Ø. 1969. Naturvern-inventering i Asker, Bærum og Lier 1968-1969. Upubl. rapport.  Dalseg, O. 1918. Trost. Norges Jæger- og Fiskerfor. tidsskr. 47: 94.  Damm, C. 1993. Den første bosettingen. Ottar nr. 194: 14-23.  Damsgaard, E. 1989. Østensjøvannet - den uerstattelige arven. Toppdykker'n 12: 41-46.  Davidson, A. 1951. Ornithologiske iaggtagelser i Nord-Finland og Finnmark i Norge sommeren 1950. Dansk Ornithologisk Forenings Tidsskrift 45: 1-18.  Davidson, A. 1954. A bird-watcher in Skandinavia. Chapman & Hall, 208 sider.  Davidson, C. & Evans, P.R. (eds.) 1986. The ecology of migrant Knots in North Norway during May 1985. Report SRG86/1, Shorebird Research Group, Dept. Zoology, University of Durham, Durham, U.K. 55pp.  Davidson, N. & Piersma, T. 1992. The migration of Knots: conservation needs and implications. Wader Study Group Bulletin 64, Suppl.: .198-209.  Davidson, N.C. & Pienkowski, M.W. (eds.). 1987. The Conservation of International Flyway Populations of Waders. Wader Study Group Bull. 49, Suppl./IWRB Special publ. 7, 151 pp.  Davidson, N.C., Strann, K.-B., Crockford, N.J., Evans, P.R., Richardson, J., Standen, L.J., Townshend, D.J., Uttley, J.D., Wilson, J.R. & Wood, A.G. 1986. The origins of Knots Calidris canutus in arctic Norway in spring. Ornis Scandinavica 17: 175-179.  Davidson, N.C. & Wilson, J.R. 1992. The migration system of European-wintering Knots Calidris canutus islandica. Wader Study Group Bulletin 64, Suppl: .39-51.  de Boer, W. F. & Drent, R. H. 1989. A matter of eating or being eaten? The breeding performance of Arctic Geese and its implications for waders. Wader Study Group Bulletin 55: 11-17.  Dehli, E. 1998. Fugletur langs Vigga fra Gran sentrum 6. juni 1998, kl. 6.00. Hujon 24: 96.  Dehli, E. 1999. Tur til Sølvsberget, Gran, 5. juni 1999. Hujon 25: 205.  Dehli, E. 2002. Ugleaksjon på Hadeland. Hujon 28: 210.  Dehli, E. 2002. Turrapporter fra Hadeland 2002. Hujon 28: 214-215.  Dehli, O. 1985. Fugletur til Finland. Hujon 11: 8-9.  Deichmann, C. 1788. Om Falke og Falke-Jagt. Nye Samling af det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Skrifter 2: 53-88.  Delphin, K. 1945. Några erfarenheter av holkhŠckning i Norge. Fauna och flora 40: 239-240.  Dementiev, G.P. & Gortchakovskaya, N.N. 1945. On the Biology of the Norwegian Gyrfalcon. Ibis 87: 559-565.  Den Nordiske Arbejdsgruppe vedrørende beskyttelse af våde fugleområder 1973. Oversigt over viktige våde fugleområder i Norden. Rapport, 336 s.  Dervo, B. K. & Østdahl, T. 2000. Lokal forvaltning av utnyttbare vilt- og fiskeressurser - status for 1998 og 1999. NINA Oppdragsmelding 657: 1-64.  Dessen, E. 1976. Observasjoner av natterastende linerler, Motacilla alba, i Oslo. Fauna 29: 51-52.  Devold, G. 1949. Linerle (Motacilla alba alba L.) hekker i reirkasse. Fauna 2: 31.  Devold, G. 1949. Sidensvansen (Bombycilla g. garulus L.) overvintret ved lesund. Fauna 2: 64.  Devold, G. 1950. Munken (Sylvia atricapilla L.) besøker fuglebrettet i julen. Fauna 3: 61-62.  Devold, G. 1952. Hekkeplasser til linerla. Fauna 5: 71-72.  Devold, G. 1952. Smånotiser. 1. Rødstrupe (Erithacus r. rubecula L.) overvintrer på Sunnmøre. Fauna 5: 196.  Devold, G. 1954. Sent kull av låvesvale (Hirundo rustica L.). Fauna 7: 173-174.  Dick, W.J.A., Piersma, T. & Prokosch, P. 1987. Spring migration of the Siberian Knots Calidris canutus canutus: results of a co-operativve Wader Study Group project. Ornis Scandinavica 18: 5-16.  Digre, A. 1935. Sjeldent fuglebesøk. Naturen 59: 160.  Direktoratet for naturforvaltning 1982. Befolkningens adgang til jakt i Norge. Direktoratet for naturforvaltning, rapport. 293 s + vedlegg (kart).  Direktoratet for naturforvaltning 1991. Barskog i Øst-Norge. Utkast til verneplan. DN-rapport 1991-5: 1-267.  Direktoratet for Naturforvaltning 1999. Kartlegging av naturtyper - verdisetting biologisk mangfold. DN-håndbok 13.  Direktoratet for naturforvaltning 1999. Barskog i Øst-Norge. Utkast til verneplan. Fase II. DN-rapport 1999-4: 1-208 + vedlegg.  Direktoratet for naturforvaltning 1996. Viltkartlegging. DN-håndbok 11: 1-60 + vedlegg.  Direktoratet for Naturforvaltning 2002. 14 nye Ramsar-områder i Norge. Internett:http://www.naturforvaltning.no/wbch3.  Direktoratet for naturforvaltning 1996. Spredning av arter i Norge. Artikkelsamling. 48 s.  Direktoratet for Naturforvaltning 1997. Natur i endring - Program for terrestrisk naturovervåkning 1990-1995. Rapport nr. 72 Naturovervåkning.  Direktoratet for naturforvaltning, 1995. Biologisk mangfold og forvaltning i kystsonen. Seminarreferat. DN-notat 1995-3. 122 s.  Direktoratet for naturforvaltning, 1996. Handlingsplan for forvaltning av gjess. DN-rapport 1996-2. 79 s.  Direktoratet for naturforvaltning 1999. Nasjonal rødliste for truete arter i Norge 1998. DN-rapport 1999-3. 161 s.  Direktoratet for naturforvaltning, 2000. Konsekvensar av vindkraft for det biologiske mangfoldet. FoU-seminar. DN-notat 2000-1. 69 s.  Direktoratet for Vilt og Ferskvannsfisk 1983. Vilt og ferskvannsfisk og vassdragsvern. Utredning fra DVF i forbindelse med kartlegging av verneinteressene i de 10-års vernede vasdrag. NOU 1983-44: 89-92.  Dissing, H. 1981. Danske ornitologer i Varangerområdet. Lappmeisen 7: 24-26.  Dissing, H. & Enevoldsen, E. & Linderstrøm, S. A. 1980. Observasjoner fra Varanger 1980, 1972, 1975, 1976, 1978 og 1979. Rapport 4 sider.  Djupedal, R. 1955. Ei skildring av Lom prestegjeld frå 1743 etter sokneprest Hans Frisak. rbok for Gudbrandsdalen 23: 83-102.  Dokken, O. S. & Amundgård, J. 1996. Skottvatnet naturreservat - en oase i jordbrukslandskapet. Natur- og kulturhistorisk beskrivelse med forslag til skjøtselsplan. Kandidatoppgave, Høgskulen i Sogn og Fjordane, 103 s.  Donahue, M. & KŠllander, H. & Mawsdley, T. & Svensson, S. 1966. Ornithological observations in Finnmark in the summers of 1962 and 1964. Sterna 7: 121-132.  Dons, C. 1945. Bronse-ibisen i Norge. K. Norske vidensk. selsk. forh. 18: 190-191.  Dons, C. 1921. B. De naturhistoriske samlinger. Tromsø Museum rsberetning for 1920.  Dons, C. 1946. De tusen øyers land. Trondheim.  Dovland, O. A. 1951. Kan tårnsvola koma opp frå marka? Fauna 4: 128-129.  Dragland, P. 1991. Andrine - en stokkands historie. Toppdykker'n 14: 77.  Dransfeld, H. 1984. Feltnotater fra Sør-Varanger 1982-84. Lappmeisen 10: 17-26.  Dransfeld, H. 1984. Feltnotater fra Sør-Varanger 1982-84. Lappmeisen 10: 17-26.  Dransfeld, H. 1989. Medlemsforslag A 853/ om vern av den nordiske sjøfuglfaunaen, spesielt lomvi (Uria aalge). Lappmeisen 14: 9-13.  Dransfeld, H. 1989. Fugler og reindrift på øya. Lappmeisen 14: 40-41.  Dransfeld, H. 1989. Fuglekasseprosjektet 'Lappmeiser'. Lappmeisen 14: 46-48.  Dransfeld, H. 1988. Ugler i Neiden 1986-87. Lappmeisen 13: 12-15.  Dransfeld, H. 1988. Gråspurven ----, sulten og dum?. Lappmeisen 13: 16-18.  Dransfeld, H. 1985. Ny mellomriksvei Norge - Finland gjennom Pasvik. Lappmeisen 11: 4-17.  Dransfeld, H. 1985. Hekkende sniper på Finnmarks våtmarker. Lappmeisen 11: 46-55.  Dransfeld, H. 1990. Fuglearter observert ved Prestøya 1982-1985. Lappmeisen 15: 29-33.  Dransfeld, H. 1986. Øvre Pasvik ikke verneverdig?. Vår Fuglefauna 9: 3-9.  Dransfeld, H. 1986. Hekkende vadere på våtmarkene i Finnmark. Vår Fuglefauna 9: 11-16.  Dransfeld, H. 1982. Ekskursjon til Valdak og Stabbusnes våren-82. Lappmeisen 8 (2): 89-92.  Dransfeld, H. 1989. Ringmerkingskurs i Nesseby. Lappmeisen 9: 106.  Dransfeld, H. 1985. Artsliste for Øvre Pasvik sør for 69¡10'. Ajourført nov. 85. Rapport 7 sider.  Dransfeld, H. 1984. Registrering av jaktfalk, vandrefalk, kongeørn, fiskeørn i Sør-Varanger 1984. Rapport til Miljøvernavdelingen i Finnmark, 15 sider.  Dransfeld, H. 1987. Skarvestudier i Kongsfjord, Berlevåg kommune. Rapport 12 sider til Økoforsk.  Dransfeld, H. 1983. Fuglefaunaen i Neiden/Munkefjordområdet, registreringer i 1983. Rapport 17 sider.  Dransfeld, H. 1985. Fuglefaunaen i Neiden/Munkefjordområdet i 1984/85. Supplement til rapporten fra 1983. Rapport 3 sider.  Dransfeld, H. 1985. Havørn i Sør-Varanger 1982-1985. Rapport 7 sider.  Dransfeld, H. 1989. Fugle og plantelivet på Prestøya. Prestøya barnehage, Prestøya før og nå: 21-33.  Dransfeld, H. 1988. Fugler og reindrift på Skogerøya. Rapport, 38 sider.  Dransfeld, H. 1985. Registrering av jaktfalk og kongeørn i Sør-Varanger 1985. Rapport 4 sider.  Dransfeld, H. 1986. Observasjoner på truede/sårbare arter i 1986. Rapport på 2 sider til Fylkesmannen i Finnmark.  Dransfeld, H. 1985. Noen registreringer eller tilfeldige observasjoner av fugler på våtmark i Sør-Varanger 1982-1985. Rapport 3 sider.  Dransfeld, H. 1988. Storskarv Kongsfjord/berlevåg kommune. Rapport 2 sider.  Dresser, H. E. 1878-81. A history of the Birds of Europe. Vol. I-VIII. London. (Norge omhandlet av R. Collett).  Dresser, H.E. 1876. Zoologist ser. 2, vol. II: 692-700, 761-778.  Drøyvoldmo, B. 1975. Tragedie i kjøttmeiskasse. Hujon 1: 12-13.  Duffey, E., Morris, M. G., Sheail, J, Ward, L. K., Wells, D. A. & Wells, T. C. E. 1974. Grassland ecology and wildlife management. Chapman & Hall Ltd. London. 281 pp.  Dufseth, O. 1992. Flerbruksplan for Hjerkinn skytefelt. Bruk og tilstand. Forsvarets Bygningstjeneste, avd. Hamar. Rapport, 40 s.  Dunker, H. 1969. Bestandsendringer hos heilo, Pluvialis apricaria, 1963-67. Fauna 22: 201-206.  Dunker, H. 1972. Sammenheng mellom territorialitet, habitat og utbredelse hos storlom (Gavia arctica (L.)). Hovedoppgave i biologi, Univ. Oslo. 83 s.  Dunker, H. 1959. Dverglo i Heddal. Sterna 3: 350.  Dunker, H. 1966. Kjøttmeis med deformert undernebb. Sterna 7: 145-146.  Dunker, H. & Elgmork, K. 1973. Nesting of the Black-troathed Diver, Gavia arctica (L.) in Small Bodies of Water. Norw. J. Zool. 21: 33-37.  Dyresen, A. 1981. Fiskeørn med storfangst! Vår Fuglefauna 4: 291-292.  Dyrhaug, T. 1972. Smånotiser (hekkende furukorsnebb Frei). Sterna 11: 194.  Dyrhaug, T. 1969. Smånotiser (furukorsnebb i Frei). Sterna 8: 342.  Døllner, J. 1930. Stærens ankomst til Næs Verk på Tvedestrand gjennem et halvt århundre (1862-1909). Norsk ornit. tidsskr. III. Nr. 11-12: 258.  Eckblad, F.-E. 1961. Asperula arvensis L. og A. orientalis Boiss. & Hohen. i Norge. Blyttia 19: 1-12.  Edberg, R. 1955. Invasionen av Hškuggla (Surnia ulula) i Skandinavien 1950-51. Vår FågelvŠrld 14: 10-21.  Edvardsen, E. & Lund, E. 1996. Effekter av militære skytefelt på fuglelivet. En litteraturstudie. Norsk Ornitologisk Forening. Rapp. 3-1996: 1-28.  Edvardsen, E., Røer, J. E., Solvang, R., Ergon, T., Rafoss, T. & Klaveness, G. 2004. Bestandsovervåking ved standardisert fangst og ringmerking ved fuglestasjonene. Norsk Ornitologisk Forening Rapport nr. 3-2004: 1-29 + vedlegg.  Edvardsen, E., Solbakken, K. Aa. & Myklebust, M. 1997. Kartlegging av hvitryggspett i Trøndelag 1997. Norsk Ornitologisk Forening Rapport nr. 7-1997: 1-23.  Eeva, T. & Lehikoinen, E. & Veistola, S. 1989. Habitat preference and breeding performance in four hole-nesting passerines at the northern limit of their range. Ornis Fennica 66: 142-150.  Efteland, S. 1974. Lokalnamn på fossekall og litt om fuglen i tru og overtru. Sterna 13: 57-64.  Efteland, S. 1983. I kva omfang kan fossekallen Cinclus cinclus ta matnyttig fiskeyngel. Vår Fuglefauna 6: 99-104.  Efteland, S. 1976. Fossekallens dukketid og dukkehyppighet. Sterna 15: 11-16.  Efteland, S. 1978. Vedr. vinterlokalitet for fossekall på Tretten. Upubl. notat.  "Efteland, S. 1972. Fossekallen - framleis ""gåtefull"" trekkfugl. Falco 1: 42-43."  Efteland, S. 1978. Fossekallen i søraustlege delar av Norge. Vår Fuglefauna 1: 16-20, 76-80, 159-163.  Efteland, S. 2002. Det beit ikkje skot på tussefuglen: Fossekallen i tru og overtru. Vår Fuglefauna 25: 137-141.  Efteland, S. 1992. Er det råd å finna fleire namn på fossekallen? Vår Fuglefauna 15: 204-205.  Efteland, S. 1966. Sein hekking av taksvale. Sterna 7: 150.  Efteland, S. 1972. Fugl i Stabbursdalen. Sterna 11: 51-62.  Efteland, S. 1968. Vipereir med 8 egg. Sterna 8: 197.  Efteland, S. 1968. Aftenfalk i Nordsjøen. Sterna 8: 199.  Efteland, S. 1972. Observasjon av gauk som la egg. Sterna 11: 142.  Efteland, S. 1974. Rosenstare på Jæren. Sterna 13: 127.  Efteland, S. 1976. Bigami hjå stare. Sterna 15: 16-18.  Efteland, S. 1979. Mislukka hønsehaukjakt. Vår Fuglefauna 2: 37.  Efteland, S. 1979. Vårnytt fra Jærdistriktet - Sørøst-Rogaland. Vår Fuglefauna 2: 145-146.  Efteland, S. 1983. Skjor og kråke på fossekall-jakt. Vår Fuglefauna 6: 52-53.  Efteland, S. 1975. Tidleg hekking hjå fossekall. Sterna 14: 185-189.  Efteland, S. 1983. Uvanleg reirplassering, opphaldslokalitetar osv. hos fossekall. Vår Fuglefauna 6: 252-254.  Efteland, S. 1983. Ja - fossekallen flyg gjennom fossen. Vår Fuglefauna 6: 260-261.  Efteland, S. 1983. Meir om fossekallens dukkeverksemd. Vår Fuglefauna 6: 266-268.  Efteland, S. & Holgersen, H. 1966. Kvithodespurv på Jæren. Sterna 7: 139-141.  Efteland, S. & Kyllingstad, K. 1985. Fossekallbestanden i fare i nærmiljøet. Vår Fuglefauna 8: 139-141.  Egenæs, P. 1966. Myrrikse i Sarpsborg. Sterna 7: 192.  Eggen, J., Gulbrandsen, T. K., Østbye, T. & Mæland, S. 1989. Vang i Valdres. Vang kommune. Hefte, 26 s. + vedlegg.  Eggen, M. 2003. Snøugleinvasjon sommeren 2000. Feltornitologene 2: 33-34.  Eggers, M. & Eggers, P. 1963. Ein Vogelfelsen. Vogel und Heimat 12: 223-225.  Eidam, U. 1992. Innflytelse av landrovdyr på den sub-arktiske fuglebestanden. Lappmeisen 17: 10-16.  Eidam, U. 1992. Innflytelse av landrovdyr på den sub-arktiske fuglebestanden. Lappmeisen 17: 10-16.  Eide, I. R. 1996. Knekkand i Dokkadeltaet. Hujon 22: 20.  Eide, I. R. 1996. Død kongeørn ved Dokkadeltaet. Hujon 22: 192.  Eidstuen, B. 2003. rlig tur i Dokkadeltaet. Hujon 29 (2): 33.  Eie, J. A. 1997. Øyeren og vannstand - svar til Reitan. Vår Fuglefauna 20: 130-131.  Eie, J. A. & Amundsen, B.-T. 1988. Biotopjusteringsprosjektet. Status 1987. NVE Vassdragsdirektoratet. NVE publikasjon nr V09. Rapport 21 s.  Eie, K. 1995. Turrapporter. Hurdal 1. oktober. Toppdykker'n 18: 6-7.  "Eie, K. 1992. NOF-OA ""ekskursjon"" til Hurdal kommune juni 1992 - rørdrum og elvesanger på Knaimyrene. Toppdykker'n 15: 90-92."  Eie, K. 1990. En vakker dag på Nordre Øyeren. Toppdykker'n 13: 102-103.  Eie, K. 1991. Ukentlige tellinger av fugl i Østensjøvannet. Toppdykker'n 14: 47-48.  Eie, K. 1992. Nattravn i Nydalen. Toppdykker'n 15: 82.  Eie, K. 1992. Ekskursjon til Nordre Øyeren 25. april, en våt fornøyelse. Toppdykker'n 15: 86.  Eie, K. 1991. Tre ekskursjoner til Nordre Øyeren. Toppdykker'n 14: 82-84.  Eie, K. 1991. Fuglesangtur i Østmarka. Toppdykker'n 14: 84-85.  Eie, K. 1991. To ekskursjoner til Østensjøvannet. Toppdykker'n 14: 85-86.  Eie, K. 1992. Fuglelivet ved Østensjøvannet 1991. Toppdykker'n 15: 27-38.  Eie, K. 1993. Ekskursjonsreferater. Østensjøvannet 25. august. Toppdykker'n 16: 90-91.  Eie, K. 1993. Ekskursjonsreferater. Den Internasjonale Fugledagen Nordre Øyeren 9. oktober. Toppdykker'n 16: 92.  Eie, K. 1993. Ekskursjonsreferater. Den Internasjonale Fugledagen Østensjøvannet 10. oktober. Toppdykker'n 16: 92-93.  Eie, K. 1994. Fuglelivet ved Østensjøvannet 1993. Toppdykker'n 17: 40-48.  Eie, K. 1995. Turrapporter. rnestangen 3. august. Toppdykker'n 18: 4.  Eie, K. 1995. Turrapporter. Kurefjorden, Østfold 9. august. Toppdykker'n 18: 4-5.  Eie, K. 1995. Turrapporter. Østensjøvannet 24. august. Toppdykker'n 18: 5-6.  Eie, K. 1995. Turrapporter. rnestangen 2. oktober. Toppdykker'n 18: 7.  Eie, K. 1995. Turrapporter. Nordre Øyeren 25. april. Toppdykker'n 18: 72.  Eie, K. 1995. Turrapporter. Østensjøvannet 19. april. Toppdykker'n 18: 72.  Eie, K. 1995. Turrapporter. Mærradalen 15. mai. Toppdykker'n 18: 73.  Eie, K. 1995. Turrapporter. rnestangen 22. mai. Toppdykker'n 18: 73.  Eie, K. 1995. Turrapporter. Nattsangertur med nogo attåt 16-17. Juni. Toppdykker'n 18: 75-76.  Eie, K. 1995. Turrapporter. rnestangen 27. juni. Toppdykker'n 18: 77.  Eie, K. 1996. Gjennomgang av alle fuglearter observert ved Østensjøvannet 1995. Toppdykker'n 19: 53-61.  Eie, K. 1996. Prosjekt åkerrikse. Toppdykker'n 19: 68.  Eie, K. 1996. Turrapporter. Toppdykker'n 19: 82-89.  Eie, K. 1997. Smestaddammen - en viktig våtmark i Oslo. Toppdykker'n 20: 54-59.  Eie, K. 1997. Turrapporter. Østensjøvannet 14. mai. Toppdykker'n 20: 77.  Eie, K. 1997. Gjennomgang av fugler observert ved: Østensjøvannet 1996. Toppdykker'n 20: 92-98.  Eie, K. 1997. Turrapporter. Brannfeltet i Maridalen 27. mai. Toppdykker'n 20: 81.  Eie, K. 1997. Turrapporter. Mærradalen 4. juni. Toppdykker'n 20: 82.  Eie, K. 1997. Turrapporter. Nordre Øyeren 22. juli. Toppdykker'n 20: 84.  Eie, K. 1997. Turrapporter. Østensjøvannet 6. august. Toppdykker'n 20: 84.  Eie, K. 1998. Turrapporter. Østensjøvannet 13. mai. Toppdykker'n 21: 62.  Eie, K. 1998. Fugler observert ved Østensjøvannet 1997. Toppdykker'n 21: 77-85.  Eie, K. 2001. kerriksa i Oslo og Akershus. Toppdykker'n 24: 63-64.  Eie, K. 2003. kerrikse-prosjektet i Oslo og Akershus. Toppdykker'n 26: 97-98.  Eie, K. 1993. Kveldstur til Østensjøvannet 26. mai. Toppdykker'n 16: 48.  Eie, K. 1993. Nattsangertur på Romerike natt til 5. juni. Toppdykker'n 16: 48-49.  Eie, K. 1993. Ekskursjon til Aurskog-Høland 6. juni. Toppdykker'n 16: 49-50.  Eie, K. 1993. Hurdal 11-12. juni. Toppdykker'n 16: 50-52.  Eie, K. 1993. rnestangen 28. juli. Toppdykker'n 16: 52-53.  Eie, K. 1994. Nattsangere på Romerike, 3. juni. Toppdykker'n 17: 70-71.  Eie, K. 1994. Østlige Romerike 12. juni. Toppdykker'n 17: 72-73.  Eie, K. 1994. rnestangen 20. juli. Toppdykker'n 17: 73-74.  Syvertsen, P. O. 1994. Norsk Fugleatlas består eksamen med glans.Toppdykker'n 17: 87-89.  Eie, K. 1993. Fuglerapport for Østensjøvannet for 1991 og 1992. Rapport fra NOF avd. Oslo & Akershus og Østensjøvannets venner.  Eie, K. 1996. Gjennomgang av alle fuglearter observert ved Østensjøvannet i 1995. Sothøna 7 (12): 22-26.  Eie, K. 1997. Fuglearter observert ved Østensjøvannet i 1996. Sothøna 8 (14): 14-18.  Eie, K. 1998. Fuglearter observert ved Østensjøvannet i 1997. Sothøna 9 (17): 21-25.  Eikeland, G. 1970. Vaktel i Nord-Trøndelag. Sterna 9: 123.  Eikli, E. 1972. Fokstumyra, et eldorado for fugler. Fjellvåken 2: 14-16, 26.  Einvik, K. & Knutsen, K. 1984. Befaring i Hestkjølområdet, Lierne 17.-19. juli 1984. Trøndersk Natur 11: 155-157.  Ekeland, I. 2003. 13 måneder med ringmerking på Mesnali leirskole. Kornkråka 33: 55-58.  Ekermann, A., Lind, H., SylvŽn, M. & Seim, V. 1972. To observasjoner av storjo. Sterna 11: 138.  Ekker, Aa.T., Hindrum, R., Thingstad, P.G. & Vie, G.E. 1978. Observasjoner fra en kalvingsplass for tamrein, Kvaløya i Vest-Finnmark 1976. Kgl. norske Vidensk. Selsk. Rapp. Zool. Ser. (1), 18 sider.  Ekker, Aa. T. 1977. Sjøfugltakseringer på Hitra og Frøya 12.-17. mars 1977. Upubl. rapp., 14 s.  Ekker, Aa. T. 1981. Svalbard-bestanden av kortnebbgås. Vår Fuglefauna 4: 104-108.  Ekker, Aa. T. 1970. Smånotiser (svartterne i Namsos). Sterna 8: 191.  Ekker, Aa. T. & Acklam, G. 1969. Hærfugl ved Namsos og i Bærum. Sterna 8: 294.  Ekker, Aa. T. & Lorentsen, S.-H. 1982. Snåsavatnet fuglestasjon. Vår Fuglefauna 5: 200-202.  Ekker, Aa. T. & Sæter, J. A. 1996. Vilt og mystisk. I: Lauritzen, P. R. (red.): Trollheimen. Fjell og Vidde nr. 7: 68-73.  Ekker, M. 1990. Verneplan IV - vilt. Oppland. Direktoratet for naturforvaltning. Rapport, 20 s.  Ekker, M. 1990. Verneplan IV - vilt. Møre og Romsdal. Direktoratet for naturforvaltning. 11s.  Ekker, M. & Jenssen, F.P. (eds.) . 1993. Bestandsendringer hos alkefugl i Norden. Direktoratet for naturforvaltning, Rapport.  Ekman, H. & Landin, B. 1991. Barentshavet. Gyldendal Norsk Forlag, 159 sider.  Ekman, S. 1922. DjurvŠrldens utbredningshistoria på Skandinaviska halvšn. Bonniers Fšrlag, Stockholm. 614 s.  Ekman, S. 1908. Ett bidrag till sångsvanens historia i Skandinavien. Fauna och Flora 3: 293-297.  Ekstam, U. & Forshed, N. 2000. Svenska Naturbetesmarker historia och ecologi. Naturvårdsverket fšrlag. 188 s.  Eldøy, S. 1994. kerrikse Crex crex. S. 158 i : Gjershaug, J. O., Thingstad, P. G., Eldøy, S. og Byrkjeland, S. (red.): Norsk fugleatlas. Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu. 552 s.  Eldøy, S. 1981. Atlasprosjektet. Meddelelse nr. 8. Piplerkenes utbredelse i Norge. Vår Fuglefauna 4: 197-203.  Eldøy, S. 1982. Skarvenes hekkeutbredelse i Norge (Atlasprosjektet). Vår Fuglefauna 5: 281-285.  Eldøy, S. 1981. Piplerkenes utbredelse i Norge. Vår Fuglefauna 4: 197-203.  Eldøy, S. 1982. Skarvenes hekkeutbredelse i Norge. Vår Fuglefauna 5: 281-285.  Eldøy, S. 1976. Hettemåkebestanden på Jæren. Sterna 15: 75-86.  Eldøy, S. 1978. Atlas-prosjektet i Norge. Meddelelse nr. 2. Vår Fuglefauna 1: 192-194.  Eldøy, S. 1979. Atlas-prosjektet, meddelelse nr. 4. Vår Fuglefauna 2: 163-166.  Eldøy, S. 1981. Våtmark i Rogaland. Vår Fuglefauna 4: 37-39.  Eldøy, S. 1981. Grudevatnet naturreservat på Jæren - økning i antall ender etter fredningen. Vår Fuglefauna 4: 58-59.  Mehlum, F. 1981. Atlasprosjektet. Meddelelse nr. 6. Vår Fuglefauna 4: 64-66.  Eldøy, S. 1970. Smånotiser (svartryggerle i Hå). Sterna 8: 191.  Eldøy, S. 1970. Smånotiser (svartterne ved Grudevatnet). Sterna 8: 191.  Eldøy, S. & Holgersen, H. 1973. Hamstrende skjærer. Sterna 12: 156.  Elever ved Oppland skogskole, Brandbu 1974. Fuglelivet ved Nordtangen. Notat. 4 s.  Elever ved Oppland skogskole, Brandbu. 1973. Takseringer i Vassliens Hjemrast 1973. Notat. 4 s.  Elgmork, K. 1990. Hettemåkekolonier i tregrensen. Fauna 43: 189-190.  Elgmork, K. (red.) 1983. Natur og menneske i Vassfaret. Universitetsforlaget. 219 s.  Elgmork, K. 1962. Dverglo hekker ved ferskvann på Østlandet. Sterna 5: 133-136.  Elgmork, K. 1983. Naturinngrep i vår tid. S. 183-192 i: Elgmork, K. (red.) Natur og menneske i Vassfaret. Universitetsforlaget, Oslo. 219 s.  Elgmork, K. 1966. Further observations on birds in the north Atlantic. Sterna 7: 165-177.  Elgmork, K. 1961. Observations on oceanic birds in the North Atlantic. Sterna 4: 241-246.  Elgmork, K. 1959. Dannelse av en hettemåkekoloni i innre Oslofjord 1955-1959. Fauna 12: 137-143.  Elgmork, K. 1962. Lauvsangere spiser fjærmygg i en bekk. Fauna 15: 175-176.  Mølbach-Petersen, C. 1962. Noen fuglenotater sommeren 1962, vesentlig fra Haldendistriktet. Fauna 15: 233-234.  Elgsaas, B. 1980. Småstykker: havørn. Rallus 10: 100.  Eliassen, V. 1970. Fugleobservasjoner på Andøya 1969. Sterna 9: 49-57.  Ellefsen, K. O., Nilsen, E. & Solheim, W. 1979. Stormya - Grunnfjorden Øksnes kommune, Nordland. Ornitologisk rapport. Upubl. rapport.  Ellegren, H. 1992. Blåhakeprosjekt šver grŠnserna. Ringmerkaren 4: 210-214.  Ellegren, H. 1990. Autumn migration speed in Scandinavian Bluetroats Luscinia s. svecica. Ringing & Migration 11: 121-131.  Ellegren, H. & Staav, R. 1990. Blåhakens Luscinia s. svecica flyttning - en återfyndsanalys av fåglar mŠrkta i Sverige og Finland. Vår FågelvŠrld 49: 323-336.  Ellegren, H., Carlson, A. & Stenberg, I. 1999. Genetic structure and variability of White-backed Woodpecker (Dendrocopos leucotos) populations in northern Europe. Hereditas 130: 291-299.  Elmberg, J. 1991. Inventering av Varangers kust 23.-25.3.1991. Fåglar i VŠsterbotten 16: 45-46.  Elsermans, G. 1987. Harlequin Duck in Norway in June 1986. Dutch Birding 9: 20.  Elsrud, E. 1982. Dyreliv, jakt og fiske. S. 103-133 i: Alm, J. M. Bygd og by i Norge. Vest-Oppland og Valdres. Gyldendal Norsk Forlag, Oslo. 504 s.  Elsrud, E. 1950. Krisetid i kongeørnas spiskammer. Norges Jeger- og Fiskerforbunds Tidsskr. 79: 266.  Elsrud, E. E. 1924. Vårtrekk-notiser fra Hedal, Valdres 1923. Norsk Orn. tidsskr. II-5: 30.  Elsrud, E. E. 1927. Trekkfuglenes ankomst til Storruste, Hedalen i Valdres 1926. Norsk Orn. tidsskr. III-8: 48.  Elsrud, E. E. 1925. Vårtrekk 1924 Valdres. Norsk Orn. tidsskr. II-6: 132.  Elsrud, E. E. 1926. Vårtrekket til Hedalen i Valdres 1925. Norsk Orn. tidsskr. II-7: 164.  Enevoldsen, A. 1962. Kjernebiter i Narvik. Sterna 5: 168.  Engan, H. J. 1974. Skarvetrekk over Østerdalen. Sterna 13: 252.  Engan, H. J. 1974. Skarvetrekk over Østerdalen. Sterna 13: 252.  Engdal, J. 1967. Turtelduer i Trondheim. Sterna 7: 292.  Enge, T. & Marthinsen, H. 1967. Snadderand i Vestfold. Sterna 7: 398.  Engebretsen, T. 1985. Gressholmen 1984. Toppdykker'n 8: 27-31.  Engebretsen, T. 1985. Gressholmen våren 1985. Toppdykker'n 8: 78-81.  Engebretsen, T. 1983. Ornitologiske notater fra Berlevåg. Lappmeisen 9: 36.  Engebretsen, T. & Johnsen, T. 1981. Fuglelivet ved: Gressholmen 1965-81. Rapport, 22 s.  Engen, A., Lauritzen, P. R. & Øvsteng, M. 2000. Sjodalen. Frå fangst til fritid. AIT Otta AS.  Enget, E. V., Langseth, P. E. & Skåden, H. 1995. Forvaltningsplan for Ormtjernkampen nasjonalpark og det foreslåtte verneområdet i Vestfjellet Hovedoppgave ved Høgskolen i Telemark, 3-årig studium i natur- og miljøvernfag. 194 s.  Engvik, R. 1966. Krykkjefjellet i lesund. Fauna 19: 136-142.  Engvik, R. 1971. Fuglene på Runde. 68 s. Billedhefte.  Engvik, R. 1971. Krykkjefjellet i lesund. Rallus 1(3): 3.  Engvik, R. 1978. Hønsehauk i sykepensjon. Rallus 8: 49-50.  Engvik, R. 1980. Kunstneren og sjøfuglene. Rallus 10: 65.  Engvik, R. 1981. Da kattuglene ble husløse. Forlaget Nordvest, lesund. 120 s.  Engvik, R. 1983. Fuglene på Runde og øyene omkring. Sunnmørsposten. 101 s.  Engvik, R. 1994. Husvert for kattugler. Rallus 24: 15-19.  Engvik, R. 2000. Kåseriet: Tyrkerdue - hvordan går det med deg? Rallus 29: 15-17.  Engvik, R. 1980. Kattuglas familieliv i bilder. Vår Fuglefauna 3: 136-140.  Engås, A. 1989. Engasjyen 1988. Ranas Dyreliv 11: 13-15.  Engås, A. 1990. Fugler i Rana med omegn 6. Dykkender. Ranas Dyreliv 12: 21-24.  Engås, A. 1992. Fugler i Rana -8-: Duer. Ranas Dyreliv 14: 11-12.  Engås, A. 1993. Fugler i Rana 9. Lommer. Ranas Dyreliv 15: 37-38.  Engås, A. 1996. Klokkerhagen elvepark. Ranas Dyreliv 18: 14-18.  Engås, A. 1996. Fugler i hagen. Ranas Dyreliv 18: 38-43.  Engås, A. 1996. NOF treff 1996. Ranas Dyreliv 18: 61.  Engås, A. 1996. Sporturen til Granneset. Ranas Dyreliv 18: 68-69.  Engås, A. 1997. Aktiviteter i RZF og NOF. Ranas Dyreliv 19: 40-43.  Engås, A. 1994. Rovdyrstoff fra Rana Blad sommeren '94. Ranas Dyreliv 16: 33-37.  Engås, A. 1994. Fugler i Rana og omegn X. Rovfugler: Våker, hauker og falker. Ranas Dyreliv 16: 50-52.  Engås, A. 1994. Aktiviteten i RZF i 1994. Ranas Dyreliv 16: 53-58.  Engås, A. 1998. RZF aktiviteter i 1998. Ranas Dyreliv 20: 52-56.  Engås, A. 1999. Sigurdbrygga. Ranas Dyreliv 21: 56-57.  Engås, A. 1999. RZF aktiviteter. Ranas Dyreliv 21: 58-60.  Engås, A. 2002. ®rfugl-drama på Nesna. Ranas Dyreliv 23: 32-33.  Engås, A. & Zahl-Hansen, H. 1991. Fugler i Rana med omegn: Småvadere. Ranas Dyreliv 13: 63-66.  Rofstad, G. 1991. Kystverneplanen. Ranas Dyreliv 13: 67-69.  Ericsson, K. 1992. Rapport fra NOF's jentekurs på Runde. Vår Fuglefauna 15: 240-241.  Eriksen, A. H. & Reierth, T. 1991. Friluftsliv langs Gudbrandsdalslågen i Øyer, Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron. Fylkesmannen i Oppland. Brosjyre, 8 s.  Eriksen, B. M. 1970. Smånotiser (topplerke på Jeløya). Sterna 9: 223.  Eriksen, B. R. 1972. Smånotiser (topplerke på Jeløya). Sterna 11: 195.  Eriksen, E. 1970. Østlig ringgås i Aust-Agder. Sterna 9: 118.  Eriksen, H. & Eriksen, J. 1983. Lapland 11. juni - 2. juli 1983. Rapport 11 sider.  Eriksen, H.K. 1958. Fuglene trekker nordover. Spredte notater fra 69¡ nordlig bredde. Fauna 11: 52-57.  Eriksen, H.K. 1966. Komagdalen nasjonalpark. Norsk Natur 2: 109-113.  Eriksen, H.K. 1988. Kulturhistorie i berg og stein. Om steinkulturen i Vardø-området. rbok for Vardø 1988:7-32.  Eriksen, K. 1951. Isfuglen (Aleco atthis ispida L.) på Ringerike. Fauna 4: 129.  Eriksen, T. (red.) 1992. Oppland. Veiviser til kultur og opplevelser. Oppland fylkeskommune. 198 s.  Erikson, J. 1908. Naturljud och djurnamn. Bjšrck & Bšrjesson, 124 sider.  Eriksson, K. 1969. WeibchenschwŠrme des Odinwassertreters (Phalaropus lobatus) und die Datierung ihrer Gelege in Finnish Lappland. Orn. Mitt: 21: 157-160.  Eriksson, K. 1970. Wintering and autumn migritation ecology of the Brambling, Fringilla montifringilla. Sterna 9: 77-90.  Eriksson, K. 1970. Age, mortality and average expecttation og life in the Siskin, Carduelis spinus. Sterna 8: 207-212.  Eriksson, K. 1970. Age, mortality and average expecttation og life in the Siskin, Carduelis spinus. Sterna 8: 207-212.  Erikstad, K. E. 1986. Relationship between weather, body condition and incubation rhythm in Willow Grouse. Fauna norv. Ser. C, Cinclus 9: 7-12.  Erikstad, K. E. 1990. Pelagisk utbredelse av sjøfugl og byttedyr i Barentshavet utenom hekkesesongen. FOBO-rapport, NINA, Tromsø Museum, 20 sider.  Erikstad, K. E. 1990. Winter diets of four seabird species in the Barents Sea after a chrash in the capelin stock. Polar Biology 10: 619-627.  Erikstad, K. E., Bustnes, J.O. & Jacobsen, O. 1988. Duration of ship-following by Kittiwakes Rissa tridactyla in the Barents Sea. Polar Research 6: 191-194.  Erikstad, K. E., Moum, T. & Vader, W. 1990. Correlations between pelagic distribution of Common and BrŸnnich's Guillemots and their prey in the Barents Sea. Polar Research 8: 77-87.  Erikstad, K. E. & Vader, W. 1989. Capelin selection by Common and BrŸnnich's Guillemots during the prelaying season. Ornis Scandinavica 20: 151-155.  Erikstad, K. E., Blom, R. & Myrberget, S. 1980. Effects of Crow predation on nesting success and young production of Willow Grouse. S. 113 i: Heggberget, T. M. (red.) Måker og kråkefugl i Norden. NKVs møte om fugl og avfall 1979. Viltrapport 10. Direktora  Erikstad, K. E., Pedersen, H. C. & Steen, J. B. 1985. Clutch size and egg size variation in Willow Grouse Lagopus l. lagopus. Ornis Scand. 16: 88-94.  Erikstad, L. & Hardeng, G. 1988. Naturvernområder i Norge. Miljøverndepartementet, Avdelingen for naturvern og friluftsliv, rapport T-713. 147 s.  Erikstad, L., Halvorsen, G., Kaltenborn, B. P., Korsmo, H., Smith-Meyer, S., Spidsø, T. & Walseng, B. 1993. Vassdragsundersøkelser i Øvre Otta, friluftsliv og naturfag. NINA Utredning 49: 1-86.  Ertel, R. 1969. Eine Steppenweihe in Finnmark. Sterna 8: 251.  Esmark, L. 1837. Optegnelser og Bemærkninger til den Norske Fauna. Nyt Mag. Naturv. 1 (2-3): 255-256.  Esmark, L. Udatert.  Esmark, L. 1838. Optegnelser og bemærkninger til den Norske Fauna. Nyt Magazin for Naturvidenskaberne I: 255.  Esmark, L. M. 1930. Zoologiske Bemærkninger paa en Reise i Norge (1832). Norsk entom. tidssk. 2: 318-329.  Etnestad, H. 1984. Innspill til vassdragsrapport. Fagfelt: Naturvern, friluftsliv og landskap. Prosjekt: Sundheimselvi. Samlet plan for forvaltning av vannressursene. Rapport, 20 s.  Etnestad, H. 1984. Fagrapport naturvern/friluftsliv - tilleggsrapport. Prosjekt: 00492 Imsa/Tromsa-Moksa. Samlet plan for forvaltning av vannressursene. Rapport, 8 s.  Etnestad, H. & Rofstad, G. 1986. Noen notater om hønsehaukens hekkebiologi. Trøndersk Natur 13: 13-15.  Evans, P. G. H. 1984. Status and Conservation of Seabirds in Northwest Europe (excluding Norway and the USSR). ICBP Techn. Publ. No. 2: 293-321.  Evensen, K. 1996. Trane, fjellrev og lemen. S. 78-81 i: Evensen, K. (red.) Valdres, mystisk og mangfoldig. Boksenteret/Valdres Forlag, Fagernes.  Evensen, T. 1996. Friluftsliv og villrein i Rondane. Hovedoppgave Inst. for biologi og naturforv. NLH, s.  Evensen, T. 1998. Sårbarhetsanalyse av Rondane. Den Norsks Turistforening. Rapport, 160 s.  Evensen, T. W. 1968. Gulspurvreir i gran. Sterna 8: 93.  Evensen, T. W. 1970. Smånotiser (sidensvans i hekketida i Rendalen). Sterna 9: 223.  Everett, M.J. & McGregor, A.R. 1971. Varanger fiord May 1971. Rapport 1 side.  Evjen, T. 1988. Fasan i Meråker. Trøndersk Natur 15: 17.  Evjenth, H. 1926. Rypetræk i Østfinmark og litt til. Norsk Jæger- og Fiskerforrenings Tidsskrift 55: 57-59.  Evjenth, H. 1927. Finnmarks-jakter. H. Aschehoug & co, 143 sider.  Evjenth, H. 1938. Gutten som Norge glemte. Boken om Johan Koren. Gyldendal, 194 sider.  F. N. 1930. Fra høstjakten 1929. Norsk Jæger- og fiskerfor. tidsskr. 59: 7-13.  Faarlund, T. (red.), Grønvold, S., Kaltenborn, B. P., Møllebak, T. & Ness, K. 1987. Jotunheimen fra hytte til hytte. Gyldendal Norsk Forlag, Oslo. 231 s.  Faber, F. 1826. †ber das Leben der hochnordischen Všgel. H. 1-2.  Fabricius, J. C. 1779. Reise nach Norwegen mit Bemerkungen aus der Naturhistorie und Oekonomie. Carl Ernst Bohn, Hamburg. 399 s.  Fabricius, J. J. Aa. 1913. Fra rugdejagten i Vaage. Norges Jæger- og Fiskersfor. Tidsskr. 42: 158.  Fagerhaug, A. & Bevanger, K. 1975. Studies on populations of small rodents in Sjodalen, Jotunheimen Mountains, Norway, during the period 1970-73. IBP Norge, rsrapp. 1974 Appendix II, Section CT: 1-39.  Fagerli, M. 1983. Agressiv perleugle. E-kongen 3(1): 15.  Fagerli, M. 1983. Nytt fra LRSK. E-kongen 3(1): 34-37.  Fagerli, M. 1983. Nytt fra LRSK. E-kongen 3(2): 21-24.  Fagerli, M. 1983. Sangere og råkefugler i Nordland. E-kongen 3(2): 25-37.  Fagerli, M. 1983. Noen notater ved et prøvereir av hagesanger. E-kongen 3(2): 41.  Fagerlia videregående skole, 1983. Ferskvannsekskursjon til Eidsvatnet - høsten 1983. Ekskursjonsrapport, Fagerlia videregående skole, 3Bi-gruppa.  Fagermo, S.-E. 1981. Laksand i Tana 1. Lappmeisen 7 (2): 45-46.  Fagermo, S.-E. 1982. Laksand i Tana 3. Lappmeisen 8 (2): 74-76.  Fagermo, S.-E. & Frantzen, B. 1983. Næringsøkologi og bestandsforhold hos laksand Mergus merganser i Tanamunningen, Finnmark. Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen, rapport nr. 2, 23 sider.  Fagertun, A. 1959. Reirfunn av myrrikse i Vestfold. Sterna 3: 342-343.  Faglig utvalg for naturforvaltning 1986. Naturverdier - Breheimen/Stryn: vurderinger og konsekvensanalyser i forbindelse med NVE-Statskraftverkenes konsesjonssøknad. Faglig utvalg for naturforvaltning. Rapport nr. 7: 1-38.  Falkenberg, F. 1989. Helgetur til Halten. Trøndersk Natur 16: 51.  Falkenberg, F. 1990. Tårnfalkhekking på Kystad 1989. Trøndersk Natur 17: 14-17.  Falkenberg, F. 1990. Status for tyrkerdua i Trøndelag 1989-1990. Trøndersk Natur 17: 88-91.  Fantoft, T. & Myklebust, P. S. 1951. Litt om fuglelivet på Nordfjordeid. Fauna 4: 193-195.  Farsund, R. 1979. Utsetting av gjess. Vår Fuglefauna 2: 46-48.  Faugli, P. E. 1986. Naturverdier Breheimen/Stryn. Vurderinger og konsekvensanalyser i forbindelse med NVE - Statskraftverkenes konsesjonssøknad. Faglig utvalg for naturforvaltning. Rapport 7: 1-38.  Faugli, P. E. & Gjessing, J. 1983. Naturfaglige verdier i midlertidig vernede vassdrag. Det nasjonale kontaktutvalg for vassdragsreguleringer. Rapport nr. 3: 1-79.  Faugli, P. E., Fremming, O. R., Halvorsen, G. & Moss, O. O. 1984. Sundheimsvassdraget, en naturfaglig vurdering. Kontaktutv. vassdragsreg. Univ. Oslo 84/04: 1-35.  Fellman, J. 1906. Anteckningar under min vistelse i Lappmarken. 4 bind.  Fellman, J. 1978. Anteckningar under min vistelse i Lappmarken. Raben & Sjšgren, 136 sider.  Feragen, A. 1885. Zoologiske iagttagelser m.m. Norges Jæger- og Fiskersfor. Tidsskr. 14: 86-92.  Feragen, A. 1885. Sjelden fangst. Norges Jæger- og Fiskersfor. Tidsskr. 14: 128.  Feragen, A. 1891. Spurv fanget i ædderkopvæv. Norges Jæger- og Fiskerfor. tidsskr. 20: 186.  Feragen, A. 1879. Uddrag af Indberetning fra Forstassistent Feragen i Valders for Aaret 1878. Norges Jæger- og Fiskersfor. Tidsskr. 8: 206-210.  Feragen, A. 1917. Rypemerking i 1917. Norges Jæger- og Fiskersfor. Tidsskr. 46: 245.  Feragen, A. 1881. Jagten i Valders. Norsk Idrætsblad 1: 89.  Feragen, A. 1882. Jagt og Fiske. Fra Valders. Norsk Idrætsblad 2: 89.  Feragen, A. 1883. Jagt og Skydning. Fra Valders. Norsk Idrætsblad 3: 9.  Feragen, A. 1884. Jagt og Skydning. Fra Valders. Norsk Idrætsblad 4: 4.  Feragen, A. 1885. Tamme vildænder. Norges Jæger- og Fiskersfor. Tidsskr. 14: 284.  Feragen, A. 1885. Hvit Svale. Norges Jæger- og Fiskersfor. Tidsskr. 14: 286.  Ferdinand, F., Gardarson, A., Haapanen, A., Helweg Oversen, C., Hšjer, J., Norderhaug, M., Ormio, H. & Thamdrup, H.M. 1973. Oversikt over viktige våtmarker i Norden. København. 336 s.  Figenschou, J. C. 1921. Småfuglene avtar. Norsk Orn. tidsskr. I-2: 103-104.  Fiksdahl, B. & Hoff, K. 2005. Forvaltningsplan for Fokstumyra. Fylkesmannen i Oppland, miljøvernavd. Rapport 03/05: 1-39 + vedlegg.  Fimreite, N. & Bjerk, J.E. 1983. Residues of DDE and PCBs in Norwegian seabirds' fledglings, compared to those in their eggs. Astarte 12: 49-51.  Fimreite, N., Bjerk, J.E., Kveseth, N. & Brun, E. 1977. DDE and PCB's in eggs of norwegian seabirds. Astarte 10: 15-20.  Fimreite, N., Brun, E., Frøslie, A., Fredrichen, T. & Gundersen, N. 1974. Mercury in eggs of Norwegian seabirds. Astarte 7: 71-75.  Finmarkens Amt. 1910. Andragende om forlængelse av fredningstiden for ryper i Kistrand herred. F.a.j.nr. 5462. 09.  Finmarkens Amt. 1911. Fredning av tiur, røi, aarhane og aarhøne fra 16 november - 15 januar. F.a.j.nr. 2128. 11.  FinnilŠ, C. 1916. Bidrag till kŠnndomen om Tana-dalens fågelfauna. Tromsø Museums Aarshefter 38&39: 41-64.  FinnilŠ, C. 1916. Studier šfver fjŠllvråken (Archibuteo lagopus) i finska Lappland. Fauna och Flora 11: 165-172.  FinnilŠ, C. 1916. Ett och varje om svartsnŠppan (Totanus fuscus L.) i Lappland. Finlands Jakttidsskrift: :   FinnilŠ, C. 1918. †ber das Vorkommen des nordischen LaubsŠngers (Phylloscopus borealis Blas.) im finnischen Lappland. Meddel. Soc. pro Fauna et Flora Fennica 44: 14-19.  FinnilŠ, C. 1918. Bortom polcirkeln. Holger Schildts Fšrlag, 189 sider.  Finnøy, N. K. 1983. Utskiftingar. Om beiterett og sanking av dun. Romsdalsmuseet rbok 1983: 78-81.  Fisher, J. 1952. The Fulmar. London (Collins New. Nat.) 496 pp.  Fisher, J. & Vevers, H. G. 1951. The present population of the North Atlantic Gannet (Sula bassana). Proc. 10th Int. Congr. Uppsala 1950: 463-467.  Fiske, P. 1994. Sexual selection in the lekking great snipe (Gallinago media): male mating success and female behaviour at the lek. Dr. scient avhandling, Univ. Trondheim.  Fiske, P. 1990. Makevalgsmekanismer hos dobbeltbekkasin (Gallinago media): makevalg på grunnlag av hannkvalitet eller territoriekvalitet? Hovedoppgave i zoologi - Universitetet i Trondheim. 132 s.  Fiske, P. 1994. Sexual selection in the lekking great snipe Gallinago media Journal fŸr Ornithologie 135: 460.  Fiske, P. 1981. Rovfuglopplevelser. Rallus 11: 56, 59.  Fiske, P. 1982. Perleuglehekking på ytre Nordmøre. Rallus 12: 25.  Fiske, P. 1982. Nytt fra lokallaga: Kristiansund l.l. med avifaunistisk kartotek. Rallus 12: 64.  Fiske, P. 1982. Ugleholkprosjektet til Kr.sund l.l. - foreløpig rapport. Rallus 12: 91-93.  Fiske, P. 1982. Krykkja på Nordmøre 1982. Rallus 12: 121-126.  Fiske, P. 1984. Ytre Nordmøre. Rallus 14: 42.  Fiske, P. 1985. Kvitryggspett Dendrocopus leucotos i Møre og Romsdal. Rallus 15: 76-82.  Fiske, P. & Gjeldnes, Ø. 1981. Krykkja på Nordmøre. Rallus 11: 106-109.  Fiske, P. & Gylseth, J. 1985. Gaustad-/Sandblåstvågen. Rallus 15: 101-111.  Fiske, P. & Kålås, J. A. 1995. Mate sampling and copulation behaviour of great snipe females. Animal behav. 49: 209-219.  Fiske, P., Hšglund, J., Kålås, J. A., Sæther, S. A. & Kuresoo, A. 2000. Morfologisk og genetisk varisjon hos dobbeltbekkasin fra Norge, Polen og Estland. Rapport fra Fagkonferanse i programmet Biologisk mangfold - Dynamikk, trusler og forvaltning. Vettre   Fiske, P., Kålås, J. A. & Sæther, S. A. 1994. Correlates of male mating success in the lekking great snipe (Gallinago media): results from a four-year study. Behav. Ecol. 5: 210-218.  Fiske, P., Kålås, J. A. & Sæther, S. A. 1996. Do female great snipe copy each otherÕs mate choice? Animal Behaviour 51: 1355-1362.  Fjeldberg, H. 1921. Foregår det forrykkelser i Vår Fuglefauna? Norsk Orn. Tidsskr. I-1: 45-50.  Fjeldberg, H. 1914. Nye felter (Opdal, Dovre). Norges Jæger- og Fiskersfor. Tidsskr. 43: 166.  Fjeldberg, H. 1922. Fra Sangsvanens vinterkvarter i Vesterålen. Norsk Orn. tidsskr. I-3: 121-123.  Fjeldsgård, Ø. 2001. Kristiansand ringmerkingsgruppe 2000. Piplerka 31: 127-129.  Fjeldstad, D. 1993. Dvergfalken i matfatet. Hujon 19: 49.  Fjeldstad, D. L. 1998. Mitt første møte med alkekonge. Hujon 24: 256-257.  Fjeldstad, D. L. 1999. Skarvvollene i Ringebu - et truet våtmarksområde. Hujon 25: 6-18.  Fjeldstad, D. L. 1999. Mjøsen Ringmerkingsgruppe - årsrapport 1997. Hujon 25: 19-20.  Fjeldstad, D. L. 1999. Mjøsen Ringmerkingsgruppe - årsrapport 1998. Hujon 25: 21-24.  Fjeldstad, D. L. 2001. rsrapport Mjøsen Ringmerkingsgruppe. Hujon 27: 48-55.  Fjeldstad, D. L. 2001. rsrapport Mjøsen Ringmerkingsgruppe. Hujon 27: 214-215.  Fjeldstad, D. L. 1998. Mjøsen RG. Ringmerkaren 11: 99-100.  Fjeldstad, D. L. 1998. Fugleregistreringer på Skarvvollene i Ringebu i 1998. Foreløpig rapport. Norsk Ornitologisk Forening, avd Oppland. Rapport, 15 s.  Fjeldstad, D. L. 2000. Virksomhet i Ringebu kommune, Oppland fylke. Cinclus Scand. 13: 27.  Fjeldstad, D. L. 1998. Mjøsen RG. Ringmerkaren 10: 119-120.  Fjeldstad, D. L. 2000. Mjøsen RG. Ringmerkaren 13: 148.  Fjeldstad, D. L. 2001. Mjøsen RG. Ringmerkaren 14: 148-149.  Fjeldstad, D. L. 2002. Ringmerkingsoversikt Mjøsen Ringmerkingsgruppe 2001. Hujon 28: 285-287.  Fjeldstad, D. L. 2002. Mjøsen RG. Ringmerkaren 15: 160-161.  Fjeldstad, D. L. 2001. Aktuelle uttalelser. Skarvvollene -lite verneverdig? Hujon 27: 152-153.  Fjeldstad, D. L. 2003. rsrapport Mjøsen Ringmerkingsgruppe 2002. Hujon 29 (2): 48-50.  Fjeldstad, D. L. 1995. Tur til Dokkadeltaet 29.4.95. Hujon 21: 75.  Fjeldstad, D. L. 1997. Tur til Dokkadeltaet våren 1997. Hujon 23: 215.  Fjeldstad, H. 2004. Stakkengfonna naturreservat i Nesset kommune. Forslag til forvaltningsplan. Miljøfaglig Utredning rapport 2004: 48. 20 s.  Fjeldstad, H. 2004. Jutneset naturreservat i Nesset kommune. Forslag til forvaltningsplan. Miljøfaglig Utredning rapport 2004: 49. 18 s.  Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 1994. Opprustning av vannverk i Moldemarka. Konsekvensutredning for temaene flora, fauna og friluftsliv. Miljøfaglig utredning ans Rapport 1994: 1: 1-40.  Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 1996. Rv 1 Kyststamveg Nordfjordeid-Volda. Konsekvensutredning på tema Biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning, rapport 1996: 18.  Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 2005. Biologiske undersøkelser i edellauvskogsreservat i Møre og Romsdal 2004. Resultater fra feltbefaringer. Miljøfaglig Utredning, rapport 01: 2005.  Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1991. 300 kV Tjeldbergodden - Aura. Temarapport Landskap, Fauna, Friluftsliv og turisme. Økomod rapport 1991: 2.  Fjeldstad, S. M. 1962. Svartstrupet buskskvett i Lom. Fauna 15: 191.  Fjeldstad, S.M. 1966. Polarsisiken vanligere enn antatt?. Fauna 19: 43-44.  Fjeldstad, S.M. 1966. Fuglefløyt og dyretråkk. Gyldendal, 142 sider.  Fjeldså, J. 1973. Distribution and geographical variation of the horned grebe Podiceps auritus (Linnaeus, 1758). Ornis Scand. 4: 55-86.  Fjeldså, J. 1968. Forandringene i Norsk fuglefauna i nyere tid. Naturen 92: 148-167.  Fjeldså, J. 1994. Toppdykker Podiceps cristatus. S. 36 i : Gjershaug, J. O., Thingstad, P. G., Eldøy, S. og Byrkjeland, S. (red.): Norsk fugleatlas. Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu. 552 s.  Fjeldså, J. 1958. Sidensvansen, Bombycilla garralus (L.), som rugefugl ved Bodø i 1957. Sterna 3: 90-91.  Fjeldså, J. 1966. Fuglenotiser fra Røst, juni 1961. Sterna 7: 18.  Fjeldså, J. 1972. Endringer i sangsvanens, Cygnus cygnus, utbredelse på den skandinaviske halvøy i nyere tid. Sterna 11: 145-163.  Fjeldså, J. 1969. Trekk og døgnrytme hos laksand Mergus merganser, og andre fugler ved Grense-Jakobselv høsten 1962. Sterna 8: 275-282.  Fjeldså, J. 1969. Fugleobservasjoner fra Sør-Varanger. Sterna 8: 321-325.  Fjeldså, J. 1968. Isfugl og stillits ved Bergen. Sterna 8: 157.  Fjeldså, J. 1968. Hornugle hekkende ved Bodø. Sterna 8: 194-195.  Fjeldså, J. 1969. Ornitologiske notiser fra Andøya 1967. Sterna 8: 252-256.  Fjeldså, J. 1973. Antagonistic and heterosexual behavior of the Horned Grebe, Podiceps auritus. Sterna 12: 161-217.  Fjeldså, J. 1976. Vinterfugl omkring Bodø. Sterna 15: 25-32.  Fjeldså, J. 1976. Snøspurven Plectophenax nivalis vlasowae Portenko 1937 funnet i Norge. Sterna 15: 133-135.  Fjeldså, J. 1977. Eremittsnipe i Pasvik? Sterna 16: 61-62.  Fjeldså, J. 1965. Fuglenotiser fra Bergen. Sterna 6: 275-276.  Fjeldså, J. 1982. Hekkende snadederand, brunnakke og krikkand på Værøy i Lofoten. Vår Fuglefauna 5: 267-269.  Fjeldsø, D. 1970. Smånotiser (dverggås i hekketida i Forelhogna). Sterna 9: 223-224.  Fjellanger, H. 1978. Fugleobservasjoner fra Vesterålen. Vår Fuglefauna 1: 125-126.  Fjellberg, H. 1923. Jakt og fangst i Orklas og Drivas dalfører. Kjenn ditt land. Bd. 2. Kristiania.  Fjelldal, R., Sande, T. & Soglo, E. 1970. Storjo i Vestfold. Sterna 9: 115.  Flatten, Ø. & Meland, V. 2002. Rv 4 Roa - Jaren. Konsekvensutredning. Temautredning naturmiljø. Statens vegvesen, rapport. 70 s.  Fleischer, H. 1949. Diverse observasjoner. Fauna 2: 69-77.  Fleischer, H. 1974. Fortegnelse over dyr og fugl observert i Grunke siden 1935. Upubl. notat, 3 s.  Fleisher, H. 1967. Fortegnelse over dyr og fugl observert i Gronke siden 1935. Notat 3 s.  Floberghagen, D., Haug, L. P. & Pålsrud, K. 1974. Fuglearter observert i Øyer-bygda 1972. Naturnytt fra Øyerbygda 12: 1-8.  Fog jr., J. & Fremming, O. R. 1966. Tidlig hekking av kattugle. Sterna 7: 191.  Fog, M. & Lampio, T. & Myrberget, S. & Nilsson, L. & Norderhaug, M. & Røv, N. 1984. Breeding distribution and numbers of Greylag Geese (Anser anser) in Denmark, Finland, Norway and Sweden. Swedish Wildlife Research 13 (1): 187-212.  Fog, M., Lampio, T., Myrberget, S., Nilsson, L., Norderhaug, M. & Røv, N. 1984. Breeding distribution and numbers of Greylag Geese Anser anser in Denmark, Finland, Norway and Sweden. Viltrevy 13: 187-212.  Fogtman 1671. Tittel ukjent. (Bevilling for den romerske-tyske keiser til falkefangst på Dovrefjell). S. 56.  Folden, H. E. 1983. Boligsøkende ender på Kleive. Rallus 13: 98.  Folden, H. E. 1987. Fugler i nærmiljøet. Rallus 17: 85.  Folden, H. E. 1990. På spettejakt. Rallus 20: 14.  Folden, H. E. 1994. Trane på glattisen. Rallus 24: 20.  Folden, H. E. 1996. Fugler i Trollheimen. I: Lauritzen, P. R. (red.): Trollheimen. Fjell og Vidde nr. 7: 52-57.  Folden, H. E. 1996. Fugler i Trollheimen. Den norske turistforenings årbok.  Folden, H. E. 1997. Trollheimen. 1. Folldalen og Vindøldalen. Bygdeforlaget. 180 s.  Folden, H. E. (red.), 1998. Trollheimen. 2. Østlige områder. Bygdeforlaget. 192 s.  Folden, H. E. 1999. Falkfangerhøa. I: Folden, H. E. (red.): Trollheimen. 3. Gjevilvassdalen og Innerdalen. Bygdeforlaget. 192 s.  Folden, H. E. (red.), 1999. Trollheimen. 3. Gjevilvassdalen og Innerdalen. Bygdeforlaget. 192 s.  Folkestad, A. O. 1976. Faunaregistreringar i Øvre Rauma 1975. rapport frå undersøkingar av det høgare dyrelivet. Rapport til Møre og Romsdal Kraftselskap. 30 s. + kart  Folkestad, A. O. 1977. Registrering av ornitologisk viktige våtmarker i Norge. Stensilert rapport til Miljøverndepartementet. 512 s.  Folkestad, A. O. 1975. Lågendeltaet i nordenden av Mjøsa. Hujon 2: 8-9.  Folkestad, A. O. 1978. Fylkesvis oversikt over viktige våtmarksområder i Norge. Oppland. Miljøverndepartementet. Rapport, 42 s.  Folkestad, A. O. 1980. Kraftlinjekollisjonar som tapsfaktor for overvintrande songsvane, Cygnus cygnus, i Møre og Romsdal. S. 169-175 i: Kjos-Hanssen, O., Gunnerød, T. Mellquist, P. & Dammerud, O. (red.) Vassdragsreguleringers virkninger på vilt. Foredrag  Folkestad, A. O. 1981. Ornitologiske registreringer på deler av Helgelandskysten. Rapport fra feltarbeid. April 1980. 103 s.  Folkestad, A. O. 1963. Fuglenotatar frå Sunnmøre. Sterna 5: 191-195.  Folkestad, A. O. 1964. Seine kull av ringdue. Sterna 6: 44-45.  Folkestad, A. O. 1967. Nokre fuglenotatar frå Hareid, Sunnmøre. Fauna 20: 32-33.  Folkestad, A. O. 1967. Bastardering mellom bokfink og bjørkefink. Sterna 7: 343-344.  Folkestad, A. O. 1967. Ringand, Aythya collaris - ny art for Noreg. Sterna 7: 345-352.  Folkestad, A. O. 1967. Sivhauk på Runde. Sterna 7: 404-405.  Folkestad, A. O. 1968. Fugleobservasjonar frå Hareid, Sunnmøre. Fauna 21: 158-165.  Folkestad, A. O. 1969. Amerikansk lyngand (Anas americana) på Hareid. Sterna 8: 225-228.  Folkestad, A. O. 1970. I fuglefjellet. I: Rabben, B.: Herøyboka. Landslag og folkeliv.  Folkestad, A. O. 1970. Norsk Ornitologisk Forening. Nordvestlandet. Sterna 9: 41.  Folkestad, A. O. 1970. Blokkering av jakt hos jaktfalk. Fauna 23: 36-40.  Folkestad, A. O. 1970. Nokre fuglenotatar frå Trøndelag. Fauna 23: 102-104.  Folkestad, A. O. 1970. NZF-ekskursjonen til Runde 25-28. juni 1970. Fauna 23: 307. (Retting Fauna 24: 127).  Folkestad, A. O. 1971. Ornitologisk stasjon, Vigra. Melding nr. 1. Rallus 1(1): 7-19.  Folkestad, A. O. 1971. Ornitologiske notatar frå Sunnmøre. Sterna 10: 117-126.  Folkestad, A. O. 1971. Ringmerkt knoppsvane, Cygnus olor. Rallus 1(1): 29.  Folkestad, A. O. 1971. Fargemerkt tjeld frå Wales observert på Vigra. Rallus 1(2): 21.  Folkestad, A. O. 1971. Kva har skjedd med måsefuglane sommaren 1971? Rallus 1(2): 25.  Folkestad, A. O. 1971. Markpiplerke på Sunnmøre. Sterna 10: 275.  Folkestad, A. O. 1971. Grimstadvatnet på Hareid - fuglevatnet på Sunnmøre. Rallus 1(3): 19-28.  Folkestad, A. O. 1972. Undersøking av hekkeforløp hos måsefugl på Sunnmøre 1972. Stensilert 15 s.  Folkestad, A. O. 1972. Ornitologisk stasjon Vigra - årsrapport 1971. Rallus 1/2(4/1): 14-24.  Folkestad, A. O. 1972. Vannfuglteljingane på Nordvestlandet 6.-21. januar 1972. Rallus 1/2(4/1): 27-31.  Folkestad, A. O. 1972. Invasjon av turteldue, Streptopelia turtur, på Sunnmøre 1971? Rallus 1/2(4/1): 57-58.  Folkestad, A. O. 1972. Stasjonsnytt - rapport frå stasjonsstyret. Rallus 2(2): 11.  Folkestad, A. O. 1972. Sjøfuglundersøkingane 1972. Rallus 2(2): 12.  Folkestad, A. O. 1972. Oversikt over fangst og ringmerking i Makkevika, Giske 1972. Rallus 2(3): 18.  Folkestad, A. O. 1972. Invasjonsartar 1972 - Sunnmøre. Rallus 2(3): 28-29.  Folkestad, A. O. 1972. Undersøking av hekkeforløp hos måsefugl på Sunnmøre 1972. Rallus 2(4): 5-19.  Folkestad, A. O. 1973. Midvinterteljingar av andefugl, rikser og vadfugl i Norge 8.-23. januar 1972. Sterna 12: 21-31.  Folkestad, A. O. 1973. Verneverdien av Hustadelva i Fræna og Vassgardsvatnet i Eide, Møre og Romsdal. Rapport frå undersøkingane sommaren 1973. Landsplan for verneverdige områder/forekomster. Upubl. rapport til Miljøverndepartementet nr. 76, 64 s.  Folkestad, A. O. 1973. Vi jubilerer. Lokalavdelinga er 5 år. Minijubileum - eit tilbakesyn på første etappe i lokalavdelinga - og enno litt lenger. Rallus 3(2): 5-12.  Folkestad, A. O. 1973. Trekkforholda på Giske 1973. Rallus 3(3): 9.  Folkestad, A. O. 1973. Politikk på høgste plan. Rallus 3(3): 29.  "Folkestad, A. O. 1973. ""Isabellasteinskvett"" og ""kvithodeand"". Rallus 3(4): 23-24."  Folkestad, A. O. 1974. Vatn mellom Mauseidvåg og Langevåg. Øvrige fuglevatn i Møre og Romsdal. Landsplan for verneverdige områder/forekomster. Upubl. rapport til Miljøverndepartementet, s. 13-21 + kart (forts. av rapport 80?).  Folkestad, A. O. 1974. Stjertmeiser med avvikande farger i hovudet. Sterna 13: 178-182.  Folkestad, A. O. 1974. Verneverdige fuglelokalitetar i lesund. Landsplan for verneverdige områder/forekomster. Upubl. rapport til Miljøverndepartementet, nr. 80, 12 s.  Folkestad, A. O. 1974. Feltkurs i ornitologi, Smøla, 15.-20. januar 1974. Stensilert rapport, 13 s.  Folkestad, A. O. 1974. Trekkforløp og fangst i Makkevika, Giske - hausten 1974. Rallus 4: 68-72.  Folkestad, A. O. 1975. Kongeørn 1975. Utrykt rapport til WWF Norge. 11 s.  Folkestad, A. O. 1975. Undersøkingar av hekkande havørn og kongeørn 1974. Utrykt rapport til WWF Norge. 12 s.  Folkestad, A. O. 1975. Framlegg til øyeblikkeleg fuglelivsfredning for Hellevikhornet, Lepsøy i Haram, LQ 528477 - 546480. 5 s. Vedlegg til: Nakken, L. I. 1975. Rapport til Miljøverndepartementet fra faunaregistreringer på Lepsøy, Haram kommune. Landsplan  Folkestad, A. O. 1975. Vintertakseringer av fugl på Smøla 31. januar - 2. februar 1975. Stensilert rapport, 8 s.  Folkestad, A. O. 1975. Ferskvatn av ornitologisk interesse i Herøy kommune. Landsplan for verneverdige områder/forekomster. Upubl. rapport til Miljøverndepartementet nr. 74.2, 24 s.  Folkestad, A. O. 1975. Registreringar på Smøla 1974. Landsplan for verneverdige områder/forekomster. Upubl. rapport til Miljøverndepartementet, nr. 81, 18 s.  Folkestad, A. O. 1975. Total artsliste over fugl kjent frå Smøla. Stensilert rapport, 10 s.  Folkestad, A. O. 1975. Innleiingsdel til rapport frå takseringar av hekkefugl i skjergarden rundt Smøla 1975. Stensilert rapport.  Folkestad, A. O. 1975. Wetland bird migration in Central Norway. Ornis Fennica 52: 49-56.  Folkestad, A. O. 1976. Myklebustvatnet i Herøy. Landsplan for verneverdige områder/forekomster. Upubl. rapport til Miljøverndepartementet nr. 74.1. 27 s. + vedl. + 2 s. supplement til artskommentarar  Folkestad, A. O. 1976. Vintertakseringer av fugl på Smøla 13.-15. februar 1976. Stensilert rapport.  Folkestad, A. O. 1976. Generell del. Registrering av område som er av verdi for friluftsliv og naturvern i Møre og Romsdal. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Miljøvernavd. 57 s. + vedlegg.  Folkestad, A. O. 1976. Sitronerle observert på Giske, Møre og Romsdal. Sterna 15: 137-140.  Folkestad, A. O. 1976. Uksnøyområdet i Sandøy kommune, Møre og Romsdal. Rapport frå ornitologisk feltarbeid 1975. Landsplan for verneverdige områder/forekomster. Upubl. rapport til Miljøverndepartementet nr. 73, 27 s. + kart.  Folkestad, A. O. 1976. Vintertaksering av fugl på Smøla 13.-15. februar 1976. Summarisk rapport over innsamla data. Stensilert rapport, 9 s. Molde.  Folkestad, A. O. 1976. Faunaregistreringar i Øvre Rauma 1975. rapport frå undersøkingar av det høgare dyrelivet. Rapport til Møre og Romsdal Kraftselskap. 30 s. + kart  Folkestad, A. O. 1976. Vanylven kommune. Friluftsliv og naturvern i Møre og Romsdal, spesiell del: 1. Møre og Romsdal fylke. Plan- og utbyggingsavdelinga.  Folkestad, A. O. 1976. Sande kommune. Friluftsliv og naturvern i Møre og Romsdal, spesiell del: 2. Møre og Romsdal fylke. Plan- og utbyggingsavdelinga.  Folkestad, A. O. 1976. Herøy kommune. Friluftsliv og naturvern i Møre og Romsdal, spesiell del: 3. Møre og Romsdal fylke. Plan- og utbyggingsavdelinga.  Folkestad, A. O. 1976. Ulstein kommune. Friluftsliv og naturvern i Møre og Romsdal, spesiell del: 4. Møre og Romsdal fylke. Plan- og utbyggingsavdelinga.  Folkestad, A. O. 1976. Hareid kommune. Friluftsliv og naturvern i Møre og Romsdal, spesiell del: 5. Møre og Romsdal fylke. Plan- og utbyggingsavdelinga.  Folkestad, A. O. 1976. Volda kommune. Friluftsliv og naturvern i Møre og Romsdal, spesiell del: 6. Møre og Romsdal fylke. Plan- og utbyggingsavdelinga.  Folkestad, A. O. 1976. Ørsta kommune. Friluftsliv og naturvern i Møre og Romsdal, spesiell del: 7. Møre og Romsdal fylke. Plan- og utbyggingsavdelinga.  Folkestad, A. O. 1976. Sykkylven kommune. Friluftsliv og naturvern i Møre og Romsdal, spesiell del: 8. Møre og Romsdal fylke. Plan- og utbyggingsavdelinga.  Folkestad, A. O. 1976. Stranda kommune. Friluftsliv og naturvern i Møre og Romsdal, spesiell del: 9. Møre og Romsdal fylke. Plan- og utbyggingsavdelinga.  Folkestad, A. O. 1976. Norddal kommune. Friluftsliv og naturvern i Møre og Romsdal, spesiell del: 10. Møre og Romsdal fylke. Plan- og utbyggingsavdelinga.  Folkestad, A. O. 1976. Ørskog kommune. Friluftsliv og naturvern i Møre og Romsdal, spesiell del: 11. Møre og Romsdal fylke. Plan- og utbyggingsavdelinga.  Folkestad, A. O. 1976. Giske kommune. Friluftsliv og naturvern i Møre og Romsdal, spesiell del: 12. Møre og Romsdal fylke. Plan- og utbyggingsavdelinga.  Folkestad, A. O. 1976. Haram kommune. Friluftsliv og naturvern i Møre og Romsdal, spesiell del: 13. Møre og Romsdal fylke. Plan- og utbyggingsavdelinga.  Folkestad, A. O. 1976. Vestnes kommune. Friluftsliv og naturvern i Møre og Romsdal, spesiell del: 14. Møre og Romsdal fylke. Plan- og utbyggingsavdelinga.  Folkestad, A. O. 1976. Rauma kommune. Friluftsliv og naturvern i Møre og Romsdal, spesiell del: 15. Møre og Romsdal fylke. Plan- og utbyggingsavdelinga.  Folkestad, A. O. 1976. Nesset kommune. Friluftsliv og naturvern i Møre og Romsdal, spesiell del: 16. Møre og Romsdal fylke. Plan- og utbyggingsavdelinga.  Folkestad, A. O. 1976. Midsund kommune. Friluftsliv og naturvern i Møre og Romsdal, spesiell del: 17. Møre og Romsdal fylke. Plan- og utbyggingsavdelinga.  Folkestad, A. O. 1976. Sandøy kommune. Friluftsliv og naturvern i Møre og Romsdal, spesiell del: 18. Møre og Romsdal fylke. Plan- og utbyggingsavdelinga.  Folkestad, A. O. 1976. Aukra kommune. Friluftsliv og naturvern i Møre og Romsdal, spesiell del: 19. Møre og Romsdal fylke. Plan- og utbyggingsavdelinga.  Folkestad, A. O. 1976. Fræna kommune. Friluftsliv og naturvern i Møre og Romsdal, spesiell del: 20. Møre og Romsdal fylke. Plan- og utbyggingsavdelinga.  Folkestad, A. O. 1976. Eide kommune. Friluftsliv og naturvern i Møre og Romsdal, spesiell del: 21. Møre og Romsdal fylke. Plan- og utbyggingsavdelinga.  Folkestad, A. O. 1976. Averøy kommune. Friluftsliv og naturvern i Møre og Romsdal, spesiell del: 22. Møre og Romsdal fylke. Plan- og utbyggingsavdelinga.  Folkestad, A. O. 1976. Frei kommune. Friluftsliv og naturvern i Møre og Romsdal, spesiell del: 23. Møre og Romsdal fylke. Plan- og utbyggingsavdelinga.  Folkestad, A. O. 1976. Gjemnes kommune. Friluftsliv og naturvern i Møre og Romsdal, spesiell del: 24. Møre og Romsdal fylke. Plan- og utbyggingsavdelinga.  Folkestad, A. O. 1976. Tingvoll kommune. Friluftsliv og naturvern i Møre og Romsdal, spesiell del: 25. Møre og Romsdal fylke. Plan- og utbyggingsavdelinga.  Folkestad, A. O. 1976. Sunndal kommune. Friluftsliv og naturvern i Møre og Romsdal, spesiell del: 26. Møre og Romsdal fylke. Plan- og utbyggingsavdelinga.  Folkestad, A. O. 1976. Surnadal kommune. Friluftsliv og naturvern i Møre og Romsdal, spesiell del: 27. Møre og Romsdal fylke. Plan- og utbyggingsavdelinga.  Folkestad, A. O. 1976. Rindal kommune. Friluftsliv og naturvern i Møre og Romsdal, spesiell del: 28. Møre og Romsdal fylke. Plan- og utbyggingsavdelinga.  Folkestad, A. O. 1976. Aure kommune. Friluftsliv og naturvern i Møre og Romsdal, spesiell del: 29. Møre og Romsdal fylke. Plan- og utbyggingsavdelinga.  Folkestad, A. O. 1976. Halsa kommune. Friluftsliv og naturvern i Møre og Romsdal, spesiell del: 30. Møre og Romsdal fylke. Plan- og utbyggingsavdelinga.  Folkestad, A. O. 1976. Tustna kommune. Friluftsliv og naturvern i Møre og Romsdal, spesiell del: 31. Møre og Romsdal fylke. Plan- og utbyggingsavdelinga.  Folkestad, A. O. 1976. Smøla kommune. Friluftsliv og naturvern i Møre og Romsdal, spesiell del: 32. Møre og Romsdal fylke. Plan- og utbyggingsavdelinga.  Folkestad, A. O. 1976. lesund kommune. Friluftsliv og naturvern i Møre og Romsdal, spesiell del: 33. Møre og Romsdal fylke. Plan- og utbyggingsavdelinga.  Folkestad, A. O. 1976. Molde kommune. Friluftsliv og naturvern i Møre og Romsdal, spesiell del: 34. Møre og Romsdal fylke. Plan- og utbyggingsavdelinga.  Folkestad, A. O. 1976. Kristiansund kommune. Friluftsliv og naturvern i Møre og Romsdal, spesiell del: 35. Møre og Romsdal fylke. Plan- og utbyggingsavdelinga.  Folkestad, A. O. 1976. Havørna og prosjekt havørn. Rallus 6: 109-111.  Folkestad, A. O. 1976. Våtmarker og våtmarksåret. Rallus 6: 115-116.  Folkestad, A. O. 1977. Vintertakseringer av fugl på Smøla 4.-6. februar 1977. Stensilert rapport.  "Folkestad, A. O. 1977. ""Prosjekt havørn"". Utrykt rapport til WWF Norge. 11 s."  Folkestad, A. O. 1977. Registrering av ornitologisk viktige våtmarker i Norge. Stensilert rapport til Miljøverndepartementet. 512 s.  Folkestad, A. O. 1977. Frå skrubbeflyndre til veitejevel og villgeit. I: Larsen, P. (red.): Bygd og by i Norge: Møre og Romsdal: 115-132.  Folkestad, A. O. 1977. Dvergdykkeren som norsk hekkefugl. Sterna 16: 242-262.  Folkestad, A. O. 1977. Fuglelivet på Sunnmøre. Den norske turistfor. årb. 1977: 129.  Folkestad, A. O. 1978. Takseringer og studier av gråstrupedykker i overvintringsområdene på Norskekysten. Anser Supplement 3: 84-89.  Folkestad, A. O. 1978. Recent surveys and population changes of the seabird populations of Møre & Romsdal. Ibis 120: 121-122.  Folkestad, A. O. 1978. Vinhegre Ardeola bacchus funnen i Norge. Cinclus 1: 8-11.  Folkestad, A. O. 1978. Kraftlinjer og fugl. En oppsummering av problemer og erfaringer med merking av kollisjonsutsatte spenn. Fossekallen 25(6): 10-11.  Folkestad, A. O. 1978. Merkeleg utslag av reirbyggingsinstinkt hos svartmeis Parus ater. Vår Fuglefauna 1: 171-172.  Folkestad, A. O. 1978. Prosjekt havørn. Vår Fuglefauna 1: 113-114.  Folkestad, A. O. 1978. Telling av overvintrande fugl på Smøla 27.-29. januar 1978. Utkast til rapport.  Folkestad, A. O. 1978. Våtmarker i Møre og Romsdal. I. Giske vestside, Giske kommune. Rallus 8: 72-84.  Folkestad, A. O. 1978. Kva i all verda har taffelanda funne på i år? Rallus 8: 101.  Folkestad, A. O. 1978. Våtmarker i Møre og Romsdal II: Myklebustvatnet, Herøy kommune. Rallus 8: 102-112.  Folkestad, A. O. 1979. Sjøfugl og sjøfuglforvaltning. Vår Fuglefauna 2: 4-18.  Folkestad, A. O. 1979. Ringand Aythya collaris, ho, observert i Grimstadvatnet, Hareid 1978. Vår Fuglefauna 2: 25-29.  Folkestad, A. O. 1980. Beskyttelse av sjøfugl. Litteraturstudie. Program for kartlegging og vern av norske sjøfuglartar, Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk. PFO-rapport nr. 4101.  Folkestad, A. O. 1980. Bestandsstorleik og bestandsendringar hos måsar Larus i Møre og Romsdal. S. 75-83 i: Heggberget, T. M. (red.) Måker og kråkefugl i Norden. NKVs møte om fugl og avfall 1979. Viltrapport 10. Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk, Tr  Folkestad, A. O. 1980. Stigevassdraget i Volda, Møre og Romsdal, og Eid, Sogn og Fjordane. Ei oppsummering av tilgjengelege opplysningar om naturfaglege tilhøve og ei vurdering av området som verneobjekt.  Folkestad, A. O. 1981. Fjordsystemet mellom Hareidlandet og Gurskøya/Ytre Herøy. Datagrunnlag for vurdering av naturfaglege interesser. Notat 040381. 8 s.  Folkestad, A. O. 1981. Våtmark i Møre og Romsdal. Vår Fuglefauna 4: 27-31.  Folkestad, A. O. 1981. Toppskarven i Møre og Romsdal. Rallus 11: 68-76.  Folkestad, A. O. 1981. Oljeutslipp ved Runde sommaren 1981. Vår Fuglefauna 4: 162-164.  Folkestad, A. O. 1981. Ornitologisk stasjon Vigra. Summarisk årsrapport for 1980. Vår Fuglefauna 4: 188-190.  Folkestad, A. O. 1981. Toppskarven er freda - delvis. Vår Fuglefauna 4: 264-265.  Folkestad, A. O. 1982. The effect of mink predation on some seabird species. S. 42-49 i: Myrberget, S. (red.) Negative faktorer for sjøfugl. Viltrapport 21.  Folkestad, A. O. 1982. Oljens virkning på fugl. Vår Fuglefauna 5: 115-116.  Folkestad, A. O. 1982. Fuglelivet i Herøy prestegjeld, Sunnmøre, rundt midten av 1700-talet. I: J. Suul: Norsk Ornitologisk Historie: 47-57.  Folkestad, A. O. 1982. Tidleg grågåsjakt på Smøla - nokre kommentarar. Rallus 12: 72-75.  Folkestad, A. O. 1982. Ornitologiske undersøkingar Møre og Romsdal. rsrapport del 2. Rallus 12: 86-89.  Folkestad, A. O. 1982. På jakt etter havsvalene. Rallus 12: 111-113.  Folkestad, A. O. 1982. Havsvale fanga i hekketida på Sunnmørskysten. Vår Fuglefauna 5: 236-243.  Folkestad, A. O. 1983. Utviklingsstadium og kondisjon hos grågås Anser anser felt under tidleg haustjakt på Smøla, Møre og Romsdal 1982. Vår Fuglefauna 6: 75-87.  Folkestad, A. O. 1983. Sjøfugl og oljesøl. PRO - Program for oljevernberedskap. Tapir forlag. 70 s.  Folkestad, A. O. 1983. Sjøfuglreservatplan for Møre og Romsdal. Rallus 13: 121-123.  Folkestad, A. O. 1984. Prosjekt havørn. Rapport fra feltarbeidet 1983. Rapport, upubl. 4 s.  "Folkestad, A. O. 1984. Situasjonen for havørna Haliaeetus albicilla i Norge. Oppsummering av ny viten gjennom ""Prosjekt Havørn"". Vår Fuglefauna 7: 209-216."  Folkestad, A. O. 1985. Prosjekt havørn. Rapport fra feltarbeidet 1984. Rapport, upubl. 3 s.  Folkestad, A. O. 1986. Korleis avlivar kongeørna store byttedyr? Direktoratet med desinformasjon. Vår Fuglefauna 9: 237-238.  Folkestad, A. O. 1986. Prosjekt havørn. Rapport fra feltarbeidet 1985. Rapport, upubl. 4 s.  Folkestad, A. O. 1986. Ramneprosjektet. Undersøkingar i ein ramnebestand på Søre Sunnmøre - oppsummering av grunnlagsdata. Ornitologisk stasjon Vigra, rapport, upubl. 4 s.  Folkestad, A. O. 1986. Kor mykje kan ei kongeørn fortære i gongen? Fauna 39: 75-77.  Folkestad, A. O. 1986. Feøya i Vestnes. Sjøfuglholme med litt av kvart anna. Rallus 16: 56-57.  Folkestad, A. O. 1987. Havørna i Norge. Vår Fuglefauna 10: 16-18.  Folkestad, A. O. 1987. Prosjekt havørn. Rapport fra feltarbeidet 1986. Rapport, upubl. 3 s.  Folkestad, A. O. 1987. Sjøfuglsituasjonen i Møre og Romsdal 1987. Rapport upubl. 13 s.  Folkestad, A. O. 1987. Sjøfuglsituasjonen i Møre og Romsdal 1987. Rallus 17: 100-118.  Folkestad, A. O. 1987. Kan det framleis finnast bergduer i Norge? Vår Fuglefauna 10: 220-221.  Folkestad, A. O. 1988. Prosjekt havørn. Rapport fra feltarbeidet 1987. Rapport, upubl. 3 s.  Folkestad, A. O. 1989. Ramneprosjektet. Studie av ein ramnebestand på Søre Sunnmøre. Ringmerkaren 1: 87-24.  Folkestad, A. O. 1989. Prosjekt havørn. Internasjonalt fargeringmerkingsprogram for havørnstudier. Ringmerkaren 1: 90-91.  Folkestad, A. O. 1990. Prosjekt havørn. Rapport fra feltarbeidet 1989. Rapport, upubl. 3 s.  Folkestad, A. O. 1990. Fugleartar på Runde. Norsk Ornitologisk Forening, hefte. 16 s.  Folkestad, A. O. 1990. Prosjekt havørn. Arbeid og resultat 1989. Ringmerkaren 2: 138.  Folkestad, A. O. 1990. Rugekassar for teist. Ringmerkaren 1: 134-135.  Folkestad, A. O. 1990. Prosjekt havørn. Rapport fra feltarbeidet 1988. Rapport, upubl. 3 s.  Folkestad, A. O. 1990. Havørn adopterer fjellvåk! Vår Fuglefauna 13: 92.  Folkestad, A. O. 1991. Lommer. S. 28-29 i: Høgstad, O. (red.). Norges Dyr, Fuglene 1. Cappelen, Oslo.  Folkestad, A. O. 1991. Havørn. I: Hogstad, O. (red.) Norges dyr. Fuglene 1. Cappelen, Oslo.  Folkestad, A. O. 1991. Gråhegren. S. 90-93 i: Hogstad, O. (red.). Norges Dyr. Fuglene 1. Cappelen 1991.  Folkestad, A. O. 1991. Traner og rikser. S. 65-82 i: Hogstad, O. (red.). Norges Dyr, Fuglene 2. Cappelen, Oslo.  Folkestad, A. O. 1991. Prosjekt havørn 1990. Ringmerkaren 3: 186.  Folkestad, A. O. 1991. Vannrikse. S. 67-79 i: Hogstad, O. (red.). Norges Dyr, Fuglene 2. Cappelen, Oslo.  Folkestad, A. O. 1992. Effekt av terrenginngrep på sjøfuglkoloniar i Møre og Romsdal. Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Notat 06.02.92.  Folkestad, A. O. 1993. Skorgeura i Ørsta, verdivurdering i naturfagleg samanheng. Plantelivet. Fuglefauna. Notat 4 + 3 s.  Folkestad, A. O. 1994. Kommunepresentasjonen: Fuglelivet i Ulstein kommune. Rallus 24: 3-12.  Folkestad, A. O. 1994. Ein hard vinter for songsvanene på Nordvestlandet. Rallus 24: 21-22.  Folkestad, A. O. 1994. Fuglar på avvegar. Rallus 24: 67-68.  Folkestad, A. O. 1995. Lillevannet i Spjelkavikvassdraget, lesund. Ei oppsummering av kunnskapen om fuglelivet og ei vurdering av eksisterande og planlagde inngrep i høve til verneverdiane. Notat, 6 s.  Folkestad, A. O. 1995. Kommunepresentasjonen: Giske kommune. Rallus 25: 85-96.  Folkestad, A. O. 1995. Taretråling. Skogsdrift under havflata. Rallus 25: 113-114.  Folkestad, A. O. 1996. Registrering av hekkande sjøfugl i Møre og Romsdal 1994-95. Områda sør for Hustadvika - kommunane frå Vanylven til Fræna. Norsk Ornitologisk forening avdeling Møre og Romsdal. Ornitologiske undersøkingar Møre og Romsdal. Rapport. 13  Folkestad, A. O. 1996. Kommunepresentasjonen. Herøy kommune. Rallus 26: 3-17.  Folkestad, A. O. 1996. Kommunepresentasjonen: Smøla kommune. Rallus 26: 98-115.  Folkestad, A. O. 1997. Havsšrnens status i Norge. Kungsšrnen 1997: 2-8.  Folkestad, A. O. 1998. Prosjekt Havørn. Delprosjekt Møre og Romsdal. a. Bestandsovervaking, ringmerking m.m. b. Territoriebruk. rsrapport for 1997. 12 s.  "Folkestad, A. O. 1998. Prosjekt ""Verneplan for Smøla kommune"". Fagrapport. Registerte verneverdiar og geografisk avgrensing av område som ut frå naturfaglig verdi er interessante for vurdering av vern etter ""Lov om naturvern"". Fylkesmannen i Møre og   Folkestad, A. O. 1967. Blåråke på Lisleby. Sterna 7: 397.  Folkestad, A. O. 1978. Fylkesvis oversikt over ornitologisk viktige våtmarksområder i Norge - Finnmark. Miljøverndepartementet, Rapport xx sider.  Folkestad, A. O. 1978. Kartlegging og vern av norske sjøfugler, forslag til handlingsprogram fra arbeidsgruppe oppnevnt av Miljøverndepartementet i 1977. Miljøverndepartementet, Rapport 84 sider.  Folkestad, A. O. 1980. Vannfugltelling 1981. Vår Fuglefauna 3: 140.  Folkestad, A. O. 1982. Nokre inntrykk frå oljevernøvingar utafor norskekysten 1980-1981. Vår Fuglefauna 5: 105-107.  Folkestad, A. O. & Follestad, A. 1973. Oversikt over interessante observasjonar på Nordvestlandet 1971-1972. Rallus 3(3): 17-20.  Folkestad, A. O. & Follestad, A. 1974. Ornitologiske notatar frå Nordvestlandet 1971-72. Sterna 13: 273-278.  Folkestad, A. O. & Frengen, O. 1976. Artsbestemming av lomar, Gaviidae, ved feltobservasjonar i vinterhalvåret. Sterna 15: 101-113.  Folkestad, A. O. & Hundvebakke, K. 1974. Hekkefunn av dvergdykker i lesund. Sterna 13: 116-120.  Folkestad, A. O. & Loen, J. 1998. Hekkande sjøfugl i Møre og Romsdal - ein statusrapport. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Miljøvernavdelinga, rapport nr. 4-1998. 125 s.  Folkestad, A. O. & Moksnes, A. 1970. Observasjoner av trekkende ærfugl i Trøndelag. Sterna 9: 9-17.  Folkestad, A. O. & Mork, K. 1980. Bestandstettleik og reproduksjon hos ramn. Viltrapport 10: 106-107.  Folkestad, A. O. & Mork, K. 1980. Bestandstettleik og reproduksjon hos ramn Corvus corax i eit kystområde på Sunnmøre, Vest-Norge. S. 106-107 i: Heggberget, T. M. (red.) Måker og kråkefugl i Norden. NKVs møte om fugl og avfall 1979. Viltrapport 10. Direkt  Folkestad, A. O. & Runde, O. J. 1981. Sjøfugl og oljeskader i Norge 1981. Brev til Miljøverndepartementet 6. februar 1981. Vår Fuglefauna 4: 114-116.  Folkestad, A. O. & Suul, J. 1978. Våtmarker av ornitologisk verneverdi. Rapport upubl. Hareid/Trondheim. 8 s. + tabell.  Folkestad, A. O. & Valde, K. 1980. Ornitologisk stasjon Vigra. Vår Fuglefauna 3: 180-193.  Folkestad, A. O. & Valde, K. 1985. Overvintrande sjøfugl i risikoområdet for oljeboring på Møre 1. Supplement til rapport om forundersøkingar av konsekvensar ved oljeboring på Møre 1. Natur- og miljøvern. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Miljøvernavdelinga  Folkestad, A. O. & Valde, K. 1985. Sjøfuglundersøkingar i Møre og Romsdal sommaren 1985. Delrapport i samband med konsekvensvurderingar ved oljeaktivitet på Møre 1. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Miljøvernavdelinga, Rapport nr. 9 -1985. 29 s. + vedlegg.  Folkestad, A. O., Follestad, A. & Johansen, O. 1975. Ornitologisk stasjon Vigra. rsrapport for 1974. Rallus 5: 43-61.  Folkestad, A. O., Follestad, A. & Johansen, O. 1975. Ornitologisk stasjon Vigra. rsrapport for 1975. Rallus 5: 110-125.  Folkestad, A. O., Follestad, A. & Johansen, O. 1977. Runde. Rallus 7: 80-82.  Folkestad, A. O., Follestad, A. & Valde, K. 1980. Successful nesting of Great Skuas on Runde, West Norway, in 1980. Fauna norv. Ser. C, Cinclus 3: 55.  Folkestad, A. O., Follestad, A. & Valde, K. 1983. Sjøfuglundersøkingar på Runde i Herøy, Møre og Romsdal, i perioden 1979-1983. Rapport frå sjøfuglprosjektet, delprosjekt Runde. 153 s.  Folkestad, A. O., Follestad, A., Valde, K., lbu, T. & lbu, Ø. 1981. Ornitologisk stasjon Vigra. rsrapport 1980. Rallus 11: 92-105.  Folkestad, A. O., Johansen, O. & Mork, K. 1972. Oversikt over nokre sjøfuglartar på Sunnmørskysten. Sterna 11: 13-19.  Folkestad, A. O., Johansen, O. & Valde, K. 1978. Ornitologisk stasjon Vigra. rsrapport for 1977. Rallus 8: 9-23.  Folkestad, A. O., Rabben, J. & Valde, K. 1980. Ornitologisk stasjon Vigra. rsrapport for 1978 og 1979. Rallus 10: 9-38.  Follestad, A. 1971. Ekskursjon til Hareid 25/4-71. Rallus 1(3): 8.  Follestad, A. 1971. Ekskursjon til Ørskogfjellet 22-23/5-71. Rallus 1(3): 8-9.  Follestad, A. 1971. Ekskursjon til Vigra 10/10-71. Rallus 1(3): 9.  Follestad, A. 1971. Ekskursjon til Sandsøy 18-19/9-71. Rallus 1(3): 9.  Follestad, A. 1972. Hauk over falk. Rallus 1/2(4/1): 63.  Follestad, A. 1972. Referat fra ekskursjonen til Giske 26/3-72. Rallus 2(2): 23.  Follestad, A. 1972. Referat fra ekskursjonen til Vigra 30/4-1/5-72. Rallus 2(2): 23-24.  Follestad, A. 1972. Svartbak tar rødspetter. Rallus 2(3): 11.  Follestad, A. 1972. Referat fra ekskursjon til Straumen 28/5-72. Rallus 2(3): 31.  Follestad, A. 1974. Ratvikvatnet i lesund - betydelig overnattingsplass for svaler. Rallus 4: 85.  Follestad, A. 1977. Ekskursjons-rapport. Rallus 7: 77.  Follestad, A. 1977. Gjestar på Giske. Rallus 7: 121-122.  Follestad, A. 1978. Måsen går til åtak. Rallus 8: 26.  Follestad, A. 1978. Jaktfalk på Giske. Rallus 8: 69.  Follestad, A. 1978. Ekskursjonsreferat. Rallus 8: 90.  Follestad, A. 1978. Avosettar på Giske. Rallus 8: 113.  Follestad, A. 1978. Islandsjaktfalk (?) på myrsnipejakt. Vår Fuglefauna 1: 207.  Follestad, A. 1979. Atlas 1979. Rallus 9: 43-45.  Follestad, A. 1979. Brutal jakt på Gjøsundholmen. Rallus 9: 75.  Follestad, A. 1979. Atlasnytt. Rallus 9: 92-95.  Follestad, A. 1979. Hekkande svarthalespove (Limosa limosa) på Romsdalskysten. Rallus 9: 106-107.  Follestad, A. 1979. Atlas-nytt om bøksongaren. Rallus 9: 108.  Follestad, A. 1979. Adopsjon hos krykkje. Rallus 9: 109.  Follestad, A. 1980. Atlas. Rallus 10: 51-53.  Follestad, A. 1980. Atlas. Rallus 10: 115.  Follestad, A. 1980. Vannfuglteljingar i Møre og Romsdal 10.-25. jan. 1980. Rallus 10: 117-118.  Follestad, A. 1980. Ilanddrivne sjøfuglar. Rallus 10: 120-121.  Follestad, A. 1980. Småstykker: papillomatose. Rallus 10: 133-134.  Follestad, A. 1981. Rapport fra LRSK. Rallus 11: 14-16.  Follestad, A. 1981. Ilanddrivne sjøfuglar 1981. Rallus 11: 40-41.  Follestad, A. 1981. Atlasprosjektet. Rallus 11: 42-43.  Follestad, A. 1981. Rapport fra Runde. Rallus 11: 77-79.  Follestad, A. 1981. Faunistisk rapport for Møre og Romsdal 1975-1979. Vår Fuglefauna 4: 177-185.  Follestad, A. 1982. Vintertelling av sjøfugl på Smøla 06.-07.2.1982. Stensilert rapport.  Follestad, A. 1982. Studiearbeid i NOF. Rallus 12: 12-13.  Follestad, A. 1982. Ilanddrivne sjøfuglar 1982. Rallus 12: 76-78.  Follestad, A. 1982. Rapport frå Runde. Rallus 12: 81-83.  Follestad, A. 1983. Morfologiske variasjonar hos myrsnipe Calidris alpina (L.) under hausttrekk. Hovudfagsoppgåve i zoologi, Univ. i Trondheim.  Follestad, A. 1983. Vintertelling av sjøfugl på Smøla 6.-7.2.1983. Stensilert rapport  Follestad, A. 1983. Måsar som snyltar på tjyvjovis. Rallus 13: 99, 103.  Follestad, A. 1984. Ornitologiske undersøkingar i Smøla kommune 1974-1983. Rapport upubl. 87 s.  Follestad, A. 1987. Svømmetrekket av alke og lomvi i Nordsjøen juli 1986 og juli 1987. Upubl. rapp. til Norsk Hydro.  Follestad, A. 1989. Halsmerking av grågås. Ringmerkaren 1: 84-86.  Follestad, A. 1990. Halsmerking av grågås. Ringmerkaren 2: 139-143.  Follestad, A. 1991. Halsmerking av grågås i Norge 1990. Ringmerkaren 3: 157-158.  Follestad, A. 1992. Høstbestanden av grågås i Norge 1991. Vår Fuglefauna 15: 85-87.  Follestad, A. 1992. Halsmerking av grågås 1991. Ringmerkaren 4: 200-205.  Follestad, A. 1993. Sjøfuglkartverket. Dekningsgrad og alder på dataene i kystdata-basen. NINA Oppdragsmelding 237: 1-50.  Follestad, A. 1993. Halsmerking av grågås i 1992. Ringmerkaren 5: 157-158.  Follestad, A. 1994. Innspill til en forvaltningsplan for gjess i Norge. NINA Utredning 065: 1-78.  Follestad, A. 1994. Halsmerking av grågås i 1993. Ringmerkaren 6: 157-158.  Follestad, A. 1989. Halsmerkede grågjess. Trøndersk Natur 16: 46-47.  Follestad, A. 1992. Høstbestanden av grågås i Norge 1991. Vår Fuglefauna 15: 85-87.  Follestad, A. 1993. Halsmerking av grågås på røya i Altafjorden 27-29.7.1993 - feltrapport. Rapport 5 sider.  Follestad, A. 1993. Sjøfuglkartverket. Dekningsgrad og alder på dataene i kyst-databasen. NINA Oppdragsmelding 237:1-50.  Follestad, A. 1982. Sjøfuglkartverket. Vår Fuglefauna 5: 141-142.  "Follestad, A. & Lorentsen, S.-H. 1991. Undersøkelser av sjøfugl og havert i forbindelse med leteboring på ""Møre I"" høsten 1990. NINA Oppdragsmelding 060: 1-29."  Follestad, A. & Runde, O. J. 1995. Sjøfugl og fiskeredskaper: gjenfunn av ringmerkede fugler. NINA Oppdragsmelding 350: 1-26.  Follestad, A. & Runde, O. J. 1995. Sjøfugl og fiskeredskaper: gjenfunn av ringmerkede fugler. NINA Oppdragsmelding 350: 1-26.  Follestad, A. & Strann, K.-B. 1991. Sjøfugl og fiskegarn. Problemets omfang og karakter i Norge. NINA Oppdragsmelding 78:1-14.  Follestad, A. & Thomassen, J. 1985. Konsekvensvurderinger olje/sjøfugl i forbindelse med mulig åpning av Møre I og Troms II. Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim.Viltrapport 37: 1-59 + vedlegg.  Follestad, A. & lbu, T. 1982. Atlas-prosjektet. Rallus 12: 43-46.  Follestad, A. & lbu, T. 1983. Atlasprosjektet. Rallus 13: 40-85.  Follestad, A. & lbu, T. 1984. Atlasrapport. Rallus 14: 36-38.  Follestad, A. & Ørskog, D. 1981. Skjora i lesund. Rallus 11: 12-13.  "Follestad, A., Reitan, O., Pedersen, H. C., Brøseth, H. & Bevanger, K. 1999. Vindkraftverk på Smøla: mulige konsekvenser for ""rødlistede"" fuglearter. NINA oppdragsmelding 623. 48 s."  Follestad, A., Larsen, B. H. & Nygård, T. 1986. Sjøfuglundersøkelser langs kysten av Sør- og Nord-Trøndelag og sørlige deler av Nordland 1983-1986. Viltrapport 41. Direktoratet for Naturforvaltning. 102 s + vedlegg.  Follestad, A., Larsen, B. H. & Nygård, T. 1987. Mytende ærfugl i Midt-Norge. Vår Fuglefauna 10: 211-214.  Follestad, A., Larsen, B. H., Nygård, T. & Røv, N. 1986. Kartlegging av mytende andefugler fra Møre til Træna på Helgelandskysten. Direktoratet for Naturforvaltning. Rapport, 57 s.  "Follestad, A., Larsen, B. H., Nygård, T. & Røv, N. 1988. Estimating numbers of moulting eiders Somateria molissima with different flock size and flock structure. Fauna Nor. Ser. C. Cinclus 11: 97-99."  Follestad, A., Nygård, T., Røv, N. & Larsen, B. H. 1988. Distribution and numbers of moulting non-breeding Greylag Geese in Norway. Wildfowl 39: 82-87.  Folvik, A. 1998. Utskrevne gjenfunn 1997. Ringmerkaren 10: 11-40.  Folvik, A. 1997. Utskrevne gjenfunn 1996. Ringmerkaren 9: 12-64.  Folvik, A. 1992. Norwegian records of Yellow-browed Warblers Phylloscopus inornatus. Fauna norv. Ser. C, Cinclus 15: 31-36.  Folvik, A. 1987. Observasjoner av trekkende storskarv i innlandet. Trøndersk Natur 14: 74.  Folvik, A. 1989. Vikanbukta. Trøndersk Natur 16(2): 4-9.  Folvik, A. & Øien, I. J. 1997. Prosjekt kerrikse. rsrapport 1997. Norsk Ornitologisk Forening. Rapport nr. 6-1997: 1-6 + vedlegg.  Folvik, A. & Øien, I. J. 1999. Ned og opp for åkerriksa! Vår Fuglefauna 22: 92-93.  Folvik, A. & Øien, I. J. 1995. kerriksa i Norge 1995. Bestandsstatus og tiltaksplan. Norsk Ornitologisk Forening. Rapport nr. 2-1995. 24 s. + vedlegg.  Folvik, A. & Øien, I. J. 1996. kerriksa i Norge 1996. Bestandsstatus og tiltaksplan. Norsk Ornitologisk Forening. Rapport nr. 6-1996. 19 s. + vedlegg.  Folvik, A. & Øien, I. J. 1996: 1995 - et godt år for åkerriksa. Vår Fuglefauna 19: 66-67.  Folvik, A. & Øien, I. J. 1998. kerriksa holder fortsatt stand! Vår Fuglefauna 21: 60-61.  Fonstad, T. 1975. Vannfugltellingene på Tretten 1971/72-1974/75. Hujon 1: 63-67.  Fonstad, T. 1976. Toppandas utbredelse i Gudbrandsdalen. Hujon 2: 84-89.  Fonstad, T. 1979. Fugleobservasjoner i Øyer kommune i 1978. Hujon 5: 91-94.  Fonstad, T. 1980. Vannsanger, Acrocephalus paludicola, observert i Norge. Vår Fuglefauna 3: 106-112.  Fonstad, T. 1979. Atlasprosjektet i Oppland. Hujon 5: 72-74.  Fonstad, T. 1979. Atlasprosjektet i Oppland. Hujon 5: 104-105.  Fonstad, T. 1979. Atlasprosjektet i Oppland. Hujon 5: 138-139.  Fonstad, T. 1980. Atlasprosjektet i Oppland. Hujon 6: 118-119.  Fonstad, T. 1980. Atlasprosjektet i Oppland. Hujon 6: 162-164.  Fonstad, T. 1981. Atlasprosjektet i Oppland. Hujon 7: 19-20.  Fonstad, T. 1981. Atlasprosjektet i Oppland. Hujon 7: 79-80.  Fonstad, T. 1982. Atlasprosjektet i Oppland. Hujon 8: 219-224.  Fonstad, T. 1983. Atlasprosjektet i Oppland. Hujon 9: 132-134.  Fonstad, T. 1974. Fugleobservasjoner i Øyer Østfjell 1973. Fauna 27: 241.  Fonstad, T. 1981. Robert Colletts reise gjennom Gudbrandsdalen i 1864. 4. Rondane og Dovre. Hujon 7: 172-175.  Fonstad, T. 1981. Robert Colletts reise gjennom Gudbrandsdalen i 1864. 3. Ringebu. Hujon 7: 118-120.  Fonstad, T. 1981. Robert Colletts reise gjennom Gudbrandsdalen i 1864. 2. Øyer. Hujon 7: 49-52.  Fonstad, T. 1981. Robert Colletts reise gjennom Gudbrandsdalen i 1864. 1. Lillehammer. Hujon 7: 9-13.  Fonstad, T. 1980. Nytt fra Oppland. Vår Fuglefauna 3: 71-73.  Fonstad, T. 1974. Lågendeltaet i norsk fuglefauna, den økologiske balansen trues! Samband 28, nr. 41: 6-8.  Fonstad, T. & Haug, L.,P. 1974. Oversikt over fuglearter sett i Øyer-bygda i 1973. Naturnytt fra Øyerbygda 15: 1-10.  Fonstad, T. & Haug, L. P. 1978. Fuglelivet ved Helgetjern, Øyer kommune. Hujon 4: 18-21.  Fonstad, T. & Opheim, J. 1978. Status for hubroen i Gudbrandsdalen. Hujon 4: 4-8.  Fonstad, T. & Opheim, J. 1976. En foreløpig rapport om hubroforekomster i Gudbrandsdalen, Oppland fylke 1976. Upubl. rapp. WWF Norge, Oslo. 9 s.  Fonstad, T. & Opheim, J. 1977. Hubro i Gudbrandsdalen, Oppland fylke. Upubl. rapp. WWF Norge, Oslo. 9 s.  Fonstad, T. & Sandvik, J. 1978. Tjuvjo tok rødstilk. Vår Fuglefauna 1: 203.  Forsberg, M. & Jšnsson, R. & Lomosse, A-C. & Arvidsson, B. 1981. Observationer på Varangerhalvšn. Rapport 4 sider.  Forsius, I. 1925. Ornitologiska anteckningar från en resa till Petsamo sommaren 1922. Meddelanden af Soc. Pro Fauna et Flora Fennica 49: 137-145.  Foss, T. & Myhre, L. 1972. Traneobservasjon. Rallus 2(3): 27.  Fossheim jr., E. 1961. Albine fugl over Ringerike. Sterna 4: 286.  Fossheim jr., E. 1951. Haukugle i Jølster våren 1951. Fauna 4: 133-134.  Foyn, B. E. 1990. Trysil RG. Ringmerkaren 2: 116-120.  Foyn, B. E. 1969. Stor dødlighet hos svart-hvit fluesnapper. Sterna 8: 334-335.  Fransson, T. 1980. Fågelobservasjoner på Varangerområdet under tre ekskursjoner. Rapport 2 sider.  Frantzen, A. 1989. Spørjeundersøking blant utmarkslaga i Møre og Romsdal. Møre og Romsdal Bondelag, Møre og Romsdal Skogeigarlag, rapport. 27 s.  Frantzen, B. 1987. Valdres Ringmerkingsgruppe (Varg) 1986. Hujon 13: 135.  Frantzen, B. 1990. Valdres Ringmerkingsgruppe (Varg) 1989. Hujon 16: 79-80.  Frantzen, B. 1992. Tidlig hekking hos grønnsisik og grønnfink. Hujon 18: 123.  Frantzen, B. 1994. Sangsvane Cygnus cygnus. S. 56 i : Gjershaug, J. O., Thingstad, P. G., Eldøy, S. og Byrkjeland, S. (red.): Norsk fugleatlas. Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu. 552 s.  Frantzen, B. 1994. Siland Mergus serrator. S. 104 i : Gjershaug, J. O., Thingstad, P. G., Eldøy, S. og Byrkjeland, S. (red.): Norsk fugleatlas. Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu. 552 s.  Frantzen, B. 1994. Laksand Mergus merganser. S. 106 i : Gjershaug, J. O., Thingstad, P. G., Eldøy, S. og Byrkjeland, S. (red.): Norsk fugleatlas. Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu. 552 s.  Frantzen, B. 1994. Konglebit Pinicola enuclator. S. 486 i : Gjershaug, J. O., Thingstad, P. G., Eldøy, S. og Byrkjeland, S. (red.): Norsk fugleatlas. Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu. 552 s.  Frantzen, B. 1989. Valdres RG. Ringmerkaren 1: 81.  Frantzen, B. 1990. Valdres RG. Ringmerkaren 2: 121.  Frantzen, B. 1991. Valdres RG. Ringmerkaren 3: 121.  Frantzen, B. 1992. Valdres Ringmerkingsgruppe (VaRG) i 1991. Ringmerkaren 4: 143-144.  Frantzen, B. 1989. Rapport for homerangestudium på nøtteskrike. Upubl. notat. 2 s. + vedlegg.  Frantzen, B. 1979.  fore fugl. Lappmeisen 5: 57-61.  Frantzen, B. 1979. Polmakskogen. Lappmeisen 5: 25-26.  Frantzen, B. 1979. Fuglekasser. Lappmeisen 5: 16-19.  Frantzen, B. 1980. Fuglekasse 1. Lappmeisen 6 (1): 61.  Frantzen, B. 1980. Død snøugle i Vadsø i sommer. Lappmeisen 6: 15.  Frantzen, B. 1980. Gråsisik. Lappmeisen 7 (2): 76.  Frantzen, B. 1980. F—ringsplassen vinteren 79-80. Lappmeisen 6 (1): 54-59.  Frantzen, B. 1980. Penger, penger, penger. Lappmeisen 6 (2): 78.  Frantzen, B. 1980. LRSK 1978 og 1979. Lappmeisen 6 (2): 16-21.  Frantzen, B. 1980. Resultater fra hekking i 32 småfuglkasser i Leirpollskogen. Lappmeisen 6 (2): 72-73.  Frantzen, B. 1980. Skadet jaktfalk i Nesseby. Lappmeisen 6 (2): 64.  Frantzen, B. 1980. Har dvergspetten fluktspill?. Lappmeisen 8 (2): 57.  Frantzen, B. 1980. Måketrekk. Lappmeisen 6 (2): 56.  Frantzen, B. 1980. Flytelling av sjøfugl rundt Varangerhalvøya 4. mars 1980. Lappmeisen 6 (2): 27-39.  Frantzen, B. 1981. Skadet ørn. Lappmeisen 7 (2): 47-50.  Frantzen, B. 1981. Snøugle i Vardø. Lappmeisen 7 (2): 44.  Frantzen, B. 1981. rets Tananes. Lappmeisen 7: 42-43.  Frantzen, B. 1981. Måkefangst. Lappmeisen 7 (2): 22.  Frantzen, B. 1981. Tjeld. Lappmeisen 7 (1): 47.  Frantzen, B. 1981. Sjøfugltelling 1981. Lappmeisen 7 (1): 45, 50-51.  Frantzen, B. 1981. Granmeis spesial. Lappmeisen 7 (1): 34-35.  Frantzen, B. 1981.  fore fugl. Lappmeisen 7 (1): 27-29.  Frantzen, B. 1981. Hønsehaukvinter. Lappmeisen 7 (1): 14-15.  Frantzen, B. 1982. Laksand i Tana 2. Lappmeisen 8 (1): 8-18.  Frantzen, B. 1982. Gråspurvkasser. Lappmeisen 8: 20-21.  Frantzen, B. 1982. Pirol. Lappmeisen 8 (1): 27.  Frantzen, B. 1982. Hettemåke i Nesseby. Lappmeisen 8 (1): 28.  Frantzen, B. 1982. Porsanger kommune. Lappmeisen 8 (2): 77-78.  Frantzen, B. 1982. Valdak og Stabbursnes. Lappmeisen 8 (2): 79-88.  Frantzen, B. 1982. Sandsvale i Ytre Leirpollen, Porsanger. Lappmeisen 8: 102-103.  Frantzen, B. 1983. Utsetting av fjellvåkunger. Lappmeisen 9: 108-111.  Frantzen, B. 1983. Meddelse nr. 7 fra LRSK Finnmark. Lappmeisen 10 (1-2): 104-105.  Frantzen, B. 1980. Fuglekasse 2. Lappmeisen 6 (1): 62-63.  Frantzen, B. 1983. Meddelse nr. 1 fra Atlas i Finnmark. Lappmeisen 10: 17-18.  Frantzen, B. 1983. Meddelse nr. 2 fra Atlas nov.-83. Lappmeisen 10 (1-2): 92-96.  Frantzen, B. 1983. Fuglekasser 1. Lappmeisen 10 (1-2): 73.  Frantzen, B. 1983. rets Tananes. Lappmeisen 9 (1-2): 62-63.  Frantzen, B. 1983. Vårobservasjoner (1983). Lappmeisen 9 (1-2): 58-61.  Frantzen, B. 1983. LRSK 1982-83, meddelse nr. 6. Lappmeisen 10 (1-2): 10-16.  Frantzen, B. 1983. Oljevern-beredskapsgruppe for fugl. Lappmeisen 9 (1-2): 3-5.  Frantzen, B. 1984. Laksandas, Mergus merganser, myte- og næringstrekk i Finnmark. Vår Fuglefauna 3: 140-143.  Frantzen, B. 1984. Vaktel Coturnix conturnix på Varangerhalvøya i november 1983. Vår Fuglefauna 3: 160.  Frantzen, B. 1984. Meddelse nr. 3 fra Atlas des.-84. Lappmeisen 10: 41-42.  Frantzen, B. 1985. Forekomster av stellerand Polysticta stelleri i Finnmark i perioden 1970 til 1984. Vår Fuglefauna 8: 15-18.  Frantzen, B. 1985. Vaktel på Varangerhalvøya. Lappmeisen 11: 22-24.  Frantzen, B. 1985. Meddelse nr. 9 fra LRSK nov.-85. Lappmeisen 11: 26-33.  Frantzen, B. 1985. Sjøfugl i Tanafjorden de siste 80 åra. Lappmeisen 11: 36-43.  Frantzen, B. 1986. Ny mellomriksvei Norge-Finland gjennom Pasvik?. Vår Fuglefauna 9: 2.  Frantzen, B. 1983. Fuglefaunaen i Nedre Tana med vekt på områdene rundt Tanaelvas munning. Rapport til Fylkesmannens Miljøvernavdeling.  Frantzen, B. 1984. Laksanda Mergus m. merganser har et myte- og næringstrekk som bl.a. går til kysten av Finnmark, Nord-Norge. Rapport 13 sider.  Frantzen, B. 1984. Forekomsten av stellerand Polysticta stelleri i Finnmark i perioden 1970 til 1984. Rapport 14 sider.  Frantzen, B. 1985. Utbredelsen hos østlige arter av fugl i Finnmark. Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen. Rapport 29 sider. Konfidensiell.  Frantzen, B. 1984. Få finger'n ut. Lappmeisen 10: 3.  Frantzen, B. 1984. Storskarven i Kongsfjorden. Lappmeisen 10: 4-8.  Frantzen, B. 1984. Meddelse nr. 8 fra LRSK. Lappmeisen 10: 27-31.  Frantzen, B. 1984. Tragedie ved fuglekasse. Lappmeisen 10: 39-40.  Frantzen, B. 1988. LRSK-rapport nr. 10, oktober 1988. Lappmeisen 13: 40-51.  Frantzen, B. 1985. Spar stumpene. Lappmeisen 11: 3.  Frantzen, B. 1990. LRSK-rapport nr. 11, september 1990. Lappmeisen 15: 33-49.  Frantzen, B. 1980. Uhell på svensk fryselager avdekket tyvskyting i Pasvik. Vår Fuglefauna 3: 60-61.  Frantzen, B. & Dransfeld, H. 1985. Feltarbeid på rovfugl i Finnmark 1985. Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen, Konfidensiell rapport 11 sider.  Frantzen, B. & Dransfeld, H. & Hunsdal, O. 1991. Fugleatlas for Finnmark. Fylkesmannen i Finnmark og NOF avd. Finnmark, 226 sider.  Frantzen, B. & Henriksen, G. 1992. Stelleranda i Finnmark 1985-1992. Fauna 45: 100-107.  Frantzen, B. & Henriksen, G. 1992. Steller's eider Polysticta stelleri in Finnmark 1985-1992. Nordic Council of Game Research: 4.  Frantzen, B. & Røv, N. 1984. Mytende laksand, Mergus merganser, i Finnmark. Nordisk Vildtforskerkongres 1984, resumeer af foredrag, del 2: 1-4.  Fremming, O. R. 1984. Hortulan Emberiza hortulana, svartrødstjert Phoenicurus ochruros og topplerke Galerida cristata i Norge. Vår Fuglefauna 7: 197-204.  Fremming, O. R. 1984. Viktige truete og sårbare fuglearter i kulturlandskap i Norge. Miljøverndepartementet, rapport T-587: 1-74.  Fremming, O. R. 1982. Reproduksjonsøkologi hos kongeørn (Aquila chrysaetos (L.)) i et fjellkjedeområde i Sør-Norge. Upubl. hovedfagsoppgave. Univ. i Oslo. 231 s.  Fremming, O. R. 1986. Bestandsnedgang av hubro (Bubo bubo) i Øst-Norge 1920-1980. Viltrapport 40.  Fremming, O. R. 1988. Fiskeørn - bestand, økologi og forvaltning. Økoforsk utredning 1988: 20: 1- 66 + vedlegg.  Fremming, O. R. 1980. Kongeørn i Norge: konfliktsområder og forvaltning belyst ved biologiske karaktertrekk og bestandsdynamikk. Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk. Viltrapport 12: 1-63.  Fremming, O. R. 1977. Kongeørn i Norge. Upubl. rapport til World Wildlife Fund i Norge, Oslo. 46 s.  Fremming, O. R. 1983. Registrering av hubrotilhold. Fauna 36: 73-81.  Fremming, O. R. & Slagsvold, T. 1966. Kvantitativ fugletaksering i granskog basert på prøvefelt og sjekkmetoden. Fauna 19: 183-195.  Fremming, O. R. & Slagsvold, T. 1967 . Kvantitativ fugletaksering i granskog våren 1966 basert på prøvefelt- og sjekkmetoden. Fauna 20: 71-87.  Fremming, O. R.. & Slagsvold, T. 1968. Fuglefaunaen i Atnasjøfeltet. Fauna 21: 179-192.  Frengen, O. 1977. Sjøfugltellinger ved Kråkvåg og andre områder i Sør-Trøndelag i tidsrommet 12/2-6/3-1977. Upubl. rapp., 9 s.  Frengen, O., Karlsen, S., Kvam, T., Røv, N. & Skogland, T. 1983. Observasjoner fra en kalvingsplass for tamrein, Silda i Vest-Finnmark 1976. Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk, Viltforskningen, Viltrapport nr. 24, 42 sider.  Frengen, O., Karlsen, S. & Røv, N. 1975. Observasjoner fra en kalvingsplass for tamrein, Silda i Vest-Finnmark 1975. Konglige norske Videnskap Selskapers Rapp. Zool. Ser. 1975-14, 41 sider..  Frengen, O. & Røv, N. 1975. Faunistiske undersøkelser på Froøyene i Sør-Trøndelag. K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport Zool. Ser. 1975-7: 1-41.  Frengen, O., Furunes, K. A., Kvam, T., Nygård, T. & Røv, N. 1986. Vintertellinger av sjøfugl i Trondheimsfjorden 1985. Trøndersk Natur 13: 4-12.  Frengen, O., Furunes, K. A., Lorentsen, S.-H., T., Nygård, T. & Røv, N. 1988. Vintertellinger av sjøfugl i Trondheimsfjorden 1979-1988. Trøndersk Natur 15: 84-97.  Frengen, O., Karlsen, S. & Røv, N. 1975. Observasjoner fra en kalvingsplass for tamrein. Silda i Vest-Finnmark 1975. K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport Zool. Ser. 1975-14.  Frengen, O., Karlsen, S., Kvam, T., Skogland, T. & Røv, N. 1980. Observasjoner fra en kalvingsplass for tamrein. Silda i Vest-Finnmark 1976. K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport Zool. Ser. 1980-xx.  Fridrichsen, E. 1935. Mindre meddelelser. Norsk Jæger og Fisker-forenings tidsskr. 64: 563-564.  Friesen, V.L. & Barrett, R. T. & Montevecchi, W.A. & Davidson, W.S. 1993. Molecular identification of a backcross between a female common murre x thick-billed murre hybrid and a femal common murre. Canadian Journal of Zoology 71: 1474-1477.  Friis, J. A. 1876. Tilfjelds i Ferierne eller Jæger- og fiskerliv i høifjellene. Christiania. 236 s.  Friis, J. A. 1897. Sneuglen. JŠgaren 3: 125-128.  Friis, J. A. 1887. Tilfjelds i Ferierne eller Jæger- og fiskerliv i høifjellene. 2. forøgede udgave. Christiania. 324 s. + 1 kart.  Friis, J. A. 1927. Sne-uglen. Norge 3: 584-587.  Friis, J.A. 1871. En sommer i Finmarken, Russisk Lapland og Nordkarelen. Alb. Calmeyer, 390 sider.  Frilufts- og naturvernkonsulenten 1980. Nasjonalparkundersøkelsene 1979 og 1980. Rapport xx sider.  Frilund, P. H. 1994. Mye skrik og lite fjær. Rallus 24: 98-99.  Frisach, H. 1743. Tittel ukjent (om Lombs Præstegjeld). Innberetning til Kancelliet i København.  Frislid, R. 1971. Egg-røveri - en trusel mot fuglelivet. Norsk Natur 7: 52-53.  Frislid, R. 1982. Gjende. J. W. Cappelens Forlag, Oslo. 127.  Steen, O. F. 1994. Lerkefalken Falco subbuteo i Sørøst-Norge i perioden 1979-93. Vår Fuglefauna 17: 81-90.  Frøland, T. 1989. kerrike (Crex crex). Rallus 19: 53-54.  Frøland, T. 1999. Vedr. vannfuglfaunaen i Solnørvassdraget, Ørskog og Skodje kom. Notat. 2s.  Frølich, J. K. 1947. Rev og rugende fugl. Norsk Jeger- og Fisker-forbunds tidsskr. 76: 188.  Frøslid, F. 2002. Synnfjellsguiden 2003. rgang 1. 117 s.  Frøstrup, J. C. 1981. Knoppsvane Cygnus olor. Biologi og utbredelse. Larus marinus suppl. nr. 3: 1- 83 + vedlegg.  Frøstrup, J. C. 1982. Konstaterte dødsårsaker hos norske knoppsvaner. Fauna 35: 36-39.  Frøstrup, J. C. 1983. Kongsfuglen. Knoppsvanens liv og historie. Universitetsforlaget. 95 s.  "Asphjell, J. . 1991. Observerte fuglar i Øvre Rosna  Meland, H. 1980. Fuglefaunaen på Lovund. Bilag til Ranas Dyreliv 2 (1): 1-18.  Anonym 1980. Lovundtur 1980. Ranas Dyreliv 2 (2): 13-15.  Fuglestad, F. M. 1970. Overvintrende hvitkinngjess på Jæren. Sterna 9: 113.  Fuglesø, G. E. 2002. rets første tur til Østensjøvannet ble en litt kald men praktfull opplevelse. Toppdykker'n 25: 44.  Furness, R.W. & Barrett, R. T. 1985. The food requirements and ecological relationships of a seabird community in North Norway. Ornis Scandinavica 16: 305-313.  Furness, R.W. & Barrett, R. T. 1991. Seabirds and fish declines. National Geographic Research & Exploration 7 (1): 82-95.  Furness, R.W. & Barrett, R. T. 1992. Ecological responses of seabirds to reductions in fish stocks in north Norway and Shetland. Acta XX Congressus International Ornithologici: 2241-2245.  Furuhatt, T. 1972. Observasjoner fra Hemnesberget i Helgeland. Sterna 11: 143.  Furuhatt, T. 1961. Fugleobservasjoner fra Hemnes i Rana. Sterna 4: 282.  Furuhatt, T. 1964. Stjertmeis i Rana. Sterna 6: 96.  Furunes, K. A. 1979. Orntologiske undersøkelser i Berglia, Nesådalen og Sandålegda, Grong kommune, 1978. Trøndersk Natur Supplement nr. 1-1979.  Furunes, K. A. 1974. Vierspurv i Verran. Sterna 13: 128.  Furø, J. 1886. Fra Ishavets kyster. Fortællinger fra Nordland og Finnmarken. Alb. Cammermeyer, 255 sider.  Fylkesmannen i Buskerud og Fylkesmannen i Oslo og Akershus 1989. Verneforslag for områder i Marka. Høringsutkast. Rapport, 114 s.  Fylkesmannen i Finnmark . 1979. Forslag av 7.8.1979. om vern av Makkaurhalvøya som naturreservat. Fylkesmannen i Finnmark, Notat xx sider.  Fylkesmannen i Finnmark . 1985. Makkaurhalvøya naturreservat. Brosjyre 8 sider.  Fylkesmannen i Finnmark. 1981. Utkast til verneplan for fuglefjell i Finnmark fylke. Fylkesmannen i Finnmark, rapport 72 sider.  Fylkesmannen i Finnmark. 1986. Stabbursnes naturreservat, Porsanger kommune. Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen, Brosjyre.  Fylkesmannen i Finnmark. 1984. Hornøya og Reinøya naturreservat. Brosjyre 8 sider.  Fylkesmannen i Hedmark og Fylkesmannen i Oppland 2000. Verneplan for Rondaneområdet. Høringsdokument. 96 s. + kartvedlegg.  Fylkesmannen i Hedmark og Fylkesmannen i Oppland 1999. Rondane nasjonalpark med landskapsvernområder. Utkast til forvaltningsplan. Hamar/Lillehammer.  Fylkesmannen i Hedmark, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Fylkesmannen i Oppland & Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, 1998. Verneplan for Dovrefjellområdet. Høringsutkast. 117 s.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 1981. Vernereglar for 4 fuglefredningsområde og vern av fuglelivet på og omkring Runde, i Herøy og Ulstein kommunar, Møre og Romsdal fylke. Vår Fuglefauna 4: 152.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 1982. Utkast til verneplan for våtmarksområde i Møre og Romsdal. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Miljøvernavdelinga. 224 s.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 1985. Rapport om forundersøkingar av konsekvensar ved oljeboring på Møre 1. Natur- og miljøvern. Miljøvernavdelinga, Molde. 123 s. + vedlegg.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 1985. rsmelding for miljøvernavdelinga 1984. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Miljøvernavdelinga, rapport 4-1985. 36 s.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 1986. rsmelding for miljøvernavdelinga 1985. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Miljøvernavdelinga, rapport 3-1986. 52 s.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 1987. rsmelding for miljøvernavdelinga 1986. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Miljøvernavdelinga, rapport 3-1987. 44 s.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 1988. rsmelding for miljøvernavdelinga 1987. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Miljøvernavdelinga, rapport 9-1988. 51 s.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 1989. Kraftlinja Håheim - Djupvik. Fugleliv og friluftsinteresser. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Miljøvernavdelinga, rapport 1-1989. xx s.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 1990. rsmelding for miljøvernavdelinga 1988 og 1989. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Miljøvernavdelinga, rapport 3-1990. 32 s. + vedlegg.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 1991. rsmelding for miljøvernavdelinga 1990. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Miljøvernavdelinga, rapport 2-1991. 48 s. + vedlegg.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 1992. rsmelding for miljøvernavdelinga 1991. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Miljøvernavdelinga, rapport 4-1992. 65 s. + vedlegg.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 1994. rsmelding 1993. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Miljøvernavdelinga, rapport 1-1994. 21 s. + vedlegg.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 1996. Miljøtilstanden i Møre og Romsdal. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Miljøvernavdelinga, rapport nr. 6/1996. 39 s.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 1997. Utkast til verneplan for havstrand og elveos i Møre og Romsdal. Tilråding. 174 s. + vedlegg.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 1999. Naturbasen. Naturatlas for Møre og Romsdal. Databaseutskrift.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 2000. Utskrift fra Naturbasen for Norddal kommune. Kart + lokalitetsbeskrivelser.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 2000. Naturatlas for Møre og Romsdal. Tema vilt. Haram kommune. Kart + tekstdel.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 2000. Naturatlas for Møre og Romsdal. Tema vilt. Vestnes kommune. Kart + tekstdel.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 2000. Naturatlas for Møre og Romsdal. Tema vilt. Surnadal kommune. Kart + tekstdel.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 2000. Naturatlas for Møre og Romsdal. Tema vilt. Volda kommune. Kart + tekstdel.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 2000. Naturatlas for Møre og Romsdal. Tema vilt. Sykkylven kommune. Kart + tekstdel.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 2000. Naturatlas for Møre og Romsdal. Tema vilt. Sunndal kommune. Kart + tekstdel.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 2000. Naturatlas for Møre og Romsdal. Tema vilt. Skodje kommune. Kart + tekstdel.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 2000. Naturatlas for Møre og Romsdal. Tema vilt. Ørskog kommune. Kart + tekstdel.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 2000. Naturatlas for Møre og Romsdal. Tema vilt. Stranda kommune. Kart + tekstdel.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 2000. Naturatlas for Møre og Romsdal. Tema vilt. Sula kommune. Kart + tekstdel.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 2000. Utskrift fra Naturbasen for Fræna kommune. Kart + lokalitetsbeskrivelser.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 2000. Utskrift fra Naturbasen for Surnadal kommune. Kart + lokalitetsbeskrivelser.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 2000. Utskrift fra Naturbasen for Frei kommune. Kart + lokalitetsbeskrivelser.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 2000. Naturatlas for Møre og Romsdal. Tema vilt. Molde kommune. Kart + tekstdel.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 2000. Naturatlas for Møre og Romsdal. Tema vilt. lesund kommune. Kart + tekstdel.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 2000. Utskrift fra Naturbasen for Haram kommune. Kart + lokalitetsbeskrivelser.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 2000. Naturatlas for Møre og Romsdal. Tema vilt. Gjemnes kommune. Kart + tekstdel.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 2000. Utskrift fra Naturbasen for Sula kommune. Kart + lokalitetsbeskrivelser.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 2000. Utskrift fra Naturbasen for Stranda kommune. Kart + lokalitetsbeskrivelser.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 2000. Naturatlas for Møre og Romsdal. Tema vilt. Kristiansund kommune. Kart + tekstdel.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 2000. Utskrift fra Naturbasen for Stordal kommune. Kart + lokalitetsbeskrivelser.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 2000. Naturatlas for Møre og Romsdal. Tema vilt. Aukra kommune. Kart + tekstdel.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 2000. Utskrift fra Naturbasen for Smøla kommune. Kart + lokalitetsbeskrivelser.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 2000. Utskrift fra Naturbasen for Sande kommune. Kart + lokalitetsbeskrivelser.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 2000. Naturatlas for Møre og Romsdal. Tema vilt. Aure kommune. Kart + tekstdel.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 2000. Naturatlas for Møre og Romsdal. Tema vilt. Averøy kommune. Kart + tekstdel.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 2000. Naturatlas for Møre og Romsdal. Tema vilt. Eide kommune. Kart + tekstdel.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 2000. Naturatlas for Møre og Romsdal. Tema vilt. Fræna kommune. Kart + tekstdel.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 2000. Utskrift fra Naturbasen for Eide kommune. Kart + lokalitetsbeskrivelser.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 2000. Utskrift fra Naturbasen for Midsund kommune. Kart + lokalitetsbeskrivelser.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 2000. Utskrift fra Naturbasen for Volda kommune. Kart + lokalitetsbeskrivelser.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 2000. Utskrift fra Naturbasen for Vanylven kommune. Kart + lokalitetsbeskrivelser.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 2000. Naturatlas for Møre og Romsdal. Tema vilt. Midsund kommune. Kart + tekstdel.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 2000. Utskrift fra Naturbasen for Ørskog kommune. Kart + lokalitetsbeskrivelser.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 2000. Utskrift fra Naturbasen for Molde kommune. Kart + lokalitetsbeskrivelser.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 2000. Utskrift fra Naturbasen for Ørsta kommune. Kart + lokalitetsbeskrivelser.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 2000. Utskrift fra Naturbasen for Averøy kommune. Kart + lokalitetsbeskrivelser.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 2000. Utskrift fra Naturbasen for Aure kommune. Kart + lokalitetsbeskrivelser.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 2000. Naturatlas for Møre og Romsdal. Tema vilt. Halsa kommune. Kart + tekstdel.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 2000. Utskrift fra Naturbasen for Rindal kommune. Kart + lokalitetsbeskrivelser.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 2000. Utskrift fra Naturbasen for Kristiansund kommune. Kart + lokalitetsbeskrivelser.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 2000. Utskrift fra Naturbasen for Aukra kommune. Kart + lokalitetsbeskrivelser.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 2000. Utskrift fra Naturbasen for Ulstein kommune. Kart + lokalitetsbeskrivelser.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 2000. Utskrift fra Naturbasen for Tustna kommune. Kart + lokalitetsbeskrivelser.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 2000. Utskrift fra Naturbasen for Herøy kommune. Kart + lokalitetsbeskrivelser.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 2000. Utskrift fra Naturbasen for Tingvoll kommune. Kart + lokalitetsbeskrivelser.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 2000. Utskrift fra Naturbasen for Hareid kommune. Kart + lokalitetsbeskrivelser.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 2000. Utskrift fra Naturbasen for lesund kommune. Kart + lokalitetsbeskrivelser.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 2000. Naturatlas for Møre og Romsdal. Tema vilt. Herøy kommune. Kart + tekstdel.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 2000. Naturatlas for Møre og Romsdal. Tema vilt. Ørsta kommune. Kart + tekstdel.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 2000. Naturatlas for Møre og Romsdal. Tema vilt. Stordal kommune. Kart + tekstdel.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 2000. Naturatlas for Møre og Romsdal. Tema vilt. Norddal kommune. Kart + tekstdel.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 2000. Naturatlas for Møre og Romsdal. Tema vilt. Smøla kommune. Kart + tekstdel.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 2000. Naturatlas for Møre og Romsdal. Tema vilt. Rauma kommune. Kart + tekstdel.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 2000. Utskrift fra Naturbasen for Rauma kommune. Kart + lokalitetsbeskrivelser.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 2000. Naturatlas for Møre og Romsdal. Tema vilt. Frei kommune. Kart + tekstdel.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 2000. Naturatlas for Møre og Romsdal. Tema vilt. Tingvoll kommune. Kart + tekstdel.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 2000. Utskrift fra Naturbasen for Nesset kommune. Kart + lokalitetsbeskrivelser.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 2000. Naturatlas for Møre og Romsdal. Tema vilt. Ulstein kommune. Kart + tekstdel.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 2000. Naturatlas for Møre og Romsdal. Tema vilt. Sandøy kommune. Kart + tekstdel.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 2000. Naturatlas for Møre og Romsdal. Tema vilt. Sande kommune. Kart + tekstdel.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 2000. Naturatlas for Møre og Romsdal. Tema vilt. Rindal kommune. Kart + tekstdel.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 2000. Naturatlas for Møre og Romsdal. Tema vilt. Nesset kommune. Kart + tekstdel.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 2000. Naturatlas for Møre og Romsdal. Tema vilt. Tustna kommune. Kart + tekstdel.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 2000. Naturatlas for Møre og Romsdal. Tema vilt. Hareid kommune. Kart + tekstdel.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 2000. Naturatlas for Møre og Romsdal. Tema vilt. Vanylven kommune. Kart + tekstdel.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 2000. Utskrift fra Naturbasen for Sunndal kommune. Kart + lokalitetsbeskrivelser.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 2000. Utskrift fra Naturbasen for Halsa kommune. Kart + lokalitetsbeskrivelser.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 2000. Utskrift fra Naturbasen for Vestnes kommune. Kart + lokalitetsbeskrivelser.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 2000. Utskrift fra Naturbasen for Sandøy kommune. Kart + lokalitetsbeskrivelser.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 2000. Utskrift fra Naturbasen for Skodje kommune. Kart + lokalitetsbeskrivelser.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 2000. Utskrift fra Naturbasen for Sykkylven kommune. Kart + lokalitetsbeskrivelser.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 2000. Naturatlas for Møre og Romsdal. Tema vilt. Giske kommune. Kart + tekstdel.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 2000. Utskrift fra Naturbasen for Gjemnes kommune. Kart + lokalitetsbeskrivelser.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, 2000. Utskrift fra Naturbasen for Giske kommune. Kart + lokalitetsbeskrivelser.  Fylkesmannen i Oppland 1982. Utkast til verneplan for våtmarksområder i Oppland fylke. 128 s.  Fylkesmannen i Oppland 1979. Utkast til verneplan for edellauvskog i Oppland fylke. Fylkesmannen i Oppland, rapport. 43 s.  Fylkesmannen i Oppland 1993. Naturvernområder i Oppland, 1993. Kart i målestokk 1: 250 000 m/tekstdel.  Fylkesmannen i Oppland 1989. Vassdragsrapport for verna vassdrag Sjoa. Fylkesmannen i Oppland, miljøveravd. Rapp. nr. 7/89: 1-55.  Fylkesmannen i Oppland 1986. Viltkartlegging i Gran kommune. Fylkesmannen i Oppland, miljøvernavd. Rapport m/tilhørende kart.  Fylkesmannen i Oppland 1988. Vassdragsrapport for varig verna vassdrag - Lora. Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelingen. Rapport nr. 8-1988.  Fylkesmannen i Oppland 1997. Dokkadeltaet naturreservat. Hujon 23: 130-137.  Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelingen 2000. Verna våtmark i Oppland. Brosjyre. 12 s.  Fylkesmannen i Oppland, landbruksavdelingen 1997. Verneplan for Dovrefjell. Landbrukstilknytta næringsutvikling i planområdet. Fagrapport for Lesja og Dovre. Rapport, 69 s.  Fylkesmannen i Oslo og Akershus 1991. Viltkartlegging i Eidsvoll kommune. Fylkesrådmannen, miljøvernavd. Rapport, 14 s.  Fylkesmannen i Oslo og Akershus 1987. Utkast til verneplan for våtmarker i Oslo og Akershus fylke. Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Rapport, 123 s.  Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 1984. Vassdragsrapport nr. 302 1984, Tyin rdalsvassdraget. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, miljøvernavd. Rapport.  Fønhus, M. 1920. Det skriker fra Kvervilljuvet. Kristiania. 70 s.  Fønhus, M. 1928. Dyreliv og skytterliv i Jotunheimen. Den Norske Turistforenings rbok 1928: 29-33.  Fønhus, M. 1960. Dyr og fugler som kan komme til å synge på siste verset. S. 598-628 i: Hohle, P. (red.) Jakt og fiske i Norge I. Jakt. Norsk Arkivforskning, Bedriftshist. inst. og forlag A/S. Oslo. 680 s.  Førde, E. 1985. Samla plan 1984. Fagrapport vilt. 005 Glomma og Lågen 71 Redalen. S. 197-203 i: Miljøverndepartementet. Samlet plan 1985. Fagrapporter - vilt Oppland fylke. Rapport 276 s., kartvedlegg.  Førde, E. & Jaren, V. 1985. Samla plan 1982/83. Fagrapport vilt. 005 Glomma og Lågen 58 Smådøla. S. 175-186 i: Miljøverndepartementet. Samlet plan 1985. Fagrapporter - vilt Oppland fylke. Rapport 276 s., kartvedlegg.  Førde, E. & Jaren, V. 1985. Samla plan 1982/83. Fagrapport vilt. 432 Rauma 07 Bøvri. S. 261-267 i: Miljøverndepartementet. Samlet plan 1985. Fagrapporter - vilt Oppland fylke. Rapport 276 s., kartvedlegg.  Førde, E. & Jaren, V. 1985. Samla plan 1982/83. Fagrapport vilt. 448 Litledalselva 11 Vangså. S. 269-276 i: Miljøverndepartementet. Samlet plan 1985. Fagrapporter - vilt Oppland fylke. Rapport 276 s., kartvedlegg.  Førde, E. & Jaren, V. 1984. Fagrapport vilt 43 207 Bøvri. Samlet plan for forvaltning av vannressursene. Rapport, 5 s.  Føyn, B. & Huus, J. (red.) 1948. Norges dyreliv Bind II: Fugler. Cappelen, Oslo. 564 s.  G., P. 1901. Sommer nordpaa. Norges Jæger- og Fiskerforenings Tidsskrift 30: 73-82.  Gaarder, G. 1994. Botaniske undersøkelser i Vestre Toten, Oppland 1993. Miljøfaglig Utredning, notat 1994: 1. 16 s. + kart.  Gaarder, G. 1995. Botaniske undersøkelser av setervoller på Stølsvidda i Nord-Aurdal i 1995. Miljøfaglig Utredning Rapport 1995-13: 1-16.  Gaarder, G. 1999. Botaniske undersøkelser av kulturlandskap i sørvest-Oppland i 1998. Miljøfaglig utredning, rapport 1999-15: 1-37 + vedlegg.  Gaarder, G. 1982. Glomenhøgda. Hujon 8: 184-187.  Gaarder, G. 1982. Ornitologiske observasjoner ved Lenaelvas utløp, Sundvika. Rapport bygd på observasjoner fra perioden 1/1 1980 - 31/12 1981. Rapport, 39 s.  Gaarder, G. 1983. Hortulanen på Østre Toten. Hujon 9: 61-65.  Gaarder, G. 1984. Prosjekt Billingen. Ornitologiske registreringer i nedslagsfeltet til elvene Tora og Føysa i Skjåk og Lesja kommuner, Oppland fylke. Fugler i Oppland 1984-11: 1-20.  Gaarder, G. 1984. Ornitologiske registreringer i Rauddalen, Skjåk kommune, 1984. Tillegg til tidligere registreringer. Rapport. 4 s.  Gaarder, G. 1985. rsrapport Sundvika 1984. Fugler i Oppland 1985-2: 1-29.  Gaarder, G. 1986. Kornkråkas status i Oppland. Hujon 12: 112-115.  Gaarder, G. 1987. Fuglefaunaen i Loras nedbørfelt, Lesja og Skjåk kommuner. Rapport. 18 s.  Gaarder, G. 1989. Totenvika, Østre Toten. Samlerapport for perioden 1985-88. Rapport. 32 s.  Gaarder, G. 1990. Knoppsvanas bestandsforhold i Oppland. Fugler i Oppland 1990-1: 1-25.  Gaarder, G. 1990. Ornitologiske undersøkelser ved Skei i Gausdal 1990. Fugler i Oppland 1990-5: 1-7.  Gaarder, G. 1995. Hortulanen i Oppland i 1994. Hujon 21: 197-212.  Gaarder, G. 1996. Flomforbygging i Lågendeltaet. Befaring i Lågendeltaet 03.11.1995. Hujon 22: 47-50.  Gaarder, G. 1982. Totenvika 1981. Hujon 8: 15-16.  Gaarder, G. 1982. Ornitologiske observasjoner ved Lenaelvas utløp, Sundvika. Rapport bygd på observasjoner i perioden 1/1 1980 - 31/12 1981. Upubl. rapport, 39 s.  Gaarder, G. 1983. Status for Østre Totens fuglearter (unntatt Sundvika). Notat, 9 s.  Gaarder, G. 1984. Ornitologiske registreringer i Tora og Frøysa 1984. Hujon 10: 180-181.  Gaarder, G. 1985. Totenvika 1984. Hujon 11: 119-121.  Gaarder, G. 1987. Totenvika 1985. Hujon 13: 67-69.  Gaarder, G. 1987. Totenvika 1986. Hujon 13: 70-73.  Gaarder, G. 1988. Totenvika 1987. Hujon 14: 138-139.  Gaarder, G. 1988. Atlas i Oppland - 1988. Hujon 14: 195-197.  Gaarder, G. 1989. Totenvika 1988. Hujon 15: 196-197.  Gaarder, G. 1989. Atlas i Oppland - 1988. Hujon 15: 260-261.  Gaarder, G. 1990. Knoppsvanas bestandsforhold i Oppland. Hujon 16: 268-271.  Gaarder, G. 1990. Et sammentreff (i dobbel forstand). Hujon 16: 283-284.  Gaarder, G. 1991. Atlastur til Hedalen i Sør-Aurdal. Hujon 17: 247.  Gaarder, G. 1991. Boka om fuglelivet i Oppland - status pr. 15.10.91. Hujon 17: 326-330.  Gaarder, G. 1994. Litteratur om fugl i Oppland fylke. Fugler i Oppland nr 5-1994: 1- 17.  Gaarder, G. 1995. Hortulanen i Oppland i 1994. Fugler i Oppland nr 1-1995: 1- 18.  Gaarder, G. 1984. Ornitologiske registreringer i forbindelse med samlet plan for vannressursforvaltning. Prosjekt Billingen. S. 5-24 i: Norsk Ornitologisk Forening avd. Oppland. Ornitologiske registreringer i forbindelse med Samlet Plan for forvaltning a  Gaarder, G. 1992. Befaring langs Hunnselva 1.8.92. Notat til Vestre Toten kommune, 1 s.  Gaarder, G. 2000. Biologisk mangfold i Østre Toten kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2000: 15. 62 s. + vedlegg.  Gaarder, G. 2000. Biologisk mangfold på 4 foreslåtte golfbaner i Gran kommune. Miljøfaglig Utredning, notat. 6 s.  Gaarder, G. 1992. Truede og sårbare arter på Østre Toten. Upubl. notat. 4 s.  Gaarder, G. 1992. Kommentarer til foreslåtte barskogsvernområder i Østre Toten kommune. Upubl. notat. 3 s.  Gaarder, G. 1989. Fuglefaunaen i Skreiberga. Upubl. notat 3 s.  Gaarder, G. 1995. Befaring av furuskogsområder i Vassbulii, Sør-Fron i Oppland og Stor-Elvdal i Hedmark, den 2.7.1995. Upubl. notat. 2 s.  Gaarder, G. 1988. Bruk av Atlas - noen betraktninger. Hujon 14: 69-75.  Gaarder, G. 1997. Nøkkelbiotop Kjøljuas utløp i Dokka. Bekkekløft. Siste Sjanse. Notat. 6 s.  Gaarder, G. 1993. Torsæterkampen. Naturtyper og -verdier. Upubl. notat, 10 s.  Gaarder, G. 1992. Befaringer i foreslåtte barskogsvernområder i Oppland i 1992. Upubl. notat. 3 s.  Gaarder, G. 1992. Befaringer av foreslått barskogsvernområde - Søråa i Ringebu. Notat. 2 s.  Gaarder, G. 1994. Bok om fuglelivet i Oppland. Hujon 20: 253-257.  Gaarder, G. 1993. Forslag til skjøtsel av engsamfunn i Totenvika naturreservat, Østre Toten. Upubl. notat, 3 s. + vedlegg (kart)  Gaarder, G. 1978. Risdalen. NU-stikka (Østre Toten Natur og Ungdom) 1: 6.  Gaarder, G. 1990. Tilleggsopplysninger for Verneplan IV-vassdraga. Upubl. notat, 2 s.  Gaarder, G. 1999. Biologiske undersøkelser av to barskogsområder i Oppland. Miljøfaglig Utredning Rapport 1993-4: 1-23.  Gaarder, G. 1992. Befaring av foreslåtte barskogsområder. Upubl. notat. 19 s.  Gaarder, G. 2002. Biologiske verdier innenfor planlagt utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark. Fylkesmannen i Oppland, miljøvernavd. Rapport xx-2002: 1-31.  Gaarder, G. 1995. NSB-Gardermobanen. Ornitologiske utredninger. Miljøfaglig Utredning Rapport 1995-2: 1-17.  Gaarder, G. 1993. Natur i Tingvoll. Naturverdier i Tingvoll kommune, Møre og Romsdal, med spesiell vekt på biologisk mangfold. Tingvoll kommune, rapport. 65 s.  Gaarder, G. 1995. E16 Lærdal. Konsekvensutgreiing på tema plante- og dyreliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1995: 8. 59 s.  Gaarder, G. 1996. Biologisk mangfold i Glomsetmarka, Skodje kommune. Miljøfaglig Utredning, rapport 1996: 12. 17 s.  Gaarder, G. 1999. Durmålhaugen pukkverk. Konsekvensutredning på tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning, rapport 1999: 23. 28 s.  Gaarder, G. 2001. Etablering av Sunnmøre golfbane i Hareid kommune. Virkninger på naturmiljø. Miljøfaglig Utredning, rapport 2001: 11.  Gaarder, G. 2003. Trandal kraftverk. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning Rapport 2003: 37, 15 s. + vedlegg.  Gaarder, G. 2003. Sjøfugltelling i Herøy 21.-23.02.2003. Rallus 32: 116.  Gaarder, G. & Ellingsen, J. 1997. Dyreliv i kulturlandskapet. Informasjonshefte, Norges Bondelag. 36 s.  Gaarder, G. & Grønlien, P. M. 1988. Mjøsen ringmerkingsgruppe. Ringmerkingsrapport 1987. Fugler i Oppland 1988-3: 1-24.  Gaarder, G. & Grønlien, P. M. 1988. Ringmerking 1987. Hujon 14: 150-161.  Gaarder, G. & Grønlien, P. M. 1989. Ringmerking 1988. Hujon 15: 178-191.  Gaarder, G. & Jordal, J. B. 1996. Botaniske undersøkelser av kulturlandskap i Grimsdalen, Dovre, Dalsida i Lesja, Fryadalen i Nord-Fron, og av barskog i Formolia og Uladalen i Sel, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning, rapport 1996-13: 1-78.  Gaarder, G. & Jordal, J. B. 1997. Biologiske undersøkelser i verdifulle kulturlandskap i Vang, Nord-Aurdal, Etnedal og Gran i Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning, rapport 1997-2: 1-86.  Gaarder, G. & Jordal, J. B. 1995. Fuglelivet i Molde kommune. Rallus 15: 55-64.  Gaarder, G. & Jordal, J. B. 1996. Biologiske mangfold på sørlige deler av Smøla. Utarbeidet i forbindelse med plan for forvaltning av kulturlandskapet. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, rapport 8-1996, 59 s.  Gaarder, G. & Jordal, J. B. 2002. Etablering av pukkverk på Viset. Konsekvensutredning på tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning, rapport 2001:xx  Gaarder, G. & Larsen, B. H. 1993. Våtmarksområder av betydning for vannfuglfaunaen på Hadeland. Fugler i Oppland 2-1993. 1-19.  Gaarder, G. & Larsen, B. H. 1993. Våtmarksområder av betydning for vannfuglfaunaen på Hadeland. Hujon 19: 256-273.  Gaarder, G. & Larsen, B. H. 2001. Biologisk mangfold i Gran kommune. Miljøfaglig Utredning Rapp. 2001-20: 1-65 + vedlegg.  Gaarder, G. & Larsen, B. H. 2003. Biologisk mangfold i Gran kommune. Revidert rapport. Miljøfaglig Utredning Rapport 2003-01: 1-64 + kart.  Gaarder, G. & Melby, M. W. 1996. Fv. 322 Melhus - sbøen. Konsekvensanalyse på temaene Naturmiljø og Friluftsliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1996: 14.  Gaarder, G. & Stenberg, I. 2002: 300(420)kV-leidning Viklandet - Istad. Konsekvensutreiing på tema flora og fauna. Norsk Ornitologisk Forening, Rapport nr. 2-2002.  Gaarder, G. & Stenberg, I. 2003. Nettilknytning til Ormen Lange, trinn 1. Konsekvensutreiing på tema flora og fauna. Norsk Ornitologisk Forening, Rapport nr. 3-2003. 77 s.  Gaarder, G. & Valde, K. 2002. Fugletur til Sandsøya 15.-17. februar 2002. Rallus 31: 3.  Gaarder, G. & Østbye, T. 1992. Kongeørna i Oppland. Fugler i Oppland 1992-2: 1-45.  Gaarder, G. & Østbye, T. 1992. Kongeørna i Oppland. Hujon 18: 126-135.  Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oppland 1997. Fugler i Oppland. Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oppland. Gjøvik. 280 s.  Gaarder, G., Fonstad, T. & Opheim, J. 1987. Atlasprosjektet i Oppland pr. 1.1.1987. Hujon 13 (ekstranummer): 1-105.  Gaarder, G., Grimstad, K. J., Haugan, R. & Holtan, D. 2001. Botaniske tilleggsundersøkelser i Reinheimen, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning, rapp. 2001-12: 1-38 + vedlegg.  Gaarder, G., Hansen, M. & Lindblad, I. 1997. Nøkkelbiotoper i skog i Tingvoll kommune. Miljøfaglig Utredning, rapport 1997: 6. 59 s.  Gaarder, G., Holtan, D. & Jordal, J. B. 2001. Kartlegging av naturtyper. Fylkestilpassede faktaark for Møre og Romsdal. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Miljøvernavdelinga, rapport nr. 2-2001. 64 s.  Gaarder, G., Holtan, D. & Jordal, J. B. 2001. Biologisk mangfald innafor det planlagde Geiranger-Herdal landskapsvernområde. Miljøfaglig Utredning, rapport 2001: 9.  Gaarder, G., Holtan, D. & Jordal, J. B. 2001. Biologisk mangfald innafor Geiranger-Herdal landskapsvernområde. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Miljøvernavdelinga, rapport 2001: 03. 76 s. + kart  Gaarder, G., Høitomt, G. & Opheim, J. 1986. Prosjekt hortulan. Undersøkelser om utbredelse, bestandsstørrelse, bestandsendringer og biotopkrav hos hortulan i Oppland. Fylkesmannen i Oppland, Miljøvernavdelingen, rapport 1986-4: 1-49.  Gaarder, G., Larsen, B. H. & Østbye, T. 1990. Totenvika - et nasjonalt verneverdig fugleområde. Teksthefte til utstilling med 6 plansjer. 6 s.  Gaarder, G., Larsen, B. H. og Østbye, T. 1991. Flora- og faunaregistreringer på Totenåsen. Fylkesmannen i Oppland, miljøvernavd. Rapport nr. 1/91: 1-93 + vedlegg.  Gaare, E. 1994. Forekomst av radiocesium, basisbeskrivelse av TOV-områdene. S. 75-80 i: Olsen, K. V. (red.) Overvåking av natur og miljø. Seminarreferat. DN-notat 1994-8.  Gabrielsen, A. 1980. Forundersøkelse vedr. Oppland fylkes elektrisitetsverks utbyggingsplaner i Etna og Dokka. Viltinteressene. Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk, viltkonsulenten i Øst-Norge. Rapport, 12 s. + vedlegg.  Gabrielsen, G. W. & Bakken, V. 1990. Rapport fra møte i sjøfugl-ekspertgruppen i Kandalaksha 3.-7. september 1990. Norsk Polarinstitutt, rapport 9 sider.  Gabrielsen, R. & Vagstein, G. 1980. Viltinteressene. Forundersøkelser vedrørende Oppland fylkes elektrisitetsverks utbyggingsplaner i Etna og Dokka. Direktoratet for vilt og ferskvannsfiske v/viltkonsulenten i Øst-Norge. Hamar.  Gade, K. P. & Møller, H. 1978. Faunistisk rapport fra Vestfold 1975. Vår Fuglefauna 1: 32-35.  Gaimard, P. 1840. Voyages en Scandinavie, en Laponie, au Spitzberg et aux Feroe pend. les annees 1838, 1839 et 1840. Atlas Zoologie. Oiseaux.  Garnett, M. 1932. Journal of Marjory Garnett - Finnmark, Norway 1932, Svanvik 8-13 June, Vadso 13-27 June. Rapport 11 sider.  Garnett, M. 1970. A list of birds seen at Vadsø, Finnmark, Norway and in the surrounding district, June 13th - 27th, 1932. Rapport 10 sider.  Gausdal kommune 1999. Viltområdekart for Gausdal kommune. Kart i M 1: 50 000.  Gausdal og Lillehammer kommuner 1994. Vassdragsplan for Gausavassdraget. Del I: Registreringsdel. Del II: Plan- og tiltaksdel. Gausaprosjektet 1992-94. Rapport, 92 s.  Gidal, S. 1958. My village in Norway. New York. 78 s., kart.  Gillet, P. 1989. Summary of my observations from Finnmark. Brev 6 sider.  Gimse, A. 2004. Eggpunktering ved Østensjøvannet. Sothøna 15 (27): 46.  Gisholt, G. 1983. Jomfruland ornitologiske stasjon. rsrapport 1982. Vår Fuglefauna 6: 134-136.  Gisholt, G. & Kristiansen, K. 1973. Rosenstær i Nordland og Hedmark. Sterna 12: 69.  Gjeldnes, Ø. 1979. Kvitmåser langs Nordmørskysten. Rallus 9: 46.  Gjeldnes, Ø. 1980. Krykkja på Nordmøre. Rallus 10: 112-114.  Gjeldnes, Ø. 1982. Atlaserfaringer fra Kristiansund. Rallus 12: 46-50.  Gjeldnes, Ø. 1982. Vannfugltelling på ytre Averøy. Rallus 12: 60-61.  Gjeldnes, Ø. 1982. ®rfugltelling. Rallus 12: 79-80.  Gjeldnes, Ø. 1982. Bøksanger i Tingvoll. Rallus 12: 96.  Gjeldnes, Ø. 1982. Hytta i Gaustadvågen. Rallus 12: 115.  Gjeldnes, Ø. 1984. Konstituerende møte i Ornitologiske Undersøkingar Møre og Romsdal. Rallus 14: 12.  Gjeldnes, Ø. 1988. Male ringmerk.lokaliteten ved Hustadvika. Rallus 18: 120-131.  Gjeldnes, Ø. 1989. Begrunnelse for innsamling av fugleobservasjoner til kartotek og årsrapport. Norsk ornitologisk forening avdeling Møre og Romsdal, Ytre Nordmøre lokallag, rapport, upubl. 14 s.  Gjeldnes, Ø. 1990. Telling av overvintrende trekkfugl i Fræna og Eide 20.-21.01.1990. Norsk ornitologisk forening avdeling Møre og Romsdal, Ytre Nordmøre lokallag, rapport, upubl. 4 s.  Gjeldnes, Ø. 1992. Rapport fra Osmarka. Rallus 22: 13-16.  Gjeldnes, Ø. & Follestad, A. 1979. Krykkja i Kristiansund. Rallus 9: 84-85.  Gjeldnes, Ø. & Gustad, J. R. 1988. Male ornitologiske stasjon. rsrapport 1988. Norsk ornitologisk forening avd. Møre og Romsdal, Ytre Nordmøre lokallag. Rapport. 58 s.  Gjeldnes, Ø. & Gustad, J. R. 1990. Mølleren på Nordmøre våren 90. Rallus 20: 84.  Gjeldnes, Ø., Hals, T. & Follestad, A. 1979. Skjora i Kristiansund. Rallus 9: 104-105.  Gjellan, A. 1975. Vern om fuglelivet. Norsk geogr. Tidsskr. 29: 21-38.  Gjellan, A. 1974. Rapport fra Smøla-undersøkelser 1974. Stensilert rapport 21 s., Oslo.  Gjellan, A. & Ekker, Aa, T. 1972. Fuglefaunaen på Tarva, Sør-Trøndelag. Sterna 11: 21-45.  Gjellan, A. & Ekker, Aa. T. 1972. Fuglefaunaen på Tarva, Sør-Trøndelag. Sterna 11: 1-41.  Gjelsvik, S. 1983. rets siste svale. Vår Fuglefauna 6: 51.  Gjendem, O. 1979. Romsdal svart på kvitt. En bibliografi. Romsdal Sogelag. 260 s.  Gjerde, H. 1980. Småstykker: hamstring hos spurveugle. Rallus 10: 101.  Gjerde, I., Rolstad, J. & Rinden, H. 1992. Hvitryggspetten på Østlandet: Hekkehabitat og bestandsutvikling sett i forhold til driftsendringer i landbruket. Rapp. Skogforsk 15/92: 1-42.  Gjerde, I., Rolstad, J. & Rinden, H. 1992. Hvitryggspetten på Østlandet: Hekkehabitat og bestandsutvikling sett i forhold til driftsendringer i landbruket. Hujon 19: 172-177.  Gjerde, I. & Sætersdal, M. 1996. Treslagsskifte og fugl på Vestlandet: effekter av granplanting i kystfuruskog på fuglefaunaen, og aktuelle tiltak i skogbruket. Aktuelt fra Skogforsk, nr 9-96. 15 s.  Gjerde, L. 1989. Nye tider for Kongsrudmyra. Toppdykker'n 12: 87.  Gjerde, L. 1989. Vinterforing på Kongsrudmyra. Toppdykker'n 12: 114-117..  Gjerde, L. 1979. Kongsrudtjernet. Rapport 1979. Upubl. rapport.  Gjerde, L. 1980. Kongsrudmyra. Rapport 1980. Upubl. rapport.  Gjerde, L. 1982. Overvintring av fugl på Kongsrudmyra vinteren 1981/82. Meddelelse nr. 13. Kongrudtjerngruppa. Upubl. rapport.  Gjerde, Ø. 1972. Vannfugl i Romsdal vinteren 1972. Rallus 2(2): 13-14.  Gjerde, Ø. 1973. Invasjonsarter 1972 - Romsdal. Rallus 3(1): 25-27.  Gjerde, Ø. 1973. Lite fuglevennlig heimevern i Romsdal. Rallus 3(3): 7.  Gjerde, Ø. 1973. Smålomen - hekkefugl ved Molde. Rallus 3(3): 11-16.  Gjerde, Ø. 1973. Vadere på besøk i Molde. Rallus 3(4): 7.  Gjerde, Ø. 1973. Arbeidsgruppe i Romsdal. Rallus 3(4): 25.  Gjerde, Ø. 1974. Feltrapport høsten 1974. Landsplan for verneverdige områder/forekomster. Upubl. rapport til Miljøverndepartementet, nr. 72.1. 32 s.  Gjerde, Ø. 1975. Feltundersøkelser i Osmarka, sommeren 1975. Landsplan for verneverdige områder/forekomster. Upubl. rapport til Miljøverndepartementet, nr. 78, 16 s. Med 2 s. tilleggskommentarer av Alv Ottar Folkestad.  Gjerde, Ø. 1975. Feltrapport vår/sommer 1975. Landsplan for verneverdige områder/forekomster. Upubl. rapport til Miljøverndepartementet, nr. 72.2. 50 s. Med kommentarar av A. O. Folkestad (3 s. + artsliste for fugl).  Gjerde, Ø. 1975. Presentasjon av Moldeholmene. Rallus 5: 21-30.  Gjerde, Ø. 1976. Ekskursjon til Ona, 16. november 1975. Rallus 6: 19.  Gjerde, Ø. 1976. Noen inntrykk fra en flaggspettinvasjon. Rallus 6: 68-72.  Gjerde, Ø. 1976. Fugleliv i Romsdal på 1700-tallet. Rallus 6: 113-114.  Gjerde, Ø. 1979. Fuglene i naturopplevelsen. Molde og Romsdal Turistforening rbok 1964-79, s. 45-54.  Gjerde, Ø. 1998. Fugleliv på Moldeholmene. Romsdalsmuseet rbok 1998: 152-157.  Gjerde, Ø. 1973. Hekkende svarthalespover i Vesterålen. Sterna 12: 295-300.  Gjerde, Ø. 1975. Dvergmåse på Bjørnsund. Sterna 14: 167-168.  Gjerde, Ø. & Gjerde, M. 1972. Rørdrum sett ved Molde. Rallus 2(4): 29.  Gjerdshaug, J.O. 1985. Sjeldne fugler i Norge 1982. Vår Fuglefauna 8: 23-25.  Gjerlaug, H. C. 1978. Utkast til verneplan for våtmarksområder i Hedmark fylke. Fylkesmannen i Hedmark. 68 s.  Gjershaug, J. O. 1994. Fugleliv. S. 84-103 i: Bretten, S., Gjershaug, J. O., Gjærevoll, O, Haugland, K., Sande, J., Skogland, T., Sollid, J. L., Stabell, E., Stenvik, L. F. & Sørbel, L.: Dovrefjell. Grøndahl Dreyer forlag, Oslo. 177 s.  Gjershaug, J. O. 1996. Breeding success and productivity of the golden eagle Aquila chrysaetos in Central Norway, 1970-1990. S. 475-482 i: Meyburg & Chancellor (eds.): Eagle studies. World Working Group on Bird of Prey, Berlin.  Gjershaug, J. O. 1985. Sjeldne fugler i Norge i 1982. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomitŽ for fugl (NSKF), NZF og NOF. Vår Fuglefauna 8: 53-56.  Gjershaug, J. O. 1994. Kongeørn Aquila chrysaetos. S. 112 i : Gjershaug, J. O., Thingstad, P. G., Eldøy, S. og Byrkjeland, S. (red.): Norsk fugleatlas. Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu. 552 s.  Gjershaug, J. O. 1994. Myrhauk Circus cyaneus. S. 114 i : Gjershaug, J. O., Thingstad, P. G., Eldøy, S. og Byrkjeland, S. (red.): Norsk fugleatlas. Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu. 552 s.  Gjershaug, J. O. 1991. Hauker og våker. S. 211-237 i Hogstad, O. (red.). Norges dyr - Fuglene 1. J. W. Cappelens Forlag, Oslo.  Gjershaug, J. O. 1996. Aves. Fugl. S. 297-307 i: Aagaard, K. & Dolmen, D.: Limnofauna norvegica. Katalog over norsk ferskvannsfauna. Tapir forlag. 310 s.  Gjershaug, J. O. 1984. Kongeørn i Norge - bestandsstørrelse og forvaltning. S. 125-130 i: Myrberget, S. (red.) Festskrift til Yngvar Hagen's 75-års dag. Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk. Viltrapport 29.  Gjershaug, J. O. 1981. Hekkeøkologi hos kongeørn, Aquila chrysaetos (L.) i Møre og Romsdal. Hovudfagsoppgåve i zoologi. Universitetet i Trondheim.  Gjershaug, J. O. 1991. Rovfugler. S. 185-191 i Hogstad, O. (red.). Norges Dyr, Fuglene 1. Cappelen, Oslo.  Gjershaug, J. O. 1992. Blyhagl og rovfugler. Vår Fuglefauna 15: 10-13.  Gjershaug, J. O. & Holen, A. I. 1969. Noen ornitologiske observasjoner fra Sunndal og omegn. Fauna 22: 288.  Gjershaug, J. O. & Holen, A. I. 1974. Hekkende nattergal på Sunndalsøra. Sterna 13: 127-128.  Gjershaug, J. O. & Steen, O. F. 1998. Kungsšrnens status i Norge. Kungsšrnen 1998: 2-8.  Gjershaug, J. O. & Steen, O. F. 1998. Kongeørnen i Norge: Mellom ca. 800 og 1100 hekkende par. NINA-NIKU Faktaark nr. 3-1999.  Gjershaug, J. O., Thingstad, P. G., Eldøy, S. & Byrkjeland, S. (red.) 1994. Norsk fugleatlas. Hekkefuglenes utbredelse og bestandsstatus i Norge. Norsk Ornitologisk Forening. Klæbu. 552 s.  Gjerstad, D. 1979. Overnattingsområder for laksand Mergus merganser. Lappmeisen 5: 24.  Gjerstad, D. 1989. En presentasjon av feltnotater fra Stabbursdalen nasjonalpark og Øvre Anarjokka nasjonalpark sommeren 1972. Lappmeisen 14: 32-39.  Gjessing, G. 1960. Jakt og fiske i førhistorisk tid. S. 9-50 i: Hohle, P. (red.) Jakt og fiske i Norge I. Jakt. Norsk Arkivforskning, Bedriftshist. inst. og forlag A/S. Oslo. 680 s.  Gjul, J. M. 1996. Hvorfor viser dobbeltbekkasinhanner frem stjerten sin? Upubl. hovedoppgave i zoologi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 152 s.  Gjærevoll, O. & Ryvarden, L. (red.) 1975. Norges nasjonalparker. Dovrefjell, Ormtjernskampen. Luther forlag, Oslo. 131 s.  Gjøra, L. T. 1982. Vaktel på Bævre i Surnadal. Rallus 12: 28.  Gjøsæter, J. & Sætre, R. 1974. Predation of eggs of capelin Mallotus villotus by diving ducks. Astarte 7: 83-89.  Gjøsæter, J. & Sætre, R. & Bjørke, H. 1972. Dykkender beiter på loddeegg. Sterna 11: 173-176.  Glad, S. 1934. Ørn. Norsk Jæger og Fisker-forenings tidsskr. 63: 445-446.  Gladhaug, K. O. 1986. Dyreliv, jakt og fangst. S. 115-118 i: Lybeck, T. (red.) Etna.... frå fjell til fjord. Etnedal Historielag og Etnedal Naturvernlag. 160 s.  Gleditsch, K. G. 1930. Fokstumyra. rsberetn. Naturfredning i Norge 1930: 22-25.  Gleditsch, K. G. 1931. Fokstumyra. Norge 7: 22-25.  Godal, A. H. 1965. Populasjonsdynamiske faktorer og trekkvaner i den norske hettemåsepopulasjonen. Hovedoppgave i biologi, Univ. Oslo.  Godal, B. & Roll, E. 2002. Forslag til Møysalen nasjonalpark og Møysalfoten landskapsvernområde. Fylkesmannen i Nordland, miljøvernavdelingen. Rapport 1-2002: 1-50.  Godal, B., Tjønn, F., Pedersen, H. R., Moseng, T. C. & Bolland, A. 2003. Bruks- og verneplan for Junkerdal-Balvatn. Forslag til kommunedelplan for østre del av Saltdal kommune. Forslag til opprettelse av Junkerdal nasjonalpark i Saltdal og Fauske kommuner  Godal, J. F. 1966. Snadderand i Femeundsmarka. Sterna 7: 146.  Godø, G. 1974. Observasjonar frå Kaupangerskogen i Sogn. Rallus 4: 43-53.  Godø, G. 1980. Forekomst av andefugl (Anseriformes) i Sogn og Fjordane. Fauna 33: 67-73.  Godø, G. 1986. Gåseidholmane i lesund. Rallus 16: 85-87.  Godø, G. 1987. Nye nasjonalparkar. Rallus 17: 13-17.  Godø, G. 1978. Er utsetjing av canadagås ein fare for grågåsstammen på Vestlandet? Vår Fuglefauna 1: 167-169.  Godø, G. 1981. ®rfugl som predator i blåskjelanlegg. Vår Fuglefauna 4: 93-97.  Godø, G. 1983. Toppskarvbestanden i Sogn og Fjordane. Vår Fuglefauna 6: 88-92.  Goebel, A. 1901. Von der MurmankŸste. Ornithologisches Jahrbuch 12 (6): 213.  Goebel, A. 1901. Von der MurmankŸste. Ornithologisches Jahrbuch 12 (6): 213.  Goebel, H. 1902. Zur Ornis Lapplands und der Solowezkyschen Inseln. Traveux de la Soc. Imp. des Naturlalistes de S:t-Petersbourg 32: 2.  Goede, A. A. 1988. Element composition of feathers characterize Knot Calaidris canutus: A testcase. Wader Study Group Bulletin 52: 11-14.  Goksøyr, H. 1925. Turtelduer og sidensvans på Rundø i Søndmør. Norsk ornit. tidsskr. II nr. 6: 132.  Goksøyr, H. 1935. Albino-kjell på Sunnmøre. Norsk ornit. tidsskr. IV Nr.14-15: 132.  Goksøyr, H. 1938. Das Pflanzenleben auf Rundøy, Sunnmøre, in Norwegen. Det norske vidensk. akad. Oslo. 144 pp.  Golovkin, A.N. 1984. Seabirds nesting in the USSR: The status and protection og populations. Croxall, J.P., Evans, P.G. & Schreiber, R.B. (eds.). Status and conservation of the world's seabirds.  Gooders, J. 1970. Where to watch birds in Britain and Europe. 299 pp.  Goodhart, J., Webbe, R. & Wright, T. 1955. Goose ringing in Vest-Spitzbergen. The Wildfowl Trust Seventh Annual Report 1953-54: 170-176.  Gording, T. 1998. Fuglejakt i Torpa statsalmenning og Fellesstrekningen. Landingen 23: 89-96.  Gotaas, C. W. 1970. Avosett i Sør-Trøndelag. Sterna 9: 117.  Gothus, O. M. 1555. Historia de Gentibus septemtrionalibus. Rom.  Granheim, H. O. 1995. Nøttekråke i furutoppen. Oppland Arbeiderblad 02.09.1995.  Granit, O. 1938. Versuch zur quantitativen Untersuchung der Vogelfauna einer Fjeldgegend in Nordfinland. Ornis Fennica 15: 53-65.  Granli, T. 1970. Smånotiser (stillits i Drammen). Sterna 9: 224.  Granlund, J. 1976. Olaus Magnus Historia om de nordiske folken. FjŠrda delen (sjuttonde-tjugoandra boken). Inst. fšr folklivsgr. Nord. Mus. och Stockholms univ. Gidlunds fšrlag, Stockholm. 614 s. (s. 95-162 om fåglarna)  Granmo, A. 1976. Neottia nidus-avis funnet i Nord-Norge. Blyttia 34: 157-161.  Grastsveit, J. 1975. Kibymyra og Vadsøya. Lappmeisen 1: 4-9.  Grastveit, I. 1967. Turteldue i Dalane. Sterna 7: 397.  Grastveit, I. 1969. Rørdrum i Rogaland. Sterna 8: 293.  Grastveit, J. 1971. Stellersand ved Vadsø. Sterna 10: 31-33.  Grastveit, J. 1972. Vårekskursjon til Vardø. Varangeravdelinga av NOF's Tidsskrift 1: 2-3.  Grastveit, J. 1972. Vårobs. -72. Varangeravdelinga av NOF's Tidsskrift 1: 4-7.  Grastveit, J. 1972. Tornskate. Varangeravdelinga av NOF's Tidsskrift 1: 10.  Grastveit, J. 1973. Lagt til side - p.g.a. åpen kran. Varangeravdelinga av NOF's Tidsskrift 3 (1): 1.  Grastveit, J. 1973. Sukimyra i Nesseby den 10-11.juni 1972. Varangerhalvøya av NOF's Tidsskrift 2 (1): 5-6.  Grastveit, J. 1973. Bugøynes. Varangeravdelinga av NOF's Tidsskrift 2 (1): 6.  Grastveit, J. 1974. Vårobs. 73. Varangeravdelinga av NOF's Tidsskrift 3 (1): 8-10.  Grastveit, J. 1974. Høstobs. Varangeravdelinga av NOF's Tidsskrift 4 (1): 11.  Grastveit, J. 1974. De kommer tilbake. Varangeravdelinga av NOF's Tidsskrift 3 (1): 14.  Grastveit, J. 1974. Høstobs. 1973. Varangeravdelinga av NOF's Tidsskrift 3 (2): 17-19.  Grastveit, J. 1974. Gjenfunn av 'utenlandske' fugl. Varangeravdelinga av NOF's Tidsskrift 3 (2): 21.  Grastveit, J. 1974. Gråsisik - reir i april 1974. Varangeravdelinga av NOF's Tidsskrift 3 (2): 27-28.  Grastveit, J. 1975. gjenfunn av fugl merket i utlandet. Lappmeisen 1: 39.  Grastveit, J. 1975. Vask av oljeskadd fugl. Lappmeisen 1: 22-25.  Grastveit, J. 1975. Merking av ærfugl. Lappmeisen 1: 12-13.  Grastveit, J. 1976. Havhest ved Vasavann. Lappmeisen 2: 11.  Grastveit, J. 1976. Lomvi på Gammerabben. Lappmeisen 2: 11.  Grastveit, J. 1977. Ringmerking - nye gjenfunn. Lappmeisen 3: 33.  Grastveit, J. 1977. Pilfink. Lappmeisen 3: 34.  Grastveit, J. 1978. Tananes - tiende ekskursjon. Lappmeisen 4: 20-21.  Grastveit, J. 1980. Oljekatastrofe i Varangerfjorden mars 1979. Lappmeisen 6 (1): 22-27.  Grastveit, J. 1976. Ornitologisk rapport for indre del av Tanafjorden. Miljøverndepartementet, Rapport 8 sider.  Grastveit, J. 1990. Til årsmøtet 1990. Lappmeisen 15: 11-12.  Grastveit, J. 1990. Titing tilbake. Lappmeisen 15: 14-15.  Grastveit, J. 1976. I kikkerten. Lappmeisen 2: 31.  Grastveit, J. 1974. Fossekall. Varangeravdelinga av NOF's Tidsskrift 3 (1): 15.  Grastveit, J. 1974. Registrerte fuglearter i Finnmark. Varangeravdelinga av NOF's Tidsskrift 3 (2): 16.  Grastveit, J. 1971. Stellers and ved Vadsø. Sterna 10: 31-33.  Grastveit, J. 1971. Aust-Finnmark. Sterna 10: 294.  Grastveit, J. 1970. Gulbrynsangar i Sokndal. Sterna 9: 121.  Grastveit, J. & Hunsdal, O. 1975. Aktivitet på godt og vondt. Lappmeisen 1: 16-19.  Graue, K., Lien, L. M., Osaland, O. M. & Sætersdal, M. 1983. Faunistisk rapport fra Hordaland til og med 1982. Vår Fuglefauna 6: 196-205.  Gravklev, F. & Lifjeld, J. 1976. Faunistisk rapport fra Telemark til og med 1974. Sterna 15: 22-24.  Grieg, E, B. 1959. Overvintrende fossekall på høyfjellet. Sterna 3: 262.  Grieg, E. & Grieg, E. B. 1965. Lappfiskand i Hordaland. Sterna 6: 273.  Grieg, E. B. 1961. Taffelender ved Bergen. Sterna 4: 281.  Grieg, J. 1912. Lidt historik om rypeorren. Naturen 36: 190-191  Grieg, J. 1929. Zoologiske iakttagelser. Naturen 53: 350-351.  Grieg, J. 1894. Bastarder blant vore vilde hønsefugle. Naturen 18: 33-46.  Grieg, J. A. 1897. Aftenfalken. Naturen 21: 300.  Grieg, J. A. 1894. Brilleanden. Naturen 18: 128.  Grieg, J. A. 1920. Lægger rugden to kuld om aaret? Naturen 44: 361-368.  Grieg, J. A. 1904. Rypeorren. Naturen 28: 309-312.  Grieve, S. 1888. Recent informations about the Great Auk or Garefowl. Trans. Edinb. Field Natur. Microsc. Soc: : .  Grimeland, A.-M. 1967. Ringmerkingsresultater for sandløper. Sterna 7: 361-368.  Grimeland, B. A. (red.), 1925. Nordmøre og Kristiansund. Naturforhold, historie, kulturminner og næringsliv. Kjenn ditt land V. Oslo. 1-111, kart.  Grimmett, R. F. A. & Jones, T.A. 1989. Important bird areas in Europe. International Council for Bird Preservation Technical Publication 9: 1-888.  Grimnes, A. 1967. Tornskate i Lillesand. Sterna 7: 397.  Grimsby, A. & Røer, J. E. 1992. Innvandringen av liten gråsisik Carduelis flammea cabaret til Norge 1962-1991. Fauna norv. Ser. C., Cinclus 15: 17-24.  Grimstad, K. J. 2000. Ein av mine ornitologiske godbitar. Rallus 29: 70-73.  Grindvik, K. A. 1984. Trane. Rallus 14: 62.  Grotle, A. P. 1975. Rønneberghaugen i lesund. I: Administrasjon og planlegging. Bergen. s. 46-74.  Grotli, S. 1922. Fugledrap ved luftledninger. Norsk Orn. tidsskr. I-3: 125-126.  Grotli, S. 1923. Endel ornithologiske meddelelser fra Grotli fjellstue. Norsk Orn. tidsskr. I-4: 225-226.  Grotli, S. 1921. Fjeldvaaken. Norges Jæger- og Fiskersfor. Tidsskr. 50: 223-226.  Grotli, S. 1922. Av min konto pro diverse. Norges Jæger- og Fiskersfor. Tidsskr. 51: 244.  Grotli, S. 1922. Blir det en masse ryper til høsten? Norges Jæger- og Fiskersfor. Tidsskr. 51: 269.  GrŸner, H. & Gjerde, Ø. 1975. Stellers and i Moldefjorden. Rallus 5: 38.  GrŸner, H. & Loen, J. 1977. Fiskemåse angrepet av svartbak. Rallus 7: 122.  Grønbekk, J., Karlstad, R. & Berg, T. 1988. Litt om varslingsadferd, kullstørrelse og beliggenhet ved myrhaukhekkinger i Folldal 1988. Kornkråka 18: 69-73.  Grønlie, A. M. 1938. Den ornithokoprofile vegetasjonen på Røst fuglefjell. Hovedfagsoppg. Univ. i Oslo. upubl.  Grønlie, A. M. 1948. The ornithocoprophilous vegetation of the bird-cliffs of Røst in the Lofoten Islands, Northern Norway. Nytt mag. Naturv. 86: 117-243.  Grønlien, H. 1984. Hønsehauk - kollisjon med luftspente ledninger. Hujon 10: 14.  Grønlien, H. 1988. Skadede fugler - erfaringer med behandling av enkelte skadetyper. Hujon 14 : 186-194.  Grønlien, H. 1989. Andeholkprosjektet i Lågendeltaet 1988. Fugler i Oppland 1989-4: 1-15.  Grønlien, H. 1990. Andeholkprosjektet i Lågendeltaet 1989. Hujon 16: 133-144.  Grønlien, H. 1991. Skadet fugl. Hujon 17: 306-310.  Grønlien, H. 1992. Registrering av perleuglehekkinger. Hujon 18: 324-327.  Grønlien, H. 1994. Smågnagerundersøkelsen i Oppland 1993. Hujon 20: 11-14.  Grønlien, H. 1994. Perleuglehekkinger i Oppland 1993. Hujon 20: 15-21.  Grønlien, H. 1994. Perleuglehekkinger i Oppland 1994. Hujon 20: 292-301.  Grønlien, H. 1994. Smågnagerundersøkelsen i Oppland 1994. Hujon 20: 302-306.  Grønlien, H. 1996. Perleuglehekkinger i Oppland 1995. Hujon 22: 85-90.  Grønlien, H. 1996. Smågnagerundersøkelsen i Oppland 1995. Hujon 22: 91-94.  Grønlien, H. 1997. Perleuglehekkinger i Oppland 1996. Hujon 23: 43-49.  Grønlien, H. 1998. Mjøsen Ringmerkingsgruppe - årsrapport 1996. Hujon 24: 27-28.  Grønlien, H. 1987. Skadet hubro. Nr 11631. Hujon 13: 136-138.  Grønlien, H. 1988. Perleuglebesøk. Hujon 14: 83.  "Grønlien, H. 1987. Ringmerking som ""skolefag"". Hujon 13: 204-206."  Grønlien, H. 1989. Andeholker. Hujon 15: 166-173.  Grønlien, H. 1990. Sandsvaleekskursjon - for enslige svaler 30.6.-1.7.1990. Hujon 16: 184-187.  Grønlien, H. 1993. Rehabilitering skadet fugl. Sammendrag årsrapport 1992. Hujon 19: 54-60.  Grønlien, H. 1993. Ekskursjon i Lågendeltaet 1. mai. Hujon 19: 188.  Grønlien, H. 1993. Funn av død hønsehauk. Hujon 19: 315.  Grønlien, H. 1989. Mjøsen RG. Ringmerkaren 1: 15-18.  Grønlien, H. 1988. Skadede fugler - erfaringer med behandling av enkelte skadetyper. Våre Rovdyr 2: 128-136.  Grønlien, H. 1992. Mjøsen RG. Ringmerkaren 4: 135.  Grønlien, H. 1997. Mjøsen RG. Ringmerkaren 9: 152-153.  Grønlien, H. 1988. Fugl og ledninger. Hujon 14: 84-85.  Grønlien, H. 1988. Prosjekt hubro mot slutten. Hujon 14: 198-200.  "Grønlien, H. 1987. ""Helga hauk"". Hujon 13: 81-85."  Grønlien, H. 1991. Småfuglene - hagens sunnhetspoliti. Hujon 17: 142-144.  Grønlien, H. (red.) 2004. Hønsehuaken i Norge. Bestandensa status og utvikling siste 150 år. NOF Rapportserie 5-2004: 1-37 + vedlegg.  Grønlien, H. & Grønlien, P. M. 1990. Ringmerkingsrapport fra Mjøsen ringmerkingsgruppe 1989. Fugler i Oppland 1990-2: 1-30.  Grønlien, H. & Grønlien, P. M. 1991. Ringmerkingsarbeidet 1990. Hujon 17: 81-98.  Grønlien, H. & Grønlien, P. M. 1987. Hujon. Hujon 13: 139-145.  Grønlien, H. & Roang, J. K. 1993. Miljøovervåkningsprogram. Fugler i Oppland nr 1-1993: 1- 19.  Grønlien, H. & Roang, J. K. 1994. Miljøovervåkningsprogram. Fugler i Oppland nr 1-1994: 1- 18.  Grønlien, H. & Roang, J. K. 1994. Miljøovervåkningsprogram. Fugler i Oppland nr 4-1994: 1-18.  Grønlien, H. & Roang, J. K. 1996. Miljøovervåkningsprogram, Fugler i Oppland nr 1-1996: 1-17.  Grønlien, H. & Roang, J. K. 1997. Miljøovervåkningsprogram, Fugler i Oppland nr 1-1997: 1-16.  Grønlien, H., Høitomt, G. & Opheim, J. 1993. Registrering av skoglige forhold ved 10 hekkelokaliteter for hønsehauk. En vurdering av biotopkrav og bestandsutvikling. Hujon 19: 209-235, 305-313.  Grønlien, H., Høitomt, G. & Opheim, J. 1993. Registrering av skoglige forhold ved 10 hekkelokaliteter for hønsehauk. En vurdering av biotopkrav og bestandsutvikling. Fugler i Oppland nr 3-1993: 1-103.  Grønlien, H., Rusten, D. & Lundemo, S. 1995. Småfuglkasser hekkeresultater 1995. Hujon 21: 334-336.  Grønlien, P. M. 1989. Ringmerkingsrapport fra Mjøsen ringmerkingsgruppe 1988. Fugler i Oppland nr 5-1989: 1-24.  Grønlien, P. M. 1989. Knoppsvane. Hujon 15: 174-175.  Grønlien, P. M & Grønlien, H. 1992. Ringmerkingsarbeidet 1991. Hujon 18: 243-248.  Grønlien, P. M. & Grønlien, H. 1994. Ringmerkingsarbeidet 1992. Hujon 20: 46-49.  Grønlien, P. M. & Grønlien, H. 1995. Ringmerkingsarbeid 1994. Mjøsen Ringmerkingsgruppe. Hujon 21: 65-74.  Grønlien, P. M. & Grønlien, H. 1997. Mjøsen Ringmerkingsgruppe - årsrapport 1995. Hujon 23: 201-203.  Grønlien, P. M. & Grønlien, H. 1990. Mjøsen Ringmerkingsgruppe. Rapport 1989. Fugler i Oppland nr 2-1990: 1-30.  Grønlien, P. M. & Grønlien, H. 1996. Mjøsen RG. Ringmerkaren 8: 168-169.  Grønlien, P. M. & Grønlien, H. 1994. Mjøsen RG. Ringmerkaren 6: 151-153.  Grønlien, P. M. & Grønlien, H. 1990. Mjøsen RG. Ringmerkaren 2: 111-115.  Grønlien, P. M. & Grønlien, H. 1991. Mjøsen RG. Ringmerkaren 3: 127-130.  Grønlien, P. M. & Grønlien, H. 1995. Mjøsen RG. Ringmerkaren 7: 185-187.  Grønlien, P. M. & Grønlien, H. 1993. Mjøsen RG. Ringmerkaren 5.  Grønlien, P.M. 1991. Feltliv i Finnmark. Hujon 17: 221-224.  Grønlien, T. 1995. Et sommerminne. Hujon 21: 235.  Grønningsæter, B. I. 1975. Litt om dyrelivet i Norddal. I: Kleiva (red.) 1975. Norddal Bygdebøker, Band III: 77-91.  Grønningsæter, E. 1995. Spesielt verdifulle fugleområder i ytre deler av Molde kommune. Rapport + kart, 17 s.  Grønningsæter, E. 1996. Fugler i Arsdalen. Rapport, 10 s.  Grønningsæter, E. 1996. Fugler på Meknakken. Rapport, 15 s.  Grønningsæter, E. 2003. Trekket av hvitkinngås Branta leucopsis forbi Møre og Romsdal. Rallus 32: 52-60.  Grønningsæter, E. 2003. Hustad pelagic. Rallus 32: 28-30.  Grønningsæter, E. 2001. Hubroetablering i Oslo/Akershus. Toppdykker'n 24: 162-163.  Grønningsæter, E. & Sunde, K. B. 1994. Artsliste for Molde kommune pr. 23.5.94. Notat, 8 s.  Gudheim, H. 1997. Stork på Leira. Valdres 23.05.1997.  Guex, C. 1985. Observations from Finnmark. Rapport 13 sider.  Gulbrandsen, F. A. 2001. Østensjøområdet Miljøpark snart en realitet. Toppdykker'n 24: 23-26.  Gulbrandsen, F. A. 2002. Art nr. 211 ved vannet: Polarsvømmesnipe. Sothøna 13 (22): 19.  Gulbrandsen, F. A. 1999. Gåsebestanden ved Østensjøvannet på vei nedover. Sothøna 10 (18): 6.  Gulbrandsen, F. A. 1996. Arvingenes side. Sothøna 7 (13): 19.  Gulbrandsen, F. A. 1997. Arvingenes side. Sothøna 8 (14): 19.  Gulbrandsen, F. A. 1996. Arvingenes side. Sothøna 7 (12): 19.  Gulbrandsen, F. A. 1996. Arvingenes side. Sothøna 7 (13): 19.  Gulbrandsen, F. A. 1992. Fugletelling ved Vannet. Sothøna 3 (5): 11.  Gulbrandsen, F. A. 2002. Turteldue - ny art ved Østensjøvannet. Sothøna 13 (24): 3.  Gulbrandsen, F. A. 2002. Østensjøvannet naturreservat - 10 år oktober 2002. Sothøna 13 (24): 4-5.  Gulbrandsen, F. A. 2002. Truete arter observert/registrert ved Østensjøvannet. Sothøna 13 (24): 32-33.  Gulbrandsen, F. A. 2003. En av landets mest banebrytende biologer: Robert Collett (1842-1913). Sothøna 14 (25): 36-37.  Gulbrandsen, F. A. & Werner, E. 1990. Verneverdier ved Østensjøvannet. Sothøna 1 (1): 26-27.  Gulbrandsen, K. S. 1978. Uvanlig reirplassering hos låvesvale og hagefluesnapper. Fauna 31: 195-196.  Gulbrandsen, K. S. 2000. Toppdykker'n for 20 år siden. Rugde på verandaen. Toppdykker'n 23: 187. (gjengivelse av artikkel i Toppdykker'n august 1980)  Gulbrandsen, K. S. 1979. Hønsehauk på orreleik. Vår Fuglefauna 2: 37-38.  Gulbrandsen, K. S. 1980. Spurvehaukens jaktteknikk. Vår Fuglefauna 3: 113-114.  Gulbrandsen, K. S. 1978. Lirype observert i Oslo by. Fauna 31: 137.  Gulbrandsen, K. S. 1979. Uvanlige hekkeplasser for hettemåke. Fauna 32: 72-73.  Guldberg, F. O. 1887. rsoversigt. Norges Jæger- og Fiskerfor. tidsskr. 16: 247-252.  Guldberg, F. O. 1888. rsoversigt. Norges Jæger- og Fiskerfor. tidsskr. 17: 222-236.  Guldberg, F. O. 1883. Andejagter ved Atna. Norsk Idrætsblad 3: 127-128, 139, 143-144.  Gullestad, N. 1973. Hettemåke, toppand og stokkand ved Østensjøvann i Oslo i 1972. Sterna 12: 45-55.  Gullestad, N. 1974. Observasjoner av en del hekkefugl ved Østensjøvannet i Oslo 1973. Sterna 13: 15-22.  Gullestad, N. 1975. Toppdykker, sothøne og hettemåke ved Østensjøvann i Oslo 1974. Sterna 14: 33-39.  Gullestad, N., Owen, M. & Nugent, M. J. 1984. Numbers and distribution of Barnacle geese Branta leucopsis on Norwegian staging islands and the importance of the staging area to the Svalbard population. Norsk Polarinst. Skr. 181: 57-65.  Gundersen, A. B. 1922. Fuglebrev fra Mesnalien. Norsk Orn. tidskr. I-3: 124-125.  Gundersen, E. 1969. Smånotiser (svartterne på Grudevatnet). Sterna 8: 342.  Gundersen, K. 1978. Vårtrekket på Fåvangsvollene, 1977. Hujon 4: 130-134.  Gundersen, K. 1978. Fugleregistreringer fra Fåvangsvollene og fra baksida i Fåvang. Våtmarksund. i Oppland 1978. Rapport. 9 s.  Gundersen, K. 1982. Fugleregistreringer fra Lågen ved Fåvang. 1982. Fugler i Oppland nr 2-1982: 1-12.  Gundersen, K. 1983. Lågen ved Tretten. Vinterregistreringer av vannfugl 1979-1983. Fugler i Oppland nr 2-1983: 1-22.  Gundersen, K. 1983. Ornitologiske registreringer i forbindelse med kraftutbyggingsplanene for Tromsa i Fåvang, Ringebu kommune. Notat. 4 s.  Gundersen, K. 1984. Fugleregistreringer fra Lågen ved Fåvang 1982, -83 og -84. Fugler i Oppland nr 7-1984: 1-14.  Gundersen, K. 1984. Ugletakseringer februar-mars 1984 i nedre del av Tromsas nedslagsfelt. Fugler i Oppland nr 8-1994: 1-4.  Gundersen, K. 1984. Lågen ved Tretten. Vinterregistreringer av vannfugl 1983/84. Fugler i Oppland nr 9-1984: 1-9.  Gundersen, K. 1977. Observasjon av haukugle i Fåvangsfjellet, 20/6-77. Hujon 3.  Gundersen, K. 1981. Hvor er fossekallen om natta? Hujon 7: 176-177.  Gundersen, K. 1982. Fugleregistreringer fra Lågen ved Fåvang. Hujon 8: 171-183.  Gundersen, K. 1989. Ringmerking i skoletida. Hujon 15: 192-194.  Gundersen, K. 1991. Oppsyn 1991. Fra Ringebu. Hujon 17: 313-314.  Gundersen, K. 1985. Fugler i Oppland rapport nr. 8. Ugletakseringer i nedre del av Tromsas nedslagsfelt. Hujon 11: 30.  Gundersen, K. 1985. Fugler i Oppland rapport nr. 9. Lågen ved Tretten. Vinterregistreringer av vannfugl 1983/84. Hujon 11: 31.  Gundersen, K. 1988. Når nettene blir mange.... Hujon 14: 210-211.  "Gundersen, K. 1978. Rapport fra ""tremannsutvalget"" vedrørende masseuttak i Lågen-Gausadeltaet. Sammendrag og vurdering. Hujon 4: 25-27."  Gundersen, K. 1985. Stor uglekasse i Brekkom. Hujon 11: 176.  Gundersen, K. J. 1966. Canadagjess i Trondheimsfjorden. Sterna 7: 47.  Gundersen, W. H. 1970. Hekkende rosenfink ved Fiskumvannet. Fauna 23: 272-276.  Gundersen, W. H., Gunnarsen, T. & Numme, G. 1972. Flere myrsangerobservasjoner fra Vestfold. Sterna 11: 140.  Gunnarsen, T. & Michaelsen, T. 1967. Sibirspurv i ytre Oslofjord. Sterna 7: 399.  Gunnerus, J. E. 1765. Efterretning om Tyvjoen - Krykkien - Hav-Hymberen - Langviren - Topskarven. Det Trondhiemske Selskabs Skrifter, Tredie del: 103-142.  Gunnerus, J. E. 1767. Anmærkninger til K. Leems: 'Beskrivelsen over Finmarkens Lapper'. Trondheim.  Gustad, I. T. 1992. Registrering av sjøfugler/oljeskadd fugl og observasjoner av oljepåslag på kyststrekninga fra og med Bud i Fræna til og med Aure kommune 22.-26. januar 1992. Norsk ornitologisk forening avdeling Møre og Romsdal, rapport, upubl. 12 s. +  Gustad, J. R. 1992. Fugler i Norge 1991. Rapport fra Norsk faunakomitŽ for fugl (NFKF). Vår Fuglefauna 15: 209-226.  Gustad, J. R. 1993. Fugler i Norge 1992. Rapport fra Norsk faunakomitŽ for fugl (NFKF). Vår Fuglefauna 16: 227-248.  Gustad, J. R. 1994. Sjeldne fugler i Norge i 1992. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomit for fugl (NSKF). Vår Fuglefauna 17: 259-278.  Gustad, J. R. 1995. Sjeldne fugler i Norge i 1993 og 1994. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomit for fugl (NSKF). Vår Fuglefauna 18: 259-302.  Gustad, J. R. 1997. Første funn av østsanger i Oslo og Akershus. Toppdykker'n 20: 99-107.  Gustad, J. R. 1998. Første funn av svartehavsmåke i Oslo og litt om forekomst i Norge. Toppdykker'n 21: 69-76.  Gustad, J. R. 1986. Storjo på andejakt. Rallus 16: 30.  Gustad, J. R. 1987. Polarjo i Møre og Romsdal høsten-85. Rallus 17: 52-54.  Gustad, J. R. 1987. Vårtreff på Smøla. Rallus 17: 55-57.  Gustad, J. R. 1987. Ytre Nordmøre ringmerkingsgruppe 1986. Rallus 17: 72-77.  Gustad, J. R. 1988. Vintertelling Smøla-88. Rallus 18: 6-7.  Gustad, J. R. 1988. Jordugle fra Haltenbanken til Rensvik. Rallus 18: 14.  Gustad, J. R. 1988. Ringand (Aythya collaris) på Rensvikvatnet. Rallus 18: 14.  Gustad, J. R. 1988. Ytre Nordmøre ringmerkingsgruppe 1987. Rallus 18: 73-79.  Gustad, J. R. 1988. Godår for fjellvåk på Ytre Nordmøre 1988? Rallus 18: 141.  Gustad, J. R. 1988. Smøla våren 88. Rallus 18: 143.  Gustad, J. R. 1989. Ytre Nordmøre ringm.gruppe 1988. Ringmerkaren 1: 82.  Gustad, J. R. 1989. Amursvale på Smøla. Rallus 19: 48.  Gustad, J. R. 1989. Elvesanger i Fræna. Rallus 19: 58.  Gustad, J. R. 1989. Ytre Nordmøre RG 1988. Rallus 19: 80-93.  Gustad, J. R. 1989. Motorkryss - 1989. Rallus 19: 96-97.  Gustad, J. R. 1990. Ytre Nordmøre RG. Ringmerkaren 2: 32-35.  Gustad, J. R. 1990. Vinterfugltelling på Smøla. Rallus 20: 10-13.  Gustad, J. R. 1990. Vårekskursjon til Sandøy og Aukra. Rallus 20: 42-44.  Gustad, J. R. 1990. Krykkjefjell i Kristiansund. Rallus 20: 71.  Gustad, J. R. 1990. Tornskatehekking på Averøy i M&R. Rallus 20: 98-103.  Gustad, J. R. 1993. På jakt etter sjøsvaler. Rallus 23: 10.  Gustad, J. R. 1995. Romjulstreff på ytre Nordmøre 1994. Rallus 25: 97-98.  Gustad, J. R., Gylseth, P. H. & Mjøs, A. T. 1994. Fugler i Norge 1993. Rapport fra Norsk faunakomit for fugl (NFKF). Vår Fuglefauna 17: 279-298.  Gustafsson, T. & Andersson, J. & Harnemo, L. & Nilsson, P. 1986. Haparanda SandskŠr fågelstation 1981-1985. Fåglar i Norrbotten, Supplement nr. 1, 52 sider.  Guttelvik, A. 1972. (uten tittel). Rallus 2(2): 9.  Guttelvik, A. 1976. Fugler i Molde. Rallus 6: 87-93.  Guttelvik, A. & Nøst, O. 1972. Canadagås ved Molde. Rallus 2(3): 25.  Gyllensten, U., Ryman, N. & Sæther, T. 1985. Generic divergence between willow grouse (Lagopus lagopus L.) and the rock ptarmigan (Lagopus mutus L.) and the genetic structure of Scandinavian grouse populations. Hereditas 102: 47-51.  Gylseth, J. 1982. Sidensvansinvasjonen i Molde høsten 1981. Rallus 12: 14-15.  Gylseth, J. 1982. Krykkja i Romsdalen 1981. Rallus 12: 52-53.  Gylseth, J. 1982. Krykkja i Romsdalen 1982. Rallus 12: 119-120.  Gylseth, J. 1983. Overvintrende vadere langs Romsdalskysten. Rallus 13: 100-103.  Gylseth, J. 1985. Fugler i Møre og Romsdal: Hubro. Rallus 15: 36-39.  Gylseth, J. 1985. Utasunds. Fugler i Sandøy kommune i vinterhalvåret. Rallus 15: 40-55.  Gylseth, P. 1985. Vinterfugltellingen Rapport nr. 3. Vinteren 1984-85. Toppdykker'n 8: 82-87.  Gylseth, P. 1990. Tidlig hekking hos fossekallen. Toppdykker'n 13: 92.  "Gylseth, P. 1990. ""Flerkoneri"" hos tårnfalk. Toppdykker'n 13: 95-96."  Gylseth, P. 1990. Rødvingetrost og gråtrost. Toppdykker'n 13: 99.  Gylseth, P. 2003. Rapport fra LRSK for Oslo og Akershus for 2001. Toppdykker'n 26: 74-94.  GŠrdenfors, U. (red.), 2000. Ršdlistade arter i Sverige 2000. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.  Gnsbøl, B. 1984. Rovfuglene i Europa. Norsk utgave ved P. J. Tømmeraas (1986). NKS-Forlaget. Oslo. 383 s.  Gštmark, F. 1980. Den tretåiga måsens Rissa tridactyla fšdosšksflykt - några funktionella synspunkter. Vår FågelvŠrld 39: 65-74.  Gštmark, F. & Andersson, M. 1980. Breeding association between Common Gull Larus canus and Arctic Skua Stercorarius parasiticus. Ornis Scandinavica 11: 121-124.  GŸnther, M. 2000. Siste Nytt - uvanlige fugleobservasjoner. Vår Fuglefauna 23: 44-46.  GŸnther, M. 2001. Siste Nytt - uvanlige fugleobservasjoner. Vår Fuglefauna 24: 140-141.  GŸnther, M. 2001. Siste Nytt - uvanlige fugleobservasjoner. Vår Fuglefauna 24: 92-93.  GŸnther, M. 2001. Siste Nytt - uvanlige fugleobservasjoner. Vår Fuglefauna 24: 44-45.  GŸnther, M. 2000. Siste nytt - uvanlige fugleobservasjoner. Vår Fuglefauna 23: 188-190.  GŸnther, M. 2000. Siste nytt - uvanlige fugleobservasjoner. Vår Fuglefauna 23: 92-94.  GŸnther, M. 2000. Siste nytt - uvanlige fugleobservasjoner. Vår Fuglefauna 23: 140-142.  GŸnther, M. 2001. Siste Nytt - uvanlige fugleobservasjoner. Vår Fuglefauna 24: 188-189.  GŸnther, M. 1998. Siste Nytt - uvanlige fugleobservasjoner. Vår Fuglefauna 21: 92-93.  GŸnther, M. 1998. Siste Nytt - uvanlige fugleobservasjoner. Vår Fuglefauna 21: 140-142.  GŸnther, M. 1998. Siste Nytt - uvanlige fugleobservasjoner. Vår Fuglefauna 21: 188-190.  GŸnther, M. 1999. Siste Nytt - uvanlige fugleobservasjoner. Vår Fuglefauna 21: 42-43.  GŸnther, M. 1999. Siste Nytt - uvanlige fugleobservasjoner. Vår Fuglefauna 21: 87-89.  GŸnther, M. 1999. Siste Nytt - uvanlige fugleobservasjoner. Vår Fuglefauna 21: 138-139.  GŸnther, M. 1999. Siste Nytt - uvanlige fugleobservasjoner. Vår Fuglefauna 21: 186-188.  GŸnther, M. 2002. Siste Nytt - uvanlige fugleobservasjoner. Vår Fuglefauna 25: 44-45.  GŸnther, M. 2002. Siste Nytt - uvanlige fugleobservasjoner. Vår Fuglefauna 25: 108-109.  GŸnther, M. 2002. Siste Nytt - uvanlige fugleobservasjoner. Vår Fuglefauna 25: 154-156.  GŸnther, M. 2002. Siste Nytt - uvanlige fugleobservasjoner. Vår Fuglefauna 25: 202-204.  GŸnther, M. 2003. Siste Nytt - uvanlige fugleobservasjoner. Vår Fuglefauna 26: 44-45.  GŸnther, M. 2003. Siste Nytt - uvanlige fugleobservasjoner. Vår Fuglefauna 26: 92-93.  GŸnther, M. 2003. Siste Nytt - uvanlige fugleobservasjoner. Vår Fuglefauna 26: 186-189.  GŸnther, M. 2003. Siste Nytt - uvanlige fugleobservasjoner. Vår Fuglefauna 26: 186-189.  Gøtmark, F., Hildn, O., JŠrvinen, O. & VŠisˆnen, R.A. 1978. Inland breeding of the Turnstone Arenaria interpres in northern Norway. Fauna Norvegica, Ser. C., Cinclus 1: 12-15.  Haaland, M. 1928. Blodparasitter hos lirypen (Lagopus lagopus L.). Bergens Jæger- og Fiskerforenings rypeundersøkelse 1921-1927. Medd. 23: 1-35.  Haapanen, A. & Nilsson, L. Breeding waterfowl populations in northern Fennoscandia. Ornis Scand. 10: 145-219.  Haapanen, A. & Nilsson, L. 1979. Breeding waterfowl populations in northern Fennoscandia. Ornis Scandinavica 10: 145-219.  Haapanen, A. & Nilsson, L. 1978. Experiences of waterfowl census in northern Fennoscandia. Proceedings from the Symposium on Sea Ducks, June 16.-17. 1975. Statens naturvårdsverk PM 1009:77-89.  Haavind, T. & Stenersen, H. 1980. Fuglelivet ved Smestaddammen. Oslo Helseråd. Kontoret for natur- og miljøvernsaker. Rapport.  Habberstad, J. (red.), 1984. Sør-Trøndelag fylke Hemne kommune Rindal kommune, Surnadal kommune: Toråaoverføringen 475 Søa prosjekt 475.01 Toråaoverføring. Samla Plan for vassdrag. Miljøverndepartementet, vassdragsrapport. ISBN: 82-7243-397-4.  Hadeland Golfklubb 2003. Utbygging av golfbane med klubbhus i Røykenvik, Gran kommune, Oppland. Melding med forslag til utredningsprogram (pbl € 33-2). 24 s.   Hafslund, P. 1949. Et selsomt syn. Fauna 2: 95.  Hafstad, H. 1967. Svarthalespove ved Bergen. Sterna 7: 399.  Hafstad, I. 2002. Hønsehauk vs. skogbruket - en kilde til stadig konflikt. Vår Fuglefauna 25: 82-86.  Hafstad, I. 2003. Rørsangeren i Norge. Bestandens utbredelse, størrelse og utvikling. Vår Fuglefauna 26: 155-161.  Hafstad, I. 2005. Rørsanger i Oslo og Akershus - Bestandens utbredelse, størrelse og utvikling. Toppdykker'n 28: 22-28.  Hafsund, F. & Dullerud, O. 1992. Registrering av areal og arealbruk langs Hunnselva. Utmarktjenester a.s. Rapport, 11 s. + vedlegg.  Haftorn, S. 1971. Norges fugler. Universitetsforlaget. 862 s.  Haftorn, S. 1958. Populasjonsendringer, spesielt geografiske forskyvninger, i den norske avifauna i de siste 100 år. Sterna 3: 105-137.  Haftorn, S. 1944. Fuglenotiser fra Fokstumyra, Dovrefjell. Naturen 68: 29-32.  Haftorn, S. 1992. The diurnal body weight cycle in titmice Parus spp. Ornis Scand. 23: 435-443.  Haftorn, S. 1995. A comparative evaluation of results obtained by two ornitologists who simultaneously censused the same Willow Tit Parus montanus population during one winter and spring by using the line transect method. Fauna norv. Ser. C., Cinclus 18:   Haftorn, S. 1992. Individual body weight and social rank order in winter flocks of the Willow Tit Parus montanus and the Marsh Tit P. Palustris. Fauna norv. Ser. C., Cinclus 15: 1-15.  Haftorn, S. 1982. Variation in body measurements of the Willow Tit Parus montanus, together with a method for sexing live birds and data on the degree of shrinkage in size after skinning. Fauna norv. Ser. C., Cinclus 5: 16-26.  Haftorn, S. 1988. Edvard K. Barth - 75 år. Fauna norv. Ser. C, Cinclus 11: 49-50.  Haftorn, S. 1991. Erratic flights in the Willow Tit Parus montanus. Fauna norv. Ser. C, Clinclus 14: 91-92.  Haftorn, S. 1995. Line transect surveys in the alpine birch region, a comparison between the results of two different ornitologists. Fauna norv. Ser. C., Cinclus 18: 53-62.  Haftorn, S. 1999. Line transect surveys of Willow Tits Parus montanus in the alpine birch region in Central Norway during the winter half year. Ornis Norv. 22: 38-42.  Haftorn, S. 1999. Dominance and daily activity during the winter in Willow Tits Parus montanus, Marsh Tits P. palustris and Great Tits P. major. Ornis Norv. 22: 43-52.  Haftorn, S. 1997. Natal dispersal and winter flock formation in the Willow Tit Parus montanus. Fauna norv. Ser. C., Cinclus 20: 17-35.  Haftorn, S. 1998. Breeding bird population in a subalpine birch forest in central Norway, with notes on the winter feeding strategy of Carduelis flammea. Fauna norv. Ser. C., Cinclus 21: 75-85.  Haftorn, S. 1993. Ontogeny of the vocal repertoire in the Willow Tit Parus montanus. Ornis Scand. 24: 267-289.  Haftorn, S. 1989. Seasonal and diurnal body weight variations in titmice, based on analyses of individual birds. Wilson Bull. 101: 217-235.  Haftorn, S. 1990. Social organization of winter flocks of Willow Tits Parus montanus in a Norwegian subalpine birch forest. S. 401-413 i: Blondel et. al. (eds.) Population Biology of Passerine Birds. NATO ASI Series, vol. G 24. Springer Verlag, Berlin Hei  Haftorn, S. 1992. Ontogeny of food storing in titmice Parus sp.p. Ibis 134: 69-71.  Haftorn, S. 1993. A brambling Fringilla montifringilla imitating the Chiffchaff Phyloscopus collybita and Greenfinch Carduelis chloris. Ornis Fenn. 70: 119-123.  Haftorn, S. 1994. A case of polygyny in the Willow Tit Parus montanus. Ornis Fenn. 71: 68-71.  Haftorn, S. 1995. A case of extra-pair copulation in the Willow Tit Parus montanus. Ornis Fenn. 72: 180-182.  Haftorn, S. 1997. A unique local call in the Willow Tit Parus montanus. Bioacoustics 7: 267-280.  Haftorn, S. 1999. Initial winter flock formation in the Willow Tit Parus montanus. Do immigrating juveniles assess the quality of territorial adults? Ibis 141: 109-114.  Haftorn, S. 1999. Calls by Willow Tits (Parus montanus) during ringing and after release. J. Orn. 140: 51-56.  Haftorn, S. 1999. Flock formation, flock size and flock persistence in the Willow Tit Parus montanus. Ornis Fenn. 76: 49-63.  "Haftorn, S. 2000. Contexts and possible functions of alarm calling in the willow tit, Parus montanus: the principle of ""better safe than sorry"". Behaviour 137: 437-449."  Haftorn, S. 2000. Rank-dependent winter fattening in the Willow Tit Parus montanus. Ornis Fenn. 77: 49-56.  Haftorn, S. 2001. Agonostic encounters among Willow Tits Parus montanus with emphasis on vocalizations and displays. Avian Science 2: 1-6.  Haftorn, S. 1979. Våre fugler. En felthåndbok. NKS-forlaget, Oslo. 298 s.  Haftorn, S. 1986. Fuglekongen. Vår minste fugl. NKS-Forlaget, Trondheim. 181 s.  Haftorn, S. 1996. Går linerlebestanden tilbake? Vår Fuglefauna 19: 173.  Haftorn, S. 1942. Gaukeegg i rede av gransanger og gaukunge med jernspurv som pleieforeldre. Naturen 66: 319-320.  Haftorn, S. 1958. Glimt av Hardangerviddas fugleliv. Drammen og oplands turistforening årb. 1957: 127-135.  Haftorn, S. 1955. Fra ornitologiske undersøkelser i Sylene og andre steder sommeren 1954. K. norske vidensk. selsk. Museet rb. 1954: 21-32.  Haftorn, S. 1942. Lappmeis ved Drammen. Naturen 66: 126-127.  Haftorn, S. 1956. Synzoisk frøspredning hos norske fugler. Blyttia 14: 103-121.  Haftorn, S. 1958. Om foreldrenes omsorg for egg og unger hos svømmesnipe, Phalaropus lobatus (L.) og temmincksnipe, Calidris temminckii (Leisl.). K. norske vidensk. selsk. Mus. årbok 1958. 12-14.  Haftorn, S. 1953. Norske opplysninger om brunryggvarslerens (Lanius collurio L.) og varslerens (lanius excubitor L.) spidding av byttedyr, med et par orginaliakttagelser. K. norske vidensk. selsk. Mus. årbok 1952: 99-106.  Haftorn, S. 1957. Sidensvansen, Bombycilla g. garralus (L.) som rugefugl i Sør-Norge år 1956. Med beskrivelse av reirfunn i Engerdal. K. norske vidensk. selsk. årbok 1956-57: 5-14.  Haftorn, S. 1981. Meisene. S. 431-447 i: Frislid, R. & Semb-Johansson, A. (red.) Norges dyr. Bind 2. Fugler. J. W. Cappelens Forlag, Oslo. 549 s.  Haftorn, S. 1996. Sonja og Edvard K. Barth. S. 87-96 i: Brox, K. H. (red.) Natur 96/97. Tapir Forlag, Trondheim. 176 s.  Haftorn, S. 1970. Meisene. S. 418-432. Frislid, R. & Semb-Johansson, A. (red.) Norges dyr. Bind 2. Fugler. J. W. Cappelens Forlag, Oslo. 507 s.  Haftorn, S. 1962. Våre fugler. E. G. Mortensens forlagt, Oslo. 247 s.  Haftorn, S. 1952. Spettmeise, Sitta europaea europaea LinnŽ. S. 148-150 i: Holmstršm, C. T., Henrici, P., Rosenberg, E. & Sšderberg, R. (red.) Fuglene i Norden. Spurvefugler-nattramner. Norsk utgave ved Fridthjof Økland. Achehoug & Co., Oslo. 359 s.  Haftorn, S. 1952. Lappmeise, Parus cinctus cinctus Boddaert. S. 162-164 i: Holmstršm, C. T., Henrici, P., Rosenberg, E. & Sšderberg, R. (red.) Fuglene i Norden. Spurvefugler-nattramner. Norsk utgave ved Fridthjof Økland. Achehoug & Co., Oslo. 359 s.  Haftorn, S. 1960. Mejser. S. 17-84 i: Blædel, N. (red.) Nordens fugle i farver i syv bind. Andet bind. Spurvefugle. Anden del. Munksgaard, København. 276 s.  Haftorn, S. 1998. En herlig tid. Vår Fuglefauna 21: 25.  Haftorn, S. 1997. Nedalsmyra - blott en saga. Vår Fuglefauna 20: 78-79.  "Haftorn, S. 1997. Om måker som sluker levende ""rotter"". Vår Fuglefauna 20: 17."  Haftorn, S. 1959. Kjernebiter ved Drammen. Sterna 3: 265-266.  Haftorn, S. 1966. Egglegging og ruging hos meiser basert på temperaturmålinger og direkte iakttagelser. Sterna 7: 49-102.  Haftorn, S. 1972. Hypothermia of the Tits in the Arctic winter. Ornis Scandinavica 3: 153-166.  Haftorn, S. 1950. Munken, Sylvia a. atricapilla i Matsjok i Finnmark. Naturen 74: 245-246.  Haftorn, S. 1957. Kjøttmeisas (Parus m. major) innvandring og nåværende utbredelse i Nord-Norge. Kongelige Norske Videnskaps Selskaps Forh: 30 (3): 14-21.  Haftorn, S. 1959. Ett døgn ved lapp-piplerkas reir (Anthus cervinus). Sterna 3: 229-237.  Haftorn, S. 1957. Grenseforskyvninger i den nordnorske fuglefauna og andre resultater fra en reise i 1955. Kgl. Norske Vidsk. Selsk. Museet rb. 1956-57:15-47.  Haftorn, S. 1959. Fugler og pattedyr i Stabbursdalen, verdens nordligste furuskog. Kgl. Norske Vidensk. Selsk. Museet rb. :19-24.  Haftorn, S. 1959. Grenseforskyvninger i den nordnorske fuglefauna og andre resultater fra en reise i 1958. Kgl. Norske Vidensk. Selsk. Museet rb.:25-58.  Haftorn, S. 1982. I Schaannings fotspor. J. Suul (red.), Norsk Ornitologisk Historie, Norsk Ornitologisk Forening 1957-1982: 142-147.  Haftorn, S. 1973. Lappmeisa Parus cinctus i hekketiden. Sterna 12: 91-155.  Haftorn, S. 1972. Målsjøen feltornitologiske stasjon. Internt fjernsyn og datalogger i ornitologiens tjeneste. Sterna 11: 243-252  Haftorn, S. 1974. Rangledalen i Meråker/Tydal og området sør for Essandsjøen. Stens. rapp., 6 s.  Haftorn, S. 1980. Fram for hegre, tårnsvale, storpiplerke, lyngskvett og svartstrupetrost. Vår Fuglefauna 3: 68-70.  Haftorn, S., Hailman, J. P. & Hailman, E. D. 1996. Heterospecific imitation by Great Tits Parus major. Fauna norv. Ser. C., Cinclus 19: 39-48.  Haga, A. 1981. Skjøtsel av næringsrike innsjøer fra et ornitologisk synspunkt. Fauna 34: 137-138.  Haga, A. 1981. Skjøtsel av næringsrike innsjøer fra et ornitologisk synspunkt. Fauna 34: 137-138.  Haga, A. 1982. Takseringsmetoder for innsjøfugler. Vår Fuglefauna 5: 176-188.  Haga, A. 1983. Prosjekt havørn i Oslofjorden. Vår Fuglefauna 6: 219-221.  Haga, A. 1980. Forvaltning av storlom og fiskeørn som hekkefugl i næringsfattige innsjøer. Fauna 33: 10-17.  Haga, A. 1980. Forvaltning av smålom og trane i Sørøst-Norge. Fauna 33: 129-136.  Haga, A. & Schei, P. J. 1983. Jakt i naturreservater. Vår Fuglefauna 6: 167-174.  Haga, A. & Stensrud, O. H. 1978. Prosjekt hubro. Vår Fuglefauna 1: 111-113.  Haga, A. & Stensrud, O. H. 1983. Prosjekt Hubro's avlsarbeid 1975-1982. Vår Fuglefauna 6: 209-214.  Haga, F. 1999. Tur til Hellesjøvannet 6. juni, 1999. Toppdykker'n 22: 127.  Haga, J. 1979. Varslar på jakt i uthuset. Hujon 5: 76.  Haga, Ø. E. 1984. Kristiansund lokallag. Rallus 14: 44.  Hageland, J. 1997. Rasulykka i Gravhø i 1973. S. 227-231 i: Wegge, B. (red.) Villreinen i Rondane. AiT Enger, Otta.  Hageland, K. 1966. Observasjoner i Nordland og Troms. Sterna 7: 44.  Hageland, O. 1959. Tornskate som imitator. Sterna 3: 228.  Hageland, O. 1959. Hekkende sivsanger i Vestfold. Sterna 3: 261.  Hageland, O. 1966. Mer kjernebiter i Vestfold. Sterna 7: 46.  Hagelund, K. 1958. Vaktel ved Eikeren. Sterna 3: 143.  Hagelund, K. 1976. Diverse ornitologiske observasjoner fra Vest-Finnmark. Brev 3 sider.  Hagelund, K. 1968. Lappsanger på Utsira. Sterna 8: 99.  Hagelund, K. 1969. Stor stillitsflokk i Oslo. Sterna 8: 293.  Hagelund, K. 1968. Hekkeobservasjoner av kjernebiter i Vestfold 1966. Sterna 8: 35-37.  Hagelund, K. 1981. Våtmarksvern i Vestfold. Vår Fuglefauna 4: 47-49.  Hagelund, K. & Hansen, J. 1971. Pirol i Vest-Agder og Nordland. Sterna 10: 226.  Hagelund, K. & Holgersen, H. 1964. Nattergal på Tjøme. Sterna 6: 95.  Hagelund, O. 1949. Litt om fuglelivet i midtre Vestfold. Fauna 2: 77-81.  Hagelund, O. 1958. Pirol, hærfugl og vaktel i Vestfold. Sterna 3: 143.  Hagelund, O. 1966. Rosenvarsler i Vestfold. Sterna 7: 148.  Hagelund, O. 1968. Kjernebiter i Stokke. Sterna 8: 157.  Hagelund, O. 1968. Tidlig observasjon av rødstjert. Sterna 8: 157.  Hagelund, O. 1961. Noen tilfeller av albinisme hos fugl. Sterna 4: 285-286.  Hagelund, O. 1961. Båndkorsnebb i Stokke, Vestfold. Sterna 4: 286.  Hagelund, O. 1951. Noen fuglenotiser. Fauna 4: 127-128.  Hagelund, O. 1949. Stor rørsanger (Acocephalus arundinaceus L.) sett i Vestfold. Fauna 2: 128-129.   Hagelund, O. & Møller, H. 1966. Ny rørsangerlokalitet. Sterna 7: 195-196.  Hagemann, A. 1890. Storfugl i Alten. Norsk Jæger- og Fiskerforenings Tidsskrift 19: 93-96.  Hagemann, A. 1895. Aarøen. Norsk Jæger- og Fiskerforenings Tidskrift 24: 193-200.  Hagemann, A. 1899. Fra Finnmarken. Norsk Jæger- og Fiskerforenings Tidsskrift 28: 143-145.  Hagemann, A. 1901. Smaaplukk fra Finnmarken. Norsk Jæger- og Fiskerforenings Tidsskrift 30: 176-180.  Hagemann, A. 1903. Sneuglen. Norsk Jæger- og Fiskerforenings Tidsskrift 32: 1-4.  Hagemann, A. 1897. Bemerkninger om de i Alten forekommende Vertebrater. Tromsø Museum rshefter 20:113-140.  Hagemann, A. 1891. Lommen. Norsk Jæger- og Fiskerforenings Tidsskrift 20: 193-196.  Hagemann, A. 1892. Strømstæren. Norsk Jæger- og Fiskerforenings Tidsskrift 21: 193-194.  Hagemann, A. 1900. Lidt mere om fjeldvaagens levevis. Norsk Jæger- og Fiskerforenings Tidsskrift 29: 75-78.  Hagemann, A. 1896. Lidt om dyrevandringen. Norsk Jæger- og Fiskerforenings Tidsskrift 25: 1-4.  Hagemeijer, W. J. M. & Blair, M. J. 1997. The EBCC atlas of European breeding birds: Their distribution and abundance. T. & A. D. Poyser, London. 903 s.  Hagen, C. F. 1949. Rypene mine søker husly. Fauna 2: 89-92.  Hagen, E. 1966. Gresshoppesanger på Nordmøre. Sterna 7: 197-198.  Hagen, F. C. 1958. Skjeand på Tarva. Sterna 3: 190.  Hagen, G. 2000. Kartlegging og verdisetting av naturtypar i Tingvoll kommune etter DN-handbok 13-1999. Hovudfagsoppgåve i naturvern ved Institutt for biologi og naturforvaltning, Norges Landbrukshøgskole. 216 s. + vedlegg.  Hagen, H. 1975. Uvanleg reirplass for fuglekonge. Rallus 5: 62.  Hagen, H. 1997. Kommunepresentasjonen: Aukra kommune. Rallus 27: 3-14.  Hagen, M. E., Sande, J., Holen, A. I., Jordal, J. B. & Gjershaug, J. O. 1975. Grøvuområdet - kort vurdering av verneverdi med omsyn på flora, fauna og kulturhistorie. Rapport.  Hagen, P. N. & Tørresdal, E. 1999. Brukerinteresser i Reinheimen: Norddal, Rauma, Lesja, Vågå, Lom og Skjåk kommuner. Senter for bygdeturisme, Røros.  Hagen, T. K. 1998. Hønsehauken - rets Fugl 1998. Vår Fuglefauna 21: 16-18.  Hagen, T. 1996. Vandrefalken etablerer seg i Oppland (O1). Vandrefalken 3: 43-44.  Hagen, T. K. 1994. Rosenfink Carpodacus erythrinus. S. 484 i : Gjershaug, J. O., Thingstad, P. G., Eldøy, S. og Byrkjeland, S. (red.): Norsk fugleatlas. Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu. 552 s.  Hagen, T. K. 1998. Hønsehauken - rets fugl 1998. Vår Fuglefauna 21: 16-18.  Hagen, Y. 1952. Rovfuglene og viltpleien. Gyldendal, Oslo. 603 s.  Hagen, Y. 1950. Gnagerår og gråsidemus. Fauna 3: 85-96.  Hagen, Y. 1941. Viba på Østlandet. Naturen: 331-337.  Hagen, Y. 1943. Myrhaukens forplantningsforhold i Norge. (Circus cyaneus L.). Nytt Mag. Naturv. 83: 114-144.  Hagen, Y. 1944. Toppanda (Nyroca fuligula) funnet rugende på Dovre. Naturen 68: 346-350.  Hagen, Y. 1948. Fra norske undersøkelser over uglenes og rovfuglenes ernæring. Sveriges Natur årsbok 39: 73-107.  Hagen, Y. 1951. Spredte Fugle-iakttagelser fra Sørland til Troms. Fauna 4: 18-27.  Hagen, Y. 1969. Norske undersøkelser over avkomproduksjonen hos rovfugler og ugler sett i relasjon til smågnagerbestandens vekslinger. Fauna 22: 73-126.  Hagen, Y. 1953. The Gyr falcon Falco r. rusticolus L. in Dovre, Norway. Some breeding records and food studies. Det Norske Vidensk. Akademi, Oslo, I. Mat. Nat. vit. Kl. 4: 1-37.  Hagen, Y. 1957. Hva vet vi om fiskeørnens nåværende utbredelse i Norge? Fauna 10: 14-18.  Hagen, Y. 1953. De periodiske svingninger i individtallet hos enkelte pattedyr og fuglearter på den nordlige halvkule. Fauna 6: 97-121.  Hagen, Y. 1937. Reise til Dovre-Trollheimen-Møre. Opplysninger om villrein, hjort, rovfugler m.m. Upubl. notat. 63 s.  Hagen, Y. 1956. The irruption of Hawk-owls (Surnia ulula (L.)) in Fennoscandia 1950-51 with some remarks on recent micro-rodent cycles. Sterna No. 24: 1-22.  Hagen, Y. 1965. The food, population fluctuations and ecology of the long-eared owl (Asio otus (L.) in Norway. Medd. Stat. Viltunders. 2(23): 1-43.  Hagen, Y. 1975. Havørn og kongeørn i Norge: En utredning om de to ørneartenes status i vårt land ca. 1972/73 samt om ørneskadeproblemet. Viltrapport 1: 1-93.  Hagen, Y. 1969. Liste over et utvalg av norsk litteratur vedrørende viltets biologi og økologi. Stensil, 17 s.  Hagen, Y. 1957. Hva vet vi om fiskeørnens nåværende utbredelse i Norge? Naturvern i Norge. rsskr. 1956: 18-20.  Hagen, Y. 1957. The hen harrier as a breeding bird in Norway. British Birds 50: 166.  Hagen, Y. 1936. Ringmerking av lirype i Rauland og Tinn. Ringmerkingsresultater I. Nytt Mag. Naturv. 35: 243-288.  Hagen, Y. 1964. Et forsøk med biotopforbedring. Vilt og viltstell 2: 6-21.  Hagen, Y. 1956. Rovviltproblemet. Norges Jeger- og Fiskerforbunds Tidsskr. 85: 41-58.  Hagen, Y. 1963. Rovviltet. Østlandske Naturvernforenings småskrifter nr. 6.  Hagen, Y. 1953. De periodiske svingninger i individtallet hos enkelte pattedyr og fuglearter på den nordlige halvkule. Viltet 1953: 20-43.  Hagen, Y. 1960. Rovviltet. S. 309-360 i: Hohle, P. (red.) Jakt og fiske i Norge I. Jakt. Norsk Arkivforskning, Bedriftshist. inst. og forlag A/S. Oslo. 680 s.  Hagen, Y. 1960. Vekslingene i viltbestanden. S. 424-443 i: Hohle, P. (red.) Jakt og fiske i Norge I. Jakt. Norsk Arkivforskning, Bedriftshist. inst. og forlag A/S. Oslo. 680 s.  Hagen, Y. 1960. Gamle trær i livets tjeneste. S. 482-488 i: Hohle, P. (red.) Jakt og fiske i Norge I. Jakt. Norsk Arkivforskning, Bedriftshist. inst. og forlag A/S. Oslo. 680 s.  Hagen, Y. 1941. Nyere undersøkelser over norske rovfugl. Norske Vid.-Akad. Oslo. rbok 1940: 1-2.  Hagen, Y. 1942. Totalgewichts-Studien bei norwegischen Vogelarten. Arch. f. Naturgesch. N. F. 11: 1-173.  Hagen, Y. 1958. Trær som forsvinner. Norsk Skogbruksmus. rb. 1954-1957, 1: 82-89.  Hagen, Y. 1971. Jaktkonsulent dr. phil. Ola Onstad in memoriam. S. 3-9 i: Hagen, Y. & Myrberget, S. (red.) Fra norsk viltforskning 1969-1970. Vilt og viltstell nr. 5. 101 s.  Hagen, Y. 1961. Skovhornuglen. S. 150-157 i: Blædel, N. (red.) Nordens fugle i farver i syv bind. Tredie bind. Fra spættefugle til mågefugle. Munksgaard, København. 270 s.  Hagen, Y. 1961. Mosehornuglen. S. 157-164 i: Blædel, N. (red.) Nordens fugle i farver i syv bind. Tredie bind. Fra spættefugle til mågefugle. Munksgaard, København. 270 s.  Hagen, Y. 1961. Stor hornugle. S. 102-109 i: Blædel, N. (red.) Nordens fugle i farver i syv bind. Tredie bind. Fra spættefugle til mågefugle. Munksgaard, København. 270 s.  Hagen, Y. 1961. Sneuglen. S. 110-117 i: Blædel, N. (red.) Nordens fugle i farver i syv bind. Tredie bind. Fra spættefugle til mågefugle. Munksgaard, København. 270 s.  Hagen, Y. 1962. Låddenbenet musvåge. S. 49-55 i: Blædel, N. (red.) Nordens fugle i farver i syv bind. Femte bind. Fra rovfugle til andefugle. Munksgaard, København. 326 s.  Hagen, Y. 1962. Blå kærhøg. S. 93-99 i: Blædel, N. (red.) Nordens fugle i farver i syv bind. Femte bind. Fra rovfugle til andefugle. Munksgaard, København. 326 s.  Hagen, Y. 1962. Jagtfalk. S. 114-121 i: Blædel, N. (red.) Nordens fugle i farver i syv bind. Femte bind. Fra rovfugle til andefugle. Munksgaard, København. 326 s.  Hagen, Y. 1966. Litt ornitologisk nytt fra Østlandet. Sterna 7: 44.  Hagen, Y. 1965. Litt om fuglefaunaen i Finnmark og Troms. Sterna 6: 321-349.  Hagen, Y. 1953. Rovfugler og skuddpremier. .  Hagen, Y. 1968. Noen iakttagelser over slagugla (Strix uralensis Pall.) i Østerdalen. Sterna 8: 161-182.  Hagen, Y. 1965. Dyrelivet i Stortjern - Tenåsmarka, mot-Trysil. Orientering i anledning Universitetets ekskursjon 21.-23. mai 1965. Stensil.  Hagen, Y. 1935. Ringmerking av lirype i Rauland og Tinn. Medd. Stat. viltunders. 1 (4): 1-46.  Hagen, Y. 1961. Tyrkerduer på Nord-Jæren. Sterna 4: 294-295.  Hagen, Y. 1947. Spiller dvergfalken i enkelte tilfeller en rolle som beskytter av gråtrostkolonier i fjellet? Vår FågelvŠrld 6: 137-141.  Hagen, Y. & Barth, E. K. 1952. Jaktfalken (Falco rusticolus L.). Noen iakttagelser fra Dovre i Norge. Vår FågelvŠrld 11: 116-125.  Hagen, Y., Westerskov, K., Lund, H. M.-K., Krafft, A. & Christensen, H. 1964. Fasanen. Vilt og viltstell 4: 1-64.  Hagen, Ø. 1996. Hortulan i Akershus - Fremdeles noen igjen. Toppdykker'n 19: 106-108.  Hagen, Ø. 1999. Turreferat. rnestangen, Nordre Øyeren 8. mai. Toppdykker'n 22: 125-126.  Hagen, Ø. 1999. Ekskursjon. rnestangen, Nordre Øyeren 3. august. Toppdykker'n 22: 128-129.  Hagen, Ø. 2002. Nytt fra nett. Toppdykker'n 25: 41.  Hailman, J. P., Haftorn, S. & Hailman, E. D. 1994. Male Siberian Tit Parus cinctus dawn serenades: suggestion for the origin of song. Fauna norv. Ser. C., Cinclus 17: 15-26.  Hakala, A. V. K. 1972. Observations on the bird fauna of Spitsbergen between Van Mijenfjorden and Agardhdalen. Sterna 11: 46-50.  Hakala, A. V. K. 1975. An Ivory Gull colony at Lardyfjellet, Spitsbergen. Sterna 14: 91-94.  Haldås, S. 1974. Om bastardering mellom rype og orrfugl. Sterna 13: 43-50.  Haldås, S. 1962. Ornitologiske observasjoner fra Herøy herred på Sunnmøre 1960-1962. Fauna 15: 211-217.  Haldås, S. 1962. Båndkorsnebb på Leinøy, Sunnmøre. Fauna 15: 234.  Haldås, S. 1968. Taksvalekoloni i Geirangerfjorden. Sterna 8: 198.  Haldås, S. 1959. Toppdykker i Beitstadfjorden. Sterna 3: 263.  Haldås, S. 1966. Spurveuglereir med egg i Malm. Sterna 7: 42.  Haldås, S. 1967. Aprilmunk i Nord-Trøndelag. Sterna 7: 405.  Haldås, S. 1968. Rakkelhane i Brønnøysund. Sterna 8: 96.  Haldås, S. 1971. Rekordartet lavlandshekking hos gråsisik i Nord-Trøndelag i 1971. Sterna 10: 279-283.  Haldås, S. 1961. Fuglefaunaen i Malm. K. norske Vidensk. Selsk. Museet, rbok 1961: 75-102.  Haldås, S. 1977. Hekkende toppdykker og sothøne i Leksdalsvatnet, Verdal, 1976. Sterna 16: 237-241.  Haldås, S. 1970. Stormsvale i indre Trøndelag. Sterna 9: 122.  Halley, D. J. 1996. Movements and mortality of Norwegian Goshawks Accipiter gentilis: an analysis of ringing data. Fauna norv. Ser. C., Cinclus 19: 55-67.  Hals, A. 1980. Aves Hadelandis - en oversikt over fugler observert på Hadeland. Rapport, 33 s.  Hals, A. 1994. Ringmerkingsarbeid gjennom 11 år. Buskskvetten 17: 4-22.  Hals, A. 1995. Gåse- og svanebestanden. Hvor går den, hva vil vi? Vår Fuglefauna 18: 30-34.  Hals, A. 1991. Eiker ringmerkingsgruppe 1990. Ringmerkaren 3: 114-117.  Hals, A. 2000. Må alt ringmerkes? Hujon 26: 44-45.  "Hals, A. 1994. ""... gamle Nordsjø'n ..."" Buskskvetten 17: 23-27."  Hals, forstmester 1921. Eiendommelig redeplass for hønsehauk. Norsk Orn. tidsskr. I-1: 85.  Hals, T. 1980. Sidensvansinvasjon i Kr.sund. Rallus 10: 54-55.  Hals, T. 1980. Stillits i Kristiansund. Rallus 10: 82.  Hals, T. 1985. Gråspett Picus canus i Møre og Romsdal. Rallus 15: 68-74.  Hals, T. 1988. Referat fra 20-årsjubileet for NOF Møre og Romsdal. Rallus 18: 111-112.  Hals, T. 1988. Referat fra R.G. treffet på Hareid. Rallus 18: 157.  Hals, T. 1991. Vinterfugltelling på Smøla 1991. Rallus 21: 6-11.  Hals, T. & lbu, T. 1991. rsmeldinger for O.U.M. 1989 og 1990. Rallus 21: 26-27.  Halvorsen, G. 1986. Flerbruksplan for vassdrag i Gudbrandsdalen - Vurdering av delvassdragenes type- og referanseverdi. Oversikt over faglige interessante elvestrekninger/lokaliteter. Vassdragsforsk. Rapport nr. 105: 1-38.  Halvorsen, G. 1986. Dokkadeltaet - vil Dokkautbygginga endre deltaets funksjon som hekke- og matleitingsplass for fugl. Hujon 12: 6-11.  Halvorsen, G. 1982. Naturvitenskapelig helhetsvurdering av vassdragene Dokka og Etna. Det nasjonale kontaktutvalg for vassdragsreguleringer. Upubl. rapport. 31 s.  Halvorsen, G. 1964. Enda et funn av dverglo ved ferskvann. Sterna 6: 40-41.  Halvorsen, G. & Husebye, S. 1986. Konsekvenser for naturvitenskapelige interesser av en utbygging etter alternativ B2B, Øvre Otta og alternativ B2, Nedre Otta og av utvidelsen ved Nedre Vinstra Kraftverk. Vassdragsforsk-rapport nr. 108.  Halvorsen, G., Sloreid, S. E. & Walseng, B. 1996. Dokka-deltaet - ferskvannsbiologiske konsekvenser av utbyggingen i Dokkavassdraget. NINA Oppdragsmelding 437: 1-101.  Halvorsen, G., Sloreid, S.-E. & Walseng, B. 1996. Dokka-deltaet etter kraftutbyggingen i Dokka: Redusert vannføring har gitt biologiske effekter. NINA-NIKU Fakta nr. 25-1996: 1-2.  Halvorsrud, J. 1990. Observasjoner ved Fjelltjenesten. Lappmeisen 15: 28.  Halvorsrud, J. 1985. Rapport om kongeørn-rein, Stokkedalen, Alta. Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen.  Halvorsrud, M. 2000. Området Fiskelausen og Svartdalen: økonomi og naturhensym. Høgskolen i Gjøvik, avd. for teknologi, seksjon for naturforvaltning. Hovedprosjekt 2002.  Hammer, C. 1797. Sognebeskrivelse over Hadeland udi Aggershuus Stift i Norge. Anden Deel. Topographisk Journal for Norge 6 (21): 134-157.  Hammer, C. 1775. Forsøg til en Norsk Natur-historie. 1. Deel. Fauna norvegica. Topografisk Selskab. Kiøbenhavn. 248 s.  Hammer, C. 1784. Første Tillæg til Norske Natur-Historie indeholdende Betragtning over fornærmende og skulende Recensioner, som Forsvar for Norsk Fauna tillige med Rettelser, Forbedringer, systematisk Register og Trykfeil. Johan Friderich Schultz, Kjøbenh  Hammer, C. 1789. Sogne-Beskrivelse over Hadeland udi Aggershuus Stift i Norge tillige med Geographisk Kart. Melbostad. Innberetning til Kanselliet i København.  Hammer, C. 1794. Noget om et Norsk Natural-kammer. Topographisk Journal for Norge 7: 101-107.  Hammer, C. 1783. FiællHierpe, Fiællpistre, istæden for sort under Halsen findes og nogle guulspraglet, som paa Ryggen. Skudt paa Hvinden i august 1783 i Gran Sogn. Notat/tegning, 1 s.  Hannikainen, L. 1916. Tenojen varsilta ja Ruijasta. Geograf. Fšreningens Tidsskr: 26: 285-309.  Hannisdal, A. (red.) 1993. Naturovervåking i Direktoratet for naturforvaltning. DN-notat 1993-7. 63 s.  Hannisdal, A., Myklebust, I. & Olsen, K. V. 1994. Program for terrestrisk naturovervåkning. Sammendragsrapport 1990-1992. DN-rapport 1994-6: 1-75.  Hansen, A. 1981. Ringmerking av skarv. E-kongen 1: 24-25.  Hansen, A. W. 1979. Kråkejakta ved søppelfylling ga gode resultater. Fra Øra ved Fredrikstad. Jakt-Fiske-Friluftsliv 1979 nr. 12: 46-47.  Hansen, E. W. & K. P. Lottrup 1998. Eng(le)vakt - en metode for enkelt å bedømme biologisk verdifullt kulturlandskap. Naturvernforbundet i Buskerud, Darbu. Rapport. 74 s.  Hansen, E., Hobøl, E., Sæter, T. & Thorbjørnsen, E. 1992. Nordre Øyeren Fuglestasjon. Perioderapport 1. mai - 15. juni 1992. Toppdykker'n 15: 60-61.  Hansen, F. 1999. Fuglelivet i og omkring en gård. Ranas Dyreliv 21: 43-45.  Hansen, F. 1923. Fuglefredningen på Jæren. Norsk Orn. tidsskr. I-4: 234-238.  Hansen, G. 1994. Vepsevåk Pernis apivorus. S. 108 i : Gjershaug, J. O., Thingstad, P. G., Eldøy, S. og Byrkjeland, S. (red.): Norsk fugleatlas. Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu. 552 s.  Hansen, G. 1994. Musvåk Buteo buteo. S. 120 i : Gjershaug, J. O., Thingstad, P. G., Eldøy, S. og Byrkjeland, S. (red.): Norsk fugleatlas. Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu. 552 s.  Hansen, G. 1980. Alfakloalose - en alvorlig trusel mot europeiske rovfugler! Vår Fuglefauna 3: 14-19.  Hansen, G. 1981. Mer om alfakloralose som trusel mot rovfugler. Vår Fuglefauna 4: 109-112.  Hansen, G. 1981. Gjør jaktfalk, hønsehauk og kongeørn skade på rypebestanden? Vår Fuglefauna 4: 112-113.  Hansen, H. B. 1993. Knoppsvaner i Tingvoll 1992. Rallus 23: 14-15.  Hansen, H. B. 1993. Krykkja i Kristiansund 1979-1993. Rallus 23: 51-57.  Hansen, H. B. 1996. Låvesvalefangst Lille Rensvikvann 1995. Rallus 26: 40-41.  Hansen, H. B. 1997. Låvesvalesesongen Lille Rensvikvann 1996. Rallus 27: 32-33.  Hansen, H. B. 1997. Låvesvalesesongen 1997 på Lille Rensvikvann. Rallus 27: 88-92.  Hansen, H. B. 1999. Nordmøre og Romsdal RG. Ringmerkaren 11: 31-32.  Hansen, H. B. 2000. Nordmøre og Romsdal R.G. rsrapport 1999. Rallus 29: 84-86.  Hansen, H. B. 2001. Nordmøre og Romsdal RG. rsrapport 2000. Rallus 30: 62-64.  Hansen, H. B. 2002. Nordmøre og Romsdal RG rsrapport 2001. Rallus 31: 50-51.  Hansen, H. B. 2003. Nordmøre og Romsdal RG rsrapport 2002. Rallus 32: 72-73.  Hansen, H. B. 1964. Havlire i Oslofjorden. Sterna 6: 94.  Hansen, H. B. 1978. Storskarvens vårtrekk i Oslofjorden. Vår Fuglefauna 1: 91-93.  Hansen, H. B., Andersen, R. & Meyer, R. 1969. Gråstrupedykker i Vestfold. Sterna 8: 334.  "Hansen, H. Baust, Lid, G. & Ree, V. 1974. Sjøfuglregistrering - Akershus/Østfold, 3.6.1974. Rapport til Naturverninspektøren i Sør-Norge. Verneplan for sjøfuglreservater. Delplan 1. 4 s."  Hansen, J. P. H. 1992. Naturvernområder i Norge 1911-1991. DN-rapport 1992-1. 201 s.  Hansen, K. 1979. Brunskjære. Lappmeisen 5: 23-24.  Hansen, K. M. 1971. Vierspurv i Troms. Sterna 10: 146.  Hansen, K.M. 1970. Observasjoner av sivsanger 1969-70. Rapport 1 side.  Hansen, M. 1983. Omlagt kull hos perleugle. E-kongen 3(1): 13.  Hansen, M. 1993. Norsk - Tsjekkoslovakisk fjellvåk. Lappmeisen 18: 5.  Hansen, O. B. 1978. Østensjøtakseringen. Toppdykker'n 1: 15.  Hansen, O. B. 1978. Vårrapport fra Østensjø. Toppdykker'n 1: 30-32.  Hansen, O. B. 1979. Nytt fra Oslo og Akershus. Vår Fuglefauna 2: 200-201.  Hansen, O. B. 1980. Nytt fra Oslo og Akershus. Oljesøl i Akerselva. Vår Fuglefauna 3: 145.  Hansen, P. B. 1994. Gressholmen-Rambergøya naturreservat. Toppdykker'n 17: 8-9.  Hansen, P. B. 2002. Et lite tilbakeblikk fra oppsynsturer ved Østensjøvannets naturreservat. Sothøna 13 (22): 45.  Hansen, P. F. 1931. Kråke og smågnavere. Norsk Jæger- og Fiskerfor. tidsskr. 60: 30-32.  Hansen, R. E. 1981. Mølen ornitologiske stasjon. rsrapport 1980. Vår Fuglefauna 4: 140-142.  Hansen, R. E. 1983. Mølen ornitologiske stasjon. rsrapport 1982. Vår Fuglefauna 6: 132-134.  Hansen, R. E. 1977. Observasjoner i Finnmark i tiden 10.-29.7.1977. Brev 2 sider.  Hansen, R. E. 1978. Tilfeldige observasjoner fra sommerferien i Finnmark 1978. Brev 3 sider.  Hansen, S. B., Nielsen, P.-H. & Eriksen, J. 1979. Lapland 22.6-8.7.1979. Rapport 6 sider.  Hansen, T. 1969. Gulltrost på Jæren. Sterna 8: 293.  Hansen, T. & Dahl, S. 1988. Tur til Male. Rallus 18: 98-99.  Hansen, T.O. & Lorentsen, N.H. 1987. Trekkstudier på Tjørveneset fram til og med 1986. Piplerka 17 (3/4): 124-156.  Hanson, B. 1927. Sjeldne fugle. Norges Jæger- og Fiskerforbunds tidsskrift 56: 261-262.  Hanson, B. 1925. Nordmøres dyreliv. I: Grimeland, B. A. (red.): Nordmøre og Kristiansund. Naturforhold, historie, kulturminner og næringsliv. Kjenn ditt land V. Oslo. s. 35-39.  Hanson, B. 1935. Kystrypene i Møre og Trøndelag. Norsk Jæger og Fiskerforenings tidsskr. 7: 335-340.  Hanson, B. 1941. Med kamera blant fuglene på Nordmøre. Den norske turistfor. årb. 1941: 72-80.  Hanson, B. 1946. Ruger småliren i Norge? Naturen 70: 314-316.  Hanson, B. 1948. Skarvene. s. 353-361 I: Føyn & Huus: Norges dyreliv bd. II. Cappelen, Oslo. 564 s.  Hanson, B. 1921. Trekkfugler overvintrende ved Kristiansund. Norsk Orn. tidsskr. I-1: 55-56.  "Hanson, B. 1923. Det ""nye"" terneneset. Norsk Orn. tidsskr. I-4: 219-220."  Hanssen, I., Pedersen, H. C. & Lundh, I. 1991. Does intense herbivory from microtine rodents induce production of plant estrogens in the spring food plants of Willow Ptarmigan Lagopus l. lagopus? Oikos 62: 77-79.  Hanssen, I., Steen, J. B. & Ness, J. 1984. Erfaringer med oppdrett og utsetting av ryper. S. 181-186 i: Steen, J. B. (ed.) Rypeforskning - statusrapport 1983. NJFF.  Hanssen, K. S. 1992. En romanse i Risa. Toppdykker'n 15: 79-80.  Hanssen, O. 1976. Hvitkinngåsa. Rallus 6: 107.  Hanssen, O. 1977. Smøla - et fugleparadis vinterstid. Rallus 7: 73.  Hanssen, O. 1977. Laksand i Sunndal. Rallus 7: 112-113.  Hanssen, O. 1978. Vern våtmarkane våre: Håsenørene. Rallus 8: 36-41.  Hanssen, O. 1979. Stær til angrep på mennesker??! Rallus 9: 96.  Hanssen, O. 1980. Rapport over fuglelivet på Håsenørene, Sunndal kommune, Møre og Romsdal. Norsk zoologisk forening, Sunndal avdeling. Rapport, 50 s.  Hanssen, O. 1980. Dompap i havsnød. Rallus 10: 88.  Hanssen, O. 1981. Nattergalsang og uglemerking. Rallus 11: 57, 59.  Hanssen, O. J. 1984. Bestandsstatus, bestandsutvikling og habitatvalg hos trelerke Lullula arborea i Norge. Vår Fuglefauna 7: 188-196.  Hanssen, O. J. 1980. Spring migration of Ringed Plovers Charadrius hiaticula (L.) in Østfold, southeastern Norway. Fauna norv. Ser. C., Cinclus 3: 70-72.  Hanssen, O. J. 1982. Impact on the local breeding population of Common Eider, Redbreasted Merganser and Black Guillemot in the Østfold Archipelago after an oil spill 1978. S. 51-55 i: Myrberget, S. (red.) Negative faktorer for sjøfugl. Viltrapport 21.  Hanssen, O. J. 1980. Nygaardsmoa-området i Kråkerøy, Østfold. Vår Fuglefauna 3: 239-240.  Hanssen, O. J. & Iversen, I. 1980. Akerøya ornitologiske stasjon. En presentasjon med årsrapport for 1979. Vår Fuglefauna 3: 207-219.  Hanssen, O. J. & Nilsen, M. 1980. Første funn av sangspurv Zonotrichia melodia i Norge. Meddelselse nr. 19 fra Akerøya Ornitologiske Stasjon. Vår Fuglefauna 3: 11-13.  Hanssen, O. J. H., Solbraa, K., Braanaas, T., Ekanger, I. & Faye, T. G. (red.) 1992. Hirkjølen - en presentasjon. NISK, Norges Naturvernforbunbd, Landbruksdepartementet, Ringebu kommune og Direktoratet for Statens Skoger. Hefte, 38 s.  Hanssen, T. 1981. Parrer praktærfuglen seg med vanlig ærfugl? Ranas Dyreliv 3 (1): 48.  Hansson, E. & Magnusson, A. 1992. Resa til Nordkalotten 1992. Lappmeisen 17: 16-19.  Hansson, I. & Hansson, L. 1968. Nordliga hŠckfåglar i Nordland. Sterna 8: 94-95.  Harbitz, V. 1959. Vilt og viltstell. Norges Jeger- og Fiskerforbunds Tidsskr. 88: 255.  Hardeng, G. 2001. Våtmarkene, fuglenes eldorado. S. 102-114 i: Hågvar, S. & Berntsen, B. (red.) Norsk naturarv. Våre naturverdier i internasjonalt lys. Andresen & Butenschøn AS, Oslo. 255 s.  Hardeng, G. 1974. Naturverninventeringer i deler av Rømskog, Marker og Aurskog-Høland 15.-19.6.1974. Landsplanen (Zool.), Miljøverndept. Arbeidsrapport, 42 s. + vedlegg.  Hardeng, G. 1975. Inventeringer på en del myrer i Akershus (S.Ø.), Hedmark (S.Ø.) og Østfold (N.Ø.) 9.-17/6 1975. Landsplanen (Zool.), Miljøverndept. Arbeidsrapport, 58 s. + vedlegg.  Hardeng, G. 1979. Fuglefaunaen på myrer i S.Ø. Norge. Faunaens sammensetning, habitatpreferanser og zoogeografi. Hovedoppgave i zool., Zool. inst. Univ. i Oslo.  Harris, M. P. 1984. The Puffin outside Britain and Ireland. T. & D. Poyser, kapitel 5 i The Puffin.  Harris, M.R., & Norman, F.I. & McColl, R.H.S. 1965. A mixed population of Redpolls in northern Norway. British Birds 58: 288-294.  Harrison, C. 1982. An atlas of the Birds of the Western Palearctic. Collins, London.  Harstveit, A. H. 1949. Raurevens mat. Fauna 2: 30-31.  Hartmann, C. 1859. Foglar, antecknade på Dovrefjell i Norge, somrarne 1854 och 1857. Strødda bidrag till Skandinaviens fogelfauna. Afhandling før lectorat i naturvetenskap. Stockholm. 39 s.  Hartman, C. 1859. Stršdda bidrag till Skandinaviens fågelfauna.  Hartvig, P. 1964. Polarjo på Varangerfjorden. Sterna 6: 47.  Hartwig, W. 1889. Ornithologische Beobachtungen auf einer Reise nach dem Nordcap. Cabanis Journal fŸr Ornithologie 37: 137-153.  Harveland, A. 1969. Smånotiser (vannrikse i Moland). Sterna 8: 342.  Harveland, A. & Kittelsen, C. 1969. Nye funn av pirol, Oriolus oriolus. Sterna 8: 338.  Harveland, A. & Torvund, G. 1966. Pirol i Aust-Agder og på Jæren. Sterna 7: 192.  Harvie Brown, J.A. 1877. On the distribution of birds in North Russia. II. Longitudinal distribution of species North of 64¡30'N lat., or the NORTHERN DIVISION. Annals and Magazine of Natural History 20: 1-30.  Harvie-Brown, J. A. 1905. Travels of a Naturalist in Northern Europe - Norway 1871, Archangel 1872, Petchora 1875. 2 Vols. London. (om Norge i Vol. I: 1-121)  Hasvold, S. 2000. Dødelighet, og faktorer som påvirker dødelighet, hos lam (Ovis aries) på utmarksbeite i Lesja og Dovre, Oppland i 1997. Hovedoppgave i biologi (Cand.scient.), Universitetet i Oslo.  Hatle, H., Anderson, H. & Søraas, E. 1970. Fuglar i Vestnes.  Hatten, L., Sickel, H., Norderhaug, A. & Elven, R. 1995. Vegetasjonsendringer i et kystkulturlandskap. Ottar 207: 16-27.  Hauan, H. 1992. Opplevelser med tamme og ville dyr. Ranas Dyreliv 14: 13-20.  Hauan, H. 1993. Fuglene i nevning og tradisjon. Ranas Dyreliv 15: 45-46.  Haug, L. P. 1975. Fuglearter sett i Øyerbygda 1974. Naturnytt fra Øyerbygda 16: 1-12.  Hauge, E. O. 1965. Så nær under Bitihødn. Flanerier om beitinger og Beitostølen. Privat forlag.  Hauge, F. & Folkedal, S. 1980. Høststtrekket av fugl ved Ekofiskfeltet i Nordsjøen 1978. Vår Fuglefauna 3: 220-226.  Hauge, K-O. 1994. Løvmeis Parus palustris. S. 414 i : Gjershaug, J. O., Thingstad, P. G., Eldøy, S. og Byrkjeland, S. (red.): Norsk fugleatlas. Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu. 552 s.  Hauge, K-O. 1994. Spettmeis Sitta europaea. S. 428 i : Gjershaug, J. O., Thingstad, P. G., Eldøy, S. og Byrkjeland, S. (red.): Norsk fugleatlas. Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu. 552 s.  Hauge, K. 1976. Fuglar i fjellet. Tidsskrift for Valdres Historielag rbok 1976: 72-76.  Hauge, K. O. 1994. Knoppsvane Cygnus olor. S. 54 i : Gjershaug, J. O., Thingstad, P. G., Eldøy, S. og Byrkjeland, S. (red.): Norsk fugleatlas. Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu. 552 s.  Hauge, K. O. 1990. Landsomfattende svanetelling vinteren 1987/88, sangsvane Cygnus cygnus, knoppsvane C. olor og dvergsvane C. columbianus. Fauna norv. Ser. C, Clinclus 13: 65-73.  Hauge, K. S. 1974. Tiurens spillåter - noen dagboknotater fra en leik. Fauna 27: 61-68.  Hauge, K.-O. 1990. Landsomfattende svanetelling vinteren 1987/88, sangsvane Cygnus cygnus, knoppsvane C. olor, dvergsvane C. columbianus. Fauna norvegica, Ser. C, Cinclus 13: 65-73.  Hauge, K.-O. 1979. Tredjekulls-hekking hos svarttrost. Vår Fuglefauna 2: 119.  Haugen, I., Thysse, T. & Thu, G. 1969. Svarthalespove rugende på Jæren. Sterna 8: 293.  Haugen, O. 1972. (om trane på Vartdal-stranda). Rallus 2(3): 4.  Haugskott, T. 1988. Ornitologisk rapport fra Rinnleiret og områdene ved Verdalselvas utløp, Levanger og Verdal kommuner. Trøndersk Natur Suppl. nr. 1-1988: 1-47.  Haugskott, T. 1988. Referat fra Sklinna-turen. Trøndersk Natur 15: 70-71.  Haugskott, T. 1983. Ornitologiske registreringer i Øvre Pasvik 1983. Rapport til LRSK Finnmark, 22 sider.  Haukeland, P. & Haukeland, H. 1982. Høyspent dreper hubro. Vår Fuglefauna 5: 20.  Hautala, H. & LahdenperŠ, O. & SeppŠnen, H. 1985. Vadsø-area, North-Norway 8-11.4.1985. Rapport 3 sider.  Haverstad, O. G. 1975. Liten oversikt over vannfugltellingen. Hujon 1: 51-52.  Haverstad, O. G. 1977. Liten oversikt over vannfugltellingen. Hujon 3.  Haverstad, O. G. 1984. Fuglelivet på Buøya og Innbutangen i Kaldfjorden, Vinstervatn. Upubl. rapport, 47 s.  Haverstad, O. G. 1975. Litt omkring foringsfrekvens og reiratferd til grønnspett (Picus viridis) i Vågåmo sommeren 1974. Hujon 1: 19-29, 37-40.  Haverstad, O. G. 1975. Forekomst og hekking til sothøne i Rykhus på Hundorp våren 1975. Hujon 1: 59-63.  Haverstad, O. G. 1975. Kvalitativ og kvantitativ artsliste fra registreringsarbeidet i Lesjaleira sommeren 1975. Notat. 5 s.  Haverstad, O. G. 1975. Sothønas invasjon i Gudbrandsdalen. Hujon 1: 40.  Haverstad, T. 1912. Fra Nordre Fron. Norges Jæger- og Fiskerfor. tidsskr. 41: 77.  Havnø, E. 1934. Lattermåsen i Finnmark. Naturen 58: 287-288.  "Kastdalen, L., Pedersen, H.C., Steen, H., Svendsen, W. & Brøseth, H. 2001. Rapport fra forskningsprosjektet  Hedenstad, T. A. 1970. Smånotiser (munk i november i Kongsberg). Sterna 8: 192.  Heggberget, T. & Ekker, Aa. T. 1986. Kanadagås med fargeringer. Trøndersk Natur 13: 82.  Heggberget, T. M. 1991. Establishment of breeding populations and population development in the canada goose Branta canadensis in Norway. Ardea 79: 365-370.  Heggberget, T. M. 1987. Number and proportion of southern bird species in Norway in relation to latitude, spring temperature and respiration equivalent. Holarct. Ecol. 10: 81-89.  Heggberget, T. M. 1987. Utviklingen i den norske bestanden av kanadagjess inntil 1984. Fauna 40: 1-9.  Heggberget, T. M. 1987. Utviklingen i den norske bestanden av kanadagjess inntil 1984. Fauna 40: 1-9.  Heggberget, T. M., Overskaug, K., Skagen, I. & Moseid, K.-E. 1992. Innsamling av fredet fallvilt. rsrapport for 1991 med resultater fra oter-innsamlingen i 1978-1991. NINA Oppdragsmelding 147: 1-23.  Heggberget, T. M. 1993. Innsamling av fredet fallvilt: sluttrapport med årsrapport for 1993. NINA Oppdragsmelding 255: 1-12.  Heggberget, T. M., Skagen, I. & Solem, M. I. 1992. Innsamling av fredet fallvilt. rsrapport for 1992 med resultater fra innsamlingen av dagrovfugler og ugler i 1991-92. NINA Oppdragsmelding 189: 1-29.  Heggdal, A. 2002. Hauk i fjøset og falk på tunet. Rallus 31: 46-47.  Hegge, A. 1916. Rypemerking i Finnmark. Norsk Jæger- og Fiskerforenings Tidsskrift 45: 328.  Hegge, A. 1920. Rypemerking i Finnmark. Norsk Jæger- og Fiskerforenings Tidsskrift 49: 168.  Hegge, A. 1921. Rypemerking i Finnmark. Norsk Jæger- og Fiskerforenings Tidsskrift 50: 223.  Heggset, F. 1967. Korsnebbnotatar fra Nordmarka i Surnadal. Sterna 7: 353-356.  Heggset, F. 1992. Møte med et lavskrikepar. Rallus 22: 11-12.  Heggset, F. 1992. kerriksa. Rallus 22: 41-42.  Heggset, F. 1993. Hekkende skjeand i Surnadal. Rallus 23: 12-13.  Heggset, F. 1993. kerrikseobservasjonar - 1992. Rallus 23: 16-17.  Heggset, F. 1995. Observasjoner av tretåspett. Rallus 25: 11.  Heggset, F. 1995. Miniegg av sandlo. Rallus 25: 37.  Heggset, F. 1979. Heggsets hullrugerkikkert. Vår Fuglefauna 2: 40.  Heier, A. 2003. Andemøte. Hujon 29: 70.  Heimbeck, F. W. 1928. Ornithologiske meddelelser fra Trøndelag. Norsk Orn. tidsskr. III-9: 82.  Heimbeck, F. W. 1951. Fiskeørnen. Fauna 4: 191-193.  Hein, A. 1980. Folke- og familietur i Pasvikdalen. Lappmeisen 6 (2): 10-13.  Heitkøtter, N. 1960. Fredning av et Rondane-område. Den Norske Turistforenings årbok 1960: 148-150.  Heitkøtter, N. 1969. Rondane nasjonalpark. S. 30-38 i: Hohle, P. Til fots i Rondane-Dovrefjell-Trollheimen. Gyldendal, Oslo. 171 s.  Heitkøtter, N. 1990. Fra reinsfjellet 1989. Villreinen 4: 36-38.  Heitkøtter, N. 1984. En solmorgen i brattbergene inne ved Rondvatnet - glimt fra dyre- og fuglelivet. S. 57-75 i: Barth, E. K., Heitkøtter, N., Hohle, P., Holtvedt, R., Møller, A. & Vigerust V. Rondane. Gyldendal Norsk Forlag. Oslo. 200 s.  Heitkøtter, N. 1976. Sur nedbør og dyreliv i Rondane. Norsk Natur 12: 29-30.  Heitkøtter, N. 1984. Rondane nasjonalpark. S. 161-175 i: Barth, E. K., Heitkøtter, N., Hohle, P., Holtvedt, R., Møller, A. & Vigerust V. Rondane. Gyldendal Norsk Forlag. Oslo. 200 s.  Heitkøtter, O. 1995. Vernetanker i vassdragsnatur. Snøhetta forlag. 144 s.  Heitkøtter, O. 1995. Joravassdraget - enestående økosystem. Fjell og Vidde 127: 146-155.  Heitkøtter, O. 1974. Reinheimen. Fra en fjelloppsynsmanns dagbok. Grøndahl & Søns forlag, Oslo. 112 s.  Heitkøtter, O. 1974. Dyreliv, jakt og fiske. S. 96-101 i: Ramberg, K. (red.) Bygd og by i Norge. Gudbrandsdalen. 381 s.  Gjærevoll, O. 1974. Dyreliv, jakt og fiske. S. 96-101 i: Ramberg, K. (red.) Bygd og by i Norge. Gudbrandsdalen. 381 s.  Heitkøtter, O. 1967. Rovfuglene våre - står de foran sin utryddelse. Skogeieren 54: 28-29, 49.  Heitkøtter, O. 1995. Vernetanker i vassdragsnatur. Snøhetta forlag. 144 s.  Hekland, N. H. 1959. Rørsanger ved Fredrikstad og Drammen. Sterna 3: 347.  Helland, A. 1911. Topografisk-statistisk beskrivelse over Romsdals Amt. Norges land og folk XV. Kristiania. 1400 s. + 1418 s.  Helland, A. 1913. Dyreliv og jagt. S. 117-184 i: Helland, A. (red.) Norges land og folk V. Topografisk-statistisk beskrivelse over Kristians amt. Anden del. Den almindelige del. H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo. 653 s.  Helland, A. 1913. Norges land og folk. Topografisk-statistisk beskrivelse over Kristians amt V. Fjerde del. Toten, Hadeland og Land. Valdres. H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo. 569 s.  Helland, A. 1913. Norges land og folk. Topografisk-statistisk beskrivelse over Kristians amt V. Tredje del. Byerne og Gudbrandsdalen. H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo. 452 s.  Helland, A. 1913. Norges land og folk. Topografisk-statistisk beskrivelse over Kristians amt V. Første del. Den almindelige del. H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo. 615 s.  Helland, A. 1907. Topografisk-statistisk beskrivelse over Nordlands Amt. Norges land og folk XVIII. Kristiania.  Helland, A. 1898. Topografisk-statistisk beskrivelse over Søndre Trondhjems Amt. Norges land og folk XVI. Kristiania. S. 134-139.  Helland, A. 1901. Topografisk-statistisk beskrivelse over Nordre Bergenhus amt. Norges land og folk XVI. Bind 2. Kristiania. S. 491-498.  Helland, A. 1913. Falkefangst. S. 184-192 i: Helland, A. (red.) Norges land og folk V. Topografisk-statistisk beskrivelse over Kristians amt. Anden del. Den almindelige del. H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo. 653 s.  Helland, A. 1899. Eg- og dunvær. Norges Land og Folk 1: 357-360.  Helland, A. 1903. Trækfuglenes veie. Norges Land og Folk 10 bind 1: 288-298.  Helland, A. 1905. Fuglebjerge, eg- og dunvær. Norges Land og Folk XX, bind 1: 524-531.  Helland, A. 1907. Dyreliv og jagt. Norges Land og Folk XVIII bind 1: 734-736.  Helland, A. 1907. Fuglejakt og fangst. Norges Land og Folk XVIII bind 1: 768-794.  Helland, A. 1909. Efugl og andre sjøfugle. Norges Land og Folk XVII bind 1: 550-554.  Helland, A. 1913. Fuglejakt. Norges Land og Folk V bind 2: 166-184.  Helland, A. 1913. Falkefangst. Norges Land og Folk V bind 2: 184-192.  Helland, A. 1905. Finmarkens Amt. Ascheoug, bind 1 (av 3)..  Helland, G. 1962. Turteldue på Voss. Sterna 5: 167.  Helleren, T. 1992. Oslo og Akershus ringmerkingsgruppe 1991. Toppdykker'n 15: 41-45.  Hellner, D. 1973. Hekkende såerler i Oslo. Sterna 12: 158.  Helmen, A. 1952. Vipa. Naturen 76: 95.  Helmen, A. 1953. Dvergfalk i februar. Naturen 77: 156.  Helms, O. 1930. Axel Christiani. 24. August 1881 - 3. maj 1930. Norsk ornit. tidsskr. III. Nr. 11-12: 214-215.  Helsengren, G. & Gjerde, Ø. 1976. Ekskursjon. Rallus 6: 18.  Heltzen, I. A. 1833. Forsøg til Physisk og Oeconomisk Beskrivelse over Ranens Præstegjeld i Nordlandene med Lappernes Historie og deres Gudelære. Ranen.  Hemsing, E. 1991. Fjellrupe. Hujon 17: 169-170.  Hendset, S. A. 1977. Møte med tretåspett. Rallus 7: 111.  Hendset, S. A. 1984. Tidlig grågåstrekk. Rallus 14: 79.  Hendset, S. A. 1986. Hekkande hornugler i Rauma. Rallus 16: 24-25.  Hendset, S. A. 1987. Hønsehaukreiret. Rallus 17: 30-31.  Hendset, S. A. 1990. Publikasjoner. Rallus 20: 51.  Hennicke, C.R. 1928. Zwei Beobachtungen aus Norwegen und Spitzbergen. Ornithologische Monatschrift 53: 49-50.  Henriksen, A. 1988. Lomvi i snø. Lappmeisen 13: 34.  Henriksen, B. 1983. Trekk fra fuglelivet i Måsøy kommune. Lappmeisen 9: 74-85.  Henriksen, B. 1972. Observasjoner av sjeldne fugler utenfor Hjelmsøy. Brev 3 sider.  Henriksen, B. 1977. Havøysund 19. mai 1977. Brev 2 sider.  Henriksen, G. 1988. Sjøfuglene kommer tilbake. Vilt- og Fiskenytt 5 (2): 3-4.  Henriksen, G. 1989. Gjess i Finnmark - en statusrapport. Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen, Rapport nr. 33, 25 sider.  Henriksen, G. 1990. Hva gjøres for å redde dverggåsa?. Vilt- og Fiskenytt 7 (1): 6-7.  Henriksen, G. 1988. Sjøfuglkrise i nord. Vilt- og Fiskenytt 5 (1): 15-16.  Henriksen, G. 1988. Vårjakt på ender i Kautokeino. Vilt- og Fiskenytt 5 (1): 25.  Henriksen, G. 1989. Kollisjoner mellom fugl og kraftlinjer. Vilt- og Fiskenytt 6: 17.  Henriksen, G. 1992. Vintertelling av sjøfugl i Varangerfjorden. Vilt- og Fiskenytt 9 (1): 10-12.  Henriksen, G. 1992. Stelleranda i Finnmark. Vilt- og Fiskenytt 9 (2): 20-22.  Henriksen, G. 1993. Uvanlig reirmateriale. Vår Fuglefauna 16: 158.  Henriksen, G. 1991. Lomvi i Finnmark. Miljøstatus 1991, Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen, Rapport nr. 1-1991:12.  Henriksen, G. 1987. Rapport fra øvelsen Sosex - 87. Rapport 5 sider + 10 vedlegg.  Henriksen, G., Svendsen, W. & Isaksen, K. 1991. Konflikter mellom ørn og tamrein i Finnmark. Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen, Rapport nr. 4-1991, 24 sider.  Henriksen, S. 1976. En natts kulde. Lappmeisen 2: 12-13.  Henriksen, V. 1981. På streif i historien. S. 50-101 i: Nyquist, F. P. (red.) Jotunheimen - fra veidemark til nasjonalpark. Grøndahl & Søn Forlag, Oslo. 201 s.  Hermann, O. 1895. Der Vogelberg Svaerholt. Aquila 2: 97-110.  Hermansen, L. 1923. Finmarkens Jæger & F.F. årsberetning: 1922. Norsk Jæger- og Fiskerforenings Tidsskrift 52: 158.  Hermundstad, K. 1964. Villdyr og veiding. Valdres bygdebok V Næringsvegane. Fyrste del: 13-146.  Hermundstad, K. 1967. Truer om villdyr, fangst og fiske. Gamal Valdreskultur VIII. Universitetsforlaget, Oslo.  Hermundstad, K. 1952. Noko om vilt og veiding i Øystre Slidre II. Tidsskrift for Valdres Historielag 30: 62-63.  Hermundstad, K. 1964. Villdyr og veiding. S. 16-147 i: Hermundstad, K. (red.) Valdres Bygdebok V. Næringsvegar. Fyrste del. Villdyr og veiding, fiske, turistferdsel, handverk og handverkarar. Valdres Bygdeboks Forlag, Leira. 844 s.  Herredsvela, H. 1985. Knoppsvana på Jæren. Falco suppl. nr. 1: 1-28.  Herredsvela, H. 1982. Knaoppsvane og fiskesen. Vår Fuglefauna 5: 270-271.  Herredsvela, H. 1982. Knoppsvane og fiskesen. Vår Fuglefauna 5: 270-271.  Herredsvela, H. 1983. Dødsårsaker hos knoppsvana på Jæren. Vår Fuglefauna 6: 118-120.  Herredsvela, H. 1983. Oljedrepte svenske knoppsvaner på Karmøy 1982. Vår Fuglefauna 6: 259.  Hesjedal, A. 1993. Finnmarks eldste helleristninger?. Ottar nr. 194: 24-35.  Hessen, D. 1977. Bestandsvariasjoner hos hulerugende spurvefugler. Hujon 3: 96-97.  Hessen, D. 1977. Breitjørna i Ringebufjellet. Hujon 3: 87-88.  Hestvik, A.S. 1988. Slutten for andejakta. Lappmeisen 13: 6.  Hestvåg, K. 1958. Albin grå flugesnappar (Muscicapa striata). Sterna 3: 144.  Hetland, O. 1979. Overvintrende knoppsvaner. Vår Fuglefauna 2: 190.  Heuglin, M.T. 1871. Die Vogel-Fauna im hohen Norden. Ornithologische Notizen aus Finmarken und Spitzbergen, niedergeschreiben am Bord des Schoners Skjon Valborg, September und Oktober 1870. Petermanns Geographische Mitteilungen 17: 57-66.  Heuglin, M.T. 1871. Die Vogelfauna im hohen Norden. Ornithologische Notizen aus Finmarken und Spitzbergen. Cabanis Journal fŸr Ornithologie 19: 81-107, 205-206.  Hewitzon, W. C. 1838. Notes on the Ornithology of Norway. Mag. of Zool. and Bot. 2: 309-317.  Hidle, I. 1966. Sandterner på Jæren. Sterna 7: 198.  Hidle, I. 1969. Trekk fra fuglelivet på Røst, 1967-1968. Sterna 8: 297-302.  Hidle, I. & Byrkjeland, I. 1967. Snadderand på Jæren. Sterna 7: 293.  Hildonen, R. 1971. Rustand i Øvre Pasvik. Sterna 10: 146-147.  Hildonen, R. 1978. Liten sommerrapport fra Grensefoss i Øvre Pasvik 1978. Lappmeisen 4: 29.  Hildonen, R. 1978. Stjertmeis i Sør-Varanger. Lappmeisen 4: 29.  Hildonen, R. 1979. Rugende musvåk (Buteo b.).i Øvre Pasvik?. Lappmeisen 5: 27.  Hildonen, R. 1979. Utbredelse av låvesvale (Hirundo rustica) i Finnmark. Lappmeisen 5: 39.  Hildonen, R. 1979. Svarthodespurv i Øvre Pasvik. Lappmeisen 5: 40.  Hildonen, R. 1979. Fra Øvre Pasvik ekskursjonen 1976. Lappmeisen 5: 15.  Hildonen, R. 1979. Atlasrapport 1979. Lappmeisen 5: 41-45.  Hildre, P.-O. 1972. Førstegongsobservasjonar frå 1972. Rallus 2(4): 23.  HildŽn, O. 1978. SmåsnŠppans forekomst och hŠckningsbiologi i Norge. Anser supplement 3: 96-100.  HildŽn, O. 1988. Zur Brutbiologie des ZwergstrandlŠufers, Calidris minuta, in Finnmark. Vogelkundliches Tagebuch Schleswig-Holstein 16: 245-265.  HildŽn, O. 1983. Mating system and breeding biology of the Little Stint Calidris minuta. Wader Study Group Bulletin nr 39: 47.  Hillestad, A. 1966. Reirfunn av stillits i Asker. Sterna 7: 150.  Hillestad, K. O., J. M. Sæveraas & G. Lid, 1981. Stolper og spetter. VN-rapport 6. NVE, Natur- og landskapsavdelingen. 16 s. + vedlegg.  Hillestad, K.O., Sæveraas, I.M. & Lid, G. 1981. Stolper og spetter. DN-rapport nr. 6, 15 sider.  Hindrum, R. 1977. Sjøfugltakseringer på Linesøy, Lauvøy/Tårnes og Lysøysund 7. og 8. mars 1977. Upubl. rapp., 8 s.  Hindrum, R. 1980. Fugletakseringer på Varangerhalvøya. Lappmeisen 6 (2): 40-47.  Hindrum, R. 1980. Jaktfalk skutt på Nordkinnhalvøya. Lappmeisen 6 (2): 81-82.  Hindrum, R. 1981. Jaktfalk skutt på Nordkinnhalvøya. Vår Fuglefauna 4: 289.  Hindrum, R. 1981. Fugle- og pattedyrfaunaen i Julelvvassdraget, Varangerhalvøya, Finnmark, Nord-Norge. Tromura. Naturvitenskap nr. 24, Universitetet i Tromsø, 54 sider.  Hindrum, R. 1981. Våtmark i Vest-Finnmark. Tromsø Museum, Rapport 30 sider.  Hindrum, R. 1982. Fugle- og patteddyrfaunaen i Reisavassdraget, Troms og Finnmark, Nord-Norge. Tromura, Naturvitenskap nr. 37:1-64.  Hindrum, R. 1987. Vårjakt på ender i Kautokeino/Guovdageaidnu. Rapport 11 sider.  Hindrum, R. 1986. Vårjakt på ender i Kautokeino/Gouvdageadnu. Direktoratet for naturforvaltning, foreløpig og intern rapport, notat av 14.11.1986, 9 sider.  Hindrum, R. 1986. Kontaktmøte mellom forskerne i AKUP-prosjektene på sjøfugl og styringsgruppen for prosjektene - på Tromsø Museum 15. april 1986. Rapport 49 sider.  Hindrum, R. 1988. Overvåking av norske sjøfuglbestander, forslag fra arbeidsgruppe, 11.02.88. DN, Rapport 28 sider.  Hindrum, R. 1981. Våtmark i Troms. Vår Fuglefauna 4: 11-14.  Hindrum, R. 1982. F™ring av overvintrende fugl. Vår Fuglefauna 5: 252-260.  Hindrum, R. 1981. Øvre Barduvassdraget. Kvantitative og kvalitative undersøkelser av fugle- og pattedyrfaunaen i Øvre Barduvassdraget, Troms, fra 1977-1979. Tromura Naturvitenskap Nr. 13: 1-69.  Hindrum, R. & Ekker, Aa. T. 1981. Fugle- og pattedyrfaunaen i Snøfjordvassdraget, Porsangerhalvøya, Finnmark, Nord-Norge. Tromura, Naturvitenskap nr. 27, Universitetet i Tromsø, Institutt for museumsvirksomhet, 34 sider.  Hiorthøy, H. F. 1785. Physisk og Ekonomisk Beskrivelse over Gudbrandsdalens provstie i Aggershuus Stift i Norge. Første Deel. Tredie kapitel s. 26-47. Om Gudbrandsdalens Fugle, Fiske, Fireføddede Dyr, Insecter og Vexter. Nicolaus Møller, Kjøbenhavn. 166 s  Hiorthøy, H. F. 1900. Physisk og Ekonomisk Beskrivelse over Gudbrandsdalens provstie i Aggershuus Stift i Norge. Lokalhistorisk Forlag. (Redigert utgave av sognebeskrivelsen fra 1785)  Hiorthøy, H. F. 1990. Physisk og Ekonomisk Beskrivelse over Gulbransdalen Provstie i Aggershuus Stift i Norge. Lokalhistorisk forlag, Espa. 174 s.  Hirschfeld, E. m.fl. 1982. Norway and Finland 4.-22. June 1982. Rapport 5 sider.  Hiutfeldt-Kaas, H. 1905. Høsttrækkende rugder. Norges Jæger- og Fiskerfor. tidsskr. 34: 75.  Hiutfeldt-Kaas, H. 1901. Nøddekraaken, Nucifrfraga caryocatactes. Norges Jæger- og Fiskerfor. tidsskr. 30: 68.  Hjeljord, O. 1980. Viltbiologi. Landbruksforlaget.  Hjeljord, O. & Mobråten, Ø. 1975. Hubroen i Numedal. Sterna 14: 127-129.  Hjelmeland, L. O. 1966. Svart raudstjert i Haradanger. Sterna 7: 190-191.  Hjelmesæth, N. J. 1911. Sokneprest Stevelin Reutz si skildring av Herøy prestekall 1743 og sokneprest Torstein Hoel si skildring av Norddalens prestekall 1743. Tidsskrift for Søndmøre historielag 3 (1911): 7-16.  "Hjelmseth, W. 1983. Helgåvassdraget inngår i ""Samlet plan for vannressursene"". Ranas Dyreliv 3: 34-38."  Hjelmstad, R. 1978. Fugleobservasjoner i Øyer kommune i 1977. Hujon 4: 59-61.  Hjelmstad, R. 1971. Resultater av andefugltellinger utført på Tretten vintrene 1968/69, 1969/70, 1970/71. Naturnytt fra Øyerbygda 1: 1-2.  Hjelmstad, R. 1971. Observasjoner av båndkorsnebb i Øyerbygda 1970. Naturnytt fra Øyerbygda 2: 1.  Hjelmstad, R. 1971. Oversikt over fuglearter sett i Øyerbygda i 1971. Naturnytt fra Øyerbygda 8: 1-7.  Hjelmstad, R. 1976. Tornskate på Losna. Hujon 2: 64.  Hjelmstad, R. 1976. Litt om hekking av kaie i Gudbrandsdalen. Hujon 2: 3-5.  Hjelmstad, R. 1977. Noen fugleobservasjoner fra Skottvatnet på Sel. Hujon 3: 49-51.  Hjelmstad, R. 1978. Flavistisk gråspurv på Tretten. Hujon 4: 40-41.  Hjelmstad, R. 1978. To vintererleobservasjoner. Hujon 4: 144.  Hjelmstad, R. 1970. Trekkobservasjoner fra Tretten, 1965-1970. Upubl. rapport.  Hjelmstad, R. 1976. Oversikt over litteratur av Ola Olstad. Upubl. rapport.  "Hjelmstad, R., Arnekleiv J.V. & Opheim, J. 1971. Tillegg til ""Fuglefaunaen i Øyer"". Notat. 12 s."  Hjelmstad, R., Arnekleiv J.V., Hjelmstadstuen O., Opheim, J. & Bræin O. 1970. Fuglefaunaen i Øyer. Rapport. 30 s.  Hjelset, S. & Toft, S. 1992. Landskapsvern i Romsdalen? Bruks- og verneinteresser, forslag til skjøtselsplan. Hovedoppgave ved institutt for biologi og naturforvaltning, Norges Landbrukshøgskole. Upubl. 127 s. + 10 vedlegg.  Hjort, C. 1970. Några iakttagelser šver fåglars upptredande vinterstid i norra Norge. Sterna 9: 91-95.  Hoataja, K. 1987. Varanger april 1987. Rapport 3 sider.  Hobøl, E. & Sæther, T. 1993. Perioderapport, Nordre Øyeren 1. Mai - 1. Oktober 1993. Toppdykker'n 16: 88-89.  Hof, O. H. 1743. Tittel ukjent (om Totens Præstegjeld). Innberetning til Kancelliet i København.  Hof, O. H. ved P. Gihle 1997. De 43 spørsmål til alle sogneprester og sorenskrivere i Danmark og Norge i 1743. S. 41-55 i: Gihle, P. 1997. Fra gamle dager på Toten. Utdrag fra tingbøker og andre kilder. Lena. 77 s.  Hoff, K. 1979. Forekomst og produksjon av andefugler, lom og sivhøne i Gran kommune. Upubl. hovedoppg. Inst. for Naturforv. NLH.  "Hoff, K. 1985. Artsliste over våtmarksfugl pr 1.1.1985 for ""Fokstumyra naturreservat"", Dovre kommune. Upubl. notat, 4 s."  Hoff, K. 1986. Fylkesplanprosjekt - Flerbruksplan for vassdrag i Gudbrandsdalen. Statusrapport 2. Tema: Naturvern - landskap. Aktivitet: 210-215. Oppland fylkeskommune, plan- og utbyggingsetaten. Rapport, 20 s + kartvedlegg.  Hoff, K. 1985. Artsliste over våtmarksfugl pr 1/1-85 for det foreslåtte stdalstjørna naturreservat, Ringebu kommune. Fylkesmannen i Oppland, miljøvernavd. Upubl. notat. 3 s.  Hoff, K. 1985. Artsliste over våtmarksfugl pr. 01.01.1985 for det foreslåtte Helgetjønn naturreservat, Øyer kommune. Fylkesmannen i Oppland, miljøvernavd. Upubl. notat.  Hoff, K. 1989. Lokalt verneverdige naturområder i Vestre Toten kommune. Upubl. notat, 3 s + kartvedlegg.  Hoff, K. & Hegge, O. 1994. Truede og sårbare vilt- og fiskearter i Oppland. Upubl. notat, 10 s.  Hognestad, J. B. 1961. Tyrkerduer i Egersund. Sterna 4: 292-293.  Hognestad, P. 1957. En skjæres hekkingsforsøk på Magerøya. Fauna 10: 37-38.  Hognestad, P. 1962 . Zoologi i religon og folkeovertro. Ottar nr. 34: 13-17.  Hogstad, O. 1981. Spettene og vendehalsen. S. 392-419 i: Frislid, R. & Semb-Johansson, A. (red.) Norges dyr. Bind 2. Fugler. J. W. Cappelens Forlag, Oslo. 549 s.  Hogstad, O. 1970. Spettene og vendehalsen. S. 384-409 i: Frislid, R. & Semb-Johansson, A. (red.) Norges dyr. Bind 2. Fugler. J. W. Cappelens Forlag, Oslo. 507 s.  Hogstad, O. 1969. Breeding bird populations in two subalpine habitats in the middle of Norway during the years 1966-68. Norw. J. Zool. 17: 81-91  Hogstad, O. 1967. Litt om tetthet og sammensetning av fuglefaunaen i 1966 i to subalpine skogtyper i Budal, Sør-Trøndelag. Sterna 7: 241-247.  Hogstad, O. 1967. Populasjonsvariasjoner hos grønnsisik i relasjon til frøår hos gran. Sterna 7: 255-260.  Hogstad, O. 1968. Sammenligning av kvantitative fugleundersøkelser i 1966 og 1967 i subalpint miljø i Sør-Trøndelag. Sterna 8: 81-90.  Hogstad, O. 1969. Observasjoner ved et tretåspettreir. Sterna 8: 387-389.  Hogstad, O. 1971. Trekk fra flaggspettens (Dendrocopos major) vinternæring. Sterna 10: 233-241.  Hogstad, O. 1976. Interseksuell deling av forplantningsterritoriet hos tretåspett. Sterna 15: 5-10.  Hogstad, O. 1976. Interseksuell deling av forplantningsterritoriet hos tretåspett. Sterna 15: 5-10.  Hogstad, O. 1977. Vekst og ernæring hos reirunger av bjørkefink i subalpin bjørkeskog. Sterna 16: 19-27.  Hogstad, O. 1977. Kjønnsforskjell i rødstjertens næringssøk i subalpin bjørkeskog. Sterna 16: 57-60.  Hogstad, O. & Moksnes, A. 1986. Expansion and present status of the Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix in Central Norway. Fauna norv. Ser C, Cinclus 9: 49-54.  Hogstad, O. & Sandvik, J. 1992. Erler. S. 183-193 i: Hogstad, O. (red.). Norges dyr - Fuglene 3. J. W. Cappelens Forlag, Oslo.  Hogstad, O. & Stenberg, I. 1994. Habitat selection of a viable population of White-backed Woodpeckers Dendrocopos leucotos. Fauna norv. Ser. C, Cinclus 17: 75-94.  Hogstad, O. & Stenberg, I. 1994. Structure of Norwegian breeding passerine communities in coastal deciduous forests. Fauna norv. Ser. C, Cinclus 17: 75-94.  Hogstad, O. & Stenberg, I. 1997. Breeding success, nestling diet and parental care in the White-backed Woodpecker Dendrocopos leucotos. Journal fŸr Ornithologie 138: 25-38.  Hogstad, O. & Øien, I. J. 2001. Endringer i norsk fuglefauna - hva har skjedd i løpet av de siste hundre år? Vår Fuglefauna 24: 54-66.  Hogstad, O. & Øien, I. J. 2001. Endringer i norsk fuglefauna - hva har skjedd i løpet av de siste hundre år? Vår Fuglefauna 24: 54-66.  Hohle, P. 1984. Turisthytter og ruter i Rondane. S. 177-200 i: Barth, E. K., Heitkøtter, N., Hohle, P., Holtvedt, R., Møller, A. & Vigerust V. Rondane. Gyldendal Norsk Forlag. Oslo. 200 s.  Hohle, P. & Viker, N. 1982. Vassfaret. Gyldendal, Oslo.  Holaker, P. 1969. Dovrefjell. Den Norske Turistforenings årbok 1969: 96-103.  Holen, A. I. 1977. Utsettingsforsøk med canadagås i Sunndal. Rallus 7: 93-94.  Holen, O. 2001. Isfugl ved Vinstra. Hujon 27: 252-253.  Holen, O. 2001. Nokre fugleobservasjoner frå hausten 2000 til våren 2001. Hujon 27: 113-114.  Holen, O. 2001. Flukt for livet over Massdølstjønna. Hujon 27: 111.  Holgersen, H. 1971. Stavanger museums gjenfunn 1969-1970. Sterna 10: 175-224.  Holgersen, H. 1959. Ringmerkingsoversikt 1958. Sterna 3: 249-313.  Holgersen, H. 1961. Ringmerkingsoversikt 1960. Sterna 4: 297-334.  Holgersen, H. 1963. Ringmerkingsoversikt 1962. Sterna 5: 229-266.  Holgersen, H. 1964. Ringmerkingsoversikt 1963. Sterna 6: 105-144.  Holgersen, H. 1965. Ringmerkingsoversikt 1964. Sterna 6: 353-385.  Holgersen, H. 1970. Notater om noen norske sangere. Sterna 9: 175-179.  Holgersen, H. 1953. Smånotiser om fugl. Stav. Mus. rbok 62, 1952: 69-78.  Holgersen, H. 1962. Tyrkerduen i Norge 1954-1961. Stav. mus. årb. 71: 117-129.  Holgersen, H. 1976. Stavanger museums gjenfunn 1975. Sterna 14: 233-262.  Holgersen, H. 1975. Stavanger museums gjenfunn 1974. Sterna 14: 201-229.  Holgersen, H. 1974. Stavanger museums gjenfunn 1971-1973. Del 1. Non-passeriformes. Sterna 13: 217-251.  Holgersen, H. 1974. Stavanger museums gjenfunn 1971-1973. Del 2. Passeriformes. Sterna 13: 279-307.  Holgersen, H. 1958. Ringmerkingsoversikt 1957. Sterna 3: 145-177.  Holgersen, H. 1969. Stavanger museums gjenfunn 1967-1968. Sterna 8: 390-424.  Holgersen, H. 1955. Tyrkerduer i Stavanger og Sunnhordland. Fauna 8: 29-30.  Holgersen, H. 1955. Tyrkerduen, Streptopelia d. decaoctor (Friv.), ny for Norges fauna. Stav. Mus. rbok 64, 1954: 39-46.  Holgersen, H. 1948. Vadefuglene. S. 252-281 i: Føyn, B. & Huus, J. (red.) Norges dyreliv Bind II: Fugler. Cappelen, Oslo. 564 s.  Holgersen, H. 1948. Systematisk tillegg. S. 469-537 i: Føyn, B. & Huus, J. (red.) Norges dyreliv Bind II: Fugler. Cappelen, Oslo. 564 s.  Holgersen, H. 1953. Fra Stavanger Museum IV. Om hegre på Østlandet - og storspove i Trysil. Fauna 6: 40-42.  Holgersen, H. 1967. Ringmerkingsoversikt 1965. Sterna 7: 297-342.  Holgersen, H. 1982. Bird-ringing Report 1979-1980, Stavanger Museum. Sterna 17: 85-123.  Holgersen, H. 1980. Bird-ringing Report 1976-78, Stavanger Museum. Sterna 17: 37-82  Holgersen, H. 1961. Ringmerkingsoversikt 1959. Sterna 4: 177-220.  Holgersen, H. 1957. Bird-Banding in Norway 1956 (Report No. 7). Sterna 2: 137-184.  Holgersen, H. 1954. Bird-Banding in Norway 1953 (Report No. 4). Sterna No. 16: 1-38.  Holgersen, H. 1953. Bird-Banding in Norway 1952. Sterna No. 11: 1-33.  Holgersen, H. 1951. Bird-Banding in Norway 1950. Stavanger Museum Småskrifter Zool. Ser. Nr. 3: 1-33.  Holgersen, H. 1952. Bird-Banding in Norway 1951. Stavanger Museum Småskrifter Zool. Ser. Nr. 5: 1-34.  Holgersen, H. 1951. Bird notes and news 1950. Stavanger Museum Småskrifter Zool. Ser. Nr. 1: 1-10.  Holgersen, H. 1957. Sjeldne gjester i den norske fuglefauna. Stav. Mus. rb. 67: 103-111.  Holgersen, H. 1951. Stavanger Museums ringmerkingsarbeid 1950. Stav. Mus. rb. 60: 77-85.  Holgersen, H. 1941. Nye funn av ringmerkte fugl. Naturen 65: 94-96.  Holgersen, H. 1949. Litt om kråkemerking og kråkas vandringer. Norges Jeger- og Fiskerforbunds Tidsskr. 78: 170-175.  Holgersen, H. 1950. Bemerkninger til H. Løvenskiold: Håndbok over Norges fugler. Naturen 74: 165-171.  Holgersen, H. 1956. Parasitisme og husnød hos fugl. Fauna 9: 40-45.  Holgersen, H. 1963. Rørsangeren i Norge. Stav. Mus. rb. 72, 1962: 165-173.  Holgersen, H. 1981. Vadefuglene. S. 244-269 i: Frislid, R. & Semb-Johansson, A. (red.) Norges dyr. Bind 2. Fugler. J. W. Cappelens Forlag, Oslo. 549 s.  Holgersen, H. 1950. Hvor trekker stæren (Sturnus vulgaris)?. Stav. Mus. rb. 1949, 59: 72-80.  Holgersen, H. 1954. Trostetrekk. Stav. Mus. rb. 63: 91-102.  Holgersen, H. 1970. Vadefuglene. S. 244-267 i: Frislid, R. & Semb-Johansson, A. (red.) Norges dyr. Bind 2. Fugler. J. W. Cappelens Forlag, Oslo. 507 s.  Holgersen, H. 1953. Storspove, Numenius arquata arquata (LinnŽ). S. 43-46 i: Holmstršm, C. T., Henrici, P., Rosenberg, E. & Sšderberg, R. (red.) Fuglene i Norden. Lappedykkere-hønsefugler. Norsk utgave ved Fridthjof Økland. Achehoug & Co., Oslo. 288 s.  Holgersen, H. 1953. Vipe, Vanellus vanellus (LinnŽ). S. 135-139 i: Holmstršm, C. T., Henrici, P., Rosenberg, E. & Sšderberg, R. (red.) Fuglene i Norden. Lappedykkere-hønsefugler. Norsk utgave ved Fridthjof Økland. Achehoug & Co., Oslo. 288 s.  Holgersen, H. 1953. Trane, Grus grus (LinnŽ). S. 159-162 i: Holmstršm, C. T., Henrici, P., Rosenberg, E. & Sšderberg, R. (red.) Fuglene i Norden. Lappedykkere-hønsefugler. Norsk utgave ved Fridthjof Økland. Achehoug & Co., Oslo. 288 s.  Holgersen, H. 1962. Ringmerkingsoversikt 1961. Sterna 5: 89-130.  Holgersen, H. 1968. Stavanger museums gjenfunn 1966. Sterna 8: 111-139.  Holgersen, H. 1949. Fra Stavanger Museum. I. Fauna 2: 82-87.  Holgersen, H. 1958. Trane på Jæren. Sterna 3: 94.  Holgersen, H. 1958. Munk (Sylvia atricapilla) i desember. Sterna 3: 95.  Holgersen, H. 1958. Alpeseiler, pirol og sivhauk i Rogaland. Sterna 3: 139-143.  Holgersen, H. 1958. Vaktel på Jæren. Sterna 3: 144.  Holgersen, H. 1959. Fugl i norske biland. - 1: Peter I's øy. Sterna 3: 215-223.  Holgersen, H. 1959. Tyrkerdue på Utsira og Jæren. Sterna 3: 224.  Holgersen, H. 1959. Vellykket hekking hos tyrkerdue i Stavanger 1958. Sterna 3: 225-226.  Holgersen, H. 1959. Dvergdykker ved Egersund. Sterna 3: 227.  Holgersen, H. 1959. Kjernebiter i Stavanger. Sterna 3: 266.  Holgersen, H. 1959. Trykkfeil og rettelser. Vannriksa i Arekilen. Sterna 3: 341.  Holgersen, H. 1962. Fuglefredningskongress i Stavanger. Sterna 5: 137-145.  Holgersen, H. 1962. Fuglekonge - navn og sagn. Sterna 5: 153-157.  Holgersen, H. 1966. Et tilfelle av melanisme hos kjøttmeis. Sterna 7: 146.  Holgersen, H. 1961. †ber die Wanderungen der Norwegischen Dreizehenmšwen Rissa tridactyla (L.). Vogelvarte 21: 118-121. Sterna 7: 165-177.  Holgersen, H. 1967. Sibirtrost i Rogaland. Sterna 7: 294.  Holgersen, H. 1967. Boltit rugende i Ryfylkeheiene. Sterna 7: 404.  Holgersen, H. 1967. Sivhauk i nordre Ryfylke. Sterna 7: 405.  Holgersen, H. 1950. Skotske grønnlandsgjess i Nord-Norge. Naturen 74: 340-342.  Holgersen, H. 1982. Bird-ringing report 1979-80, Stavanger Museum. Sterna 17: 85-123.  Holgersen, H. 1961. Norske lomviers vandringer. Sterna 4: 229-240.  Holgersen, H. 1968. Svartstrupetrost i Rogaland. Sterna 8: 200.  Holgersen, H. 1969. Fra Revtangen Ornitologiske Stasjon 1967 og 1968. Sterna 8: 229-241.  Holgersen, H. 1969. Ringmerkingsoversikt 1967. Sterna 8: 285-290.  Holgersen, H. 1969. Ringmerkingsoversikt 1968. Sterna 8: 313-320.  Holgersen, H. 1973. Tårnugle på Jæren. Sterna 12: 223.  Holgersen, H. 1973. Avosett på Jæren. Sterna 12: 70.  Holgersen, H. 1972. Smånotiser (dvergdykkere i Hafrsfjord). Sterna 11: 196.  Holgersen, H. 1971. Ringmerkingsoversikt 1970. Sterna 10: 257-262.  Holgersen, H. 1971. Fra Revtangen Ornitologiske Stasjon 1970. Sterna 10: 263-272.  Holgersen, H. 1973. Ringmerkingsoversikt 1971. Sterna 12: 301-306.  Holgersen, H. 1977. Ringmerkingsoversikt 1975. Sterna 16: 81-86.  Holgersen, H. 1961. Noen norske funn av utlandets ringfugl. Sterna 4: 228.  Holgersen, H. 1961. Ringmerkingsresultater fra Revtangen på Jæren i 1959. Sterna 4: 221-227.  Holgersen, H. 1961. Taffelender i Stavanger og på Jæren. Sterna 4: 281.  Holgersen, H. 1961. Stork på Jæren. Sterna 4: 284-285.  Holgersen, H. 1961.Svartryggerle ved Egersund. Sterna 4: 288.  Holgersen, H. 1961. Svarthalespove og svartterne på Jæren. Sterna 4: 288.  Holgersen, H. 1961. Lerkefalk i Stavanger. Sterna 4: 289.  Holgersen, H. 1961. Mer om tyrkerduer. Sterna 4: 295.  Holgersen, H. 1964. Har svartglenten ruget i Norge i 1963. Sterna 6: 76-77.  Holgersen, H. 1964. Mandarinand i Skien og på Jæren. Sterna 6: 91-92.  Holgersen, H. 1964. Sivhauk på Lista. Sterna 6: 93.  Holgersen, H. 1964. Rosenfink på Utsira. Sterna 6: 94.  Holgersen, H. 1964. Nytt funn av dvergmåke i Østfold. Sterna 6: 97.  Holgersen, H. 1964. Dvergmåke ved Arendal. Sterna 6: 97.  Holgersen, H. 1964. Dvergmåke ved Arendal. Sterna 6: 97.  Holgersen, H. 1964. Ringmerkingsresultater fra Revtangen på Jæren i 1963. Sterna 6: 145-152.  Holgersen, H. 1950. Skotske grønlandsgjess i Nord-Norge. Naturen 74: 340-342.  Holgersen, H. 1965. Bieter i Rogaland. Sterna 6: 272.  Holgersen, H. 1965. Bieter på Jæren. Sterna 6: 277.  Holgersen, H. 1968. Ringmerkingsoversikt 1966. Sterna 8: 21-26.  Holgersen, H. 1968. Landsplan for fuglereservater. Sterna 8: 27-29.  Holgersen, H. 1976. Ringmerkingsoversikt 1974. Sterna 15: 213-218.  Holgersen, H. 1981. Ringmerkingsrapport for 1980 fra Stavanger Museum. Vår Fuglefauna 4: 192-196.  Holgersen, H. 1970. Fra Revtangen ornitologiske stasjon 1969. Sterna 9: 61-72.  Holgersen, H. 1970. Brunhodespurven i Norge. Sterna 9: 73-76.  Holgersen, H. 1970. Langnebbet bekkasinsnipe, en ny art for Norge. Sterna 9: 106.    Holgersen, H. 1970. Ringmerkingsoversikt 1969. Sterna 8: 183-188.  Holgersen, H. 1970. Heilo på Lista sommeren 1970. Sterna 9: 219.  Holgersen, H. 1970. Kommentar til artikkelen om halsbåndfluesnapper i Rogaland. Sterna 9: 224.  Holgersen, H. 1975. Ringmerkingsoversikt 1972. Sterna 14: 95-100.  Holgersen, H. 1975. Ringmerkingsoversikt 1973. Sterna 14: 155-160.  Holgersen, H. 1975. Spesielt for ringmerkere. Sterna 14: 166.  Holgersen, H. 1975. Rosenvarsler på Jæren. Sterna 14: 199-200.  Holgersen, H. & Berg, T. 1959. Avosett på Jæren. Sterna 3: 350-351.  Holgersen, H. & Carlsson, O. 1969. Dvergsvaner på Jæren. Sterna 8: 333.  Nikkerud, A., Gundersen, W. H., Storjord, O. & Holgersen, H. 1969. Iakttagelser av dvergdykker. Sterna 8: 333.  Holgersen, H. & Jordal, J. B. 1970. Svarthodespurv i Sunndalsfjorden. Sterna 9: 111-112.  Holgersen, H. & Runde, O. J. 1980. Revtangen ornitologiske stasjon. En presentasjon med summarisk rapport for 1979. Vår Fuglefauna 3: 157-159.  Holgersen, H. & Willgohs, J. 1956. First breeding of the Black-tailed Godwit, Limosa limosa (L.), in Norway. Astarte 13: xx-xx.  Holgersen, H. & Willgohs, J. F. 1956. First breeding of the Black-tailed Godwit, Limosa limosa (L.) in Norway. Astarte 13: 1-8.  Holm, T. 1999. Rapport ved et tusenårsskifte fra Ytre Nordmøre Lokallag. Rallus 28: 34-35.  Holmboe, H. 1755. Andmærkninger over Lessøe Præstegiæld og de mærkværdigste Ting som derudi findes. Læssøe Jernværk. 26 s.  Holmboe, H. 1824. Andmærkninger over Lessøe Præstegiæld og de mærkværdigste Ting som derudi findes. Budstikken 1824: 102-119.  Holmboe, J. 1900. Notizen Ÿber die endozoishe samenverbreitung der všgel. Nyt Mag. Naturv. 38: 303-320.  Holmboe, J. 1924. Hvad lirypen lever av i Norge. Bergens Mus. Aarb. 1922-23. Naturvidensk. række nr. 5: 1-54.  Holmboe, J. 1934. Spredte bidrag til Norges flora. III. Nytt mag. naturv. 74: 71-116.  "Holmen K. 1990. 15 års ""slit"" med fuglekasser. Hujon 16: 146-156."  Holmen, K. 1978. Våtmarksregistreringar i Grafferdammen/Olstadtjønn 1978. Våtmarksund. i Oppland 1978. Rapport. 12 s.  "Holmen, K. 1992. Perleugler. ""Sponplateuglene mine"". Hujon 18: 5-9."  Holmgren, A. E. 1867-71. Skandinaviens foglar. Bind I-II. Stockholm.  Holmstršm, C. T., Henrici, P., Rosenberg, E. & Sšderberg, R. (red.) 1942-47. Våre Fåglar i Norden. Stockholm.  Holst, E. 1930. Gjertrudsfuglen, Drycopus martius, skutt i Ryfylke. Norsk Orn. tidsskr. III. Nr. 11-12: 274.  Holst, H. 1920. Litt om tamme ekorn og smaafugl ved Mesnalien. Naturen 1920: 378.  Holt, E. 1945. Iakttakelser over hubro (Bubo b. bubo L.). Norges Jæger- og Fiskerfor. tidsskr. 75: 66-73.  Holt, E. 1945. Småviltet ved Atnsjø i årene 1940-45. Norges Jæger- og Fiskerfor. tidsskr. 74: 15-20, 36-40.  Holt, E. 1947. Skogsfuglproblemet. Norges Jæger- og Fiskerfor. tidsskr. 76.  Holt, E. 1948. Hønsefuglene. S. 217-251 i: Føyn, B. & Huus, J. (red.) Norges dyreliv Bind II: Fugler. Cappelen, Oslo. 564 s.  Holt, E. 1945. Småviltet ved Atnasjø (Rondane) i årene 1940-45. Norges Jæger- og Fiskerfor. tidsskr. 75: 15-20, 36-40.  Holt, E. 1951. Rypeundersøkelser. Norges Jæger- og Fiskerfor. tidsskr. 81: 121-132, 153-162.  Holt, E. 1945. Hvor flyr bolltitmødrene hen etter klekkingen? Naturen 69: 154-156.  Holt, E. 1952. Lirypas parasitter. Pap. Game Res. 8: 142-149.  Holt, E. 1948. Fjellvåk-iakttagelser. Norsk Jeger- og Fisker-forbunds tidsskr. 77: 239-240.  Holt, E. 1947. Skogsfuglproblemet. Foredrag holdt på Norges Jeger- og Fisker-forbunds foredragsmøte under landbruksuken 1947. Bilag til Norsk Jeger- og Fisker-forbunds tidsskr. 76 (5): 1-17.  Holt, E. 1949. Rovvilt og kråkefugler premiert av fylkene i 1948. Norges Jeger- og Fiskerforbunds Tidsskr. 78: 235-237.  Holt, E. 1950. Rypemengde og beskatning. Norges Jeger- og Fiskerforbunds Tidsskr. 79: 188-196.  Holt, E. 1951. Rypeundersøkelser. Lirypas vekstforhold. Norges Jeger- og Fiskerforbunds Tidsskr. 80: 121-132, 153-162.  Holt, E. 1952. Lirypas parasitter. Pap. Game Res: 8: 142-149.  Holt, G. 1973. Kvikksølvundersøkelser av vilt 1968-1970. Fauna 26: 38-58.  Holt, G. & Frøslie, A. 1989. Blyforgiftning hos andefugler. Norsk Veterinærtidsskrift 101: 759-765.  Holt, G., Frøslie, A. & Norheim, G. 1978. Blyforgiftning hos norske svømmefugler. Nord. Vet.-Med. 30: 380-386.  Holtan, D. 1999. Biologiske undersøkelser i lesund. Samlerapport 1995-99. 76 s.  Holtan, D. 2001. Dvergdykkerens status i Norge. Vår Fuglefauna 24: 100-108.  Holtan, D. 1988. Fjellvåken som barskogsfugl. Rallus 18: 140-141.  Holtan, D. 1988. Våtmarksnytt fra Sunnmøre. Rallus 18: 144-145.  Holtan, D. 1994. Kommunepresentasjonen: Fugler i lesund kommune. Rallus 24: 75-82.  Holtan, D. 1994. Smånytt om kvinanda. Rallus 24: 138.  Holtan, D. 1994. Hekking av gluttsnipe på Sunnmøre. Rallus 24: 138.  Holtan, D. 1995. Krykkja - symbol for lesund som fiskerihavn. Historien om fuglefjellets vekst og fall. Rallus 25: 28.  Holtan, D. 1995. Kommunepresentasjonen: Ørskog kommune. Rallus 25: 125-131.  Holtan, D. 1995. Nytt fra styrets arbeid. Rallus 25: 132.  Holtan, D. 1997. Vinteratlas. Smånytt frå årets sesong. Rallus 27: 15.  Holtan, D. 1997. rsmelding lesund lokallag 1996. Rallus 27: 39-40.  Holtan, D. 1997. Glomsetmarkane og Ørnakkane i Skodje. Rallus 27: 41-42.  Holtan, D. 1997. Hekkande tretåspett på Sunnmøre. Rallus 27: 63.  Holtan, D. 1997. Kva med lomen. Rallus 27: 64-65.  Holtan, D. 1997. lesund lokallag. Rallus 27: 73.  Holtan, D. 1999. Biologisk mangfald i Skodje. Rapport nr. 4. 67 s.  Holtan, D. Ø. 1999. Fuglar i Skodje kommune. Rallus 28: 15-22.  Holtan, D. 2000. Referat årsmøte i lesund og omegn lokallag. Rallus 29: 14-15.  Holtan, D. 2000. Kartlegging av biologisk mangfold i kommunene. Rallus 29: 90-92.  Holtan, D. 2001: 10 verneverdige naturområder på Sunnmøre. Semesteroppgave ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. rsstudiet i natur- og kulturminneoppsyn 2001. 30 s.  Holtan, D. 2001. Dvergdykkerens status i Norge. Vår Fuglefauna 24: 100-108.  Holtan, D., (red.), 2001. Biologisk mangfold i lesund. Sluttrapport 2001. lesund kommune, rapport. 123 s. + kart.  Holtan, D. 2001. Smånytt frå fuglelivet i Norddal og Stranda. Rallus 30: 12-14.  Holtan, D. 2001. Dvergdykker - forslag til rødlistestatus. Rallus 30: 44-45.  Holtan, D. 2002. Evaluering av barskogvernet på Sunnmøre. Rapport, 34 s. + kart.  Holtan, D. 2002. Fuglar i Stranda og Norddal kommunar. Rallus 31: 4-13.jf. retting Rallus 31: 84-85.  Holtan, D. 2002. Fuglar i Sula kommune. Rallus 31: 16-23. jf. retting Rallus 31: 85-86.  Holtan, D. 2003: 132 kV kabel gjennom Grimstadvatnet naturreservat, Hareid. Konsekvensar for naturmiljø. (notat 25.06.2003 for Tussa Nett) 4 s.  Holtan, D. & Grimstad, K. J. 2000. Kartlegging av biologisk mangfald i Norddal - biologiske undersøkingar i 1999. Norddal kommune, rapport. 96 s.  Holtan, D. & Grimstad, K.J. 2004. Kartlegging av biologisk mangfald i Sula - biologiske undersøkingar i 2000/2001. Sula kommune, rapport.  Holtan, D. & Grimstad, K. J. 2004. Kartlegging av biologisk mangfald i Stranda - biologiske undersøkingar i 2000. Stranda kommune, rapport.  Holten, J. I. 1999. Plan for kulturlandskapstiltak i 3 områder med tørr/varm hagemarkskog under gjengroing i Oppland - resultater fra undersøkelser sommeren 1988. Terrestrisk Miljøforskning. Rapport, 9 s. + vedlegg.  Hook, O. 1961. Swallow near Bear Island. Sterna 4: 285.  Hooker, W. 1838. Journal of a tour to the northern parts of Norway.  Hop, H. 1978. Ekskursjon til Reinøya og Hornøya. Lappmeisen 4: 8-10.  Hope-Jones, P. 1982. Fugler ved Bravo. Vår Fuglefauna 5: 143-144.  Horgen, B. C. 1987. Flerbruksplan for vassdrag i Gudbrandsdalen. Arealbruk og vassdrag. Oppland fylkeskommune, Plan- og utbyggingsetaten. Rapport, 102 s.  Horgen, B. C. 1997. Fylkesdelplan Dovrefjellområdet. Fagrapport landbruk. Møre og Romsdal, Oppland, Hedmark og Sør-Trøndelag fylkeskommuner. Rapport, 72 s.  Horgen, B. C. (red.) 1997. Fylkesdelplan Dovrefjellområdet. Fagrapport kulturminne og kulturlandskap. Møre og Romsdal, Oppland, Hedmark og Sør-Trøndelag fylkeskommuner. Rapport, 154 s. + vedlegg.  Hornman, M. 1990. 'Dear Sverre Asmar'. Rapport 3 sider.  Hornslien, F. 1959. Linerle-hann med to maker. Sterna 3: 346-347.  Horsberg, S. 1980. Fra trekklokalitetene i 1979. Svennesvollene. Hujon 6: 20-21.  Horsberg, S. 1980. Vårtrekket på Mjøsa ved Gjøvik 1978 og -79. Hujon 6: 112-117.  Horsberg, S. 1984. Melbytjernet, Biri, Gjøvik kommune. Ornitologiske forhold. Fugler i Oppland nr 10-1984: 1-4.  Horsberg, S. 1980. Sjelden sanger. Hujon 6: 156.  Horsberg, S., Pettersen, T. I. & Pedersen, P. H. 1979. Ornitologiske observasjoner fra Svennesvollene i Biri, Gjøvik kommune april, juni og august 1978. Rapport 31 s.  Hortling, I. 1933. Ein Beitrag zur Kenntnis der Vogelwelt Petsamo und Finnisch-Lappland. Kocsag 6: 1-18 og 71-88.  Hortling, I. 1930. Till frågan om stšrre strandpiparens, Charadrius hiaticula, raser. Ornis Fennica 7: 72-76.  Hortling, I. 1926. Johan Axel Palmen. Ornis Fennica 3: 42-49.  Hortling, I. 1926. Somateria spectabilis (L). Ornis Fennica 3: 88.  Hortling, I. 1944. Finlands šrnar. Vår FågelvŠrld 3: 33-38.  Hortling, I. 1929. Ornithologisk Handbok. .  Hortling, I. & Baker, E.C.S. 1932. Bird-Notes on a Trip to Lapland. Ibis Ser. 13, Vol. 2: 100-127+.  Hoset, T. 1955. Vidjespurv på Averøya, Møre og Romsdal. Fauna 8: 41.  Hoset, T. 1955. Vidjespurv på Averøya. Fauna 8: 75-76.  Hoskings, E. 1964. Report on ornithological expedition to Norway May/June 1964. Rapport, 22 s.  Hottola, P. 1990. 'Dear Sverre'. Rapport 1 side.  Hov, J. Ø. 1980. Rovfugl. Gyldendal Norsk Forlag, Oslo. 80 s.  Hov, J. Ø. 1968. Grønnstilk i trostereir. Sterna 8: 158-159.  Hovda, S. & Østbye, T. 2001. Turhåndbok Vang i Valdres. Fagernes. 256 s.  Hovden, A. 1966. Blåstrupe på Hareid. Sterna 7: 194.  Hove, K. 1967. Ornitologiske undersøkelser på indre Finnmarksvidda sommeren 1965. Sterna 7: 207-216.  Hove, K. & Lid, G. 1967. Nye takseringer ved Østensjøvannet i 1965 og 1966. Sterna 7: 201-203.  Hove, K. & Tveit, G. 1971. Rapport over sædgåsundersøkelser i Finnmark sommeren 1971. Rapport 4 sider.  Hove, K. & Tveit, G. 1970. Rapport over sædgåsundersøkelser i Finnmark sommeren 1970. Rapport 4 sider.  Hove, K., Krogdahl, S. & Sørby, O. 1965. Svømmesnipe i Oslo. Sterna 6: 273.  Hove, S. G. 1979. Nytt hekkefunn for vintererle. Hujon 5: 40.  Hovind, A. 1968. Båndkorsnebb i Valdres. Sterna 8: 99.  Hubert-Hansen, J. P. & Larsen, B. H. 1988. Fossekalltellinger i Bøelva og sidevassdrag vinteren 1981-1982. Oriolus 17: 15-19.  Hugnes, E. 1987. Islandsand - ny art for Sør-Trøndelag. Trøndersk Natur 14: 52.  Huitfeldt, C. 1983. Dyreliv i Fillefjell-Finse-området. Den Norske Turistforenings årbok 115: 69-84.  Huitfeldt, C. & Stenersen, J. 1971. Taksvalereir i fjellvegg. Sterna 10: 147.  Huitfeldt-Kaas, H. 1917. Mjøsens fisker og fiskerier. Kgl. norske Vidensk. Selsk. Skr. 1916 nr. 2: 1-259.  Huitfeldt-Kaas, H. 1921. Ornithologiske Dagboksutdrag. Buskerud Jæger- og Fiskerforenings Tidsskr. 1921: 41-49, 110-125, 147-198.  Huitfeldt-Kaas, H. 1921. Ornithologiske Dagboksutdrag. Drammen. 75 s.  Huitfeldt-Kaas, H. 1921. Ornitoligiske dagboksutdrag. Buskerud Jæger- og Fiskerforenings Tidsskrift 9: 157-198.  Huitfeldt-Kaas, H. 1929. De morderiske telefon- og telegraftråder. Norsk Orn. tidsskr. III. Nr. 10: 210.  Hujonredaksjonen 1995. Brudd på viltloven. Hujon 21: 230.  Hujonredaksjonen 1996. Informasjonstavle og merking av tursti inntil jaktfalkreir. Hujon 22: 104-105.  Hujonredaksjonen 2001. Tidligere observasjoner av isfugl i Oppland fylke. Hujon 27: 253-254.  Hujonredaksjonen 1996. Lidt om 1886- aars Vildtstand i Gudbrandsdalen og Valdres m.m. Hujon 22: 108-110. (Gjengivelse av J. B. Barths artikkel i Norges Jæger- og Fiskersfor. Tidsskr. 15, 1886).  Hujonredaksjonen 1996. Fugler med støv på. Notiser om Fuglevildtet m.m. i 1880 i Kristians amt. Hujon 22: 226-235. (Gjengivelse av J. B. Barths artikkel i Norges Jæger- og Fiskersfor. Tidsskr. 9, 1880)  Hujonredaksjonen 1996. Fugler med støv på. Fuglelivet ved Syndin. Bidrag til Valdres fuglefauna. Hujon 22: 287-289. (Gjengivelse av K. Oftedals artikkel i Norsk Orn. tidsskr. III-9, 1928)  Hujonredaksjonen 1998. Fugler med støv på. Fuglefaunaens forandring ved det oppdemte Bamselitjern, Valdres. Hujon 24: 41-45. (Gjengivelse av G. Lids artikkel i Anser Supplement 3.)  Hujonredaksjonen 1997. Fugler med støv på. Jaktfalken (Falco rusticolus L.). Noen iakttagelser fra Dovre i Norge. Hujon 23: 216-222. (Gjengivelse av Y. Hagen og E. K. Barth sin artikkel i Vår FågelvŠrld 11, 1952)  Hujonredaksjonen 1994. Fugler med støv på. Sneuglen. Hujon 20: 335-339. (gjengivelse av et kapittel i boka Tilfjelds i Ferierne eller Jæger- og fiskerliv i høifjellene fra 1876 av J. A. Friis)  Hujonredaksjonen 1991. Fugler med støv på. Fra Boka om Land. Del 1. Hujon 17: 286-297. (gjengivelse av H. T. L. Schaanning 1948. Dyrelivet i Land.)  Hujonredaksjonen 1992. Fugler med støv på. Fra Boka om Land. Del 2. Hujon 18: 38-50. (gjengivelse av H. T. L. Schaanning 1948. Dyrelivet i Land.)  Hujonredaksjonen 1992. Fugler med støv på. Fugledrap ved luftledninger. Hujon 18: 254. (gjengivelse av S. Grotlis artikkel i Norsk Orn. tidsskr. 1923)  Hujonredaksjonen 1992. Fugler med støv på. En del ornithologiske meddelelser fra Grotli fjellstue. Hujon 18: 254-255. (gjengivelse av S. Grotlis artikkel i Norsk Orn. tidsskr. 1923)  Hujonredaksjonen 1993. Fugler med støv på. Vårtrekknotiser fra Vardal i Opland 1923. Hujon 19: 27. (gjengivelse av S. J. Iversens artikkel i Norsk Orn. tidsskr. i 1924)  Hujonredaksjonen 1993. Fugler med støv på. Trekkfuglenes ankomst til Vågå 1922-24. Hujon 19: 28. (gjengivelse av P. Håkenstads artikkel i Norsk Orn. tidsskr. i 1925)  Hujonredaksjonen 1993. Fugler med støv på. Trekkfuglenes ankomst til Vågå 1925. Hujon 19: 29. (gjengivelse av P. Håkenstads artikkel i Norsk Orn. tidsskr. i 1927)  Hujonredaksjonen 1993. Fugler med støv på. Trekkfuglenes ankomst til Vågå 1926 og 1927. Hujon 19: 30. (gjengivelse av P. Håkenstads artikkel i Norsk Orn. tidsskr. i 1927)  Hujonredaksjonen 1993. Fugler med støv på. Trekkfuglenes ankomst til Vågå, Opland fylke i 1931 og 1932. Hujon 19: 31-32. (gjengivelse av P. Håkenstads artikkel i Norsk Orn. tidsskr. i 1933)  Hujonredaksjonen 1993. Fugler med støv på. Trekkfuglenes ankomst til Vågå - Opland fylke - våren 1928. Hujon 19: 30. (gjengivelse av P. Håkenstads artikkel i Norsk Orn. tidsskr. i 1928)  Hujonredaksjonen 1993. Fugler med støv på. Vårtrekknotiser fra Vågå 1930. Hujon 19: 32. (gjengivelse av P. Håkenstads artikkel i Norsk Orn. tidsskr. i 1930)  Hujonredaksjonen 1993. Fugler med støv på. Vårtrekket til Hedalen i Valdres 1925. Hujon 19: 32. (gjengivelse av E. E. Elsruds artikkel i Norsk Orn. tidsskr. i 1924)  Hujonredaksjonen 1993. Fugler med støv på. Trekkfuglenes ankomst ved Stor-Hove i Fåberg, Oppland fylke 1912-18. Hujon 19: 33. (gjengivelse av H. Lies artikkel i Norsk Orn. tidsskr. i 1921)  Hujonredaksjonen 1993. Fugler med støv på. Trekkfuglenes ankomst til Fluberg, Opland fylke 1889-1909. Hujon 19: 34. (gjengivelse av Ø. Røens artikkel i Norsk Orn. tidsskr.i 1930)  Hujonredaksjonen 1993. Fugler med støv på. Korsnebb-året 1927. Hujon 19: 35-36. (gjengivelse av H. T. L. Schaannings artikkel i Norsk Orn. tidsskr. i 1927)  Hujonredaksjonen 1993. Fugler med støv på. Hvor grensene møtes. Bidrag til Oplands fylkes fuglefauna. Hujon 19: 240-245. (gjengivelse av H. T. L. Schaannings artikkel i Norsk Orn. tidsskr. i 1921)  Hujonredaksjonen 1993. Fugler med støv på. Utdrag fra Bergens Museums årbok for 1929. Hujon 19: 317-327. (gjengivelse av en artikkel i Bergens Museums årbok for 1929 om rovfuglstatistikk)  Hujonredaksjonen 1995. Fugler med støv på. Forandringer i Øyers fauna i de senere år. Hujon 21: 76-81. (gjengivelse av O. Olstads artikkel i Lillehammer og Omland Turistforenings årbok 1949)  Hujonredaksjonen 1996. Farlig å være hakkespett i Øyer. Hujon 22: 322.  Hujonredaksjonen 2000. Fugler med støv på. Steppehønen (Syrrhoptes paradoxus) og dens optræden i Norge i 1888. Hujon 26: 136-139. (Gjengivelse av R. Colletts artikkel i Norges Jæger- og Fiskersfor. Tidsskr. i 1891)  Hujonredaksjonen 1996. Plan- og miljøkomiteen i Lillehammer kommune vil endre vernebestemmelsene i Lågendeltaet - slik at fuglene får mindre fred under vårtrekket. Hujon 22: 103-104.  Hunsdal, O. 1974. Dvergspett. Varangeravdelinga av NOF's Tidsskrift 3 (1): 11.  Hunsdal, O. 1975. Har ærfuglene verneplikt?. Lappmeisen 1: 14-15.  Hunsdal, O. 1975. Forbløffende haukugle. Lappmeisen 1: 35.  Hunsdal, O. 1976. Turteldueobservasjon ved Lakselv 1976. Lappmeisen 2: 14-15.  Hunsdal, O. 1977. Imponert. Lappmeisen 3: 32.  Hunsdal, O. 1977. Pilfink. Lappmeisen 3: 34.  Hunsdal, O. 1978. Uharmoniske boligkollektiv, fiskemåsskjære. Lappmeisen 4: 23.  Hunsdal, O. 1978. Kautokeino fuglegruppe. Lappmeisen 4: 27.  Hunsdal, O. 1978. Hauk med vann-flaks. Lappmeisen 4: 25.  Hunsdal, O. 1979. Trekryper og stjertmeis i Talvik i februar 1979. Lappmeisen 5: 31.  Hunsdal, O. 1979. Liten vinteroversikt fra vestfylket. Lappmeisen 5: 29-31.  Hunsdal, O. 1983. Cocco. Lappmeisen 9: 26.  Hunsdal, O. 1983. Da gråsisikkene ble håndtamme. Lappmeisen 9: 86-87.  Hunsdal, O. 1984. Tobeinte reirplyndrere på ferde i Alta. Lappmeisen 10: 9-10.  Hunsdal, O. 1984. Ørnhild på Rolfsøy. Lappmeisen 10: 11-15.  Hunsdal, O. 1985. Reirbyggetida hos svarthvit fluesnapper - 'ny pers'?. Lappmeisen 11: 24-25.  Hunsdal, O. 1985. En svenskevits. Lappmeisen 11: 21.  Hunsdal, O. 1984. Rovfuglundersøkelse i Alta kommune og på Loppa øy i 1984. Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen, Rapport 6 sider. Konfidensiell.  Hunsdal, O. 1975. PP - prosjekt Polmak. Lappmeisen 1: 21.  Hunsdal, O. 1989. En løvsangers død. Lappmeisen 14: 3.  Hunsdal, O. 1990. Varsleren, med finurlig jaktteknikk. Lappmeisen 15: 3-4.  Hunsdal, O. 1990. Alkekonge-steik til jul?. Lappmeisen 15: 4-5.  Hunsdal, O. 1990. Rugda den hardbalne. Lappmeisen 11: 15.  Hunsdal, O. 1975. Har en bok med 300 sider. Lappmeisen 1: 19-20.  Hunsdal, O. 1976. Vendehals i Polmakskogen 1975 og 1976. Rapport 1 side.  Hunsdal, O. 1977. 1977 - delvis utskrift av feltnotat-boka til LRSK og eventuelt til arkivet. Brev 3 sider.  Hunsdal, O. 1994. Fuglelivet i Vassbotndalen og Talvik. Alta skolekontor.  Hunsdal, O. 1982. Ornitologisk rapport for Mølleneselv og Storelva til Talvik, Alta kommune, Finnmark. Rapport 12 + 17 sider.  Hunsdal, O. 1989. Notater etter NOF-ekskursjon til Loppa øy 26.-28. mai 1989. Rapport 4 sider.  Hunsdal, O. 1992. Sangsvana 'Lassie'. Rapport 1 side.  Hunsdal, O. 1992. Svanepar skutt nær Masi?. Rapport 1 side.  Hunsdal, O. 1989. Grågåsobservasjoner på røya i Alta kommune, sommeren 1989. Rapport 2 sider.  Husby, A., Husby, M. & Stueflotten, S. 2004. Hva skjer med hekkefuglene i Norge - og Europa forøvrig? Vår Fuglefauna 27: 32-34..  Husby, M. 1997. Norsk Hekkefugltaksering. rsrapport for 1996. Norsk Ornitologisk Forening Rapport nr. 3-1997.  Husby, M. 1998. Norsk Hekkefugltaksering. rsrapport for 1997. Norsk Ornitologisk Forening Rapport nr. 1-1998. 28 s.  Husby, M. & Sunding, C. 2003. Er bestanden av løvsanger stabil? Toppdykker'n 26: 28-30.  Husby, M. & Værnesbranden, P. I. 1996. Norsk Hekkefugltaksering. rsrapport for 1995. Norsk Ornitologisk Forening Rapport nr. 4-1996.  Husby, M., Stueflotten, S. & Husby, A. 2004. Norsk Hekkefugltaksering. rsrapport for 2003. Norsk Ornitologisk Forening Rapport nr. 4-2004: 1-37 + vedlegg.  Husby, M., Stueflotten, S. & Husby, A. 2003. Norsk Hekkefugltaksering. rsrapport for 2002. Norsk Ornitologisk Forening Rapport nr. 1-2003: 1-26 + vedlegg.  Husby, M., Stueflotten, S. & Værnesbranden, P. I. 1999. Norsk Hekkefugltaksering. rsrapport for 1998. Norsk Ornitologisk Forening Rapport nr. 4-1999. 22 s. + vedlegg.  Husby, M., Stueflotten, S. & Værnesbranden, P. I. 2002. Er tvillingartene løvsanger og gransanger konkurrenter? Vår Fuglefauna 25: 123-126.  Husby, M., Stueflotten, S. & Værnesbranden, P. I. 2000. Norsk Hekkefugltaksering - noen resultater fra de fem første årene. Toppdykker'n 23: 45-47.  Husby, M., Stueflotten, S. & Værnesbranden, P. I. 2001. Norsk Hekkefugltaksering. rsrapport for 2000. Norsk Ornitologisk Forening Rapport nr. 4-2001: 1-26 + vedlegg.  Huse, S. 1998. Hva en fuglekasse kan berette? Vår Fuglefauna 20: 120.  Huserbråten, N. 1995. Jentehelg på Runde. Rallus 25: 135.  Huus, J. 1938. Dyrelivet vårt om vinteren. Fugl, krypdyr og pattedyr. Syn og segn 44: 150-157, 170-177.  Huus, J. 1928. Darmparasitten des norwegischen Moorchneehuhns (Lagopus lagopus L.). Bergens Mus. rb. 1928. Naturv. række 3: 1-49.  Hval, O. & Hoff, L. E. 1998. Skjøtsel av tiurleiker i Gran Almenning. Høgskolen i Gjøvik, Seksjon skog. Hovedoppgave.  Hvattum, H. 1995. Pilegrimsleden gjennom Jevnaker, Gran og Brandbu: rapport for Gran og Jevnaker kommuner. Gran kommune. 266 s.  Hvattum, H. 2000. Christhoper Hammer - en utypisk granasokning på 1700-tallet. rbok for Hadeland 2000: 9-224. (gjengivelse av Hammers sognebeskrivelse fra 1797)  Hysing-Dahl, C. 1951. Litt fugletrekk og litt statistikk. Fauna 4: 108-114.  Hysjulien, H. 1993. Falkefangeranlegget i Skåbu. 30 s.  Håberg, H. 1997. Rosenvarsler på Remøya det store fugleåret 1989. Rallus 27 (1): 17-18.  Håberg, H. 1999. Stork i Herøy. Rallus 28: 23-25.  Håberg, H. 2000. Herøy-storken er død. Rallus 29: 5-6, 61.  Hågvar, G. 1969. Observasjoner av horndykker i Troms. Sterna 8: 383-386.  Hågvar, G. & Hågvar & S. 1968. Fra kattuglas rike. Naturopplevelser. Olaf Norlis forlag. Oslo. 115 s.  Hågvar, S. 1975. Coleoptera in nests of birds of prey. Norw. J. Entomol. 22: 135-141.  Hågvar, S. 1987. Sjeldne og sårbare fugler i norske skoger. Særtrykk av Norsk Skogbruk. 19 s.  Hågvar, S., Hågvar, G. & Mønnes, E. 1990. Nest site selection in Norwegian woodpeckers. Holarctic Ecology 13: 156-165.  Hågvar, S., Sørensen, O. J. & Lund, E. 1989. Nest-box studies on hole-nesting passerines in spruce forest. I. Effect of nest hole avalibility on population density. Fauna norv. Ser. C., Cinclus 12: 33-41.  Hågvar, S., Sørensen, O. J. & Lund, E. 1989. Nest-box studies on hole-nesting passerines in spruce forest. II. Reproductive success in the Pied Flycather Ficedula hypoleuca. Fauna norv. Ser. C., Cinclus 12: 42-46.  Håkenstad, P. 1925. Trekkfuglenes ankomst til Vågå 1922-24. Norsk Orn. tidsskr. II-6: 131.  Håkenstad, P. 1926. Trekkfuglenes ankomst til Vågå 1925. Norsk Orn. tidsskr. II-7: 139.  Håkenstad, P. 1927. Trekkfuglenes ankomst til Vågå 1926 og 1927. Norsk Orn. tidsskr. III-8: 45.  Håkenstad, P. 1928. Trekkfuglenes ankomst til Vågå - Opland fylke - våren 1928. Norsk Orn. tidsskr. III-9: 104.  Håkenstad, P. 1929. Trekkfuglenes ankomst til Vågå - Opland fylke våren 1929. Norsk Orn. tidsskr. III-10: 211.  Håkenstad, P. 1930. Trekknotiser fra Vågå 1930. Norsk Orn. tidsskr. III-11&12: 229.  Håkenstad, P. 1933. Overvintrende Tårnfalk samt Sidensvans i Vågå. Norsk Orn. tidsskr. IV-13: 47.  Håkenstad, P. 1933. Vårtrekket i Vågå, Opland fylke i 1931 og 1932. Norsk Orn. tidsskr. IV-13: 28.  Håkenstad, T. 1961. Falkefengerhyttene ved Råkåvatnet. Norsk Skogbruksmus. rb. 1958-1960, 2: 46-57.  Håker, M. & Myrberget, S. 1969. Orrfuglbeiting på buskfuru. Sterna 8: 243-247.  Håkonsen, A. 1993. Oppfølging av flerbrukshensyn ved sluttavvirkning. Gjøvik ingeniørhøgskole, Skogavd. Brandbu. Hovedoppgave. 62 s. + vedlegg.  Håland, A. 1985. Norsk Vinterfugltelling 1983/84. Vår Fuglefauna 8: 101-112.  Håland, A. 1986. Overvintrende fugl i Norge vinteren 1984/85. Vår Fuglefauna 9: 215-226.  Håland, A. 1984. Bestandstørrelse, hekkehabitat og forvaltning av brunnakke Anas penelope på midtre deler av Vestlandet. Vår Fuglefauna 7: 3-10.  Håland, A. 1985. Vestnorske skoger. Skogbruk, fugl og forvaltning . Vår Fuglefauna 8: 239-254. Kommentar/retting:Vår Fuglefauna 9: 46.  Håland, A. 1987. Prosjekt hvitryggspett - en presentasjon. Vår Fuglefauna 10: 200-202.  Håland, A. 1997. Naturfaglig verdivurdering av Makrellvågen, Herøy kommune, i relasjon til planlagt boligutbygging. Norsk Natur Informasjon - NNI, Bergen. NNI-Notat nr. 13. 15 s.  Håland, A. 1980. Censuses of the winter population of Hooded Crow in Bergen, Western Norway, from 1964 to 1979. S. 104-106 i: Heggberget, T. M. (red.) Måker og kråkefugl i Norden. NKVs møte om fugl og avfall 1979. Viltrapport 10. Direktoratet for vilt og   Håland, A. 1979. Grågåsa og canadagåsa i Hordaland. Vår Fuglefauna 2: 158-162.  Håland, A. 1982. Høsttrekket av vadefugl på Herdla, Hordaland, 1979. Vår Fuglefauna 5: 3-12.  Håland, A. & Kålås, J.A. 1980. Spring migration of the Siberian Knot Calidris canutus: additional information. Wader Study Group Bull: 28: 22-23.  Håland, A. & Løfaldli, L. 1985. Migratory habits of Norwegian Hooded Crows Corvus corone cornix. Fauna norv. Ser. C., Cinclus 8: 88-99.  Håland, A. & Toft, G. O. 1983. Hvitryggspettens forekomst og habitatvalg på Vestlandet. Vår Fuglefauna 5: 3-14.  Håland, A. & Ugelvik, M. 1987. Utbredelse og bestandssituasjon hos hvitryggspett på Østlandet og i Trøndelag. Vår Fuglefauna 10: 195-200.  Håland, A., Bergo, G., Breiehagen, T. & Munkejord, Aa. 1984. Fuglefaunaen i Stryne- og Loenvassdraget, Sogn og Fjordane 1983-84. Konsesjonsavgjørende undersøkelser. Rapport ornitologi nr. 19. Zool. Mus. Univ.i Bergen. 136 s.  Håland, A., Pedersen, F. H. & Råd, O. 1980. Vinterfugltellingen 1979/80. Meddelelse nr. 2 fra Norsk Vinterfugltelling. Vår Fuglefauna 3: 121-126.  Håland, A., Pedersen, F. H. & Råd, O. 1979. Vinterfugltelling. Nytt prosjekt i NOF-regi. Vår Fuglefauna 2: 185-189.  Håland, A., Pedersen, F. H. & Råd, O. 1981. Norsk vinterfugltelling 1980/81. Vår Fuglefauna 4: 280-284.  Hålimoen, O. 1993. Miljødata i utmarksplan for Ton Sameie i Etnedal. MOGOP-prosjektet. Rapport nr.11: 1-7 + kartvedlegg.  Hålimoen, O. 1992. Flerbruksplan for de strandnære områder langs Etna på strekningen Høljerast - Bruflat. Etnedal kommune.  Hårseth, E. 2002. Stork i Fåvang. Hujon 28: 154.  Hårstad, G. O. 1992. Sjeldne og sårbare arter og økosystemer i skog, Bergen 27.-28.august 1991, Molde 10.-11.desember 1991, Lillestrøm 12.-13.februar 1992. Kursreferat. Skogbrukets kursinstitutt. 96 s.  Hšglund, J., Kålås, J. A. & Fiske, P. 1992. The costs of secondary sexual characters in the lekking great snipe (Gallinago media). Behav. Ecol. Sociobiol. 21: 211-216.  Hšglund, N. 1949. Myspoven, Limosa lapponica (L.), hŠcckande i Karesuando. Vår FågelvŠrld 8: 84-88.  Høeg, O. A. 1965. Planteveksten i og omkring Østensjøvannet. Østl. Naturvernfor. Småskr. 7: 73-93.  Høglund, J., Kålås, J. A. & Fiske, P. 1992. The cost of secondary sexual characters in the lekking Great Snipe (Gallinago media). Behav. Ecol. Sociobiol. 30: 309-315.  Høglund, J., Kålås, J. A. & Løfaldli, L. 1990. Sexual dimorphism in the lekking Great Snipe. Ornis Scand. 21: 1-6.  Høifødt, J. 1980. Vår i Vardø. Lappmeisen 6 (1): 52.  Høiland, K. 1991. Livet på de høyeste toppene. Den norske turistforenings årbok 1991: 138-155.  Høitomt, B. 1990. Våtmarksplanen for Oppland. Presentasjon av de forskjellige områdene. Hujon 16: 238-246.  Høitomt, B. 1980. Fra Jotunheimens forgård til Randsfjorden. Kraftutbygging truer Dokka/Etna. Norsk Natur 16: 100-101.  Høitomt, G. 1978. Ornitologisk rapport fra Dokka-deltaet i nordenden av Randsfjorden 1978. Registreringer i perioden 12/3-1/11. Rapport. 44 s.  Høitomt, G. 1979. Ornitologisk rapport fra Dokkadeltaet 1979. Med tilleggsobervasjoner fra våtmarksområdet ved Fluberg bru. Rapport. 65 s.  Høitomt, G. 1980. Dokkadeltaet - samlerapport. Fugler i Oppland nr 3-1980: 1-70.  Høitomt, G. 1982. Dokkadeltaet 1980 og 1981. Fugler i Oppland 1982-1: 1-57.  Høitomt, G. 1982. Rotvollfjorden-Røssjøen. Ornitologisk rapport bygd på feltobservasjoner sommeren 1982. Rapport. 27 s.  Høitomt, G. 1982. Høyfjellshekking av krikkand (Anas crecca). Hujon 8: 144.  Høitomt, G. 1983. Ornitologiske registreringer i forbindelse med kraftutbyggingsplanene for Øvre Otta. Rapport. 60 s.  Høitomt, G. 1983. Begna mellom Slidrefjorden og Strandefjorden som overvintringslokalitet for vannfugl, i forbindelse med Fossheimsfoss kraftverk. Rapport. 31 s.  Høitomt, G. 1983. Forekomst av dagrovfugler og ugler i Øvre Ottas nedbørfelt. Rapport. 10 s.  Høitomt, G. 1983. Heggefjorden. Ornitologisk rapport bygd på feltobservasjoner våren/sommeren 1983. Rapport. 13 s.  Høitomt, G. 1983. Dokkadeltaet 1982. Fugler i Oppland 1983-1: 1-52.  Høitomt, G. 1984. Dokkadeltaet 1983. Fugler i Oppland 1984-4: 1-23.  Høitomt, G. 1984. Ornitologiske rapport fra Flæinn, Hestedekkan, Tindulvtjern/Gaukelitjern m.m., Nord-Aurdal og Vestre Slidre kommuner, Oppland fylke. Rapport. 52 s.  Høitomt, G. 1984. Uvanlige våropplevelser. Hujon 10: 178-179.  Høitomt, G. 1986. Traneundersøkelser i Oppland fylke våren/sommeren 1985. Rapport. 59 s.  Høitomt, G. 1986. Hubroobservasjoner i Oppland fylke i 1985. Fugler i Oppland 1986-4: 1-6.  Høitomt, G. 1986. Knoppsvana i Oppland. Hujon 12: 163-167.  Høitomt, G. 1986. Dokkadeltaet 1984 og 1985. Fugler i Oppland 1986-2: 1-25.  Høitomt, G. 1986. Ornitologiske registreringer fra Røssjøen med omkringliggende områder. Fylkesmannen i Oppland, Miljøvernavdelingen. Rapport 6-1986: 1-32.  Høitomt, G. 1987. Hubro-observasjoner i Oppland fylke 1986. Fugler i Oppland 1987-2: 1-6.  Høitomt, G. 1987. Ølsjøen, Nord-Aurdal kommune. Noen ornitologiske observasjoner våren/sommeren 1986 og 1987. Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oppland. Rapport. 5 s.  Høitomt, G. 1987. Fuglefaunaen i Høleras- og Muggedølas nedbørfelt, Sør-Aurdal kommune. Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oppland. Rapport. 14 s.  Høitomt, G. 1987. Traneundersøkelsen i Oppland fylke, våren/sommeren 1986. Fylkesmannen i Oppland, Miljøvernavdelingen. Rapport 5-1987: 1-29.  Høitomt, G. 1987. Fuglefaunaen i Otrøelvas, Skakadalsånis og Rødølas nedbørfelt i Vang kommune. Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oppland. Rapport. 18 s.  Høitomt, G. 1987. Fuglefaunaen i Buvassfarets-Lomsdalselvas nedbørfelt i Søndre Land, Nordre Land og Sør-Aurdal kommuner. Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oppland. Rapport. 15 s.  Høitomt, G. 1987. Fuglefauaen i Nordre Syndins, Midtre Syndins og Helins nedbørfelt i Vang og Vestre Slidre kommuner. Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oppland. Rapport. 17 s.  Høitomt, G. 1987. Dokkadeltaet 1986. Hujon 13: 16.  Høitomt, G. 1988. Hubro-observasjoner i Oppland 1987. Fugler i Oppland 1988-1: 1-8.  Høitomt, G. 1988. Forekomst av nattravn i Oppland. Undersøkelser våren/sommeren 1987. Rapport 22 s.  Høitomt, G. 1988. Dokkadeltaet 1988. Hujon 14: 101.  Høitomt, G. 1989. Forekomst av fiskeørn i Oppland. Fugler i Oppland 1989-2: 1-16.  Høitomt, G. 1989. Hubro-observasjoner i Oppland 1988. Fugler i Oppland 1989-3: 1-11.  Høitomt, G. 1989. Trekktellinger av trane i Oppland våren 1989. Fugler i Oppland 1989-9: 1-22.  Høitomt, G. 1989. Hubro-observasjoner i Oppland 1989. Fugler i Oppland 1989-10: 1-9.  "Høitomt, G. 1989. Forekomst av fiskeørn i Oppland. Tillegg til rapporten ""Forekomst av fiskeørn i Oppland"". Rapport på grunnlag av feltundersøkelser i 1988. Fugler i Oppland 1989-11: 1-13."  Høitomt, G. 1991. Hubroen i Oppland. Hujon 17: 184-192.  Høitomt, G. 1992. Fiskeørn. En truet art i Oppland. Hujon 18: 302-313.  Høitomt, G. 1993. Hubroen i Oppland. Observasjoner i 1992 og noen oppsummeringer. Hujon 19: 149-155.  Høitomt, G. 1993. Flerbrukshensyn ved hønsehauklokalitet i Valdres. Hujon 19: 238-239.  Høitomt, G. 1993. Fuglelivet ved Fisketjerni på Valdresflyi. Hujon 19: 329-346.  Høitomt, G. 1994. Trane drept mot ledning. Hujon 20: 65-66.  Høitomt, G. 1994. Fuglelivet ved Lappsetra, Søndre Land kommune. Hujon 20: 172-180.  Høitomt, G. 1995. Forekomst av sandsvale i Nordre Land kommune. Rapport bygd på feltarbeid sommeren 1994. Hujon 21: 35-45.  Høitomt, G. 1995. Ornitologisk rapport fra Hersjømyrin, Nord-Fron og Sør-Fron kommuner. Hujon 21: 300-330.  Høitomt, G. 1996. Ornitologisk rapport for Etna på strekningen Bruflat - Dokka. Hujon 22: 165-189.  Høitomt, G. 1996. Kattugla i Oppland - forekomst og utbredelse. Hujon 22: 258-281.  Høitomt, G. 1998. Hønsehaukprosjektet i Oppland 1996. Hujon 24: 21-26.  Høitomt, G. 1998. Vandrefalken kommer tilbake til Oppland. Hujon 24: 195-196.  Høitomt, G. Gåsetrekket i Dokkadeltaet høsten 1998. Hujon 24: 264.  Høitomt, G. 1979. Fra trekklokalitetene i 1978. Dokkadeltaet. Hujon 5: 19-20.  Høitomt, G. 1980. Fra trekklokalitetene i 1979. Dokkadeltaet. Hujon 6: 19-20.  Høitomt, G. 1981. Dokkadeltaet 1980. Hujon 7: 17-18.  Høitomt, G. 1982. Ornitologiske undersøkelser ved Rotvollfjorden-Røssjøen sommeren 1982. Hujon 8: 164-167.  Høitomt, G. 1982. Dokkadeltaet 1981. Hujon 8: 17-18.  Høitomt, G. 1983. Dokkadeltaet 1982. Hujon 9: 5-6.  Høitomt, G. 1984. Dokkadeltaet. Hujon 10: 10-11.  Høitomt, G. 1985. Dokkadeltaet 1984. Hujon 11: 87.  Høitomt, G. 1985. Haukugler i pensjon. Hujon 11: 139.  Høitomt, G. 1985. Fiskeørnhekking i kunstig oppsatt reir. Hujon 11: 126.  Høitomt, G. 1985. Havfugl på villstrå. Hujon 11: 178.  Høitomt, G. 1987. Tillitsfull tretåspett. Hujon 13: 28.  Høitomt, G. 1987. Rovfuglutvalget 1986. Hujon 13: 95-96.  Høitomt, G. 1987. Ølsjøen, Nord-Aurdal kommune. Noen ornitologiske observasjoner våren 1986 og 1987. Hujon 13: 230-233.  Høitomt, G. 1990. Sangsvaner i Begna. Hujon 16: 11-12.  Høitomt, G. 1990. Rapportsammendrag. Trekktellinger av trane i Oppland våren 1989. Hujon 16: 38-40.  Høitomt, G. 1991. Fuglekasser og skogbruk. Hujon 17: 13-14.  Høitomt, G. 1991. Ekskursjon til Dokkadeltaet 4.5.91. Hujon 17: 150.  Høitomt, G. 1991. Fuglekasser og skogbruk. Statskog 1991 nr. x: 23.  Høitomt, G. 1992. Medlemstur til Dokkadeltaet 2.5.92. Hujon 18: 192.  Høitomt, G. 1993. Tur i Dokkadeltaet. Hujon 19: 189-190.  Høitomt, G. 1993. Medlemstur og dugnad på Svennesvollene. Hujon 19: 397-398.  Høitomt, G. 1994. Fuglelivet ved Lappsætra, Søndre Land kommune. Fugler i Oppland, nr 2-1994: 1-10.  Høitomt, G. 1994. Fuglelivet ved Fisketjerni på Valdresflyi. Fugler i Oppland nr 3-1994: 1-21.  Høitomt, G. 1994. Forekomst av sandsvale i Nordre Land kommune. Rapport bygd på feltarbeid sommeren 1994. Rapport. 14 s.  Høitomt, G. 1994. Medlemstur til Lappsetra 17.6.95. Hujon 21: 215-216.  Høitomt, G. 1995. Ornitologisk rapport for Etna på strekningen Bruflat-Dokka, Etnedal og Nordre Land kommuner. Feltarbeid utført 1995. Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oppland. Rapport. 57 s.  Høitomt, G. 1996. Kattugla i Oppland - forekomst og utbredelse. Fugler i Oppland nr 2-1996: 1-23.  Høitomt, G. 1998. Fugleregistreringer på Buøya i Sandvatnet/Kaldfjorden i Nord-Fron kommune sommeren 1998. S. 30-35 i: Høitomt, G. & Opheim, J. Ornitologiske registreringer i 5 våtmarksområder i Nord-Fron kommune våren og sommeren 1998. Rapport. 42 s.  Høitomt, G. 1998. Fugleregistreringer i våtmarksområdet nordøst for Øyangen i Nord-Fron kommune våren/sommeren 1998. S. 36-42 i: Høitomt, G. & Opheim, J. Ornitologiske registreringer i 5 våtmarksområder i Nord-Fron kommune våren og sommeren 1998. Rapport.  Høitomt, G. 1984. Trevatna og Fallselva. S. 34-38 i: Norsk Ornitologisk Forening avd. Oppland. Ornitologiske registreringer i forbindelse med Samlet Plan for forvaltning av vannressursene. Samlerapport 1984-prosjekter.  Høitomt, G. 1984. Vaset, Nord-Aurdal. S. 50-51 i: Norsk Ornitologisk Forening avd. Oppland. Ornitologiske registreringer i forbindelse med Samlet Plan for forvaltning av vannressursene. Samlerapport 1984-prosjekter.  Høitomt, G. 1984. Ryfoss, Vang. S. 40-41 i: Norsk Ornitologisk Forening avd. Oppland. Ornitologiske registreringer i forbindelse med Samlet Plan for forvaltning av vannressursene. Samlerapport 1984-prosjekter.  Høitomt, G. 1997. Hønsehaukprosjektet i Oppland 1996. Rapport til fylkesmannens landbruksavdeling i Oppland.  Høitomt, G. 1981. Våtmarksvern i Oppland. Vår Fuglefauna 2: 44-46.  Høitomt, G. 2000. Biologisk mangfold i Nordre Land. Nordre Land kommune. Rapport. 63 s. + vedlegg.  Høitomt, G. 1999. Viltet i Nordre Land. Nordre Land kommune. Rapport. 36 s. + vedlegg.  Høitomt, G. 1986. Kort sammendrag fra rapporten: Traneundersøkelser i Oppland fylke våren/sommeren 1985. Hujon 12: 134-135.  Høitomt, G. 1986. Dokkadeltaet 1984 og 1985. Hujon 12: 87.  Høitomt, G. 1985. Ornitologiske undersøkelser ved Tindulvtjern og Gauklitjern sommeren 1984. Hujon 11: 65-66.  Høitomt, G. 1985. Hubroundersøkelser i Vest-Oppland 1984. Hujon 11: 33-34.  Høitomt, G. 1979. Pinsetur i Dokkadeltaet. Hujon 5: 95.  Høitomt, G. 1986. Vedrørende viltkartlegging i Gausdal. Upubl. notat. 2 s. + kart.  Høitomt, G. 1984. Tenlefjorden, Vang kommune. Upubl. notat. 1 s.  Høitomt, G. 1994. Dramatikk i Dokkadeltaet. Hujon 20: 340.  Høitomt, G. 1984. Vedrørende forekomst av fiskeørn i Oppland. Upubl. notat, 3 s.  Høitomt, G. 2002. Fuglelivet i naturreservatene Øktmyrene, Flåmyra og Evjemyra. Hujon 28: 5-27.  Høitomt, G. 2002. Fiskeørna i Oppland. Hujon 28: 28-30.  Høitomt, G. 2001. Notat om fuglelivet i del av Søndre Land kommuneskog ved Fluberg kirke. Vedlegg i: Børstad, R. (red.) Viltet i Søndre Land kommune. Utmarktjenester a.s. 8 s.  Høitomt, G. 2001. Odnesberga. Vedlegg i: Børstad, R. 2001. Viltet i Søndre Land kommune. Utmarktjenester a.s. 6 s.  Høitomt, G. 2001. Notat om fuglelivet i kulturlandskapet ved Nerby. Vedlegg i: Børstad, R. (red.) Viltet i Søndre Land kommune. Utmarktjenester a.s. 9 s.  Høitomt, G. 2001. Fuglelivet ved Lappsetra, Søndre Land kommune. Vedlegg i: Børstad, R. (red.) Viltet i Søndre Land kommune. Utmarktjenester a.s. 9 s.  Høitomt, G. 1988. Hubro-observasjoner i Oppland 1987. S. 27-30 i: Haga, A. (red.) Prosjekt hubro. rsrapport 13 1987. World Wildlife Fund, rapport. 114 s.  Høitomt, G. 2000. Innspill til viltområdekartlegging i Etnedal. Upubl. notat. 3 s.  Høitomt, G. 2000. Innspill til viltområdekartlegging i Nord-Aurdal. Upubl. notat. 4 s.  Høitomt, G. 2000. Viltobservasjoner S. Aurdal kommune. Samlet av NOF avd. Oppland. Upubl. notat. 5 s. + kart.  Høitomt, G. 2000. Innspill til viltområdekartlegging i Øystre Slidre. Upubl. notat.  Høitomt, G. 2002. Botaniske registreringer i Nordre Land sommeren 2002. Rapport til Nordre Land kommune, 21 s.  Høitomt, G. 1986. Røssjøen og Rotvollfjorden våtmarksområde. S. 123-126 i: Lybeck, T. (red.) Etna.... frå fjell til fjord. Etnedal Historielag og Etnedal Naturvernlag. 160 s.  Høitomt, G. 1996. Vedlegg til: Ornitologisk rapport for Etna på strekningen Bruflat-Dokka, Etnedal og Nordre Land kommuner. Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oppland.  Høitomt, G. 1992. Lokalt verneverdige våtmarksområder i Vestre Toten kommune. Upubl. notat, 2 s.  Høitomt, G. 2002. Fiskeørna i Oppland. Statusrapport 2000. Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oppland. Rapport, 47 s.  Høitomt, G. 2002. Ornitologisk rapport fra Øktmyrene, Flåmyra og Evjemyra naturreservater. Fylkesmannen i Oppland, miljøvernavd. Rapport 06/02: 1-29 + vedlegg.  Høitomt, G. 1996. Odnesberga. Upubl. notat, 6 s.  Høitomt, G. 1996. Notat om fuglelivet i del av Søndre Land kommuneskog ved Fluberg kirke. Upubl. notat, 8 s.  Høitomt, G. 1996. Notat om fuglelivet i kulturlandskapet ved Nerby. Upubl. notat, 9 s.  Høitomt, G. 1996. Fuglelivet ved Lappsetra, Søndre Land kommune. Upubl. notat, 9 s.  Høitomt, G. 2003. Fuglelivet i Fjelldokkas nedbørfelt. Hujon 29 (2): 6-20.  Høitomt, G. & Grønlien, H. 1992. Hubro-observasjoner i Oppland 1991. Hujon 18: 27-36.  Høitomt, G. & Høitomt B. 1979. Fugleregistreringer ved Øvre Leirungen sommeren 1978. Hujon 5: 64-67.  Høitomt, G. & Opheim, J. 1986. Dialektnavn på fugl. Hujon 12: 124-127.  Høitomt, G., Opheim, J. & Østbye, T. 1982. Om forekomsten av nattergal i Oppland fylke fram til 1.1.1982. Hujon 8: 5-10.  Høitomt, T. 1997. Et møte i skogen. Hujon 23: 107.  Høitomt, T. 2003. Hilsen fra Furulund barnehage i Nordre Land. Hujon 29 (2): 37.  Hølaas, O. 1940. Fredning av fuglefjellet Lille-Håen, Hasvik, Finnmark. Naturfredning i Norge. rsskrift 1940-41: 24.  Hølaas, O. 1938. En dag i et fuglefjell. Den Norske Turistforeningens rbok :121-127.  Høst, P. 1937. Vekslinger i viltbestanden og litt om deres årsaker. Norges Jeger- og Fiskerforbunds tidsskr. 66: 268-279.  Høvik, I. 1930. Rypeundersøkelsene. Norsk Jæger- og fiskerfor. tidsskr. 59: 197-199.  Høy, G. 1929. Ved Slaguglas (Strix uralensis Pall.) rede. Norsk Orn. tidsskr. III-10: 197-201.  Høy, G. 1930. Nattergalen (Luscinia luscinia) funnet rugende i Bærum ved Oslo. Norsk Ornth. Tidsskr. III. Nr. 11-12: 276.  Høy, G. 1930. Ornitologiske notiser fra Øst-Finnmarken 1930. Norsk Ornithologisk Tidsskrift III nr. 11-12: 245-247.  Høy, G. 1968. Om nogen interessante fund i en gammel eggsamling. Brev 1 side.  Høy, G. 1929. Om reder og egg av bokfink (Fringilla coelebs) fra Oslo-dalen. Norsk Orn. tidsskr. III. Nr. 10: 207-208.  Høy, G. 1927. Spredte ornithologiske notiser fra Oslo omegn. Norsk Orn. tidsskr. III. Nr. 8: 44.  Høyland, B. O., Heggland, H. & Mjøs, A. T. 2000. Sjeldne fugler i Norge 1996. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomitŽ for fugl (NSKF). Vår Fuglefauna Supplement 3: 4-24.  Høyland, B. O., Heggland, H. & Mjøs, A. T. 2000. Sjeldne fugler i Norge 1996. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomitŽ for fugl (NSKF). Vår Fuglefauna Supplement 3: 4-24.  Høyland, B., Heggland, H. & Mjøs, A. T. 2001. Sjeldne fugler i Norge i 1997 og 1998. Vår Fuglefauna Suppl. nr. 4: 4-31.  I. C. 1930. Småviltjakten 1930. Valdres. Norsk Jæger- og fiskerfor. tidsskr. 59: 542.  IBP 1970. IBP i Norge. rsrapport 1970. IBP i Norge.  IBP i Norge 1971. rsrapport 1971. Oslo, 376 s.  IBP i Norge 1973. rsrapport 1973. Oslo, 118 s.  Ile, T. 1960. Villdyr og veiding. S. 135-182 i: Ile, T. (red.) Bygdeboka for Øyer. Natur og kultur. Innsyn og utsyn. Bind 2.  Ims, R.A.J. 1982. Forekomst, habitat og byttevalg hos haukugla i et smågnagerår i Øst-Finnmark 1978. Fauna 35: 133-139.  Ingebrigtsen, O. 1993. Dårlig takkonstruksjon kan være farlig både for folk og fugl. Lappmeisen 18: 6-7.  Ingold, P. 1974. Brutverhaeltnisse bei Tordalken (Alca torda) auf der Vogelinsel Vedøy (Lofoten). Sterna 13: 205-210.  Ingold, P. 1973. Zur lautlichen Beziehung des Elters zu seinem KŸken bei Tordalken (Alca torda). Behavior XLV: 154-190.  Ingold, P. & Tschannz, B. 1970. Tordalken, Alca torda, als nahrungsschmarotzer. Sterna 8: 201-206.  Ingold, P. & Tschanz, B. 1969. Meddelelse nr. 2 fra ethologisk stasjon Røst, Universitetet i Bern. Sterna 8: 311-312.  Ingold, P. & Vogel, P. 1965. Vorkommen unde brutnachweis der Dicschnabellumme, Uria lomvia, auf Vedøy, Lofoten. Sterna 6: 223-228.  Isaksen, I. 2000. Turrapporter. Juniorgruppa: Storøykilen 10. og 30. september. Toppdykker'n 23: 184.  Isaksen, K. 2002. Status for fjellmyrløper i Oppland. Rapport til fylkesmannen i Oppland. Strix Miljøutredning, rapport 3/2002.  Isaksen, K. 2001. Status for fjellmyrløper i Hedmark. Rapport til fylkesmannen i Hedmark. Strix Miljøutredning, rapport x/2001.  Åkerrikse i Norge. Kunnskapsstatus og forslag til nasjonal handlingsplan  Isaksen, K., Eie, K., Folvik, A. & Øien, I. J. 2004. Kartlegging og overvåking av åkerriksa i Norge. Metodebeskrivelse for innsamling og kvalitetssikring av informasjon om en direkte truet art. Norsk Ornitologisk Forening. Rapport nr. 7-2004: 1-25 + vedle  Isakson, E. 1965. Sommarobservationer i Finnmark 1964. Sterna 6: 297-300.  Isakson, E. 1964. Nordkalotten rundt. FŠltbiologen 17: 10-16.  Isakson, E. 1964. Sommerobservationer i Finnmark. Sterna 6: 46-47.  Isenmann, P. 1972. Wo Ÿberwintert die Ringdrossel, Turdus torquatus. Sterna 11: 256-257.  Iversen, H.M. 1985. Feltarbeid i Vest-Finnmark i 1984. Krykkja 8 (1): 31-32.  Iversen, H.M. 1985. Feltrapport 1985 Syltefjord. Tromsø Museum, Zoologisk avdeling, Rapport 15 sider.  Iversen, H.M. 1985. Feltrapport 1985 Kongsfjord. Tromsø Museum, Zoologisk avdeling, Rapport 6 sider.  Iversen, H.M. & Bustnes, J.O. 1985. Feltrapporter 1985 Hjelmsøy. Tromsø Museum, Zoologisk avdeling, Rapport 12 sider.  Iversen, H.M. & Dalen, H. 1989. Feltrapport Syltefjord 1989. Rapport 5 sider.  Iversen, H.M. & Dalen, H. 1988. Monitoring Syltefjord 1988. Rapport 6 sider.  Iversen, I. 1981. Rekreasjon i ulike naturtyper i Rondane og Nordre Atnadalen, og en vurdering av effekten på naturgrunnlaget. Upubl. hovedfagsoppgave i Naturgeografi. Geografisk Inst. Univ. i Oslo.  Iversen, J. I. 1988. Fuglesamlingen ved Vardøhus Museum, 1988. Vardøhus Museum, Rapport 23 sider.  Iversen, J. I. 1988. Eggsamlingen ved Vardøhus Museum, 1988. Vardøhus Museum, rapport 16 sider.  Iversen, J. I. 1988. Reinøya naturreservat, Vardø kommune. Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen, Rapport 12 sider.  Iversen, J. I. & Iversen, S.T. 1989. Reinøya naturreservat, Vardø kommune. Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen, Rapport nr. 29, 24 sider.  Iversen, P. D. & Konow, J. J. 1966. Taffeland i Bergensdistriktet. Sterna 7: 191.  Iversen, S. J. 1922. Litt om Randsfjord-traktenes trekkfuglfauna. Norsk Orn. tidsskr. I-3: 198-200.  "Iversen, S. J. 1923. Perleuglens ""harelokk"". Norsk Orn. tidsskr. I-4: 202."  Iversen, S. J. 1924. Vårtrekk-notiser fra Vardal i Opland 1923. Norsk Orn. tidsskr. II-5: 43.  Iversen, S.T. & Iversen, J. I. 1988. Komagvassdraget, Finnmark. Geografi, geologi, biologi og verneverdier. Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen, Rapport 23 sider.  Iverstuen, K. H. 2000. Økonomisk utnyttelsesnivå av småviltjakt i Gran Almenning. Høgskolen i Gjøvik, avd. for teknologi, seksjon for naturforvaltning. Hovedprosjekt 2000.  "J. R. 1979. ""Ørnejakt"" i Sirdal. Vår Fuglefauna 2: 52-53."  Jacobsen, B. V. 1995. Uglehekking ved Østensjøvannet. Sothøna 6 (11): 4.  Jacobsen, H. 1949. Fjellvåk tok hareunge. Norges Jeger- og Fiskerforenings tidsskr. 78: 70.  Jacobsen, H. & Larsen, J. H. 1992. Gausdal Bygdehistorie. Bind 1. Dokkfløy fra istid til kraftmagasin. Gausdal kommune. 191 s.  Jacobsen, H. & Moltubakk, N. J. 1992. Falkefangst i Skåbu. rbok for Gudbrandsdalen 1992: 46-64.  Jacobsen, K.-O. 1981. Sibirspurv i Gamvik, Finnmark. Krykkja 4 (2): 49-50.  Jacobsen, K.-O. 1987. Feltrapport 1987, Hjelmsøy og Gjesværstappan. Zoologisk avdeling, Tromsø Museum, Rapport 9 sider.  Jacobsen, K.-O. 1993. The costs of reproduction in Kittiwake Rissa tridactyla (L.) - an experimental study. Universtity of Tromsø, Institute of biology and geology, department of terrestrial ecology/zoology, cand. scient thesis.  Jacobsen, K.-O. 1992. Fugler på Loppa. Rapport xx sider.  Jacobsen, K.-O. (red.), Helberg, M. & Johnsen, T. 2003. Opprettelse av nasjonalpark i Sørdalen-Isdalen, Bardu. Zoologiske undersøkelser. NINA Minirapport 44-2003: 1-23 + vedlegg.  Jacobsen, O. W. & Ugelvik, M. 1994. Brunnakke Anas penelope. S. 72 i : Gjershaug, J. O., Thingstad, P. G., Eldøy, S. og Byrkjeland, S. (red.): Norsk fugleatlas. Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu. 552 s.  Jacobsen, O. W. & Ugelvik, M. 1990. Brunnakken i Vest-Norge. Jakt og Fiske 119: 28-29.  Jacobsen, O.W. 1987. Referat fra sjøfuglforskermøtet ved Tromsø Museum 23.-24. mars 1987. Tromsø Museum, Zoologisk avdeling, Rapport 98 sider.  Jacobsen, O.W. 1986. Feltrapport Syltefjord 1986. Tromsø Museum, Rapport 19 sider.  Jakobsen, J. 1959. Havsule på Finnmarkskysten. Sterna 3: 265.  Jakobsen, J. 1978. Noen observasjoner av spurveuglenms atferd og ernæring i et smågnagerår. Vår Fuglefauna 1: 169-170.  Jakobsen, J. 1978. Noen observasjoner av spurveuglenms atferd og ernæring i et smågnagerår. Vår Fuglefauna 1: 169-170.  Janborg, K. 1960. Tårnsvale søker arkitekt. Fauna 13: 127-128.  Jaren, V. 1985. Samla plan 1982/83. Fagrapport vilt. 005 Glomma og Lågen 16 Tromsa-Moksa. S. 3-17 i: Miljøverndepartementet. Samlet plan 1985. Fagrapporter - vilt Oppland fylke. Rapport 276 s., kartvedlegg.  Jaren, V. 1985. Samla plan 1982/83. Fagrapport vilt. 432 Rauma 05 Asbjørnåi. S. 243-259 i: Miljøverndepartementet. Samlet plan 1985. Fagrapporter - vilt Oppland fylke. Rapport 276 s., kartvedlegg.  Jaren, V. 1984. Fagrapport vilt 00492 Tromsa-Moksa. Samlet plan for forvaltning av vannressursene. Rapport, 5 s.  Jaren, V. 1980. Viltbiologiske undersøkelser ved plan om regulering av Austefjordselv og Stigedalselv, Volda og Eid kommuner. Norges landbrukshøgskole, institutt for naturforvaltning. NF-rapport 1/80.  Jaren, V. 1985. Sjøfuglundersøkelser i forbindelse med oljevirksomhet på sokkelen. Lappmeisen 11: 44-45.  Jaren, V. 1985. Oljesøl på Varangeren 1985. Lappmeisen 11: 34-35.  Jaren, V. 1984. Andefuglundersøkelser og jakt i Kautokeino våren 1983. Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen, Rapport nr. 6, 23 sider.  Jaren, V. 1986. Oljeskade på fugl i Slettnesområdet, Gamvik kommune, Finnmark uke 5-1986. Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen. Rapport 16 sider.  Jaren, V. 1985. Sjøfuglundersøkelser. Vilt- og Fiskenytt 2 (2): 9-11.  Jaren, V. 1984. Utsikter for årets jakt. Vilt- og Fiskenytt 1: 10-12.  Jaren, V. 1984. Biotopkartverk og faunaregister for Finnmark. Vilt- og Fiskenytt 1: 15-16.  Jaren, V. 1985. Sjøfugltelling langs Varangerfjorden. Vilt- og Fiskenytt 2 (1): 27.  Jaren, V. 1985. Sjøfuglundersøkelser i forbindelse med oljevirksomhet på sokkelen. Vilt- og Fiskenytt 2: 28-30.  Jaren, V. 1985. Oljesøl på Varangerfjorden. Vilt- og Fiskenytt 2 (1): 30-31.  Jaren, V. 1986. Sjøfugltelling langs Varangerfjorden. Vilt- og Fiskenytt 3: 28-29.  Jaren, V. 1986. Oljesøl ved Slettnes fyr i januar. Vilt- og Fiskenytt 3: 30-32.  Jaren, V. 1987. Om rasjonering av ryper i Finnmark. Vilt- og Fiskenytt 4: 15-19.  Jaren, V. 1983. Rapport fra oljevernøvelsen 'Sosex 83' 23.-24. august 1983. Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen, Rapport 12 sider + 5 vedlegg.  Jenning, W. 1960. Liten flugsnappare og kornsparv på Runde, Sunnmøre. Sterna 4: 109-110.  Jenning, W. 1966. Sommarobservationer i Finnmark 1965. Sterna 7: 133-134.  Jenning, W. 1969. Ovanliga fågelobservationer på VŠstspetsbergen. Sterna 8: 292.  Jensen, A. 1973. Fšrekomsten av fjŠllugla Nyctea scandiaca på Varangerhalvøn sommaren 1971. Vår FågelvŠrd 32: 132-133.  Jensen, A. J., Larsen, B. M. & Andersen, R. 1984. Breheimenutbyggingen: Vilt- og fiskerbiologiske undersøkelser ovenfor Langvatnet i Strynevassdraget. DVF reg.undersøkelsene 1984-13: 1-24.  Jensen, H. 1992. Trekkende/rastende kortnebbgås i Oppland våren 1992. Hujon 18: 235-238.  Jensen, H. 1998. Status for kattugleprosjektet i Oppland. Hujon 24: 99.  Jensen, H. 1992. Fugleregistreringer i Vestre Toten kommune - rapport 1992. Notat, 4 s.  Jensen, H. 1992. Dugnader på Svennesvollene. Hujon 20: 81.  Jensen, H. 1985. Sidensvans. Hujon 11: 160.  Jensen, H. 1989. Vinterfugl. Hujon 15: 6-12.  Jensen, H. 2002. Causes and consequences of individual variation in fitness-related traits in house sparrows. Dr. scient. Thesis. Dept. of Biology. Norw. Univ. of Science and Technology, Trondheim.  Jensen, J. E. 1975. Musvåk hekker på Vestlandet. Sterna 14: 175.  Jensen, K. & Jensen, A. 1978. Atlas-prosjektet. Innformasjon nr. 1. Toppdykker'n 1: 16-26.  Jensen, K. & Jensen, A. 1985. Atlas-prosjektet. Innformasjon nr. 8. Toppdykker'n 8: 11-18.  Jensen, P. E. 1995. Miljøstatus for Oppland 1995. Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelingen. Rapport nr. 8/95: 1-29 + vedleggg.  Jensen, T. 2001. VinterAtlasprosjektet 1999/2000. - målet er nådd, men vi fortsetter! Vår Fuglefauna 24: 86-88.  Jensen, T. 1996. VinterAtlasprosjektet 1995/96. God start for nytt prosjekt. Vår Fuglefauna 21: 177-179.  Jensen, T. 1998. Mange norske vinterfugler.207-208 i: Brox, K.H. (red.) Brennpunkt NATUR 98/99. Tapir forlag, Trondheim. 208 s.  Jensen, T. & Bakken, V. 2001. VinterAtlasprosjektet 2000/2001. Hullene tettes. Vår Fuglefauna 24: 148-153.  Jensen, T. & Mjøs, A. T. 1998. Sjeldne fugler i Norge i 1995. Vår Fuglefauna Supplement nr. 2: 4-25.  "Jensen, T. & Myklebust, M. 1999. VinterAtlasprosjektet 1998/99. ""Bare"" litt igjen... Vår Fuglefauna 22: 156-160."  Jensen, T. & Myklebust, M. 1997. VinterAtlasprosjektet 1996/97. Så langt - så vel! Vår Fuglefauna 20: 149-155.  Jensen, T. & Størkersen, Ø. S. 1998. VinterAtlasprosjektet 1997/98. Fortsatt stor deltakelse. Vår Fuglefauna 21: 155-160.  Jenssen, B. M. (red.) 1987. Radioøkologisk forskningsprogram: Resultater fra undersøkelser i 1986. Foredrag holdt på seminar i DN 22. april 1987. Direktoratet for naturforvaltning, forskningsavd. Rapport, 129 s.  Jenssen, B. M. 1981. Fuglelivet i Orheimene, Sunndalen. Rallus 11: 50-54.  Jenssen, B.M. & Gunnerød, T. B. 1987. Publikasjoner fra forskningsavdelingen i Direktoratet for naturforvaltning, 1983-86. DN, Forskningsavdelingen, 59 sider.  Jenssen, L. 1952. Jakt og fiske. S. 153-162 i: Hadelands bygdebok. Bygdenes historie II. Nationaltrykkeriet, Oslo. 557 s.  Jensås, J. 1985. kerrikse Crex crex i Møre og Romsdal. Rallus 15: 96-100.  Jensås, J. 1988. kerrikse i Møre og Romsdal. Rallus 18: 150-154.  Jensås, J. 1995. Kryssing av høyspentlinje over store fjorder. Sulafjorden og/eller Rovdefjorden. Rallus 25: 73-74.  Jernsletten, J. 1980. Fugl som mat. Lappmeisen 6 (2): 58-64.  Jernsletten, J. 1980. Samiske fuglenavn. Lappmeisen 6 (2): 83-86.  Jerstad, K. & Engesæth, J.-R. 1972. Hekkende hvitryggspett i Vest-Agder. Sterna 11: 143.  Jessen-Schardebøll, E. J. 1763. Det kongerike Norge fremstillet efter dets naturlige og borgelige tilstand. Kjøbenhavn.  Jetne, V. 1998. Båndkorsnebbar på Ringebufjellet. Hujon 24: 124-125.  Jetne, V. 1961. Fuglelivet på Tjøtta. Sterna 4: 268-273.  Jetne, V. 1998. Bandkorsnebbar på Ringebufjellet. Vår Fuglefauna 21: 127.  Johannessen, K. 1998. Turrapporter. Vestfold 15. august. Toppdykker'n 21: 130-131.  Johannessen, K. 2001. NOF Oslo & Akershus ekskursjon til Vestfold søndag 19. november. Toppdykker'n 24: 88.  Johannessen, K. 2001. Ekskursjonsreferat fra Vestfoldturen søndag 18. mars 2001. Toppdykker'n 24: 89-90.  Bergan, M. & Bøhler, T. 2001. Turreferat - Fornebu. Toppdykker'n 24: 91.  Johannessen, K. 2001. Nytt fra nett. NettNytt fra OA-fugl (Oslo og Akershus). Toppdykker'n 24: 135-137.  Johannessen, K. 2001. Nytt fra nett. NettNytt fra OA-fugl (Oslo og Akershus). Toppdykker'n 24: 167-171.  Johannessen, K. 2002. Vellykket NOF OA tur til Vestfold søndag 11. november. Toppdykker'n 25: 42-43.  Johannessen, K. 2002. NOF OA tur til Vestfold søndag 17. mars. Toppdykker'n 25: 96-97.  Johannessen, K. 2002. Nytt fra nett. Toppdykker'n 25: 128-131.  Johannessen, K. 2002. Nytt fra nett. Toppdykker'n 25: 175-176.  Johannessen, K. 2003. Nytt fra nett. Toppdykker'n 26: 36-38.  Johannessen, K. 2003. Nytt fra nett. Toppdykker'n 26: 99-100.  Johannessen, K. 2003. Nytt fra nett. Toppdykker'n 26: 139-140.  Johannessen, K. 2003. Nytt fra nett. Toppdykker'n 26: 174-175.  Johannessen, K. 2003. NOF OA tur til Vestfold 9. november. Toppdykker'n 26: 176-177.  Johannessen, K. 2004. Nytt fra nett. Toppdykker'n 27: 40-43.  Johannessen, K. 2004. Artig hverdagsopplevelse på kobben: kattugle på vidvanke. Toppdykker'n 27: 59.  Johannessen, K. 2004. Nytt fra nett. Toppdykker'n 27: 96-97.  Johannessen, K. 2004. NOF OA tur til Vestfold 14. mars: full vår! Toppdykker'n 27: 98-99.  Johannessen, K. 2004. Nytt fra nett. Toppdykker'n 27: 149.  Johannessen, K. 2004. Nytt fra nett. Toppdykker'n 27: 187-188.  Johannessen, K. 2005. Nytt fra nett. Toppdykker'n 28: 40-41.  Johannessen, K. 1988. Ornitologisk observasjoner fra Finnmark april 1987 til januar 1988. Rapport 78 sider.  Johannessen, K. 1990. Høsttrekket i Øvre Pasvik 1987. Lappmeisen 15: 21-28.  Johannessen, K. 1998. Territorial behaviour and sperm competition in male Blackcaps (Sylvia atricapilla). Fauna norvegica. Ser.C, Cinclus 21: 17-36.  Johannessen, K. 1994 Territorial behaviour and sperm competition in male Blackcaps Sylvia atricapilla. Cand.scient thesis, zoology, Biologisk Institutt, Universitetet i Osl.  Johannessen, L. E. 2003. Fargemerkede meiser i Bærum - en oppfordring. Toppdykker'n 26: 32-33.  Johannessen, O. 1980. Død snøugle funnet i Syltefjorddalen. Lappmeisen 6 (2): 55.  Johannessen, R. 1964. Bokfink mater gulspurv. Sterna 6: 211.  Johannessen, V. 1992. Ad bestandsberegninger i Oppland. Upubl. notat, 6 s.  Johansen, O. 1975. Faunistiske smånotiser. Sterna 14: 42-44.  Johansen, H. 1930. Till J.A. PalmŽns minne. Ornis Fennica 7: 89-90.  Johansen, H. 1943. Die Vogelfauna Westsibiriens. Journal fŸr Ornithologie 91: 93-110.  Johansen, H. A., Johannessen, K. & Lundstad, I. 2003. Fuglelivet ved Borrevannet. Borrevannets Venner. (eget forlag?)  Johansen, L. 1953. Spettmeisen (Sitta europaea L) som hamstrer. Fauna 6: 46.  Johansen, O. 1969. Noen observasjoner fra Runde i 1968. Sterna 8: 334.  Johansen, O. 1971. Stor piplerke på Runde. Sterna 10: 147.  Johansen, O. 1971. Rundes fuglefauna. Fauna 24: 145-156.  Johansen, O. 1973. Ornitologisk stasjon Vigra - rsrapport 1972. Rallus 3(2): 21-58.  Johansen, O. 1974. Undersøkelse av hekkeforløpet hos måsefugl på Sunnmøre 1973. Rallus 4: 9-22.  Johansen, O. 1975. Forholdet mellom hekke- og overvintringssteder hos toppskarv i Norge som vist ved ringmerkingsgjenfunn. Sterna 14: 1-21.  Johansen, O. 1975. Faunistisk rapport fra Møre og Romsdal 1973-74. Sterna 14: 135-145.  Johansen, O. 1977. Reproduksjonsøkologi hos Rissa tridactyla (L.). Hovedfagsoppgave, Zool. Mus. Univ. i Bergen. upubl.  Johansen, O. 1977. Turisttrafikken - en fare for fuglelokaliteter? Rallus 7: 100-102.  Johansen, O. 1978. Reproduction problems of some Laridae species in western Norway. Ibis 120: 114-115.  Johansen, O. 1978. Gråmåke: Spredning i de første månedene etter flygedyktig alder. Stavanger Museums årbok 1978: 61-66.  Johansen, O. 1978. DDE, PCB og Hg i egg av svartbak og gråmåke fra kolonier i Møre og Romsdal. Stavanger Museums årbok 1978: 67-72.  Johansen, O. 1978. Populasjonsendringer hos toppskarv i Vest-Norge. Anser supplement 3: 103-106.  Johansen, O. 1980. Gråmåke: spredning i de første måneder etter flygedyktig alder. Viltrapport 10: 1-54.  Johansen, O. 1980. DDE, PCB og Hg i egg av svartbak og gråmåke fra kolonier i Møre og Romsdal. S. 157-158 i: Heggberget, T. M. (red.) Måker og kråkefugl i Norden. NKVs møte om fugl og avfall 1979. Viltrapport 10. Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk, T  Johansen, O. 1975. Forholdet mellom hekke- og overvintringsteder hos Toppskarv i Norge som vist ved ringmerkingsgjenfunn. Sterna 14: 1-21.  Johansen, O. 1973. Invasjon av praktærfugl langs vestkysten 1972/73. Sterna 12: 83.  Johansen, O. 1975. Inventeringsarter 1975. Sterna 14: 106.  Johansen, O. & Runde, H.-J. 1969. Svarthodespurv på Runde. Sterna 8: 332-333.  Johansen, O., Follestad, A. & Folkestad, A. O. 1974. Ornitologisk stasjon Vigra. Undersøkelse av hekkeforløpet hos måsefugl på Sunnmøre 1974. Rallus 4: 101-116.  Johansen, R. 1981. Stæren er også i drastisk tilbakegang i Bærøyvågen. Ranas Dyreliv 3 (1): 47-48.  Johansen, R. 1981. Gledelig melding fra Bærøyvågen. Ranas Dyreliv 3 (1): 48.  Johansen, T. 1981. Minner fra en sommerutflukt. E-kongen 1: 26-27.  Johansen, T. 1979. Enkelte observasjoner fra Valan og Honningsvåg. Lappmeisen 5: 33.  Johansen, T. 1979. Praktærfugl - fugletitterens vintertrøst. Lappmeisen 5: 34.  Johansen, T. 1983. Fugler i Valan-området. rbok for Nordkapp :121-125.  Johansen, T. 1977. Fugleobservasjoner. Brev 1 side.  Johansen, . 1993. Hegre og ugle i Torskefjord. Lappmeisen 18: 5-6.  Johansson, L. 1972. Knekkand. Varangeravdelinga av NOF's Tidsskrift 1: 10.  Johansson, L. 1980. Hønsehauk. Lappmeisen 6 (2): 24-26.  Johansson, L. 1979. Hallo!. Brev 1 side.  Johansson, L. & Vader, W. 1980. Faunistisk rapport fra Troms 1968-78. Vår Fuglefauna 3: 38-44.  Johnsen, A. 1981. Katta vår reddet en spurv fra døden. Ranas Dyreliv 3 (1): 46.  Johnsen, G. 1978. Fjæreplytt i Kristiansund. Rallus 8: 85.  Johnsen, G. 1979. Våtmarker i Møre og Romsdal III. Gløsvågen, Kristiansund kommune. Rallus 9: 6-13.  Johnsen, G. 1979. Trekkfuglar på Ytre Nordmøre. Rallus 9: 72.  Johnsen, G. 1980. Ona-tur. Rallus 10: 39.  Johnsen, G. 1980. Smøla 1980. Rallus 10: 63.  Johnsen, G. 1980. Nytt fra lokallaga: Molde lokallag. Rallus 10: 67.  Johnsen, G. 1980. Brakksvale. Rallus 10: 91.  Johnsen, I. 1987. Viltbiologiske undersøkelser ved Stabbursnes i forbindelse med bygging av 132 KV-ledning Lakselv-Skaidi. Tromsø museum, intern serie nr. 2.  Johnsen, I. 1981. Varanger sommeren 1980. Rapport 2 sider.  Johnsen, I. 1993. On the regulation of parental investment of the Puffin Fratercula arctica. University of Tromsø, Ecological department/NINA, cand. scient thesis.  Johnsen, R. 1985. Spillaktivitet og spillstruktur i en populasjon av lirype Lagopus lagopus på Dovre. Cand. scient. thesis, Univ. Trondheim. Upubl.  Johnsen, R. 1984. Spill og spillaktivitet hos lirype. S. 37-44 i: Steen, J. B. (ed.) Rypeforskning - statusrapport 1983. NJFF.  Johnsen, R. A. & Rolstad, J. 1979. Lappugla Strix nebulosa i Øst-Finnmark. Vår Fuglefauna 2: 150-157.  Johnsen, R., Espmark, Y., Pedersen, H. C. & Steen, J. B. 1991. Characteristics of territorial and mating calls in Willow Ptarmigan. Bioacustics 3: 17-30.  Johnsen, S. 1930. Rovdyr- og rovfuglestatistikken i Norge. Bergen mus. årbok 1928-29, Naturv. Rekke Nr. 2: 1-140.  Johnsen, S. 1944. Ruging av toppand (Nycora fuligula) i Syd-Norge. Naturen 68: 350-351.  Johnsen, S. (red.) 1928. Rypeundersøkelsen 1921-1927. Bergens Jæger- og Fiskerforening. A/S John Griegs Boktrykkeri, Bergen.  Johnsen, S. 1929. Draktskiftet hos lirypen (Lagopus lagopus Lin.) i Norge. Bergens Mus. rb. 1929. Nat.-vid. rekke 1: 1-84.  Johnsen, S. 1948. Faunasvingninger og bestandssvingninger i vårt dyreliv. Naturen 72: 206-229.  Johnsen, S. 1947. Fuglenes forplantning ved lave temperaturer. Naturen 71: 143-156.  Johnsen, S. 1924. Havhesten (Fulmar glacialis). (En ny rugefugl for Norge). Naturen 48: 193-200.  Johnsen, S. 1929. Rovdyr- og rovfuglstatistikken i Norge. Bergen Museums rbok 1929, Naturvidenskapelige Rekke, nr. 2: 1-118.  Johnsen, S. 1929. Om natthegre og nattravn (tittel ukjent). Naturen 1929: 59-61.  Johnsen, S., Korsæth, K., Fostervoll, A. J. & Rundberget, A. 1998. Verneplan for Dovrefjellområdet. Forslag til utvidelse av Dovrefjell nasjonalpark og Fokstumyra naturreservat, og opprettelse av tilgrensende landskapsvernområder og biotopvernområder. Fyl  Johnson, N. H. 1997. Til kamp for Nedre Otta. Vassdragsvern 1-1997: 50-51.  JokimŠki, J. 1985. Notes on birds at Varangerfjord 1985. Rapport 2 sider.  Jolma, A. 1988. Ung hønsehauk i Lakselv. Lappmeisen 13: 39.  Jonas, R. & Jonas, I. 1983. Nordligste hekkfunn av horndykker i Norge. Vår Fuglefauna 6: 49.  Jonsen, W. 1974. Fugleobservasjoner fra østre Sør-Varanger. Varangeravdelinga av NOF's Tidsskrift 3 (2): 22-23.  Jonsen, W. 1981. LRSK. Lappmeisen 7 (2): 18-21.  Jonsen, W. 1982. LRSK. Lappmeisen 8 (2): 69-72.  Jordal, J. B. 1982. Ornitologiske undersøkingar i Meisalvassdraget og Grytneselva, Nesset kommune, i samband med planer om vidare kraftutbygging. DKNVS Mus. Rapport Zool. Ser. 1982-10. 24 s.  Jordal, J. B. 1993. Excursion guide: Grøvudalen - motan. Arctic Global Change Conference Oppdal, Norway 21 - 26 August 1993. NINA (Norsk Institutt for Naturforskning). 14 s.  Jordal, J. B. 1995. Biological diversity in Molde. Project description. In: Hansteen, T. (ed.): Norwegian Research Projects Related to Biological Diversity. After Rio. Report no. 4. The Research Council of Norway. p. 62.  Jordal, J. B. 1996. Nesset prestegard. Naturfagleg registrering på Prestneset. Rapport, Nesset kommune. 15 s.  Jordal, J. B. 1998. Biologiske undersøkingar i Vestnes i 1997. Vestnes kommune, rapport. 41 s.  Jordal, J. B. 2000. Kartlegging av biologisk mangfald i Gjemnes kommune 1999-2000. Gjemnes kommune. 110 s.  Jordal, J. B. 2000. Biologiske undersøkingar i fjellgardane og seterdalane i Grøvuvassdraget, Sunndal kommune. Statusrapport for kulturlandskapet. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Landbruksavdelinga, rapport nr. 3-2000. 84 s.  Jordal, J. B. 2000. Rallus-artiklar 1971-1999. Litteraturliste med tilføying av stikkord. Rallus 29: 22-60.  Jordal, J. B. 2000. Storskarv i Grøvudalen. Rallus 29: 157.  Jordal, J. B. 2002. Litteratur om naturen i Møre og Romsdal - presentasjon av ein søkbar database. Rallus 31: 31-33.  Jordal, J. B. 2002. Kartlegging av biologisk mangfald i Aukra kommune. Ressurssenteret i Tingvoll, rapport nr. 2-2000. 104 s.  Jordal, J. B. 2003. Reguleringsplan Håsørene. Foreløpig utredning innenfor tema biologisk mangfold. Rapport til Sunndal kommune. 21 s. + kart.  Jordal, J. B. 2004. Et gløtt inn i Sunndalsnaturen Ð en kartlegging av viktige naturtyper. Sunndal kommune, rapport, 262 s.  Jordal, J. B. 2004. Kartlegging av naturtypar i Smøla kommune. Smøla kommune, rapport. 106 s.  Jordal, J. B. & Gaarder, G. 1995. Biologisk mangfold i Molde. Del 1. Hovedrapport. Molde kommune. 164 s. + kart. Del 2. Flora og fauna. Molde kommune. 101 s.  Jordal, J. B. & Gaarder, G. 1997. Biologiske undersøkelser i kulturlandskapet i Møre og Romsdal i 1995-1996. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Landbruksavd. Rapport nr. 1 - 97. 178 s.  Jordal, J. B. & Grimstad, K. J. 2001. Kartlegging av biologisk mangfald i Herøy kommune, Møre og Romsdal. Herøy kommune, rapport, 123 s.  Jordal, J. B. & Holen, A. I. 1974. Harlekinand på Sunndalsøra. Sterna 13: 252-253.  Jordal, J. B. & Stueflotten, S. 2004. Kartlegging av biologisk mangfold i Rauma kommune, Møre og Romsdal. Rauma kommune, rapport. 192 s. + kart  Jordal, J. B., Gjershaug, J. I. & Holen, A. I. 1974. Faunaundersøkelser m.m. i Grøvuområdet 1974. Rapport nr. 1. Rapport til Miljøverndepartementet under Prosjekt Landsplan for verneverdige områder/fore-komster. 33 s. + kart og 19 s. bilder.  Jordal, J. B., Gjershaug, J. I. & Holen, A. I. 1975. Faunaundersøkelser m.m. i Grøvuområdet 1975. Rapport nr. 2. Rapport til Miljøverndepartementet under Prosjekt Landsplan for verneverdige områder/fore-komster. 32 s. + bilder.  Jordhøy, P. 1981. Observasjon av hekkende fjelljo i Lesja. Hujon 7: 187.  Jordhøy, P. 1981. Vepsevåk på Lesja. Hujon 7: 188.  Jordhøy, P. 1982. Lesja-leirene. Forandring i naturmiljøet i et tidligere drenert innsjøområde, med særlig vekt på fuglelivet. DVF. Reg.und. 1982-7: 1-78.  Jordhøy, P. 1982. Avifaunistiske registreringer i Bøvras- og Vangsåas nedbørfelt i Lesja kommune, Oppland fylke. Rapport. 22 s.  Jordhøy, P. 1982. Fuglefaunaen i Valåas nedbørfelt. Rapport. 6 s.  Jordhøy, P. 1985. Ny næringskjede i landbruksbygninger. Hujon 11: 67.  Jordhøy, P. 1987. Litt om tidligere forekomster av felthøns i Lesja. Hujon 13: 11-12.  Jordhøy, P. 1987. Progresjonsrapport Lesjaleirene 1986. DN-rapport. 40 s.  Jordhøy, P. 1981. Småstykker. Hujon 7: 95-96.  Jordhøy, P. 1985. Steinvender i fjellet. Vår Fuglefauna 8: 288-289.  Jordhøy, P. 1986. Breheimenutbyggingen: Konsekvenser for pattedyr og hønsefugl i berørte områder i Stryn kommune. Direktoratet for naturforvaltning, forskningsavd. Rapport nr 6-1986: 1- 49 + vedlegg.  Jordhøy, P. 1982. Nydyrking kan også være biotopskjøtsel. Jakt, fiske og friluftsliv nr. 6-1982: 37.  Jordhøy, P. 1989. Lesjaleirene gjennom 130 år. NVE - Kraft og miljø 16: 1-50.  Jordhøy, P. 1990. Vipa - årlig gjest i kulturlandskapet. Bondebladet nr.15-1990.  Jordhøy, P. 1994. Oppdyrking av Lesjaleirene - effekter på fuglefaunaen. S. 246-247 i: Naturmiljøet i tall 1994. Universitetsforlaget, Oslo. 431s.  Jordhøy, P. 1985. Fugleregistreringer i Bøvras nedbørfelt. Hujon 11: 122-124.  Jordhøy, P. 1990. Fugleundersøkelsene. S. 20-23 i: Brittain, J. & Eie, J. A. (red.) Biotopjusteringsprogrammet - status 1989. NVE Publikasjon nr. V 29. 50 s.  Jordhøy, P. 1989. Fugleundersøkelsene. S. 21-24 i: Brittain, J. & Eie, J. A. (red.) Biotopjusteringsprogrammet - status 1988. NVE Publikasjon nr. V 28. 54 s.  Jordhøy, P. 1996. Reinheimen. S. 25-34 i: Brox, K. H. (red.) Natur 96/97. Tapir Forlag, Trondheim. 176 s.  Jordhøy, P. 1987. Hønsefugl og pattedyr i Botneelvvassdraget, Volda kommune. Rapport Direktoratet for naturforvaltning, Reguleringsundersøkelsene, 3-1987. 15 s.  Jordhøy, P. & Høitomt, G. 1985. Hjortevilt og våtmarkstilknyttet fugl i Randsfjorden og omegn. DVF Reguleringsundersøkelsene. Rapp. nr. 22-1985: 1-45.  Jordhøy, P. & Kålås, J. A. 1989. Fuglefaunaen i det jordbrukspregete kulturlandskap - inntrykk fra et norsk prosjekt. Vår Fuglefauna 12: 170-174.  Jordhøy, P. & Kålås, J. A. 1992. Lesjaleirene - effekter av flomsikring, drenering og oppdyrking på fuglefaunaen. NVE-Biotopjusteringsprogrammet, Terskelprosjektet. Rapport nr. 34: 1-75 + vedlegg.  Jordhøy, P. & Kålås, J. A. 1990. Effects on Passerine bird communities of changed land use at a high altitude area in Central Norway. 20th int. Congr. Ornithol. Christchurch, New Zealand, des. 1990.  Jordhøy, P. & Reitan, O. 1985. Pattedyr, våtmarksfugl og hønsefugl ved Sundheimselva m.m. i Valdres. DVF Reguleringsundersøkelsene. Rapp. nr. 20-1985: 1-59.  Jordhøy, P., Hvidsten, N. A., Johnsen, B. O., Odland, A. & Reitan, O. 1992. i Brittain, J. E. & Eie, J. A. Biotopjusteringsprogrammet - Status 1991. NVE-publikasjon nr. 22.  Jordhøy, P., Strand, O. & Landa, A. 1997. Villreinen i Dovre-Rondane. NINA Oppdragsmelding 493. 26 s. + figurer og kart.  Jordhøy, P., Strand, O. & Landa, A. 1997. Villreinen i Dovre-Rondane. NINA Oppdragsmelding 493. 26 s. + figurer og kart.  Jourdain, F.C.R. 1926. Breeding of Steller's Eider Polysticta stelleri in Norway. Norsk Ornithologisk Tidsskrift nr. 7: 204.  Jourdain, F.C.R. 1926. The nesting of Steller's Eider in Norway. Ibis ser. 12, vol. 2: 832-833.  Jourdain, F.C.R. 1933. Grågås, Anser anser, eller SŠdgås hŠckande på Stor-Henš i Norra Ishavet? Fauna och Flora: 29-31.  Jåbekk, R. 1993. Nye observasjoner. Perioden denne gang: 20. juni - 7. september. Vår Fuglefauna 16: 166-168.  Jåbekk, R. 1994. Nye observasjoner. Perioden denne gang: 15. februar - 23. juni. Vår Fuglefauna 17: 110-112.  Jåbekk, R. 1994. Nye observasjoner. Perioden denne gang: 23. juni - 4. oktober. Vår Fuglefauna 17: 180-183.  Jåbekk, R. 1995. Nye observasjoner. Vår Fuglefauna 18: 178-181.  Jåbekk, R. 1995. Nye observasjoner. Perioden denne gang: Oktober - 20. desember. Vår Fuglefauna 18: 240-242.  Jåbekk, R. 1996. Siste Nytt - uvanlige fugleobservasjoner. Vår Fuglefauna 19: 136-137.  Jåbekk, R. 2001. Fargemerking av gråhegre. Hujon 27: 269.  Jåbekk, R. 2002. Fargemerking av gråhegre. Toppdykker'n 25: 34.  Jåbekk, R. 1989. Sjøfuglregistreringer i Vest-Agder 1976-1988. Fylkesmannen i Vest-Agder, Miljøvernavdelingen. Rapport, 25 s.  Jåbekk, R. 1982. Porsanger 1981. Lappmeisen 8 (2): 98-101.  Jåbekk, R. 1993. Mandal RG. Ringmerkaren 5: 89-95.  JŠgerskišld, L. A. 1919. Om fšrŠndringar i Sveriges fågelvŠrld under de senaste 75 åren. Sveriges Natur 10.  JŠrvinen, A. 1982. Ecology of the Siberian Tit Parus cinctus in NW Finnish Lapland. Ornis Scandinavica 13: 47-55.  JŠrvinen, A. 1991. Proximate factors affecting egg volume in subarctic hole-nesting passerines. Ornis Fennica 68: 99-104.  JŠrvinen, A. & RajasŠrkkŠ, A. 1992. Population fluctuations in two northern land bird communities: effects of habitat, migration strategy and nest-site. Ornis Fennica 69: 173-183.  JŠrvinen, A. & VŠisŠnen, R.A. 1983. Egg size and related reproduction traits in a southern passerine Ficedula hypoleuca breeding in an extreme northern environment. Ornis Scandinavica 14: 253-262.  JŠrvinen, A. & VŠisŠnen, R.A. 1976. Species diversity of finnish birds, II: Biotopes at the transition between taiga and tundra. .Acta Zoologica Fennica 145: 1-35.  JŠrvinen, O. & VŠisŠnen, R.A. 1978. Habitat distribution and conservation of land bird populations in northern Norway. Holarctic Ecology 1: 351-361.  Jørstad, O. S. 1958. Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus) i Fåberg. Sterna 3: 28-29.  Kaald, P. 1992. Resultater fra fjellrypetakseringer i Nordkapp kommune, Finnmark 1976-1985. Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen, Rapport nr. 2-1992: 1-15.  Kaartinen, R. 2004. Monitoring spring migration of Lesser White-fronted Goose in Finnish and Norwegian Lapland, and surveys in former core breeding area in Finland in 2001-2003. In: Aarvak, T. & Timonen, S. (red.) 2004. Fennoscandian Lesser White-fronted   Kaartinen, R.& Pynnšnen, J. 2004. Monitoring the autumn migration of Lesser White-fronted Goose in Varangerfjord area, Norway, in 2001-2003. In: Aarvak, T. & Timonen, S. (red.) 2004. Fennoscandian Lesser White-fronted Goose conservation project Report 200  Kaas, H. 1953. Stokkender i Smestaddammen. Fauna 6: 176.  Kaasa, J. 1950. En undersøkelse av kro- og kråsinnhold hos orrfugl (Lyrurus tetrix tetrix L.) fra det sydlige Norge. Hovedfagsoppg. Univ. i Oslo. upubl.  Kaasa, J. 1959. En undersøkelse over næringen hos orrfuglen (Lyrurus tetrix L.) i Norge. Medd. Statens Viltunders. Ser. 2. nr. 4. 112 s. + pl.  Kalland, V. 1991. Hekkande svartstrupe på Sunnmøre. Vår Fuglefauna 14: 228.  Kalland, V. 1994. World birdwatch 1993 og 1994. Rallus 24: 135-137.  Kalland, V. 1995. Er trana på veg inn som hekkefugl i heile fylket vårt? Rallus 25: 134.  Kalland, V. 1996. NOF avd. Møre og Romsdal. Vår Fuglefauna 19: 35.  Kalland, V. 1996. Internasjonalt på Runde. Rallus 26: 80.  Kalland, V. 1996. Hekkande tornskate i Herøy. Rallus 26: 117.  Kamsvåg, C. 2003. Sjøfugltelling på Smøla primo 2003. Rallus 32: 117-121.  Kanschat, A. 1993. Varangerresan påsken 1992. Fåglar i Norrbotten 12 (1): 18-20.  Karhu, H. 1984. Notes on birds at Varangerfjord. Rapport 4 sider.  Karikoski, J. 1988. Fløy omkring mellom kyrne. . !. Lappmeisen 13: 33.  Karikoski, J. 1992. Varsleren. Lappmeisen 17: 36-37.  Karikoski, J. 1993. Den våte sommeren 1992. Lappmeisen 18: 8-9.  Karikoski, J. 1993. Perleugle med religiøse overtoner. Lappmeisen 18: 9.  Karlgren, L., Gundersen, W. H., Staaland, H. & Skarning, B. 1969. Iakttagelser av båndkorsnebb. Sterna 8: 336-337.  Karlsen, G. F. 1999. Kråka - årets fugl 1999. Toppdykker'n 22: 86-88.  Karlsen, J. 2003. Forvaltningsplan for gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn i Nordland. Fylkesmannen i Nordland, miljøvernavdelingen. Rapport 7-2003: 1-64.  Karlsen, R. J. 1978. Trekket i Randsfjorden ved Fluberg våren og høsten 1978. Våtmarksund. Oppland 1978. Rapport. 12 s.  Karlsen, R. J. 1979. Hubroens status i Vest-Oppland. Hujon 5: 122-126.  Karlsen, R. J. 1980. Haukuglas status i Oppland pr. 1980. Hujon 6: 98-101.  Karlsen, R. J. 1983. Ringmerkingsarbeidet 1982. Hujon 9: 66-80.  Karlsen, R. J. 1983. Ornitologiske registreringer og vurderinger i forbindelse med planene om bygging av Odden og Øyom kraftverker i Vinstra. Rapport. 13 s.  Karlsen, R. J. 1983. Ornitologiske registreringer på Hersjømyrin, Nord-Fron kommune, 1983. NOF avd. Oppland. Rapport. 26 s.  Karlsen, R. J. 1980. Med gardintrapp og fiskehov i Gjøvik sentrum. Hujon 6: 41.  Karlsen, R. J. 1981. Gjenfangst av hønsehauk. Hujon 7: 189.  Karlsen, R. J. 1982. Kattugle forvillet seg inn på Lillehammer Dampsag. Hujon 8: 210.  Karlsen, R. J. 1984. Utbyggingsplanene i Hunnselva ved Breiskallen. S. 30-32 i: Norsk Ornitologisk Forening avd. Oppland. Ornitologiske registreringer i forbindelse med Samlet Plan for forvaltning av vannressursene. Samlerapport 1984-prosjekter.  Karlsen, R. J. 1984. Hubroundersøkelser i Vest-Oppland 1984. S. 24 i: Haga, A. (red.) Prosjekt Hubro. rsrapport 10, 1984. World Wildlife Fund Norge. 95 s.  Karlsen, R. J. 1978. Hubro-inventering i Vest-Oppland. Upubl. rapp. WWF Norge, Oslo. 4 s.  Karlsen, R. J. 1979. Hubro-inventering i Vest-Oppland. Upubl. rapp. WWF Norge, Oslo. 2 s.  Karlsen, R. J. 1985. Invasjon av kornkråker irriterer. Hujon 11: 59.  Karlsen, R. J. 1984. Prosjekt kattugle. Hujon 10: 171-173.  Karlsen, R. J. & Høitomt, G. 1984. Hubroregistreringer i Vest-Oppland 1979-1984. Fugler i Oppland 1984-6: 1-6.  Karlsen, R. J. & Kristoffersen, H. P. 1977. Trekket i nordenden av Randsfjorden våren 1977. Rapport. 31 s.  Karlsen, R. J. & Kristoffersen, H. P. 1978. Høsttrekket gjennom Dokka-Etna-deltaet i nordenden av Randsfjorden 1977. Rapport.  Karlsen, S. 1984. Dokka/Etna-utbyggingen. Vår Fuglefauna 7: 54.  Karlsen, S. 1982. Noen ornitologiske observasjoner i området Fuglevatn-Råstnijavri nord for Balvatnet i Saltdal kommune, Nordland. Rapport til Fylkesmannen i Nordland.  Karlsen, S. 1983. Gunnar Lid til minne. E-kongen 3(2): 42-43.  Karlsen, S. 1978. Tap av bufe og rein og våre ørners forhold til disse dyra. Direktoratet for Vilt og Ferskvannsfisk. Viltrapport 6. 59 s.  Karlsen, S. 1973. Snåsavatnet 1973-1974. Stens. rapp., 50 s.  Karlsen, S. 1978. Prosjekt kongeørn. Vår Fuglefauna 1: 187-188.  Karlsen, S. 1979. Problemer i forvaltningen av kongeørn og andre rovfugler. Vår Fuglefauna 2: 107-113.  Karlsen, S. 1979. Hvem kan skyte kongeørn, - og når? Vår Fuglefauna 2: 114-116.  Karlsen, S. 1979. En havørntragedie. Vår Fuglefauna 2: 117-118.  Karlsen, S. 1981. Ornitologtreff nr. 1 i Nordland. Vår Fuglefauna 4: 67-68.  Karlsen, S. 1981. Ornitologiske verdier i Saltfjellet. Vår Fuglefauna 4: 249-251.  Karlsen, S. & Rabben, J. 1978. Sant og usant om ørn. Om ørnedebatten og informasjonen i pressa. Vår Fuglefauna 1: 107-111.  Karlsen, S., Kvam, T., Nygård, T. & Thingstad, P. G. 1974. Snåsafjella - 74. Stens. rapp., 62 s.  Karlsen, T. & Strid, B. 1972. Snadderand i Vestfold. Sterna 11: 258-259.  Karlson, L. & Karlson, R. & Saranto, R. 1984. Varanger 13-15.6.1976. Rapport 3 sider.  Karlstrøm, W. 1986. Eggsamlaren (om Alfred Karlstrøm). Rindal Heimbygdlag rsskrift 1986: 30-31  Kasantzew, B. 1930. Punakuovin Limosa lapponica elintavoista, ŠŠnestŠ ja lennosta muuttoaikana Kalastajasaarennolla syksyinŠ 1929 ja 1930. Ornis Fennica 7: 115-119.  Kaspersen, T. E. 1989. Vekst og utvikling av kondisjon hos grågåsunger som grunnlag for å vurdere tidspunkt for jaktstart. Hovedoppgave i zoologi. Universitetet i Trondheim. 36 bl.  Kasselstrand, M. & Wester, S. 1991. Svenska studier av stršmstare (fossekall) i Norge. Ringmerkaren 3: 178-180.  Kasselstrand, M. & Wester, S. 1991. €r du stršmstare-interesserad? Ringmerkaren 3: 180-181.  Kasselstrand, M. & Wester, S. 1991. Svenska studier av stršmstare (fossekall) i Norge. Ringmerkaren 3: 178-180.  Kaulberg, S. 1970. Sidste om Fokstumyren. Katastrofal nedgang i jagtfuglbestanden og følelig mangel på jagtdyr. Naturens verden 1970: 334-335.  Kaulberg, S. 1970. Fokstumyren - Norges største fuglereservat. Naturens verden 1970: 213-229.  Kaulberg, S. 1970. Rundøy. Norges berømte fuglefjelds-ø. Naturens verden 1970: 336-346.  Kaulberg, S. 1970. Svalbard, de arktiske fugles land. Fremads Rejsebøger. København.  Keilhau, B. M. 1820. Nogle Efterretninger om et hidtil ubekjendt Stykke af det søndenfjeldske Norge. Budstikken 2 (49&50): 385-400.  Keilhau, B. M. 1821. Erindring af Fjeldreisen i 1820. Christiania.  Keilhau, B.M. 1831. Reise i Øst- og Vest-Finmarken samt til Beeren-Eiland og Spitsbergen i Aarene 1827 og 1828. Johan Koren, 247 sider.  Kierulf, T. & Fægri, K. 1951. Munken iakttatt på Tolga. Naturen 75: 32.  Kilander, C. E. 1975. Steintrost påtruffet for tredje gang i Norge. Fauna 28: 49.  Kilskar, S. 1968. Svart rødstjert i Østerdalen. Sterna 8: 100.  Kinberg, J. G. H. 1883. Svenska Foglarna av Professor C. J. Sundevall. Bind II-IV. F. & G. Beier, Stockholm. 1570 s.  Kindberg, O. 1972. Fugleobservasjoner i Øvre Pasvik våren og sommeren 1972. Rapport 3 sider.  Kindberg, O. 1973. Rosenstær i Aust-Agder. Sterna 12: 223.  Kirkvold, E. 1988. Røst, Nordland, juli-88. Trøndersk Natur 15: 72-73.  Kittelsen, C. 1964. Terne ved Tinnsjø. Sterna 6: 95.  Kittelsen, C. 1951. Den rosenbrystede varsler (Lanius minor) observert i Telemark. Ny fugl for landet. Fauna 4: 124-125.  Kittelsen, C. 1951. Grønnsanger (TH. sibilatrix) ved Tinnoset. Fauna 4: 125-126.  Kjellemo, L. O. 1930. Småviltjakten 1930. Gudbrandsdal. Norsk Jæger- og fiskerfor. tidsskr. 59: 538-539.  Kjellsen, A. 1961. Albin gråspurv. Sterna 4: 286.  Kjelsaas, D. 1972. Haukugle hekket i Sør-Norge 1965. Fauna 25: 122.  Kjelsaas, I. 1977. Unormal adferd hos fjellvåk. Fauna 30: 51.  Kjelsaas, I. 1977. Vepsevåk okkuperer spurvehaukrede. Fauna 30: 50.  Kjelsaas, I. & Mork, K. 1968. Turtelduer ved Oslo og på Sunnmøre. Sterna 8: 158.  Kjerchow, C. & m.fl. 1880. Beretning om Tromsø Museums Virksomhed i Aaret 1879. Beretning om Tromsø Museums Virksomhed i Aaret 1879, 20 sider.  Kjerchow, C. & m.fl.. 1874. B. De naturhistoriske samlinger. Beretning om Tromsø Museums Virksomhed til Udgangen af Aaret 1873 : 7.  Kjetsaa, A. 1973. Ornitologiske observasjoner ved Østensjøvannet, årsrapport 1972. NZF S-avd. Stensil.  Kjetsaa, A. 1955. Flere fluesnappere i en kasse. Fauna 8: 103.  Kjoberg, S. & Larsen, T. 1998. Status for dvergspett Dendrocopus minor ved Melsholmane, Ørsta kommune. Rapport, miljøvernleiaren i Ørsta kommune. 11 s. + vedlegg & kart.  Kjos-Hanssen, O. 1976. Småviltundersøkelsene i Jotunheimen-Breheimen 1974 og 1975. DVF, reg.temaet. 1976-3: 1-26.  Kjos-Hanssen, O. 1977. Småviltundersøkelsene i Jotunheimen-Breheimen 1976. DVF, rapport.  Kjos-Hanssen, O. 1980. Småviltets bruk av reguleringssoner. S. 122-123 i: Kjos-Hanssen, O., Gunnerød, T. Mellquist, P. & Dammerud, O. (red.) Vassdragsreguleringers virkninger på vilt. Foredrag og diskusjoner ved symposiet 15. - 17. April 1980. Norges Vass  Kjos-Hanssen, O. 1980. Registreringer av fugl og pattedyr under kraftlinjer. S. 158-168 i: Kjos-Hanssen, O., Gunnerød, T. Mellquist, P. & Dammerud, O. (red.) Vassdragsreguleringers virkninger på vilt. Foredrag og diskusjoner ved symposiet 15. - 17. April   Kjos-Hanssen, O. 1980. Viltets bruk av steintipper. S. 208-215 i: Kjos-Hanssen, O., Gunnerød, T. Mellquist, P. & Dammerud, O. (red.) Vassdragsreguleringers virkninger på vilt. Foredrag og diskusjoner ved symposiet 15. - 17. April 1980. Norges Vassdrags- o  Kjærbolling, N. 1875-77. Skandinaviens Fugle, med særligt Hensyn til Danmark og de nordlige Bilande. L. A. Jørgensens Forlag, Kjøbenhavn. 838 s.  Kjærbølling, N. 1982. Icones ornithologiae Scandinavicae: Skandinavias, Danmarks, Sveriges, Norges, Islands og Færøyenes fugle. Dreyer, Oslo. (faksimileutgave av orginalutgivelsen fra 1855-57)  Kjærem, O. 1986. Vassdragsrapport. Øvre Otta. 005 Glomma og Lågen. Øyberget lang. Glitra lav. Rauddal p. Videreføringsprosjekt for 005 Øvre Otta B2b. Samlet plan for vassdrag.  Kjærem, O. 1986. Vassdragsrapport. Finna. 005 Glomma og Lågen. Finna ovf. Videreføringsprosjekt for 005 Finna C. Samlet plan for vassdrag. Rapport, 17 s.  Kjærem, O. 1986. Vassdragsrapport. 005 Glomma og Lågen. 0546 Torsdalen. Samlet plan for vassdrag. Rapport, 56 s. + vedlegg.  Kjølen, G. 1976. Fuglelivet i Stranda - Hellesylt - Sykkylven. Rallus 6: 53-57.  Klann, M. 1988. Vinterfugltellingen 1987/88. Toppdykker'n 11: 73-76.  Klann, M. 1989. Rigmorturen 1988 - knakende fin som alltid. Toppdykker'n 12: 24-25.  Klann, M. 1989. En fin dag på Øyeren. Toppdykker'n 12: 67.  Klann, M. 1991. Siden sist. Toppdykker'n 14: 63.  Klann, M. 1992. Siden sist. Toppdykker'n 15: 93.  Klann, M. 1991. Siden sist... Toppdykker'n 14: 113-114.  Klann, M. 1992. Siden sist. Toppdykker'n 15: 116-117.  Klann, M. 1992. Siden sist. Toppdykker'n 15: 20.  Klann, M. 1993. En dag på Oslofjorden. Toppdykker'n 16: 68-69.  Klann, M. 1993. Siden sist. Toppdykker'n 16: 97-98.  Klann, M. 1994. Påsketur til Utsira. Toppdykker'n 17: 49-51.  Klann, M. 1994. Siden sist. Toppdykker'n 17: 54-55.  Klann, M. 1994. Ekskursjonsreferater. Båttur 15. oktober. Toppdykker'n 17: 98.  Klann, M. 1994. Siden sist. Toppdykker'n 17: 116-118.  Klann, M. 1995. Siden sist. Toppdykker'n 18: 23-24.  Klann, M. 1995. Siden sist. Toppdykker'n 18: 63.  Klann, M. 1995. Dvergmåke - forekomst i Oslo og Akershus med art- og aldersbestemmelse. Toppdykker'n 18: 93-97.  Klann, M. 1996. Turrapporter. Tur til Fornebu 14. april. Toppdykker'n 19: 40.  Klann, M. 1999. Referat fra turen til Mølen 26. september 1999. Toppdykker'n 22: 177-178.  Klann, M. 1993. Siden sist... Toppdykker'n 16: 25.  Klann, M. 1994. Siden sist. Toppdykker'n 17: 14-15.  Kleiva, I. (red.), 1975. Grunn og Gror. Norddal Bygdebøker. Band III. Kultursoge. 487 s.  Klemetsen, A. 1969. Hettemåke, toppand og stokkand ved Østensjøvann i Oslo i 1967 og 1968. Sterna 8: 257-273.  Klemetsen, A. 1966. Observasjoner fra Børsesjø. Sterna 7: 110.  Klemetsen, A. 1967. Analyse av jorduglegulp fra lavlandet. Sterna 7: 293-294.  Klemetsen, A., Andersen, J., Ervig, S. & Kirkeby, J. 1974. Våtmarksfugl i Øvre Dividal nasjonalpark. Sterna 13: 35-42.  Haldås, S. 1974. Om bastardering mellom rype og orrfugl og om nytt funn av rype-orre (Lagopus sp. x Lyrurus tetrix) i Meråker, Nord-Trøndelag, i desember 1972. Sterna 13: 43-50.  Kleppa, P. 1976. Norsk Ornitologisk Bibliografi 1924-1973. Norsk ornitologisk forening og Universitetsbiblioteket i Oslo. 213 s.  Klokk, T., Sendstad, E. & Sindre, E. 1982. Kystkartlegging og oljevern i Troms og Finnmark. SINTEF, avd. for teknisk kjemi, Rapport nr. STF 21 A81097. 143 sider.  Klose, O. 1964. Friedrich Boies Reise durch Norwegen im Jahre 1817. Eine ErgŠnzung. S. 95-120 i: Festskrift til Harald Tverterås. Oslo. Tagebuck gehalten auf einer Reise durch Norwegen im Jahre 1817. Taubstummen-Institut, Schleswig. 352 s.  Kluh, J. 1952. Overvintrende bjørkefink (Fringilla montifringilla) ved Jevnaker. Fauna 5: 73.  Klute, J. 1956. Rosenstær på Jevnaker. Fauna 9: 103.  Klyve, D. 1968. Observasjoner av hærfugl, Upupa epops. Sterna 8: 91.  Klyve, D., Kilskar, S., Mohr, G. & Ebbing, N. 1968. Observasjoner av hærfugl, Upupa epops. Sterna 8: 91.  Klyve, S. 1981. tte måneder i Vardø. Lappmeisen 7 (2): 8-13.  Klyve, S. 1983. Sommar på Finnmarksvidda/Atlas. Lappmeisen 9: 27-35.  Klæbo, H. & Stugaard, G. 2000. Miljøtilstanden i Oppland 2000. Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune. Rapport. 48 s.  Klæbo, H. & Stugaard, G. 2000. Informasjon fra Fylkesmannen: Miljøtilstanden i Oppland 2000. Hujon 26: 161-171.  Kløvstad, A. 1962. Fuglefaunaen i Gausdals vestfjell. En kvalitativ og kvantitativ undersøkelse. Hovedfagsoppg. Zool. inst. Univ. Oslo.  Knag, N. 1694. Øst-Finnmarkens beskrivelse.  Knoff, C. 2001. Vandrefalken - endelig tilbake i Hedmark. Kornkråka 31: 5-8.  Knoff, C. 2003. Kongeørnbestanden i Hedmark. Vår Fuglefauna 26: 102-107.  Knoff, C. 2003. Kongeørnbestanden i Hedmark. Kornkråka 33: 128-136.  Knoff, C. & Tøråsen, A. 2000. Fiskeørna i Ringsaker i vekst. Kornkråka 30: 35-37.  Knudsen, K. 1993. Fugleobservasjoner i Oslomarka. Toppdykker'n 16: 62-64.  Knudsen, K. 1999. Bli med på hekkefugltakseringen i 1999! Toppdykker'n 22: 57-63.  Knudsen, K. 2004. Turteldue i Rælingen i høst (2003). Toppdykker'n 27: 38-39.  Knutsen, E. 1992. Ornitologiske observasjoner i Finnmark 1991-1992. Lappmeisen 17: 5-9.  Knutsen, E. 1990. Befaring og obduksjonsrapport for antatt ørnedrept reinkalv. Brev til Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen, 7 sider.  Knutsen, K., Pedersen, T., Jacobsen, J. & Berghlien, J.-E. 1998. Sommer i myggens land. Toppdykker'n 21: 134-142.  Knutzen, J., Fjeld, E., Hylland, K., Killie, B., Kleivane, L., Lie, E., Nygård, T., Savinova, T., Skåre, J. U., Aanes, K. J. 1999. Miljøgifter og radioaktivitet i norsk fauna - inkludert Arktis og Antarktis. Utredning for DN 1999-5. 235 s.  Kohmann, K. 1970. Flaggspettens matseddel. Fauna 23: 229.  Kolberg, D. & Kolberg, A. 1999. Feriedagbok fra 6096 Runde - fugleøya vest i havet. Vår Fuglefauna 22: 112-114.  Kolderup, C. F. 1923. Steninnholdet i kråsen hos norske liryper. Bergens Mus Aarb. 1922-23, Naturvid. række 4: 1-34.  Koll, S. 1971. Rosenvarsler ved Oslo. Sterna 10: 274.  Koll, S. H. 1996. En tur til Fornebu våren 1971... Toppdykker'n 19: 9.  Kollandsrud, M. 1997. Pilegrimsleden til Nidaros. Gyldendal, Oslo. 208 s.  Kollstrøm, R.E.S. 1990. Norsk-Sovjetisk naturreservat? Vilt- og Fiskenytt 7 (1): 10.  Kollstrøm, R.E.S. 1990. Ulovlig jakt - økt oppsyn. Vilt- og Fiskenytt 7 (2): 14-15.  Kollstrøm, R.E.S. 1988. Rapport om konsekvenser på naturmiljøet av mellomriksveg Norge-Finland gjennom Pasvik. Statens vegvesen, Finnmark, Rapport 38 sider.  Kollstrøm, R.E.S. 1989. Utkast til Forvaltningsplan for Stabbursdalen nasjonalpark . Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen, 16 + 5 sider.  Kolsrud, K. 1975. Dunvær. Norveg, Tidsskrift for Folkelivsgransking nr. 18: 1-40.  Kolsrud, K. 1976. Lundefangst. Norveg, Tidsskrift for Folkelivsgransking nr. 19: 1-97.  Kolsrud, T. M. 1999. Verneområdene i Vassfaret. Oppsynsrapport 1999. Upubl. notat, 6 s.  Kolthoff, G. 1895-96. Vårt Villebråd. Fr. Skoglunds Fšrlag. 826 s.  Kolthoff, G. 1895. En sommer vid Porsangerfjorden. JŠgaren 1: 42-70.  Kolthoff, G. 1899+1901. Ur djurens lif. Fr. Skoglunds Fšrlag, 2 bind, 659 sider.  "Kolthoff, G. & JŠgerskišld, L. A. 1898. Nordens Fåglar. Omarb. uppl. af C. J. Sundevalls ""Svenska Foglarne"". Stockholm. 343 s."  Kontaktutvalget for kraftutbygging - naturvern 1971. Om vassdrag som bør vernes mot kraftutbygging. Objekt nr. 22. Nordre Syndin i Begna og Helin i bjøra.  Kontaktutvalget for vassdragsreguleringer 1976. Naturvitenskaplige interesser i de vassdrag som behandles av kjontaktutvalget for verneplanen for vassdrag 1975-1976. Objekt nr. 21. Vassdrag i Vang. NOU 1976: 15: 92-105.  "Kontaktutvalget for vassdragssaker 1984. Breheimen-Stryn: vurdering av naturvitenskapelige verdier og konsekvenser av planlagte reguleringer. Kontaktutvalget for vassdragssaker, Universitetet i Bergen. 13 s."  Kopperi, A.J. 1930. Hajanaisia muistiinpanoja Enontekišn linnustosta. Ornis Fennica 7: 107-110.  Kopperud, H. 1931. Rugden. Norsk Jæger- og Fiskerfor. tidsskr. 60: 364-365.  Kopstad, B. E. 1981. Rapport fra det nordligste fastland. Lappmeisen 7: 22-23.  Kopstad, B. E. 1981. Ny hekkefugl i Finnmark. Lappmeisen 7: 16-17.  Korbøl, A. 2002. Nøkkelbiotoper i Gausdal Statsallmenning. Prevista as. Oppdragsrapport 1-2002: 1-57 + vedlegg.  Koren, G. J. 1941. Slekten Koren. 2 bind. I bind 2: 209-225.  Korsen, I. 1974. Befaring Smøla 22.-24. april 1974. Notat, 4 s. Fiskearkivet hos Fylkesmannen.  Korsmo, H. 1990. Verneplan barskog - lokalitetsbeskrivelser i Oslo og Akershus. NINA, s/NLH. Notat til DN. 106 s. + vedlegg.  Korsmo, H. & Svalastog, D. 1994. Inventering av verneverdig barskog i Oppland. NINA Oppdragsmelding 262: 1- 151.  Korsmo, H. & Svalastog, D. 1999. Barskogsundersøkelser på Østlandet i forbindelse med utvidet verneplan. NINA oppdragsmelding 619: 1-104.  Korsmo, H. & Svalastog, D. 1993. Inventering av verneverdig barskog i Oslo og Akershus. NINA Oppdragsmelding 227: 1-128.  Korsmo, H. & Svalastog, D. 1997. Inventering av verneverdig barskog i Møre og Romsdal. NINA oppdragsmelding 427. 106 s.  Korsmo, H. & Svalastog, D. 1993. Inventering av verneverdig barskog i Akershus og Oslo. NINA Oppdragsmelding 227: 1-128.  Korsmo, H. & Svalastog, D. 1993. Inventering av verneverdig barskog i Akershus og Oslo. NINA Oppdragsmelding 227: 1-128.  Korsmo, H., Moe, B. & Svalastog, D. 1991. Verneplan for barskog. Regionrapport for Øst-Norge. NINA Utredning 25: 1-90.  Korsvold, H. 1984. Drammensvassdraget. Samla plan for vassdrag. Sør-Aurdal kommune, Oppland fylke. Vassdragsrapport.  Korsvold, H. 1984. Vassdragsrapport. Øvre Otta. 005 Glomma og Lågen. Samlet plan for vassdrag. Rapport.  Korsvold, H. 1984. Vassdragsrapport. 005 Glomma og Lågen. Joravassdraget Prosjekt 34 Reinå (Sjong) 35 Bottheim. Samlet plan for vassdrag. Rapport.  Korsvold, H. 1984. Vassdragsrapport: Rosten 005 Glomma og Lågen. Samlet plan for vassdrag. Rapport.  Korsvold, H. 1984. Vassdragsrapport: Hovdefossen 005 Glomma og Lågen. Samlet plan for vassdrag. Rapport.  Korsvold, H. 1984. Vassdragsrapport: Øyer. 005 Glomma og Lågen. Øyer, Øvre Moksa, Losna. Samlet plan for vassdrag. Rapport.  Korsvold, H. 1983. Vassdragsrapport: Smådøla. 005 Glomma og Lågen. Smådøla, Veo. Samlet plan for vassdrag. Rapport.  Korsvold, H. 1984. Vassdragsrapport: Bøvri. 432 Rauma. Samlet plan for vassdrag. Rapport.  Korsvold, H. 1984. Vassdragsrapport: Vangså. 448 Litledalselva. Samlet plan for vassdrag. Rapport.  Korsvold, H. 1984. Vassdragsrapport: Ula 005 Glomma og Lågen. Samlet plan for vassdrag. Rapport.  Korsvold, H. (red.), 1984. Oppland fylke Lesja kommune: Asbjørnå 432 Rauma, prosjekt 05 Asbjørnåi. Samla Plan for vassdrag. Miljøverndepartementet, vassdragsrapport. ISBN: 82-7243-229-3.  Korsvold, H. (red.), 1984. Oppland fylke Lesja kommune, Dovre kommune: Jora 005 Glomma og Lågen , prosjekt 34 Reinå 35 Bottheim. Samla Plan for vassdrag. Miljøverndepartementet, vassdragsrapport. ISBN: 82-7243-509-8.  Korsvold, H. (red.), 1984. Oppland fylke Lesja kommune Møre og Romsdal fylke Rauma kommune: Bøvri 432 Rauma, 01 Bøvri kraftverk. Samla Plan for vassdrag. Miljøverndepartementet, vassdragsrapport. ISBN: 82-7243-230-7.  Koskimies, P. 1992. Population sizes and recent trends of breeding birds in the Nordic countries. Bird Census News 5: 41-79.  Kotai, C. E. 2002. Fuglekongesanger ved Østensjøvannet. Toppdykker'n 25: 56-57.  Krafft, A. 1949. Blant fugl og fjell i Østerdalen. Avisartikkelserie i Østlendingen 14.10.-15.12.1949.  Krafft, A. 1954. Lirypekyllingens spisetider. Norges Jeger- og Fiskerforenings tidsskr. 83: 206-212.  Krafft, A. 1980. Skogsfuglen skal overvåkes. Telling høsten 1979. Jakt - Fiske - Friluftsliv 109(7): 24-27.  Krafft, A. 1981. Betydelig mere skogsfugl. Jakt - Fiske - Friluftsliv 110(8): 42-43,48.  Krafft, A. 1982. Omtrent like mye skogsfugl. Om skogsfugltakseringene høsten 1981. Jakt - Fiske - Friluftsliv 111(9): 52-53.  Krafft, A. 1983. Skogsfugltakseringene høsten 1982. Færre skogsfugl. Jakt - Fiske - Friluftsliv 112(9): 4-6.  Krafft, A. 1984. Skogsfugltakseringene høsten 1983. Omtrent samme lave nivå. Jakt - Fiske - Friluftsliv 113: 4-6.  Krafft, A. & Myrberget, S. 1974. Merking av skogsfugl i Hurdalssjøtraktene. Sterna 13: 269-272.  Kraft, J. 1822. Topografisk-Statistisk Beskrivelse over Kongeriget Norge. Anden Deel. Chr. Grøndahl, Christiania. 900 s.  Kristensen, G. 1976. Grøvuvassdraget - konflikter mellom ulike brukerinteresser. Hovedoppgave ved Norges Landbrukshøgskole, studieretning jordskifte. 95 s. upubl.  Kristensen, J. 1998. Prosjekt dobbeltbekkasin. Ranas Dyreliv 20: 48.  Kristensen, J. 1999. Prosjekter 1999. Dobbeltbekkasinprosjektet. Ranas Dyreliv 21: 54.  Kristensen, J. 2001. Prosjekter 2000. Dobbeltbekkasinprosjektet år 2000. Ranas Dyreliv 22: 31.  "Kristensen, J. 2001. Prosjekter 2000. Prosjekt ""Fuglevakta"". Ranas Dyreliv 22: 31-33."  Kristiansen, B. 1967. Toppdykker og stillits i Østfold. Sterna 7: 403.  Kristiansen, E. & Overskaug, K. 1990. Litt om hubroen, med en rapport om byttedyrvalg fra en lokalitet i sub-alpint miljø, Sør-Trøndelag. Trøndersk Natur 17: 24-26.  Kristiansen, J. 1975. Registreringer. S.61-65 i: Christiansen, J. P. & Kristiansen, J. (red.) Fuglelivet i Asker og Bærum. Asker og Bærum feltornitologiske forening. 80 s.  Kristiansen, J. N. 1990. Miljøstatus for Sunndal kommune. Naturgrunnlag, Natur- og miljøressurser. Miljøstatus luft-. vann- og landbruksforurensning. Delrapport 1A, 1B og 1C.  Kristiansen, J. N. 1991. Frilufts- og viltområder i Sunndal kommune. Temakart 1: 100000. Statens kartverk.  Kristiansen, J. N. 1991. Industriforurensning i Sunndal. Informasjon om økologisk forvaltning av miljøbelastede naturressurser. Sunndal kommune, rapport 46 s.  Kristiansen, K., Solheim, R. & Østvang, S. 1973. Tre nye arter i Akersvika. Sterna 12: 281-284.  Kristoffersen, H. P. 1977. Ornitologiske undersøkelser i området ved Hunnselvas utløp. Rapport. 16 s.  Kristoffersen, H. P. 1978. Ornitologiske undersøkelser i Lalmsvatnet 1978. Våtmarksund. Oppland 1978. Rapport. 7 s.  Kristoffersen, H. P. 1981. Resultat av vinterfugltellingen i Oppland 1980/81. Hujon 7: 134-135.  Kristoffersen, H. P. 1982. Resultat av vinterfugltellingen i Oppland 1981/82. Hujon 8: 113-116.  Kristoffersen, H. P. 1978. Vårtrekket ved Hunnselvas utløp 1977. Hujon 4: 97-102.  Kristoffersen, H. P. 1979. Fra trekklokalitetene 1978. Svennesvollene Hujon 5: 20-21.  Kristoffersen, H. P. 1983. Krykkjer i høgfjellet. Vår Fuglefauna 6: 123.  Kristoffersen, J. T. & Domaas, S. T. 1994. Hustadvika. Vill - vakker - verneverdig. Prosjektoppgave i Landskaps- og rekreasjonsplanlegging, SFDH, Sogndal. 119 s.  Kristoffersen, J. T. & Domaas, S. T. 1995. Hustadvika bruk og/eller vern? En konsekvensvurdering. Kandidatoppgave i Landskapsforvaltning og planlegging. Høgskolen i Sogn og Fjordane.  Kristoffersen, S. 1927. Vår-observasjoner fra Sandvikvær - Hjelmsø, Vest-Finnmark 1927. Norsk Ornithologisk Tidskrift III (8): 47.  Kristoffersen, S. 1930. Fugle-observasjoner fra Sydkapp på Svalbard, (76 30' n.br. 16 30' østl. l.) 1929-1930. Norsk ornit. tidsskr. III. Nr. 11-12: 230.  Kristoffersen, S. 1928. Vårtrekk-notiser Norsk Orn. tidsskr. III. Nr. 9: 105.  Kristoffersen, S. A. N. 1964. Møte med storjo. Sterna 6: 86-87.  Krogh, K. 1972. Blåstrupereir i Singsås, Sør-Trøndelag. Sterna 11: 136-137.  Krogh, K. 1970. Fredning og reservater. S. 220-222 i: Myrberget, S. (red.) Fugler som hobby. Aftenpostens håndbøker - nr. 111. Chr. Scibstedts Forlag, Oslo. 252 s.  Krogh, K. 1965. Skogzoologi. Pattedyr og fugler. Grøndahl & søns forlag, Oslo. 128 s.  Krogh, K. 1949. Litt om fuglelivet i Lierne, Nord-Trøndelag. Fauna 2: 26-29.  Krogh, K. 1959. Fugleobservasjoner fra den sørligste del av Nordland og tilgrensende strøk. Sterna 3: 253-261.  Krogh, K. 1966. Litt om fuglelivet i et reguleringsmagasin. Sterna 7: 103-104.  Krogh, K. 1967. Bøksanger i fjellskogen i Meråker. Sterna 7: 290.  Krogh, K. 1967. Observasjoner fra indre Finnmarksvidda. Sterna 7: 360.  Krogh, K. 1964. Hettemåke og skogsnipe i Finnmark. Sterna 6: 45-46.  Krogh, K. 1972. Tårnfalkreir i Stabbursdalen, Finnmark. Sterna 11: 137.  Krogh, K. 1930. Vårtrekknotiser fra Mosjøen 1927-28 og fra Drammen 1929-30. Norsk ornit. tidsskr. III. Nr. 11-12: 222-223.  Krogh, K. 1930. Høit-liggende rede av flagspett (Drybates major). Norsk Orn. tidsskr. III. Nr. 11-12: 272.  Krogh, K. 1930. Ruger Svensken, Chloris chloris i Nordland? Norsk Orn. tidsskr. III. Nr. 11-12: 274.  Krogh, K. 1982. Jerpereir. Vår Fuglefauna 5: 194-195.  Krogstad, K. 1986. Rapport fra Nord-Trøndelag Ringmerkingsgruppe. Trøndersk Natur 13: 71-73.  Krogstad, K. 1986. Registrering av hekkebestanden av skjære i Stjørdal sentrum. Trøndersk Natur 13: 79-80.  Krogstad, K. 1986. Ringmerkingsaktivitet i Stjørdal lokallag. Trøndersk Natur 13: 81.  Krogstad, K. 1979. Fuglelivet i Tromsdalen og Borgåsen-området, Verdal og Levanger kommuner. 1979. Trøndersk Natur Supplement nr. 3-1979.  Krogstad, K., Frengen, O. & Furunes, K. A. 1977. Ornitologiske undersøkelser i Leksdalsvatnet, Verdal og Steinkjer kommuner, Nord-Trøndelag. K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport Zool. Ser. 1977-15: 1-37.  Krohn, O. 1966. Sivsanger ved Fredrikstad. Sterna 7: 149.  Kråbøl, S. 1977. Ekskursjon til Fokstumyra 3 - 5 mai 1977. Fjellvåken 7: 2.  Kuhn, M., Bruch, A. & Stickel, W. 1973. Kurz-schnabel SchlammlŠufer einer Finmark - Exkurssion vom 11.bis 13.juli 1971. Sterna 12: 65-67.  Kurkisalo, V.J. 1947. Enontekišn linnustosta vuosina 1930-1937 tehtyjŠ havaintoja. Ornis Fennica 24: 10-21.  Kvam, J. 1922. Norges viktigste trekkfugler (1896-1922). Norsk Orn. tidsskr. I-3: 196-197.  Kvam, T. 1980. Jervens status i Snøhetta-Rondane-området i 1979 og 1980. Fauna 33: 117-127.  Kvebæk, Y. 1989. Noen stygge saker i Nordre Øyeren-området. Toppdykker'n 12: 4.  Kvebæk, Y. 1989. Nordre Øyeren-Fuglestasjons fiskeørnprosjekt. Toppdykker'n 12: 19.  Kvebæk, Y. 1989. Nordre Øyeren Naturreservat. Toppdykker'n 12: 48-50.  Kvinnesland, A. 1972. Hvitvinget svartterne på Karmøy. Sterna 11: 257-258.  Kværne, M. 1968. Fokstumyras fuglefauna 1964-1967. Sterna 8: 49-64.  Kværne, M. 1970. Observasjoner fra brushanenes spillplasser på Fokstumyra 1969. Sterna 9: 22-27.  Kværne, M. 1982. Dovrefjells fuglefauna. Hujon 8: 154-163.  Kværne, M. 1967. Smågnagerår på Dovrefjell 1967. Notat, 9 s.  Kværne, M. 1971. Fokstumyra. Notat, 10 s.  Kværne, M. 1972. Fokstumyra. Notat, 13 s.  Kværne, M. 1973. Fokstumyra. Notat, 9 s.  Kværne, M. 1968. Fokstumyra. Notat, 9 s.  Kværne, M. 1974. Fokstumyra. Notat, 10 s.  Kværne, M. 1975. Fokstumyra. Notat, 10 s.  Kværne, M. 1981. Rapport om fuglefaunaen på Dovrefjell (Fokstumyra) våren og sommeren 1981. Notat, 12 s.  Kværne, M. 1982. Rapport om fuglefaunaen på Dovrefjell (Fokstumyra) våren og sommeren 1982 (1. juni til 1. aug.). Upubl. notat, 7 s.  Kværne, M. 1977. Fokstumyra naturreservat. Luther forlag. 144 s.  Kværne, M. 1965. Langs den gamle kongeveg. Lunde Forlag. 118 s.  Kværne, M. 1971. Gjøkunge i blåstrupereir. Sterna 10: 171-174.  Kværne, M. 1971. Fugler i fjellheimen. Lutherstiftelsen. 94 s.  Kværne, M. 1973. Kan vipa være vaktfugl for andre fuglearter? Sterna 12: 85-90.  Kværne, M. 1966. Sommeren -66 i fuglereservatet på Fokstumyra. Norsk Natur 2: 100-103.  Kværne, M. 1969. I Dovregubbens rike. Lunde Forlag, Oslo. 110 s.  Kværne, M. 1971. Fokstumyra. Trondhjems turistfor. årb. 1971: 11-19.  Kværne, M. 1983. Rapport om fuglefaunaen på Dovrefjell (Fokstumyra) våren og sommeren 1983 (juni og juli). Upubl. notat, 3 s.  Kværne, M. 1972. Med Isfrid og Gaute på Dovrefjell. Lunde forlag. 71 s.  Kværne, M. 1982. Den gåtefulle gjøken og andre vingede venner. Tiden Norsk Forlag, Oslo. 95 s.  Kværne, M. 1974. Fra Snøhetta til Kilimanjaro. Lunde forlag, Oslo. 128 s.  Kværne, M. 1966. Along the Kings' highway. Bergen. 118 s.  Kværne, M. 1965. Fugleiakttagelser fra Pasvikdalen sommeren 1965. Upublisert.  Kyllingstad, K. & Efteland, S. 1974. Rustand på Jæren. Sterna 13: 253.  Kålås, J. A. (red.). 1996. Terrestrisk overvåkning. Fjellrev, hare, smågnagere og fugl i TOV-områdene, 1995. NINA Oppdragsmelding 429: 1-36.  Kålås, J. A. 1999. Bestandsstatus for dobbeltbekkasin i Oppland. Upubl. notat, 5 s. + vedlegg.  Kålås, J. A. 1985. Samla plan 1984. Fagrapport vilt. 043 Drammensvassdraget 48 Sundheimselv. S. 225-237 i: Miljøverndepartementet. Samlet plan 1985. Fagrapporter - vilt Oppland fylke. Rapport 276 s., kartvedlegg.  Kålås, J. A. 1984. Vilt- og jaktinteressene i Sundheimselva, Oppland. DVF Reguleringsundersøkelsene. Samla Plan Rapport nr. 1-1984: 1-11.  Kålås, J. A. (red.) 1997. Terrestrisk overvåkning. Fjellrev, hare, smågnagere og fugl i TOV-områdene, 1996. NINA Oppdragsmelding 484: 1-37.  Kålås, J. A. (red.) 1999. Terrestrisk overvåkning. Hare, smågnagere og fugl i TOV-områdene, 1998. NINA Oppdragsmelding 596: 1-35.  Kålås, J. A. (red.) 1998. Terrestrisk overvåkning. Fjellrev, hare, smågnagere og fugl i TOV-områdene, 1997. NINA Oppdragsmelding 547: 1-42.  Kålås, J. A. (red.) 2000. Terrestrisk overvåkning. Smågnagere og fugl i TOV-områdene, 1999. NINA Oppdragsmelding 653: 1-33.  Kålås, J. A. 1994. Vipe Vanellus vanellus. S. 178 i : Gjershaug, J. O., Thingstad, P. G., Eldøy, S. og Byrkjeland, S. (red.): Norsk fugleatlas. Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu. 552 s.  Kålås, J. A. 1982. Fuglefaunaen i Vesteråsvassdraget, Stranda kommune, Møre og Romsdal. Zool. Mus. Univ. i Bergen, Rapp. Ornitol. 6. 37 s.  Kålås, J.A. 2003. Miljøovervåking Tjeldbergodden. - Overvåking av metallinnhold i terrestriske næringskjeder, 2001-02 - NINA Oppdragsmelding 796. xxpp.  Kålås, J. A. 1989. Prosjekt bestandsstatus hos dobbeltbekkasin. Trøndersk Natur 16(2): 14-17.  Kålås, J.A. & Byrkjedal, I. 1981. Vadefuglenes hekkestatus i Norge med Svalbard. Proceedings of the Second Nordic Congress of Ornithology, 1979: 57-74.  Kålås, J. A. & Framstad, E. 2001. Terrestrisk overvåkning. Smågnagere og fugl i TOV-områdene, 2000. NINA Oppdragsmelding 697: 1-33.  Kålås, J.A. & Framstad, E. 2002. Terrestrisk naturovervåking. Smågnagere ag fugl i TOV-områdene, 2001. NINA oppdragsmelding 749: 1-32  Kålås, J. A. & Framstad, E. 1993. Terrestrisk overvåkning. Smågnagere, fugl og næringskjedestudier i Børgefjell, motsdalen, Møsvatn-Austfjell, Lund og Solhomsfjell, 1992. NINA Oppdragsmelding 221: 1-38.  Kålås, J. A. & Jordhøy, P. 1988. Vipa - en karakterart i kulturlandskapet. Naturnytt nr. 2-1988: 22-23.  Kålås, J. A. & Lierhagen, S. 1992. Terrestrisk naturovervåking. Metallbelastning i lever fra hare, orrfugl og lirype i Norge. NINA Oppdragsmelding 137. 72 s.  Kålås, J. A. & Løfaldli, L. 1987. Abstracts from the symposium Behavioural ecology in birds: On the significance of good physical condition in lekking Great Snipe Gallinago media males. Fauna norv. Ser. C, Cinclus 10: 61.  Kålås, J. A. & Myklebust, I. 1999. Jaktfalkens plass i Program for terrestrisk overvåkning. Vandrefalken 4 (1996-98): 52-56.  Kålås, J. A. & Pedersen, H. C. 1996. Kadmium og bly i lirype (Lagopus lagopus): Akkumulering og cellulære effekter. NILU Fagrapport OR 2/96: 131-134.  Kålås, J. A., Fiske, P. & Hšglund, J. 1997. Food supply and breeding occurence: the West European population of the lekking great snipe Gallinago media (Latham, 1787) (Aves). Journ. of Biogeography 24: 213-221.  Kålås, J. A., Fiske, P. & Hšglund, J. 1997. Dobbeltbekkasin - en art i dramatisk tilbakegang. NINA-NIKU Faktaark nr. 17 1997.  Kålås, J. A., Fiske, P. & Pedersen, H. C. 1990. Terrestrisk naturovervåking. Landsomfattende kartlegging av miljøgift-belastninger i dyr. NINA Oppdragsmelding 37: 1-15.  Kålås, J. A., Fiske, P. & Sæther, S. A. 1999. Dobbeltbekkasin: sammenheng mellom atferd, habitatvalg og forekomst for en truet fugleart. NINA Temahefte 9: 65-69.  Kålås, J. A., Fiske, P. & Sæther, S. A. 1995. The effect of mating probability on risk-sensitivness: An experimental study in lekking great snipes. Am. Nat. 146: 59-71.  Kålås, J. A., Framstad, E., Fiske, P., Nygård, T. & Pedersen, H. C. 1991. Terrestrisk naturovervåking. Metodemanual, smågnagere og fugl. NINA Oppdragsmelding 75: 1-36.  Kålås, J. A., Framstad, E., Nygård, T. & Pedersen, H. C. 1992. Terrestrisk overvåkning. Smågnagere og fugl i Børgefjell, motsdalen, Solhomsfjell og Lund, 1991. NINA Oppdragsmelding 132: 1-38.  Kålås, J. A., Framstad, E., Pedersen, H. C. & Strand, O. 1994. Terrestrisk overvåkning. Fjellrev, hare, smågnagere, fugl og næringskjedestudier i TOV-områdene, 1993. NINA Oppdragsmelding 296: 1-47.  Kålås, J. A., Framstad, E., Pedersen, H. C. & Strand, O. 1995. Terrestrisk overvåkning. Fjellrev, hare, smågnagere, fugl og næringskjedestudier i TOV-områdene, 1994. NINA Oppdragsmelding 367: 1-52.  Kålås, J.A., Heggberget, T.G., Bjørn, P.A. & Reitan, O. 1993. Feeding behaviour and diet of goosanders (Mergus merganser) in relation to salmonid seaward migration. Aquat. Living Resour: 6: 31-38.  Kålås, J. A., Løfaldli, L. & Fiske, P. 1989. Effects of radio packages on great snipe during breeding. J. Wildl. Manag. 53: 1155-1158.  Kålås, J. A., Reitan, O. & Jordhøy, P. 1996. Endringer i drift ved Nedre Vinstra kraftverk - effekter på overvintrende fossekall. NINA Oppdragsmelding 445: 1-21.  Kålås, J.A., Ringsby, T.H. & Lierhagen, S. 1993. Metals and radiocesium in wild animals from the Sør-Varanger area, North Norway. NINA Oppdragsmelding 212:1-26.  KŠllander, H. 1980. Klatremus som hamsringsobjekt for lavskrike - en kommentar. Vår Fuglefauna 3: 226-227, 231.  KŠllqvist, T. 2006. Fugler i Fossum-området 2005. Rapport, 78 s.  KŠllqvist, T. 2003. Fugler i Asker og Bærum 2003. Område 1: Fossum-Ila. Rapport, 27 s.  Kølle, K. 1792. Kort Beskrivelse over Snarøen, en liten Gaard ved Christiania. Norske Intelligenz-sedler 11. og 18.4.  Lagesen, T. 1970. Smånotiser (fra Fiskumvannet). Sterna 8: 192.  Lahn, H. & Myrberget, S. 1972. Reir av stillits i Drøbak. Fauna 25: 126.  Lahti, T. 1984. Fågelobservationer från Finnmark i juli 1984. Brev 2 sider.  Laine, H. 1964. Notes on some southern bird species found in the vicinity of Kevo in Utsjoki, Finnish Lapland. Annales Universitatis Turkuensis Series A, II-32: 295-300.  Laing, S. 1836. Journal of a Residence in Norway during the Years 1834, 1835 & 1836. London.  Landgren, E. 1992. Fågelobservationer från Varanger 2.-8. juli 1992. Lappmeisen 17: 19-20.  Landsplan for verneverdige områder/forekomster 1974. Fugleinventeringer på Lesjaleirene, Lesja, sommeren 1974. Rapport. 28 s.  Landt, P, J. 1743. Underretning om Ourdals Kalds Situation og Beskaffenhed. Innberetning til Kancelliet i København.  Landt, P, J. ved M. Sørlie 1951. Underretning om Ourdals Kalds Situation og Beskaffenhed. Tidsskrift for Valdres Historielag 29: 321-338.  Langenes, A. 1988. Dovrefjell. Historie, natur, dyreliv. Dreyer, Oslo. 197 s.  Langenes, A. 1988. Dovrefjell. Historie, natur, dyreliv. Dreyer. 197 s.  Langhelle, G. 1967. Storjo og svartkråke. Sterna 7: 291.  Langhelle, G. 1967. Observasjoner fra Hardangervidda somrene 1965-66. Sterna 7: 357-359.  Langhelle, G. 1967. Vannrikse ved Bergen. Sterna 7: 402.  Langhelle, G. 1969. Dvergdykker i Hordaland. Sterna 8: 309-310.  Langhelle, G. 1980. Ornitologiske stasjon Sæle. En presentasjon med årsrapport for 1979. Vår Fuglefauna 3: 228-231.  Langhelle, G., Mork, K., Skontorp, H. A. & Gundersen, W. H. 1968. Observasjoner av skjeand, Anas clypeata. Sterna 8: 96.  Langnes, R. 1989. Ekskursjon til Grimstadvatnet. Rallus 19: 103.  Langseth, R. 1965. Tyrkerduen har nådd Island! Sterna 6: 311.  Langseth, R. 1965. Låvesvale på Jan Mayen. Sterna 6: 312.  Langskjær, Y. 1991. Noen tanker fra Selvær i Træna. Ranas Dyreliv 13: 9-10.  Langskjær, Y. 1992. Tur til området Selvær, Baasan og Røsøya i Træna kommune 11. august 1991. Ranas Dyreliv 14: 55-56.  Langvatn, R. 1977. Characteristics and relative occurence of remnants of prey found at nesting places of Gyrfalcon Falco rusticolus. Ornis Scand. 8: 113-115.  Langvatn, R. 1993. Skogsfugl på Tjeldbergodden. NINA Oppdragsmelding 244: 1-12.  Langvatn, R. & Krigsvoll, P. 1975. Havørn angriper canadagås. Sterna 14: 40-41.  Langvatn, R. & Moksnes, A. 1969. Trekk fra fuglefaunaen i Trollheimen. Fauna 22: 56-61.  Langvatn, R. & Moksnes, A. 1968. Båndkorsnebb og dverglo i Trøndelag. Sterna 8: 101.  Langvatn, R., Fremstad, E. & Heggberget, T.M. 1992. Metanolfabrikk på Tjeldbergodden, -biologiske aspekt ved utbyggingen. NINA Oppdragsmelding 163: 1-21.  Langvatn, V. A. & Mork Soot, K. 1997. Havsvalesesongen 1997. Rallus 27: 69-72.  Larsen, A. 1969. Seint trekk for taksvale. Sterna 8: 291.  Larsen, A. 1972. Smånotiser (sothøne ved Odda). Sterna 11: 195.  Larsen, A. 1961. Sivhøne ved Sandefjord. Sterna 4: 290.  Larsen, A. 1970. Smånotiser (munk i desember i Odda). Sterna 8: 192.  Larsen, A. G. 1972. Kornspurv i Vestfold. Sterna 11: 139.  Larsen, B. & Larsen, O. 1990. Siste Nytt. Rallus 20: 90-91.  Larsen, B. & Larsen, O. 1990. Siste Nytt. Rallus 20: 118-119.  Larsen, B. & Larsen, O. 1991. Siste Nytt. Rallus 21: 34-35.  Larsen, B. & Larsen, O. 1991. Siste Nytt. Rallus 21: 69-71.  Larsen, B. & Larsen, O. 1991. Siste Nytt. Rallus 21: 110-111.  Larsen, B. H. 1980. Lenaelvas utløp - Sundvika. Fugler i Oppland 1980-2: 1-68.  Larsen, B. H. 1981. Helsettjernet og Eriksrudtjernet. Våtmark i Vestre Toten. Hujon 7: 25-30.  Larsen, B. H. 1982. Totenvika, Østre Toten. rsrapport 1982. Rapport. 21 s.  Larsen, B. H. 1983. Sørlige og sør-østlige sangere på Toten. Hujon 9: 108-115.  Larsen, B. H. 1984. Totenvika, Østre Toten. rsapport 1983. Rapport. 24 s.  Larsen, B. H. 1986. Status for fuglelivet i Totenvika, Østre Toten. Samlerapport for perioden 1978-1983. Rapport. 75 s.  Larsen, B. H. 1986. Høsttrekkende vadere i Totenvika 1984. Hujon 12: 155-160.  Larsen, B. H. 1989. Fargemerking av fossekall. Hujon 15: 38-42.  Larsen, B. H. 1990. Forekomst av måker, terner og joer langs vestsida av Mjøsa. Hujon 16: 188-192.  Larsen, B. H. 1991. Et vadertrekk på høyde med de beste i utlandet. Hujon 17: 28-33.  Larsen, B. H. 1991. Knoppsvanebestanden på Hadeland 1990. Hujon 17: 131-139.  Larsen, B. H. 1991. Vektutvikling og territorialitet hos overvintrende fossekall i Hunnselva. Hujon 17: 175-182.  Larsen, B. H. 1992. Hekkebestand og hekkesuksess hos knoppsvane på Hadeland i 1992. Hujon 18: 168-170.  Larsen, B. H. 1992. Hekkebestand og ungeproduksjon hos dverglo i søndre del av Oppland i 1991. Hujon 18: 176-177.  Larsen, B. H. 1983. Totenvika. rsrapport 1982. Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oppland. Rapport, 21 s.  Larsen, B. H. 1984. Vegetasjon og fuglefauna i Risdalen, Østre Toten. Med verneforslag og skjøtselsplan for et naturreservat. Hovedoppgave i natur- og miljøvernfag ved Telemark distriktshøgskole. 153 s.  Larsen, B. H. 1990. Forekomst av polarjo langs Mjøsa høsten 1988. Vår Fuglefauna 13: 88-89.  Larsen, B. H. 1998. Overvåking av bestandsutvikling og ungeproduksjon hos overvintrende sangsvaner i Sørøst-Norge vinteren 1997/98. Upubl. rapport, 8 s.  Larsen, B. H. 1999. Sjøfugl i Mjøsa - hekkebestander og hekkesuksess i 1999, utviklingstrender og forvaltning. Miljøfaglig Utredning Rapport 1999-24: 1-36.  Larsen, B. H. 2000. Skjøtselsplan for Totenvika naturreservat, Østre Toten kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2000-5: 1-13.  Larsen, B. H. 2000. Kartlegging av hekkebestander og ungeproduksjon hos sjøfugl i Randsfjorden. Miljøfaglig Utredning Rapport 2000-16: 1-10 + vedlegg.  Larsen, B. H. 2001. Viltkartlegging i Vestre Toten kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2001-9: 1-28.  Larsen, B. H. 2001. Kartlegging av biologisk mangfold i Vestre Toten kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2001-10: 1-23 + vedlegg.  Larsen, B. H. 2001. Naturverdier i et lauvskogsområde på Lunde nordre Lillehammer kommune. Miljøfaglig Utredning Notat 2001-14: 1-5.  Larsen, B. H. 2001. Hekkende våtmarksfugler og konflikter med kanofriluftsliv i Fjordaområdet, Gran kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2001-16: 1-13 + vedlegg.  Larsen, B. H. 2001. Forundersøkelser av fuglelivet på Nesmoen, Røykenvika knyttet til planlagt golfbane. Miljøfaglig Utredning Rapport 2001-17: 1-15 + vedlegg.  Larsen, B. H. 1994. Europeisk trekkfugltelling 1994 - bra innsats i Oppland. Hujon 20: 354  Larsen, B. H. 1994. Hekkende vintererle langs Hunnselva med sideelver/-bekker. Hujon 20: 259-260.  Larsen, B. H. 1995. World Bird Watch '95. Brukbar oppslutning og godt med fugl i Oppland. Hujon 21: 341.  Larsen, B. H. 1996. Utvikling i mytebestanden av knoppsvane, toppand og kvinand på Hadeland 1990.1995. Hujon 22: 23-30.  Larsen, B. H. 1996. Truete fuglearter i Norge - høring. Hujon 22: 45-46.  Larsen, B. H. 1996. Nytt fra trekkfuglforskningen og litt om arktiske vaderes vårtrekk i Oppland. Hujon 22 (3): 197-200.  Larsen, B. H. 1996. VinterAtlas. Oppsummering etter første sesong i Oppland. Hujon 22: 317-318.  Larsen, B. H. 1997. World BirdWatch - 97 (3.-4. oktober 1997). Resultater fra Oppland. Hujon 23: 206-207.  Larsen, B. H. 1998. World Birdwatch 3.-4. oktober 1998. Resultater fra Oppland. Hujon 24: 222-223.  Larsen, B. H. 1999. VinterAtlas i Oppland - status etter nest siste sesong. Hujon 25: 250-251.  Larsen, B. H. 1999. Noen oppsummeringer etter fem år med kartlegging av overvintrende fugler i Oppland. Hujon 25: 252-303.  "Larsen, B. H. 2000. Polarjo i Mjøsa - 11 år etter forrige ""invasjon"". Hujon 26: 128-129."  Larsen, B. H. 2000. Hvor mange par med stillits hekker det på Toten? Hujon 26: 183-184.  Larsen, B. H. 2000. VinterAtlasprosjektet er avsluttet - meget bra resultat i Oppland. Hujon 26: 199-204.  Larsen, B. H. 1995. Overvåkning av høst- og vinterbestanden av sangsvane i Sørøst-Norge 1994/95. Upubl. rapport, 5 s.  Larsen, B. H. 1997. Overvåking av bestandsutvikling og ungeproduksjon hos overvintrende sangsvaner i Sørøst-Norge vinteren 1995/96. Norsk Ornitologisk Forening, avd. Buskerud og avd. Oppland. Rapport. 7 s.  Larsen, B. H. 1997. Overvåkning av bestandsutvikling og ungeproduksjon hos overvintrende sangsvaner i Sørøst-Norge vinteren 1996/97. Upubl. rapport, 7 s.  Larsen, B. H. 2000. Utviklingstrender i bestanden av hekkende vannfugler og i forekomsten av sjøfugler langs Mjøsa. Hujon 26: 85-104.  Larsen, B. H. 2000. Hekkende vannfugler i Mjøsa 1999 - bestander, ungeproduksjon og forvaltning. Hujon 25: 346-360.  Larsen, B. H. 2000. Den internasjonale fugledagen 30. september - 1. oktober 2000. Hujon 26: 288-291.  Larsen, B. H. 2000. Masseforekomst av grågås i Oppland høsten og vinteren 1999/2000. Hujon 26: 303-305.  Larsen, B. H. 2001. Overvåking av hekkende sjøfugler i Mjøsa 2000. Hujon 27: 5-13.  Larsen, B. H. 2001. Og så var det kortnebbgåsas tur. Hujon 27: 26-31.  Larsen, B. H. 2001. Bekkasiner og andre vinterfugler. Hujon 27: 122-125.  Larsen, B. H. 2001. Vinteratlas 2000/2001. Hujon 27: 197-199.  Larsen, B. H. 2001. Første hekkefunn av hvitkinngås i Oppland. Hujon 27: 213.  Larsen, B. H. 2001. Lomviene som likte ferskvann. Kornkråka 31: 41-49.  Larsen, B. H. 1993. Siste nytt. Hujon 19: 47-48.  Larsen, B. H. 1993. Siste nytt. Hujon 19: 187.  Larsen, B. H. 1993. Siste nytt. Hujon 19: 274-275.  Larsen, B. H. 1993. Siste nytt. Hujon 19: 382-383.  Larsen, B. H. 1994. Siste nytt. Hujon 20: 160-162.  Larsen, B. H. 1994. Siste nytt. Hujon 20: 267-269.  Larsen, B. H. 1994. Siste nytt. Hujon 20: 352-353.  Larsen, B. H. 1995. Siste nytt. Hujon 21: 59-60.  Larsen, B. H. 1995. Siste nytt. Hujon 21: 108-112 (12-16).  Larsen, B. H. 1995. Nytt om fugler og natur i Oppland 1. juni - 30. september 1995. Hujon 21: 225-228.  Larsen, B. H. 1995. Nytt om fugl og natur i Oppland 1. oktober - 10. desember 1995. Hujon 21: 348-349.  Larsen, B. H. 1996. Nytt om fugl og natur i Oppland 15. desember 1995 - 29. februar 1996. Hujon 22: 21-22.  Larsen, B. H. 1996. Nytt om fugl og natur i Oppland 1. mars - 20. mai 1996. Hujon 22: 143-146.  Larsen, B. H. 1996. Nytt om fugl og natur i Oppland 21. mai - 15. september 1996. Hujon 22: 193-195.  Larsen, B. H. 1996. Nytt om fugl og natur i Oppland 15. september - 15. desember 1996. Hujon 22: 294-296.  Larsen, B. H. 1997. Nytt om fugl og natur i Oppland 16. desember 1996 - 15. mars 1997. Hujon 23: 54-55.  Larsen, B. H. 1997. Nytt om fugl og natur i Oppland 15. mars - 15. juli 1997. Hujon 23: 120-123.  Larsen, B. H. 1997. Nytt om fugl og natur i Oppland 15. juli - 10. november 1997. Hujon 23: 212-214.  Larsen, B. H. 1998. Nytt om fugl og natur i Oppland 11. november 1997 - 1. mars 1998. Hujon 24: 35-36.  Larsen, B. H. 1998. Nytt om fugl og natur i Oppland 15. mars - 1. juni 1998. Hujon 24: 100-102.  Larsen, B. H. 1998. Nytt om fugl og natur i Oppland 1. juni - 15. september 1998. Hujon 24: 201-204.  Larsen, B. H. 1998. Nytt om fugl og natur i Oppland 16. september - 20. november 1998. Hujon 24: 258-260.  Larsen, B. H. 1999. Nytt om fugl og natur i Oppland 25. november 1998 - 20. mars 1999. Hujon 25: 48-51.  Larsen, B. H. 1999. Nytt om fugl og natur i Oppland 20. mars - 1. juni 1999. Hujon 25: 144-147.  Larsen, B. H. 1999. Nytt om fugl og natur i Oppland 1. juni - 1. september 1999. Hujon 25: 207-210.  Larsen, B. H. 1999. Nytt om fugl og natur i Oppland 1. september - 15. november 1999. Hujon 25: 338-341.  Larsen, B. H. 2000. Nytt om fugl og natur i Oppland 15. november 1999 - 15. februar 2000. Hujon 26: 57-60.  Larsen, B. H. 2000. Nytt om fugl og natur i Oppland 15. februar - 15. mai 2000. Hujon 26: 130-134.  Larsen, B. H. 2000. Siste Nytt 15. september - 15. desember 2000. Hujon 26: 292-297.  Larsen, B. H. 2001. Siste nytt 15. desember - 28. februar 2001. Hujon 27: 44-47.  Larsen, B. H. 2001. Siste nytt 1. mars - 31. mai 2001. Hujon 27: 115-119.  Larsen, B. H. 2001. Siste nytt 1. juni - 1. oktober 2001. Hujon 27: 209-212.  Larsen, B. H. 1984. Stokkeelva - Redalen. S. 27-28 i: Norsk Ornitologisk Forening avd. Oppland. Ornitologiske registreringer i forbindelse med Samlet Plan for forvaltning av vannressursene. Samlerapport 1984-prosjekter.  Larsen, B. H. 1993. Kartlegging av truede og sårbare arter i Vestre Toten kommune i 1993. Vestre Toten kommune. Rapport, 5 s.  Larsen, B. H. 2001. Rapportsammendrag: Konflikter mellom kanofriluftsliv og hekkende våtmarksfugler i Fjordaområdet, Gran kommune. Hujon 27: 260-266.  Larsen, B. H. 2001. Rapportsammendrag: Viltkartlegging i Vestre Toten kommune. Hujon 27: 279-293.  "Larsen, B. H. 2001. ""pent hav-aspektet"" i Mjøsa. Hujon 27: 294-297."  Larsen, B. H. 2001. Siste nytt 1. oktober - 31. november 2001. Hujon 27: 298-299.  "Larsen, B. H. 2001. ""pent hav-aspektet"" i Mjøsa. Kornkråka 31: 149-154."  Larsen, B. H. 1983. Om fugl og vegetasjon. Hujon 9: 138-139.  Larsen, B. H. 1993. Våtmarksområder av betydning for hekkende og/eller trekkende våtmarksfugler i Vestre Toten. Innspill til kommuneplanen for Vestre Toten. Upubl. notat. 4 s.  Larsen, B. H. u.a. Bestandsforhold, habitatbruk og forflytninger hos overvintrende sangsvaner, Cygnus cygnus, i Sørøst-Norge. Manus til Ornis Norvegica.  Larsen, B. H. 2002. Siste nytt 1. desember 2001 - 15. mars 2002. Hujon 28: 61-63.  Larsen, B. H. 2002. Vinterfunn av kvartbekkasin i Oppland t.o.m. vinteren 2001/2002. Hujon 28: 277-279.  Larsen, B. H. 2002. Vinteratlas i Oppland sesongen 2001/2002 - marginale forbedringer av dekningsgrad. Hujon 28: 151-152.  Larsen, B. H. 2002. World Birdwatch 6.-7. oktober 2001. Hujon 28: 57-60.  Larsen, B. H. 2002. Overvåkning av hekkende sjøfugler i Mjøsa 2001. Det beste produksjonsåret så langt. Hujon 28: 34-45.  Larsen, B. H. 2000. Overvåking av hekkende sjøfugler i Mjøsa 2000. Kornkråka 30: 197-210.  Larsen, B. H. 1999. Hekkende vannfugler i Mjøsa 1999 - bestander, ungeproduksjon og forvaltning. Kornkråka 29: 142-164.  Larsen, B. H. 2000. Utviklingstrender i bestanden av hekkende vannfugler og i forekomsten av sjøfugler langs Mjøsa. Kornkråka 30: 8-33.  Larsen, B. H. 1989. Rapport fra storlomprosjektet 1989. Upubl. notat. 5 s.  Larsen, B. H. 2000. Hekkende tjeld og sildemåke i Akershusdelen av Mjøsa i 1999. Toppdykker'n 23: 17-20.  Larsen, B. H. 1997. Overvåking av bestandsutvikling og ungeproduksjon hos overvintrende sangsvaner i Sørøst-Norge vinteren 1996/97. Buskskvetten 13: 93-99.  Larsen, B. H. 1992. Forskningsnytt: Blåstrupas trekkveier i Skandinavia. Hujon 18: 344.  Larsen, B. H. 1998. Tur til Stølsvidda. Hujon 24: 121.  Larsen, B. H. 1999. Overvåkning av bestandsutvikling og ungeproduksjon hos overvintrende sangsvaner i Sørøst-Norge vinteren 1998/99. Upubl. rapport, 7 s.  Larsen, B. H. 1997. Bestandsutvikling, ungeproduksjon og forflytninger hos overvintrende sangsvaner i Sørøst-Norge 1986/87 - 1995/96. Upubl. rapport, 16 s.  Larsen, B. H. 1998. Vannfugltellinger i Hunnselva 1978/79 - 1997/98. Upubl. notat, 4 s.  Larsen, B. H. 2001. Overvåking av hekkende sjøfugl i Mjøsa i 2001. LNU Notat nr. 2-2001: 1-13.  Larsen, B. H. 1993. Trekkruter for sangsvane og knoppsvane langs Drammensvassdraget og konflikter med kraftlinjer. Fylkesmannen i Buskerud, miljøvernavd. Rapport nr 6-1993: 1-16.  Larsen, B. H. 1990. Alders- og kjønnsfordeling, territorialitet og vektutvikling hos fossekall i Hunnselva vinteren 1988-89. Rapport til Oppland Naturvernforbund, Janne og Werners minnefond. Upubl. notat, 4 s.  Larsen, B. H. 2001. Våtmarksområder av betydning for hekkende og/eller trekkende våtmarksfugler i Vestre Toten/Søndre Land. Vedlegg i: Børstad, R. (red.) Viltet i Søndre Land kommune. Utmarktjenester a.s. 1 s.  Larsen, B. H. 2002. Siste Nytt 15. mars - 15. juni 2002. Hujon 28: 144-147.  Larsen, B. H. 2002. Overvåking av hekkende sjøfugl i Mjøsa i 2002. LNU Rapport nr. 1-2002: 1-13 + vedlegg.  Larsen, B. H. 2002. Aller, aller siste VinterAtlas-sesongen. Hujon 28: 188-194.  Larsen, B. H. 2002. Siste nytt 15. juni - 1. oktober 2002. Hujon 28: 201-205.  Larsen, B. H. 1994. 20 års innsats for naturvern og fuglenes kår. En kort gjennomgang av NOF Opplands største prosjekter. Hujon 20: 213-215.  Larsen, B. H. 2002. Kartlegging av dvergspett i Romerike landskapsvernområde - foreløpig rapport etter feltarbeid våren 2002. LNU Rapport nr. 2-2002: 1-8.  Larsen, B. H. 2002. Biologisk mangfold i Nordre l, Lillehammer. Miljøfaglig Utredning Rapport 2002-19: 1-16 + vedlegg.  Larsen, B. H. 2002. Hvitryggspettundersøkelser i Oppland 2002. LNU Notat nr. 1-2002: 1-3.  Larsen, B. H. 2002. Overnattingsplasser for høstrastende traner i Kolbu, Østre Toten. LNU Rapport nr. 4-2002: 1-10.  Larsen, B. H. 2002. Fugler i åkerlandskapet i Oppland - etablering av basis for overvåkning. LNU Rapport nr. 3-2002: 1-13.  Larsen, B. H. & Kjellberg, G. u.a. Biometri, vekt og mageinnhold hos garndrepte lomvier Uria aalge i Mjøsa. Manus til Ornis Norvegica.  Larsen, B. H. 2001. Overvåkning av overvintrende vannfugl i Glommavassdraget i Akershus i perioden 1990-1999. Toppdykker'n 24: 105-127.  Larsen, B. H. 2002. Sommeren 2002 - varm og riksefull. Hujon 28: 282-284.  Larsen, B. H. 2002. Litteratur om fugl i Oppland 1555-2002. Hujon Suppl. nr. 1: 4-183.  Larsen, B. H. 2002. Førstefunn for Norge gjort i Oppland. Hujon Suppl. nr. 1: 194-199.  Larsen, B. H. 2003. Svanetrøbbel. S. 37 i: Johannessen, K. (red.) Nytt fra nett. Toppdykker'n 26: 36-38.  Larsen, B. H. 1998. Vintertellinger av vannfugl i Nedre/Østre Buskerud 11.-14. januar 1998. Buskskvetten 14: 45-59.  Larsen, B. H. 2002. Opplands ornitologiske historie - sett fra biblioteket. Hujon Suppl. nr. 1: 184-188.  Larsen, B. H. 2003. Siste Nytt 25. november 2002 - 1. mars 2003. Hujon 29: 78-80.  Larsen, B. H. 2003. Naturfaglig dokumentasjon ny rv4 Vestrumenga - foreløpig rapport for 2003. Miljøfaglig Utredning AS. Notat, 4 s.  Larsen, B. H. 2003. Siste nytt 1. juni - 30. september 2003. Hujon 29: 239-243.  Larsen, B. H. 1987. Vintertellinger av sjøfugl i Lofoten og Vesterålen 1987. Rapport til AKUP. Direktoratet for Naturforvaltning, forskningsavdelingen. Rapport, 35 s.  Larsen, B. H. 1990. Næringsøkologi hos teist på Halten i Frøya kommune. Resultater fra undersøkelsene i 1990. Norsk Ornitologisk Forening, avd Sør-Trøndelag. Rapport, 19 s.  Larsen, B. H. 1991. Vinterbestandene av svaner, gjess og ender langs Vorma, Glomma og Nordre Øyeren i 1990 og 1991. Toppdykker'n 14: 70-76.  Larsen, B. H. 1992. Vintertellinger av vannfugl i Akershus 1992. Toppdykker'n 15: 107-112.  Larsen, B. H. 1992. Vintertellinger av vannfugl i Glommavassdraget i Akershus 1990. Rapport til Akershus fylkeskommune, miljøvernavdelingen. 10 s.  Larsen, B. H. 1992. Vintertellinger av vannfugl i Glommavassdraget i Akershus 1991. Rapport til Akershus fylkeskommune, miljøvernavdelingen. 12 s.  Larsen, B. H. 1992. Vintertellinger av vannfugl i Glommavassdraget i Akershus 1992. Rapport til Akershus fylkeskommune, miljøvernavdelingen. 13 s.  Larsen, B. H. 1995. Vintertellinger av vannfugl i Indre Akershus 21.-22.1.1994 og 27.-28.1.1995. Datarapport. Norsk Ornitologisk Forening, avd Oppland. Rapport, 12 s.  Larsen, B. H. 1993. Vintertellinger av vannfugl i Glommavassdraget i Akershus 1993. Norsk Ornitologisk Forening, avd Oppland. Rapport, 16 s.  Larsen, B. H. 1996. Vintertellinger av vannfugl i Indre Akershus 21.-22. januar 1996. Norsk Ornitologisk Forening, avd Oppland. Rapport, 12 s.  Larsen, B. H. 1996. Overvåkning av overvintrende vannfugl i Indre Akershus 1990-1994. Norsk Ornitologisk Forening, avd Oppland. Rapport, 36 s.  Larsen, B. H. 1996. Vurdering av Vormas betydning for vannfugler og konsekvenser av en eventuell ny vegtrase forbi Vormsund. Notat til Miljøfaglig Utredning. 2 s.  Larsen, B. H. 1998. Vintertellinger av vannfugl i Indre Akershus 24.-25. januar 1998. Norsk Ornitologisk Forening, avd Oppland. Rapport, 12 s.  Larsen, B. H. 1997. Vintertellinger av vannfugl i Indre Akershus 24.-25. januar 1997. Norsk Ornitologisk Forening, avd Oppland. Rapport, 10 s.  Larsen, B. H. 1999. Vintertellinger av vannfugl i Indre Akershus 16.-17. januar 1999. Norsk Ornitologisk Forening, avd Oppland. Rapport, 12 s.  Larsen, B. H. 2001. Viltkartlegging i Ullensaker kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2001-18: 1-15.  Larsen, B. H. 2004. Naturfaglig dokumentasjon langs ny riksveg 4 i Vestrumenga på Raufoss, Vestre Toten. Miljøfaglig Utredning Rapport 2004-11: 1-14 + vedlegg.  Larsen, B. H. 2004. Siste Nytt 1. desember 2003 - 15. mars 2004. Hujon 30: 26-28.  Larsen, B. H. 2004. Siste Nytt 1. juni - 15. oktober 2004. Hujon 30: 168-173.  Larsen, B. H. 2004. Kartlegging av lerkefalk langs Mjøsa - foreløpig rapport etter feltarbeid i 2003. LNU Rapport nr. 1-2004: 1-7.  Larsen, B. H. 2005. Kartlegging av lerkefalk langs Mjøsa i Oppland og Akershus. LNU Rapport nr. 1-2005: 1-7.  Larsen, B. H. 2005. Vannfugltelling i Glommavassdraget i Akershus 20. og 22. januar 2004. Toppdykker'n 28: 31-35.  Larsen, B. H. 2004. Vintertelling av vannfugl i Glommavassdraget i Akershus 20. og 22. januar 2004. Rapport til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 5 s.  Larsen, B. H. 2004. Hekkebestanden av dvergspett i Romerike landskapsvernområde i 2002 og 2003. LNU Rapport nr. 3-2004: 1-9 + vedlegg.  Larsen, B. H. 2003. Vintertelling av vannfugl i Glommavassdraget i Akershus 2003. ToppdykkerÕn 26: 69-71.  Larsen, B. H. & Fjeldstad, D. L. 2002. Overvåking av hekkende sjøfugler i Mjøsa 2002 - et godt år for de mest utsatte artene. Hujon 28: 237-248.  Larsen, B. H. & Fjeldstad, D. L. 2002. World Birdwatch 5.-6. oktober 2002. Hujon 28: 272-275.  Larsen, B. H. & Fjeldstad, D. L. 2002. Overvåking av hekkende sjøfugler i Mjøsa 2002 - et godt år for de mest utsatte artene. Kornkråka 32: 118-132.  Larsen, B. H. & Fjeldstad, D. L. 2004. Sjøfuglovervåkningen i Mjøsa 2003. Hujon 30: 5-15.  Larsen, B. H. & Gaarder, G. 1989. Storlomtrekk langs vestsida av Mjøsa våren 1986. Hujon 15: 13-16.  Larsen, B. H. & Gaarder, G. 1989. Overvintrende vannfugler i Mjøsa 1988-89. Hujon 15: 269-271.  Larsen, B. H. & Gaarder, G. 1989. Overvintrende vannfugler i Mjøsa 1988-89. Kornkråka 19: 149-151.  Larsen, B. H. & Gaarder, G. 2004. Vindkraftverk på Bud/Hustad i Fræna kommune. Konsekvensutredning på temaet naturmiljø. Miljøfaglig Utredning Rapport 2004-13: 1-56 + vedlegg.  Larsen, B. H. & Gaarder, G. 2004. Utredning Hafjell-Hunderfossen. Fagtema Biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning Rapport 2004-63: 1-41 + vedlegg.  Larsen, B. H. & Høitomt, G. 2001. Hekkende sjøfugl og andre vannfugler i Randsfjorden 2000. Hujon 27: 14-20.  Larsen, B. H. & Løken, F. 1999. Beiteskader forårsaket av trane - er det et forvaltningsproblem? Hujon 25: 366-370.  Larsen, B. H. & Nordrum, J. E. 1980. Fra trekklokalitetene i 1979. Totenvika. Hujon 6: 63-64.  Larsen, B. H. & Opheim, J. 2002. Om førstegangsobservasjoner for Oppland. Hujon Suppl. nr. 1: 188-193.  Larsen, B. H. & Ree, V. 2001. Lomviene inntar de store innsjøene på Østlandet. Vår Fuglefauna 24: 109-119.  Larsen, B. H. & Sæter, S. A. 1989. Næringsøkologi og beiteområder hos teist i kolonien på Halten i Frøya kommune. Resultater fra undersøkelsene i 1989. Norsk Ornitologisk Forening, avd. Sør-Trøndelag. Rapport, 14 s.  Larsen, B. H. & Østbye, T. 2004. Hvitryggspetten har fortsatt tilhold i Oppland! Hujon 30 (1): 18-20.  Larsen, B. H., Fjeldstad, D. & Østbye, T. 1999. Sildemåke - Opplands hekkefugl nr. 176. Hujon 25(3): 211-213.  Larsen, B. H., Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 2004. Biologisk mangfold i Sørum kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2004-8: 1-31 + vedlegg.  Larsen, B. H., Gaarder, G. & Østbye, T. 1999. Samlet oversikt over fuglelivet i Totenvika naturreservat. Resultater fra 20 år med ornitologiske undersøkelser. Upubl. rapport. 21 s.  Larsen, B. H., Lorentsen, S.-H. & Sæter, S. A. 1989. Hekkebiologi, beiteområder og døgnrytmikk hos teist i en koloni på Halten i Sør-Trøndelag, 1988. Norsk Ornitologisk Forening, avd Sør-Trøndelag. Rapport, 17 s.  Larsen, B. H., Myrmo, K. & Ree, V. 2003. Vannfugltelling i Drammensvassdraget 8.-9. januar 2003. Buskskvetten 19: 36-44.  Larsen, B. H., Olsen, K. M., Gaarder, G. & Blindheim, T. 2004. Biologisk mangfold i Hurdal kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2004-69: 1-39 + vedlegg.  Larsen, B. H., Olsen, K. M., Gaarder, G. & Blindheim, T. 2004. Biologisk mangfold i Hurdal kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2004-69: 1-39 + vedlegg.  "Larsen, B. H., Ree, V., Brandt, M. & Myrmo, K. 2002. Sjøfuglovervåkningen i Steinsfjorden og Tyrifjorden i 2002. Buskskvetten 18: 102-110."  "Larsen, B. M. 1972. Tillegg til ""Ornitologiske observasjoner fra deltaområdet i nordenden av Mjøsa"". Rapport. 13 s."  Larsen, B. M. 1973. Hekkende rosenfink, Carpodacus eryhrinus, ved Lillehammer 1972. Fauna 26: 67.  Larsen, B. M. 1973. Noen fugleobservasjoner fra deltaområdet i nordenden av Mjøsa fra våren 1972. Fauna 26: 69-70.  "Larsen, B. M. 1976. ""Fuglelivet i Lågendeltaet"". Tilleggsrapport nr. 1. Hujon 2: 21-43."  Larsen, B. M. 1978. Observasjoner fra Fokstumyra. Hujon 4: 93-96.  Larsen, B. M. 1979. Fuglelivet i Lågendeltaet. Tilleggsrapport nr. 2 (1976-1977). Rapport. 31 s.  Larsen, B. M. 1979. Fra trekklokalitetene i 1978. Lågendeltaet. Hujon 5: 18-19.  Larsen, B. M. 1979. Måketellinger i Lågendeltaet ved Lillehammer våren 1979. Hujon 5: 106.  Larsen, B. M. 1980. Oppland - et storkefylke? Hujon 6: 132-139.  Larsen, B. M. 1981. Lågendeltaet. Rapport om fugletrekket i Mjøsbassenget og mudderbank-området våren 1981. Rapport. 36 s.  Larsen, B. M. 1981. Fuglelivet i Lågendeltaet. Tilleggsrapport nr. 3 (1978-1980). Rapport. 28 s.  Larsen, B. M. 1982. Lågendeltaet. Rapport om fugletrekket i Mjøsbassenget og mudderbank-området våren 1982. Rapport. 24 s.  Larsen, B. M. 1982. Fuglelivet i Lågendeltaet om høsten med spesiell vekt på trekkundersøkelsene i 1982. Rapport. 85 s.  Larsen, B. M. 1990. Tidlig hekking hos pilfink. Hujon 16: 10.  "Larsen, B. M. 1978. Lørdagshandling med kneipbrød og ""kryss"". Hujon 4: 135-136."  Larsen, B. M. 1980. Fra trekklokalitetene i 1979. Lågendeltaet. Hujon 6: 18-20.  Larsen, B. M. 1982. Lågendeltaet 1981. Hujon 8: 11-12.  Larsen, B. M. 1983. Lågendeltaet 1982. Hujon 9: 10-13.  Larsen, B. M. 1989. Tjeldtrekk høyt til fjells. Hujon 15: 265.  Larsen, B. M. 1990. Rakkelkråke eller ....? Hujon 16: 94-97.  Larsen, B. M. & Bjerland, A. 1980. Høsttrekk i juni. Hujon 6: 85.  Larsen, B. M. & Opheim, J. 1972. Noen fugleobservasjoner fra deltaområder i nordenden av Mjøsa fra 1970 og 1971. Fauna 25: 50-52.  Larsen, B. M., Opheim, J. & Østbye, T. 1978. Om forekomst av dykkere i Oppland fram til 1.1.1978. Hujon 4: 54-58.  Larsen, B. M., Opheim, J. & Østbye, T. 1978. Om forekomst av sothøne i Oppland fram til 1.1.1978. Hujon 4: 118-124.  Larsen, B. M., Opheim, J. & Østbye, T. 1979. Faunistisk rapport fra Oppland 1976-1977. Vår Fuglefauna 2: 129-135.  Larsen, H. 1969. Fugleobservasjoner på Lille og Store Tamsøy i Porsanger. Fauna 22: 43-46.  Larsen, H. 1971. Fuglefaunaen på strekningen Nordkapp - Vardø, Norges og Europas værhardeste kyststrøk. Fauna 24: 157-172.  Larsen, H. 1971. Fuglefaunaen i verdens nordligste bjerkeskog. Fauna 24: 32-34.  Larsen, H. 1976. Supplement til fuglefaunaen på strekningen Nordkapp - Vardø. Fauna 29: 52.  Larsen, J. 1961. Rørsanger i Bærum. Sterna 4: 286-287.  Larsen, O. J. 1971. Notater fra Fokstumyra og nærliggende områder. Rallus 1 (3): 10-13.  Larsen, O. J. 1972. Fra en båttur rundt Godøya. Rallus 1/2(4/1): 60.  Larsen, O. J. 1973. Tre interessante funn av albino skarv (Phalacrocorax sp.). Rallus 3(2): 62.  Larsen, O. J. 1975. Observasjon av spurveugle. Rallus 5: 91.  Larsen, O.-C. 1984. Oljeskadd lomvi. Rallus 14: 40.  Larsen, O.-C. 1986. Fugleturer med knallsuksess for lesund lokallag! Rallus 16: 84.  Larsen, O.-C. 1989. NOF-treffet 89. Rallus 19: 114-118.  Larsen, O.-C. 1990. Alkekongeinvasjon? Rallus 20: 8.  "Larsen, O.-C. & Larsen, B. 1991. Noen inntrykk fra ""Sonata""-forliset. Rallus 21: 80-82."  Larsen, R. 1983. Virksomheten ved Akerøya Ornitologiske Stasjon i 1982. Vår Fuglefauna 6: 280-281.  Larsen, R. & Grønlien, H. 1988. Friskmeldt hubro - Nr. 11631. Hujon 14: 5-11.  Larsen, R. S., Sonerud, G. & Stensrud, O. H. 1988. Telemetristudiet på hubro 1987 - en foreløpig oversikt. S. 37-41 i: Haga, A. (red.) Prosjekt hubro. rsrapport 13 1987. World Wildlife Fund, rapport. 114 s.  Larsen, T. 1994. Sotsnipe Tringa erythropus. S. 208 i : Gjershaug, J. O., Thingstad, P. G., Eldøy, S. og Byrkjeland, S. (red.): Norsk fugleatlas. Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu. 552 s.  Larsen, T. 1994. Båndkorsnebb Loxia leucoptera. S. 478 i : Gjershaug, J. O., Thingstad, P. G., Eldøy, S. og Byrkjeland, S. (red.): Norsk fugleatlas. Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu. 552 s.  Larsen, T. 1966. Storjo i Nord-Trøndelag. Sterna 7: 147.  Larsen, T. 1993. Information parasitism in foraging Bar-tailed Godwits Limosa lapponica. Ibis 135: 271-276.  Larsen, T. & Moldsvor, J. 1992. Antipredator behavior and breeding associations of Bar-tailed Godwits and Whim-brels. Auk 109: 601-608.  Larsen, T. & Moldsvor, J. 1988. Coexistence and antipredator behaviour of Whimbrel Numenius phaeopus and Bar-tailed Godwit Limosa lapponica in the breeding season. Cand. scient-oppga.ve, Zoologisk Museum, Universitetet i Bergen.  Larsen, T. & Norderhaug, M. 1964. Resultater av kvitkinngås-merkinger på Svalbard. Sterna 6: 153-168.  Larsen, T. & Sandvik, H. 1994. Status for vipa i Norge 1994. Vår Fuglefauna 17: 196- 204.  Larsen, T. & Sandvik, H. 1994. Status for vipa i Norge 1994. Vår Fuglefauna 17: 196-204.  Larsen, T. & Tombre, I. 1989. Cyclic irruptions of Two-barred Crossbills in Scandinavia. Fauna norv. Ser. C., Cinclus 12: 3-10.  Larsen, T. M. 1970. Kvinand la egg i holk med perleugleunger. Sterna 9: 221-222.  Larsen, T. Norderhaug, M. 1963. The ringing of Barnacle geese in Spitzbergen 1962. The Wildfowl Trust Fourteenth Annual Report 1961-62: 98-104.  Larsson, J. Y. 1987. Vegetasjonskartlegging Tisleidalen. NIJOS-rapport. 19 s.  Larvin, B. 1965. Knekkender i Østfold. Sterna 6: 312.  Laubek, B., Nilsson, L., Wieloch, M., Koffijberg, K., Sudfeldt, C. & Follestad, A. 1999. Distribution, numbers and habitat choice of the NW European Whooper Swan Cygnus cygnus population: results of an international census in January 1995. Vogelwelt 120:   Lauritsen, P. R. & Ryvarden, L. 2003. FjellNorge. Gyldendal Fakta, Oslo. 670 s.  Lauritzen, B. 1996. Plan for hogst og skjøtsel av skog og bevaring av biologisk mangfold i røylia skog- og viltområde. Skeidsvoll, Tingvoll kommune. Rapport fra Tingvoll kommune, Miljø- og næringsetaten. 22 s. + vedlegg.  Lauritzen, P. R. 2000. Dovrefjell. S. 313-326 i: Lauritsen, P. R. (red.) Til fots i Norge. Den Norske Turistforening. Oslo. 528 s.  Lautz, A. 1980. Tananes. Lappmeisen 6 (2): 14-15.  Lautz, A. 1980. Fuglen ved arbeidstedet mitt. Lappmeisen 6 (2): 80.  Lautz, A. 1980. Fjellvåk. Lappmeisen 6 (2): 79-80.  Lautz, A. 1980. Min utroligste, men sanne fugleopplevelse. Lappmeisen 6 (2): 77.  Lautz, A. 1989. Brevet til justisministeren. Lappmeisen 14: 5-8.  Lautz, A. 1989. Rødvingetrost. Lappmeisen 14: 8-9.  Lautz, A. 1989. Ornitologien i Finnmark og turisme. Lappmeisen 14: 21-32.  Lautz, A. 1989. Avisutklipp. Lappmeisen 14: 41-45.  Lautz, A. 1988. Finnmarksrypene, et offer for jegernes uforstand?. Lappmeisen 13: 10-11.  Lautz, A. 1990. Endring av retningslinjer for publisering. Lappmeisen 15: 12-13.  Lautz, A. 1988. Reirplyndring i Finnmark?. Lappmeisen 13: 53.  Lautz, A. 1978. Polmakskogen. Lappmeisen 4: 30.  Lautz, A. 1979. Brev og forespørsel av utenlandske ornitologer. Lappmeisen 5: 50-56.  Lautz, A. 1993. Økning i antall meldinger om forstyrrelser i naturen. Lappmeisen 18: 3.  Lautz, A. 1993. Invasjon av fremmede arter. Lappmeisen 18: 10-11.  Lautz, A. 1993. Avisutklipp. Lappmeisen 18: 62-73.  Lautz, A. 1976. Dvergdykker i Tana. Rapport 1 side.  Lauvdal, T. 1951. Jakt og fiske. S. 304-309 i: Lauvdal, T. (red.) Biri-Snertingdal bygdebok. Gjøvik. 406 s.  Lavebratt, H. 1993. Svenske observasjoner ved Hornøya. Lappmeisen 18: 29.  Leem, K. 1767. Beskrivelse over Finnmarkens Lapper, deres Tungemål, Levemåte og forrige Afgudsdyrkelse oplyst ved mange Kaaberstykker. Kjøbenhavn.  Lees, J. & Clutterbuck, W. J. 1882. Three in Norway by two of them. London.  Leirfall, J., Rom, K., Langøien, M. & Normann, K. 1967. Innstilling fra 'Rovdyrskadeutvalget'. Landbruksdepartementet, stensil 76 sider + 43 sider vedlegg..  Leren, E. 1968. Praktærfugl på Inderøy. Sterna 8: 99.  Leren, Ø. 1974. Praktærfugl i Todalsfjorden på Nordmøre. Fauna 27: 94-95.  Lettrem, I. 1979. Lakselv. Krykkja 2 (1): 22-25.  Lettrem, I. & Strann, K.-B. 1982. Fugle- og pattedyrfaunaen i Lakselvvassdraget, Finnmark, Nord-Norge. Tromura, Naturvitenskap nr. 33: 1- 69.  Lid, G. 1967. Knoppsvane funnet hekkende ved Reinsvoll på Toten. Fauna 20: 210-212.  Lid, G. 1978. Fuglefaunaens forandring ved det oppdemte Bamselitjern, Valdres. Anser Supplement 3: 140-144.  Lid, G. 1980. Virkninger på fuglefaunaen ved permanente vannstandshevninger. S. 95-102 i: Hanssen, O., Gunnerød, T. Mellquist, P. & Dammerud, O. (red.) Vassdragsreguleringers virkninger på vilt. Foredrag og diskusjoner ved symposiet 15. - 17. April 1980.   Lid, G. 1971. Sjeldnere fugler. S. 293-304. i: Lund, H. M.-K. & Lid, G. (red.) Norges fugleliv. Det Beste A/S. Oslo. 463 s.  Lid, G. 1970. Kjerrhaukartene i Norge. Sterna 9: 213-218.  Lid, G. 1980. Laksender i Hallingdalselva. S. 129, 141-143 i: Hanssen, O., Gunnerød, T. Mellquist, P. & Dammerud, O. (red.) Vassdragsreguleringers virkninger på vilt. Foredrag og diskusjoner ved symposiet 15. - 17. April 1980. Norges Vassdrags- og Elektri  Lid, G. 1966. Splitterne og dvergmåke observert ved rnestangen, Øyeren. Fauna 19: 219.  Lid, G. 1981. Lappedykkerne. S. 40-49 i: Frislid, R. & Semb-Johansson, A. (red.) Norges dyr. Bind 2. Fugler. J. W. Cappelens Forlag, Oslo. 549 s.  Lid, G. 1970. Snøugla. S. 365-369 i: Frislid, R. & Semb-Johansson, A. (red.) Norges dyr. Bind 2. Fugler. J. W. Cappelens Forlag, Oslo. 507 s.  Lid, G. 1981. Snøugla. S. 372-377 i: Frislid, R. & Semb-Johansson, A. (red.) Norges dyr. Bind 2. Fugler. J. W. Cappelens Forlag, Oslo. 549 s.  Lid, G. 1978. Toppdykkeren og dens nåværende status i Norge. Toppdykker'n 1: 5-11.  Lid, G. 1965. Tillegg til Rundøys fuglefaunaliste. Fauna 18: 177.  Lid, G. 1969. Runde - et sjøfugleldorado. Fauna 22: 267-270.  Lid, G. 1982. Vintertellinger av sjøfugl i Røst-gruppen november/desember 1982. S. 101-102 i: Lid, G. (red.) Rapport fra Røstprosjektet 1982. DVF, Miljøverndepartementet, VVF.  Lid, G. 1982. Reproduction of the Puffin on Røst in the Lofoten Islands in 1964-1980. S. 50 i: Myrberget, S. (red.) Negative faktorer for sjøfugl. Viltrapport 21.  Lid, G. 1967. Observasjoner av en del hekkefugl ved Østensjøvannet 1966. Sterna 7: 204-205.  Lid, G. 1967. Rødstrupesanger, ny art for Norge, og noen andre eksempler på forlenget vårtrekk. Sterna 7: 387-396.  Lid, G. 1967. Jomfrutrane, en ny art for Norge. Fauna 20: 24-28.  Lid, G. 1965. Iakttakelse av blåråke, Coracias garrulus, i Røyken og Slemmestad. Fauna 18: 177-178.  Lid, G. 1966. Splitterne og dvergmåke observert ved rnestangen, Øyeren. Fauna 19: 219.  Lid, G. 1967. Grønlandsteinskvett funnet i Oslo. Fauna 20: 35.  Lid, G. 1967. Sjeldne trekkgjester ved Øyeren, Akershus. Fauna 20: 107-108.  Lid, G. 1967. Dvergmåke observert ved Østensjøvann i Oslo. Fauna 20: 210.  Lid, G. 1977. Noen fuglers atferd under snøvær og haglbyger. Fauna 30: 240.  Lid, G. & Schei, P. J. 1976. Dagrovfugler og ugler. En oversikt over status 1975. Norsk Natur 12: 22-26.  Lid, J. & Meidell, O. 1933. The Food of Norwegian Grouse Chicks. Nyt Mag. Naturv. 73: 75-114.  Lid, G. & Ree, V. 1979. Norges fugler. Sjeldnere fugler. S. 293-304 i Lund, H. M.-K. & Lid, G. (red.). Norges fugleliv, 3 utgave. Det Beste A/S, Oslo.  Lie, H. 1921. Trekkfuglenes ankomst ved Stor-Hove i Fåberg, Oppland fylke 1912-18. Norsk Orn. tidsskr. I-1: 54.  Lie, H. 1927. Trekkfuglenes ankomst til Lillehammer 1924-27. Norsk Orn. tidsskr. III-8: 21.  Lie, H. 1929. Trekkfuglenes. Nogen arters ankomst ved Lillehammer 1928 og 1929. Tidsskr. for skogbruk 1929: 364.  Lie, H. 1930. Trekk-notiser fra Lillehammer omegn våren 1929. Norsk Orn. tidsskr. III-11&12: 271.  Lie, H. 1930. Trekkfuglene. Ankomsttider ved Lillehammer 1930. Tidsskr. for skogbruk 1930: 399.  Lie, H. 1934. Trekkfuglane. Tidsskr. for skogbruk 1934: 138.  Lie, H. 1938. Trekkfuglane. Vårobservasjoner ved Lillehammer 1934-37. Tidsskr. for skogbruk 1938: 168.  Lie, H. 1961. Ormtjernkampen villmark. Østlandske Naturvernforenings småskrifter nr. 2: 1-20.  Lie, H. 1928. Trekkfuglene. Tidsskr. for skogbruk 1928.  Lie, M. 2001. Foreløpig notat i forbindelse med utbygging i området rundt Beito-Beitostølen. Upubl. notat. 3 s.  Lie, P. 1956. Spettmeiser (Sitta europaea L.) i Fåberg. Fauna 9: 63.  Lie, R. W. 1988. En oversikt over Norges faunahistorie. Naturen 112: 225-232.  Lie, R. W. 1989. Animal remains from the post-glacial warm period in Norway. Fauna norv. Ser. A 10: 45-56.  Lie, T. G. 1969. Smånotiser (turteldue ved Larvik). Sterna 8: 343.  Lie-Pettersen, O. J. 1914. Vore meiser. II. Naturen 38: 289-306.  Lie-Pettersen, O. J. 1921. Trekkfuglenes ankomst til Bergen våren 1919-20. Norsk Orn. tidsskr. I-1: 74-75.  Lie-Pettersen, O. J. 1921. Spredte iakttagelser. Norsk Orn. tidsskr. I-1: 75-76.  Lie-Pettersen, O. J. 1921. kerriksen (Crex crex). Norsk Orn. tidsskr. I-2: 96-98.  Lien, G. O. 1931. Fra Vassfaret. Norges Jæger- og Fiskerfor. tidsskr. 60: 66-70, 117-120.  Lien, G. O. 1934. En spurvehauk. Norsk Jæger og Fisker-forenings tidsskr. 63: 566-567.  Lien, L. 1978. The vertebrates of the Øvre Heimdalen valley. Holarct. Ecol. 1: 107-110.  Lien, L. 1978. Energy consumption of ducks on Øvre Heimdalsvatn. Holarct. Ecol. 1: 301-303.  Lien, L. & Nydal, J. 1973. Fuglefaunaen i Øvre Heimdalen, Øystre Slidre og Vågå 1968-1972. Fauna 26: 31-37.  Lien, L. A., Leidland, J. P., Rødland, J. T., Iversen, ., Bosheim, O., Litvedt, H., Spikkeland, O. K., Hovda, O., Halvorsen, H. E., Pedersen, A., Horntvedt, S. & Sandve, J. 1973. Observasjoner av hærfugl. Sterna 12: 70-71.  Lien, L. M. 1975. Første hekkefunn i Norge av svartstrupet buskskvett. Sterna 14: 103-105.  Lien, M. 1971. Hekking av møller på Nordmøre. Sterna 10: 226.  Lier, A. 1986. Orrhøna. Hujon 12: 62.  Lier, A. 1986. Gråsisik. Hujon 18: 167.  Lifjeld, J. 1983. Stomach content analyses of the Dunlin Calidris alpina bias due to differential digestibility of prey items. Fauna Norvegica, Ser. C, Cinclus 6: 43-46.  Lifjeld, J. 1984. Prey and grit taken by five species of waders at an autumn migration staying post in N. Norway. Fauna Norvegica, Ser. C, Cinclus 7: 28-36.  Lifjeld, J. 1981. Jomfruland Ornitologiske Stasjon rsrapport 1980. Vår Fuglefauna 4: 137-138.  Lifjeld, J. & Gravklev, F. 1975. Kalanderlerke og tobeltet sandlo funnet på Jomfruland. Sterna 14: 177-180.  Liland, E. 1979. kerrikse på Tjøtta - over 30 år siden sist. Vår Fuglefauna 2: 39-40.  Lilienskiold, H. 1698. Speculm Boreale eller den Finmarchiske Beschrifwelse. Delvis optrykt: bl.a. under tittel: 'Nogle Uddrag av Spec. boreale', ved A. B. Wessel, Vadsø 1906. Om fugle side 30-32. Finnes også i Nordnorske Samlinger, Utgitt av Etnografisk   Lilljeborg, W. 1844. Om Strix nyctea. …fversigt af Kongl. svenska Vet.-Akad. fšrhandlingar 1: 212-213.  Lilljeborg, W. 1850. Bidrag til norra Ryssland och Norriges Fauna, samlade under en vetenskaplig resa i dessa lŠnder 1848. Kongl. svenska Vet.-Akad. Handl. 1850, avd 2: 233-342. (trykt også i Naumannia i 1852)  Lilljeborg, W. 1860. Utkast till en systematisk šfversigt af Foglarnes klass. II. Ornitologiske notiser. Kongl. Vetenskap. Soc. rsskrift 1: 263-295.  Liljeborg, W. 1860. Ornithologiska notiser. Kungl. Vetenskaps. Soc. rsskr: 1: 263-295.  Liljeborg, W. 1849. Zoologisk resa i norra Rysland og Finnmarken. …fversigt af Kongl. Svenska Vetenskabsakademiens Fšrhandlingar 6: 16-37.  "Lillebrænd, G. 1976. Vendehalsen. Tidsskrift for Valdres Historielag rbok 1976: 143-144."  Lillebækken, P. P. 1959. Hærfugl i Tolga, Østerdalen. Sterna 3: 262.  Lillebækken, P. P. 1964. Hegre i Tolga. Sterna 6: 214.  Lillebækken, P. P. 1966. Kornkråke i Tolga. Sterna 7: 149.  Lillebækken, P. P. & Johnsen, S. 1949. Munken iakttatt på Tolga. Naturen 73: 280.  Lillienskišld, H. 1698. Speculum Boreale eller den Finmarchiske Beschrifwelsis. Vardø.  Lilliestierna, H. 1904. Från norsk-ryske grŠnsmarkerna. JŠgaren: 16-28.  Lind, H. 1958. On observations of Pink-footed Geese in the spring of 1955, 1956 and 1957 at Tipperne, West-Jutland, Denmark. Sterna 3: 53-57.  Wagner, G. 1958. Die Brutvšgel von Ršst. Sterna 3: 59-72.  Lindblad, I. 1996. Skogområder i Øst-Norge registrert av Siste Sjanse. NOA-rapport 1996-1: 1-202.  Linderstršm, S. A. 1980. Havlire på Varanger. Rapport 2 sider.  Lindgren, B. 1980. Svømmende gråhegre. Vår Fuglefauna 3: 113.  Lindner, K. 1967. Ein Ansbacher BeizbŸchlein. De Gruyter & Co, Berlin. 297 s.  Lindstrøm, S. A. 1983. Tornsanger. Lappmeisen 9: 107.  Lindøe, T. & Lindøe, A. 1970. Smånotiser (bakkehekking hos kråke på Karmøy). Sterna 8: 191.  Line, E. 1958. Jorduglen (Asio flammeus) har ruget på Jæren. Sterna 3: 93.  Line, E. 1958. Grønlandssteinskvett på Jæren i april. Sterna 3: 98.  Line, E. 1966. Turteldue på Jæren. Sterna 7: 46.  Line, E. 1966. Sommerobservasjoner av polarsnipe og lappspove. Sterna 7: 145.  Line, E. 1961. Hauksanger og dvergspurv på Jæren. Sterna 4: 291-292.  Line, E. 1965. Storspove med unger i august. Sterna 6: 271.  Line, E. 1965. Tidlig vårtrekk av munk på Jæren. Sterna 6: 272.  Line, E. & Holgersen, H. 1958. Overvintrende linerler (Motacilla alba). Sterna 3: 94.  Linløkken, A. 1977. Fugleobservasjoner fra Sel, 1974-1976. Hujon 3: 94-96.  Lislevand, T. 2002. Mislikt, misforstått og rets fugl! Vår Fuglefauna 25: 5-7.  Lislevand, T. 2000. Viktige fugleområder i Europa er kartlagt. Vår Fuglefauna 23: 101-105.  Lislevand, T. 1999. Kunnskapsstatus for fuglelivet på Smøla og mulige konsekvenser ved planlagt vindkraftverk. NOF rapport nr 6-1999. 16 s.  Lislevand, T. 2000. Viktige fugleområder i Europa kartlagt. Vår Fuglefauna 23: 101-105.  Lislevand, T. 2004. Fugler og kraftledninger. Metoder for å redusere risikoen for kollisjoner og elektrokusjon. Norsk Ornitologisk Forening Rapport nr. 2-2004: 1-29 + vedlegg.  Lislevand, T., Breistøl, A. & Høgevold, K. 1997. Parasitter på ferskvannsfisk og måker som skadevilt. Vår Fuglefauna 20: 109-112.  Lislevand, T., Folvik, A. & Øien, I. J. 2000. Norway. S. 509-531 i: Heath, M. F. & Evans, M. I. (eds.) Important Bird Areas in Europe: priority sites for conservation, 1. Northern Europe. BirdLife Conservation Series No. 8. BirdLife International, Cambrid  Lislevand, T., Værnesbranden, P. I. & Øien, I. J. 1998. Konsekvenser for fuglelivet ved bygging av 300 (420) kV-ledning Verdal-Fiborgtangen. Norsk Ornitologisk Forening Rapport nr. 2-1998: 1-20.  Little, B. & Furness, R.W. 1985. Long-distance moult migration by British Goosanders Mergus merganser. Ringing and Migration 6: 77-82.  Livland, A. O. 1966. Måltrost tidlig ute. Sterna 7: 195.  Livland, A. O. 1969. Smånotiser (fiskeørn i Flesberg). Sterna 8: 343.  Ljosvoll, R. 1972. Smånotiser (stillitser ved Mandal). Sterna 11: 195.  Ljøterud, L., Ljøterud, L., Gundersen, W. H. & Aarsæther, J.-O. 1969. Canadagjess i Buskerud og Nordland. Sterna 8: 335.  Lloyd, L. 1854. Scandinavian Adventures, During a Residence of Upwards of Twenty years. Richard Bentley.  Loen, J. 1989. Vassdrag og verneplanar i Møre og Romsdal 1. Rallus 19: 133-136.  Loen, J. 1990. Vassdrag og verneplanar i Møre og Romsdal. Del 2. Rallus 20: 16-20.  Loen, J. 1991. Ornitologiske feltregistreringar. Verneplan IV for vassdrag, Møre og Romsdal fylke. Direktoratet for naturforvaltning, DN-notat 1991-11. 104 s.  Loen, J. 1988. Referat fra sjøfuglforskermøte ved Direktoratet for naturforvaltning 08.03.88. DN, Rapport 33 sider.  Loen, J. 1989. Referat frå sjøfuglforskarmøte ved NINA - Trondheim 30.03.1989. NINA, Rapport 20 sider.  Loen, J. & Lorentsen, S.-H. 1989. Hekkesuksess og spreiing av ærfuglkull Somateria molissima i to område på Skagerrakkysten. NINA Oppdragsmelding 10: 1-14.  Loippo, K. & Kauhanen, J. 1990. Observations between 11.-15.4.1990 in Varangerfjord. Rapport 1 side.  Lok, C. M. 1973. Some observations on the Grey Phalarope. Sterna 12: 284-285.  Lok, C. M. 1972. Ornitholgish Versalg Spitsbergen 1969. Het Vogeljaar 20: 2, 49-58.  Lorck, S. 1929. Et par fund av Gjøk-egg. Norsk Orn. tidsskr. III. Nr. 10: 210.  Lorentsen, S-.H., Meyer, K.A. & Spjøtvoll, Ø. 1987. Dverggås i Nordland og Finnmark fylker, foreløpig rapport fra feltsesongen 1987. Rapport nr. 1 fra NOF, Prosjekt Dverggås, 33 sider.  Lorentsen, S.-H. 1989. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for hekkende sjøfugl. Takseringsmanual. NINA Oppdrags-melding 016: 1-27.  Lorentsen, S.-H. 1989. Bestands-, reproduksjons- og miljøgiftovervåking av alkefugl i Norden. NINA Utredning 004: 1-28.  Lorentsen, S.-H. 1990. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for hekkende sjøfugl. Resultater fra 1988 og 1989. NINA Oppdragsmelding 034: 1-72.  Lorentsen, S.-H. 1991. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for hekkende sjøfugl, Resultater fra 1990. NINA Oppdrags-melding 066: 1-40.  Lorentsen, S.-H. 1991. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for hekkende sjøfugl. Resultater fra 1991. NINA Oppdrags-melding 095: 1-52.  Lorentsen, S.-H. 1992. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for hekkende sjøfugl. Resultater fra 1992. NINA Oppdragsmelding 166: 1-60.  Lorentsen, S.-H. 1994. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for hekkende sjøfugl. Resultater fra 1994. NINA Oppdragsmelding 314: 1-67.  Lorentsen, S.-H. 1995. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for hekkende sjøfugl. Resultater fra 1995. NINA Oppdragsmelding 374: 1-67.  Lorentsen, S.-H. 1996. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl. Resultater fra hekkesesongen 1996. NINA Oppdragsmelding 450: 1-62.  Lorentsen, S.-H. 1997. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl. Resultater fra hekkesesongen 1997. NINA Oppdragsmelding 516: 1-83.  Lorentsen, S.-H. 1998. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl. Resultater fra hekkesesongen 1998. NINA Oppdragsmelding 565: 1-75.  Lorentsen, S.-H. 1999. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl. Resultater fra hekkesesongen 1999. NINA Oppdragsmelding 626: 1-28.  Lorentsen, S.-H. 2000. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl. Resultater til og med hekkesesongen 2000. NINA Oppdragsmelding 670: 1-30.  Lorentsen, S.-H. 1986. Foreningsnytt. Trøndersk Natur 13: 59.  Lorentsen, S.-H. 1988. Rapport fra ringmerkingsgruppe Sør-Trøndelag. Trøndersk Natur 15: 13-15.  Lorentsen, S.-H. 1988. Overvåking av hekkende sjøfugl 1988. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl, foreløpig rapport til møtet 27.10.1988.  Lorentsen, S.-H. 1986. Referat fra sjøfuglforskermøte ved direktoratet for naturforvaltning, Trondheim 17.10.1986. Notat DN.  Lorentsen, S.-H. 1980. Fugleobservasjoner fra Sør-Varanger januar-august 1980. Lappmeisen 6 (2): 23.  Lorentsen, S.-H. 1981. Sibirspurv på Slettnes. Lappmeisen 7 (2): 24-25.  Lorentsen, S.-H. 1982. Hekket alkekongen i Norge i 1981?. Vår Fuglefauna 5: 271.  Lorentsen, S.-H. 1983. Sjelden reirplassering for dvergfalk. Vår Fuglefauna 6: 48-49.  Lorentsen, S.-H. 1983. Sjelden reirplassering for dvergfalk. Lappmeisen 9: 37.  Lorentsen, S.-H. 1983. Hekket alkekongen i Norge i 1981?. Lappmeisen 9: 91.  Lorentsen, S.-H. 1983. Ifjord 1.7.1983. Brev 2 sider.  Lorentsen, S.-H. 1987. Referat fra møte om overvåking av sjøfuglbestander i nedgang. DN, Rapport 48 sider.  Lorentsen, S.-H. 2004. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl. Resultater til og med hekkesesongen 2004. NINA Oppdragsmelding 852: 1-46.  Lorentsen, S.-H. & Anker-Nilssen, T. 1999. Diet of Common Murres Wintering in the Northern Skagerrak During 1988-1990. Variation with Sex, Age and Season. Waterbirds 22: 80-89.  Lorentsen, S.-H. & Bangjord, G. 1982. Ornitologiske registreringer i Gaulosen, Melhus og Trondheim kommuner, 1975-1981. Trøndersk Natur Supplement nr. 1-1982: 1-44.  Lorentsen, S.-H. & Bangjord, G. 1983. Ornitologiske registreringer i Grilstadfjæra, Trondheim. Trøndersk Natur Supplement nr. 1-1983.  "Lorentsen, S.-H. & Larsen, B. H. 1988. Opptelling av hekkende ærfugl og teist på Tarva, Været, Tristein og Melstein i Bjugn kommune og Froan i Frøya kommune, Sør-Trøndelag mai 1988 - feltrapport. Direktoratet for Naturforvaltning, viltforskningen. Rappo  Lorentsen, S.-H. & Røstad, O. W. 1990. Tellinger av mytende ærfugl Somateria molissima langs Skagerrakkysten i 1987. NINA Oppdragsmelding 44: 1-15.  Lorentsen, S.-H., Anker-Nilssen, T., Kroglund, R. T. & Østnes, J. E. 1993. Konsekvensanalyse olje/sjøfugl for petroleumsvirksomhet i norsk del av Skagerrak. NINA Forskningsrapport 39: 1-84.  Lorentsen, Ø. 1988. Tidlig jakt på grågås. Erfaringer fra forsøk på Smøla 1982-1984. DN-rapport 1988-5. 15 s.  Lorentsen, Ø. 1986. Hærfugl på Inderøya. Trøndersk Natur 13: 35.  Lorentsen, Ø. & Heggberget, T. M. 1987. pning av jakt på kanadagås i Trøndelag 1986. Viltrapport fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Miljøvernavd. 21 s.  Lorentzen, P. A. & Almås, P. K. 1972. Spurveugle-hekking ved Mosjøen i Nordland, 1967 og 1971. Sterna 11: 95-96.  LovŽn 1840. Tittel ukjent. Sundev. Vet. Akad. Handl: 55.  Lucasen, U. & Løfall, B. P. 1990. Store rovdyr og rovviltskade. Registrering av jerv, bjørn, gaupe og ulv og skade som freda rovvilt gjør på bufe i Møre og Romsdal 1987-1989. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Miljøvernavdelinga, rapport 7-1990. 55 s.  Lucasen, U. & Løfall, B. P. 1991. Store rovdyr - rovviltskade på bufe. Registrering av jerv, bjørn, gaupe og ulv og skade som freda rovvilt gjer på bufe i Møre og Romsdal, 1990. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Miljøvernavdelinga, rapport nr. 4/1991. 43 s.  Lukkari, H. & Solbakk, A. 1982. Sˆmi lottit. Jår'galæddji, 136 sider.  Lumholtz, L. 1923. Rypebastarder. Norsk Orn. tidsskr. I-4: 219.  Lund, E. 1990. Ørn - Rein prosjektet. Vilt- og Fiskenytt 7 (1): 3.  Lund, E. 1987. Bestandsnedgang hos sjøfugl. Vilt- og Fiskenytt 4: 34-37.  Lund, E. 1987. Sjøfugltellingen 1987. Vilt- og Fiskenytt 4: 37-38.  Lund, E. 1988. Sjøfugltellingen 1988. Vilt- og Fiskenytt 5 (1): 19.  Lund, E. 1990. Rypene i 1990. Vilt- og Fiskenytt 7 (2): 15.  Lund, E. 1993. Drukner mye sjøfugl i laksebruk på Loppa? Vilt- og Fiskenytt 10 (2): 16-17.  Lund, E. & Jaren, V. 1986. Vilthensyn i skogbruket i Pasvik, Sør-Varanger. Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen, Rapport nr. 17, 62 sider.  Lund, E. & Johansen, J. 1989. Viltskader i matfiskanlegg i Finnmark. Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen, Rapport nr. 31, 16 sider.  Lund, E. & Schancke, S. 1993. Vintertelling av sjøfugl 1993. Lappmeisen 18: 13.  Lund, E., Sørensen, O. J. & Hoffman, J. 1993. Viltvennlig skogbruk - virkninger på faunaen. Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen, Rapport nr. 4-93.  Lund, H. M.-K. 1968. Andefugltellingene vinteren 1967/68. Sterna 8: 191-194.  Lund, H. M.-K. 1970. Vannfugltellingene vinteren 1969/1970. Sterna 9: 137-140.  Lund, H. M.-K. 1977. Om vannfuglforskning i Norge 1976. Fauna 30: 38-40.  Lund, H. M.-K. 1977. Om vannfuglforskning i Norge 1976. Fauna 30: 38-40.  Lund, H. M.-K. 1965. Samordning av feltundersøkelser vedrørende fugl og pattedyr i Norge. Fauna 18: 89-94.  Lund, H. M.-K. 1957. Overvintrende ender i indre Oslofjorden. Fauna 10: 22-34.  Lund, H. M.-K. 1973. Naturvitenskaplige og pedagogiske verneinteresser i Oslomarka. Zoologi. Rapport til Miljøverndepartementet, 34 s. + vedlegg.  Lund, H. M.-K. 1950. Et bidrag til kjennskapen om hønsehaukens næring i Norge. Skogdirektørens rsmeld. 1943-1947: 1-27.  Lund, H. M.-K. 1951. A Contrubution to the Knowlegde of the Biology of Glaudcidium passerinum in the Breeding Season. Nytt Mag. Naturv. 88: 247-262.  Lund, H. M.-K. 1951. Et bidrag til kjennskapen om hønsehaukens næring i Norge. Naturen 75: 39-59.  Lund, H. M.-K. 1950. Nytt fra Universitetets Zoologiske Museum, Oslo. II. Fauna 3: 100-102.  Lund, H. M.-K. 1952. Entoparasitter hos 136 orrfugl, Lyrusus t. tetrix (L.) fra Norge. RiistatieteelisiŠ julkasuka. Pap. game research 8: 142-149.  Lund, H. M.-K. 1972. Sen hekking av tyrkerdue og teritoriekamp. Fauna 25: 127.  Lund, H. M.-K. 1981. Andefuglene. S. 82-114 i: Frislid, R. & Semb-Johansson, A. (red.) Norges dyr. Bind 2. Fugler. J. W. Cappelens Forlag, Oslo. 549 s.  Lund, H. M.-K. 1970. Andefuglene. S. 82-118 i: Frislid, R. & Semb-Johansson, A. (red.) Norges dyr. Bind 2. Fugler. J. W. Cappelens Forlag, Oslo. 507 s.  Lund, H. M.-K. 1971. Grågåsmerking i Norge. Ottar 67 (1971 nr. 1): 18-20.  Lund, H. M.-K. 1948. En sjelden fugl. Fauna 1: 58-59.  Lund, H. M.-K. 1963. Snøgås. Fauna 16: 40.  Lund, H. M.-K. 1965. Om telling av andefugler om vinteren. Sterna 6: 301-308.  Lund, H. M.-K. 1968. Andefugltellingene vinteren 1967/68. Sterna 8: 191-194.  Lund, H. M.-K. 1970. Vannfugltellingene vinteren 1969/70. Sterna 9: 137-140.  Lund, H. M.-K. 1971. Ringmerking av grågjess i Norge. Sterna 10: 247-250.  Lund, H. M.-K. 1971. Vannfugltellingene januar 1971. Sterna 10: 251-256.  Lund, H. M.-K. 1967. Hekkende nøttekråke i Asker. Sterna 7: 397.  Lund, H. M.-K. 1968. Gjenfunn av norskmerkte ærfugl i utlandet. Sterna 8: 195.  Lund, H. M.-K. 1962. Nye lokaliteter for toppand i Sør-Norge. Jakt Fiske Friluftsliv 92: 64-65.  Lund, H. M.-K. 1971. Hettemåker overvintrer ved Bodø. Sterna 10: 277-278.  Lund, H. M.-K. 1974. Norske vannfugltellinger gejnnom ti år. Sterna 13: 183-184.  Lund, H. M.-K. 1951. Det sydligste rugested for fjellrypa i Norge. Fauna 4: 114-117.  Lund, H. M.-K. 1976. Fasantellingen i Asker og Bærum. Nøttekråka 1: 4-5.  Lund, H. M.-K. 1970. Gledelig jaktforandring for gjessene. Sterna 8: 189.  Lund, H. M.-K. 1952. Fra fuglefaunaen i indre Oslofjord sommeren 1951. Fauna 5: 50-57.  Lund, H. M.-K. 1956. Den tredje sibirtrost (Turdus sibiricus pall.) fanget i Norge. Fauna 9: 30-31.  Lund, H. M.-K. 1956. Når nøttekråkene hamstrer hasselnøtter. Fauna 9: 137-139.  Lund, H. M.-K. 1967. Gravand og tjeld, to nye fugler i indre Oslofjord. Fauna 20: 34-35.  Lund, H. M.-K. 1972. Oljedrept dverglo i Bærum. Fauna 25: 127.  Lund, H. M.-K. 1974. To stillitskull i samme reirplass i Bærum. Fauna 27: 96.  Jonsson, B. & Råd, O. 1974. Observasjoner over hønsehaukens jaktteknikk. Fauna 27: 155-159.  Lund, H. M.-K. 1980. Om ærfuglhekking innenfor Drøbak. Fauna 33: 157-158.  Lund, H. M.-K. & Lid, G. (red.) 1971. Norges fugleliv. Det Beste A/S. Oslo. 463 s.  Lund, H.M.-K. 1968. Fugleliv året rundt. H. Aschehoug & co, 109 sider.  Lund, H.M.-K. 1963. Fuglelivet. Den Norske Turistforenings rbok 1963:124-132.  Lund, H.M.-K. 1955. Pingviner nord for polarsirkelen. Ottar nr. 7: 15-17.  Lund, H.M.-K. 1955. Hubroen (Bubo b. bubo L.) ruger ved 69 n.br. i Norge. Naturen 79: 542-543.  Lund, H. M.-K. 1967. Stellers and i Vadsø. Sterna 7: 400.  Lund, H.M.-K. 1978. Fiskeørnhekking i Karasjokk 1953. Fauna 31: 138.  Lund, H.M.-K. 1981. ®rfugl, Somateria mollisima, alder og ringmering i Norge. Fauna 34: 179.  Lund, H.M.-K. 1981. Eggsanking på Reinøya, Vardø. Vår Fuglefauna 4: 287-288.  Lund, H.M.-K. 1963. Ville svaner i Norge i nyere tid. Fauna 16: 10-16.  Lund, J. M. 1785. Forsøg til Beskrivelse over Øvre Telemarken i Norge. Kjøbenhavn.  Lund, O. 1978. Fugletårn ved Hellesjøvannet. Toppdykker'n 1: 12-14.  Lund, O. 1985. Rigfar ble full! Toppdykker'n 8: 34-35.  Lund, O. 1989. Meget vellykket nattsanger-ekskursjon 9. juni. Toppdykker'n 12: 88.  Lund, O. 1989. Hortulaner på Romerikssletta. Toppdykker'n 12: 104-106.  Lund, O. 1990. NOFs årsmøte på Herdla 21-23. april 1989. Kort referat. Toppdykker'n 13: 29.  Lund, O. 1994. Østmarka 1. juni. Toppdykker'n 17: 64-65.  Lund, O. & Olsen, O. 1979. Hellesjøvann og Hemnessjøen. rsrapport nr. 5.  Lund, O., Hansen, O. B. & Olsen, O. 1978. Ekskursjon til Hellesjøvannet. Toppdykker'n 1: 33.  Lund, P. & Låtun, O. 1971. Myrsanger ved Grunningen, Sandnes. Sterna 10: 147.  Lund-Tangen, H. I. 1980. Biotopendringer på hogstflater. S. 145-150 i: Hanssen, O., Gunnerød, T. Mellquist, P. & Dammerud, O. (red.) Vassdragsreguleringers virkninger på vilt. Foredrag og diskusjoner ved symposiet 15. - 17. April 1980. Norges Vassdrags- o  Lundberg, A. 1987. Natur og miljø i endring. Universitetsforlaget. 270 s.  Lundberg, T. S. & Bakken, V. 2002. VinterAtlasprosjektet 2001/2002. Mot slutten... Vår Fuglefauna 25: 166-171.  "Lundby, O. 1987. ""Rypefelle"" nord for Randsfjorden. Hujon 13: 220."  Lundby, O. 1989. Hubro under Odnesberga. Hujon 13: 93.  Lundby, O. 1989. Måltrost med litt uvanlig sang. Hujon 15: 36.  Lundby, O. 1988. Litt om øyene nord i Randsfjorden. Landingen 1988: 9-21.  Lunde, S. 1986. Veøy landskapsvernområde. Utkast til skjøtselsplan. Del 1, del 2. Upubl. Hovedoppgave, NLH. 105 s.  Lunde, Ø. 1967. Vaktel på Ring, Hedmark. Sterna 7: 398.  Lunde, Ø. 1968. Vintererle i Halden. Sterna 8: 95.  Lunde, Ø. 1992. Næringsøkologi hos kongeørn. Hujon 18: 136-144.  Lunde, Ø., Moen, T., Lie, T. G., Eldøy, S. & Gundersen, E. 1969. Observasjoner av knekkand. Sterna 8: 336.  Lundevall, C.-F. 1968. Havsulan nordnorsk hŠckfågel. Fauna och Flora 63: 214-216.  Lyder, R. 1977. Fra Måsøy kommune. Lappmeisen 3: 33.  Lyder, R. 1978. Fra Fruholmen fyr. Lappmeisen 4: 27.  Lyder, R. 1979. Ingøy 26.4.1979. Lappmeisen 5: 56.  Lyder, R. 1981. Fruholmen fyr 22. februar 1981. Lappmeisen 7: 30-31.  Lye, K. A. 1966. Nye plantefunn frå Rogaland 1965-1966. Blyttia 24: 251-263.  Lykke, L. 1968. Duetrost i Nord-Trøndelag. Sterna 8: 95.  Lystad, Y. 1990. Frænatellinga 20-21 januar. Rallus 20: 74-75.  Låtun, O. 1958. Sidensvans ved Vinstra i juli 1957. Sterna 3: 92.  Låtun, O. 1962. Korsnebb i Oslo-området. Fauna 15: 234.  Låtun, O. 1972. Noen iakttagelser om åkerrikse. Sterna 11: 105-108.  Låtun, O. 1970. kerrikse på Jæren. Sterna 9: 121.  Låtun, O. 1970. Gråmåke som rovfugl. Sterna 9: 121-122.  Låtun, O. 1952. Litt om topplerke på Etterstad i Oslo. Fauna 5: 70.  Lšnnberg, E. 1925. RingmŠrkt snšskata, Turdus pilaris L., återfunnen i vŠstre Norge. Fauna och Flora 20: 253-255.  LŸbbe, E. A. 1980. Fugleliv i Sunndalsfjellene. Kristiansund og Nordmøre turistforening. rbok 1980: 22-28.  LŸbbe, E. A. 1981. Småstykker: Fjæreplytt. Rallus 11: 21.  LŸbbe, E. A. 1989. Vekkerklokker i sommerfjell. Kristiansund og Nordmøre Turistforening, årbok 1989: 36-40.  LŸtken, C. 1930. Småviltjakten 1930. Gudbrandsdal. Norsk Jæger- og fiskerfor. tidsskr. 59: 539-541.  LŸtken, E. 1967. Smålom på redet. Sterna 7: 219-222.  LŸtken, E. 1965. Ynglefuglene på Nord-Fugløy, Nord-Norge, deres utbredelse og antal. Dansk orn. Foren. Tidskr. 58: 166-193.  Løbersli, E. M. 1989. Terrestrisk naturovervåking i Norge. DN-rapport 1989-8: 1-98.  Løchen, E., Barth, E. K. & Dahl, E. 1963. Rondane. Østlandske Naturvernforenings småskrifter nr. 5.  Løchen, S. 1964. Sivhauk på Jæren. Sterna 6: 92-93.  Løfaldli, L. 1994. Dobbeltbekkasin Gallinago media. S. 196 i : Gjershaug, J. O., Thingstad, P. G., Eldøy, S. og Byrkjeland, S. (red.): Norsk fugleatlas. Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu. 552 s  Løfaldli, L. 19xx. (Om dobbeltbekkasin). Univ. i Trondheim, hovedfagsoppgave. Upubl.  Løfaldli, L. 1979. Våtmarker i Møre og Romsdal III. Lomundsjøen, Rindal kommune. Rallus 9: 36-41.  Løfaldli, L. 1983. Nøtteskrikas forekomst på Vestlandet. Vår Fuglefauna 6: 183-189.  Løfaldli, L. 1985. Incubation rhythm in the Great Snipe Gallinago media. Holarctic Ecol. 8: 107-112.  Løfaldli, L. & Bodsberg, K. 1991. Naturforhold og verneinteresser i et utvalg vassdrag vernet i verneplan I og II. DN-notat 1991-14. 56 s + kart.  Løfaldli, L. & Rød, O. 1982. Prosjekt 10-årsvern vassdrag: Fuglefaunaen i Utlavassdraget i rdal og Luster kommuner i Sogn og Fjordane, og Lom og Vang kommuner i Oppland fylke. Zool. mus., Univ. Bergen. Rapport Ornitologi nr. 10: 1-41.  Løfaldli, L., Hšglund, J., Kålås, J. A. & Fiske, P. 1989. Dobbeltbekkasinens tilbakegang i Skandinavia - et historisk tilbakeblikk. Vår Fuglefauna 12: 39-43.  Løfaldli, L., Kålås, J. A. & Fiske, P. 1992. Habitat selection and diet of Great Snipe Gallinago media during breeding. Ibis 134: 35-43.  Løfaldli, L., Kålås, J. A. & Fiske, P. 1990. Food and habitat use og great snipe during the breeding season. Trans. 19th IUGB Congress, Trondheim. (Abstract): 129.  Løken, F. 1999. Litt om eventuelle tiltak for å begrense skader forårsaket av traner. Upubl. notat. 4 s. + kartvedlegg.  Løkkeborg, S. 1990. Sjøfugl i fiskeredskap. Et problem for fugl og fiskere. Vår Fuglefauna 13: 200-204.  Lønø, O. 1960. Pingviner i Norge. Fauna 13: 37-41.  Løvenskiold, H. 1928. Litt om fugleliv på Mørekysten. Norsk ornitologisk tidsskrift 1928. Serie III. H. 9: 49-56.  Løvenskiold, H. 1965. Fuglefjellenes økologi. Fauna 18: 105-120.  Løvenskiold, H. L. 1928. Varsler, Lanius excubitor, og tornskate, Lanius culloria, i Gudbrandsdal. Norsk Orn. tidsskr. III-9: 105.  Løvenskiold, H. L. 1930. Bidrag til Fokstuens fauna 1929 og 1930. Norsk Orn. tidsskr. III-11&12: 232-245.  Løvenskiold, H. L. 1931. Fugleliv i Fokstumyren. Foredrag på Norsk Jæger- og Fiskerforenings årsmøte 30. november 1931. Norges Jæger- og Fiskersfor. Tidsskr.: 465-476.  Løvenskiold, H. L. 1932. Fokstumyren. Gyldendal, Oslo. 120 s.  Løvenskiold, H. L. 1947. Håndbok over Norges fugler. Oslo. 887 s.  Løvenskiold, H. L. 1962. Fokstumyren. Østlandske Naturvernforenings småskrifter nr. 3: 1-24.  Løvenskiold, H. L. 1982. Fokstumyren. S. 152-156 i: Suul, J. (red.) Norsk Ornitologisk Historie. Norsk Ornitologisk Forening 1957-1982. Norsk Ornitologisk Forening. Trondheim. 168 s.  Løvenskiold, H. L. 1930. Bidrag til Fokstuens fauna 1929 og 1930. rsberetn. Naturfredning i Norge 1930: 25-34.  Løvenskiold, H. L. 1931. Bidrag til Fokstuens fauna 1929 og 1930. Norge 7: 25-34.  Løvenskiold, H. L. 1952. Fugleliv (på Dovrefjell). Den Norske Turistforenings rbok 1952: 64-70.  Løvenskiold, H. L. 1929. Ornithologiske optegnelser gjennom 59 år av Th. Jensen. Norsk Orn. tidsskr. III-10: 113-184.  Løvenskiold, H. L. 1939. På kamerajakt efter sneugler og andre fjellfugler. Friluftsliv: fra fjell og skog, fra sjø og land 1: 326-343.  Løvenskiold, H. L. 1960. Bjerglærken. S. 43-46 i: Blædel, N. (red.) Nordens fugle i farver i syv bind. Første bind. Spurvefugle. Første del. Munksgaard, København. 253 s.  Løvenskiold, H. L. 1949. Ornitologiske iakttagelser fra Rogaland og Sunnhordaland i mai 1947. Stav. Mus. rb. 1948, 58: 129-134.  Løvenskiold, H. L. 1960. Bynkefuglen. S. 138-140 i: Blædel, N. (red.) Nordens fugle i farver i syv bind. Første bind. Spurvefugle. Første del. Munksgaard, København. 253 s.  Løvenskiold, H. L. 1928. Nattergalen (Luscinia luscinia L.) påtruffet ved Oslo i 1926 og 1927. Norsk Orn. tidsskr. III. Nr. 9: 76-77.  Løvenskiold, H. L. 1928. Om et par rede-fund av Bøk-sanger Phylloscopus sibilatrix. Norsk Orn. tidsskr. III. Nr. 9: 97.  Løvenskiold, H. L. 1928. Ske-and, Spatula clypeata, i Oslofjord. Norsk Orn. tidsskr. III-9: 105.  Løvenskiold, H. L. 1964. Avifauna Svalbardensis. Norsk Polarinst. Skr. 129: 1-457.  Løvenskiold, H. L. 1951. Nytt fra Universitetets Zoologiske Museum, Oslo. III. Fauna 4: 107-108.  Løvenskiold, H. L. 1959. Kanadagjessene på Nesodden. Naturvern i Norge. rsskift 1959: 7-10.  Løvland, B. 1995. Landskap, plante- og dyreliv. S. 24-29 i: Thommessen, E. W. & Skogheim, T. H. (red.) Jotunheimen. Turguide Vågåvatnet - Gjende. Valdres Forlag, Fagernes. 159 s.  Løyning, P. 1930. Havskuen (Stercorarius skua) skutt ved Lille-Færder. Norsk Orn. tidsskr. III. Nr. 11-12: 271.  Løyning, P. 1952. Kaie, Corvus monedula monedula LinnŽ. S. 34-36 i: Holmstršm, C. T., Henrici, P., Rosenberg, E. & Sšderberg, R. (red.) Fuglene i Norden. Spurvefugler-nattramner. Norsk utgave ved Fridthjof Økland. Achehoug & Co., Oslo. 359 s.  Løyning, P. 1952. Lavskrike, Cractes infaustus infaustus (LinnŽ). S. 40-41 i: Holmstršm, C. T., Henrici, P., Rosenberg, E. & Sšderberg, R. (red.) Fuglene i Norden. Spurvefugler-nattramner. Norsk utgave ved Fridthjof Økland. Achehoug & Co., Oslo. 359 s.  Løyning, P. 1952. Nøttekråke, Nucifraga caryocatactes caryocatactes LinnŽ. S. 44-45 i: Holmstršm, C. T., Henrici, P., Rosenberg, E. & Sšderberg, R. (red.) Fuglene i Norden. Spurvefugler-nattramner. Norsk utgave ved Fridthjof Økland. Achehoug & Co., Oslo.   Løyning, P. 1952. Hortulan, Emberiza horulana LinnŽ. S. 86-87 i: Holmstršm, C. T., Henrici, P., Rosenberg, E. & Sšderberg, R. (red.) Fuglene i Norden. Spurvefugler-nattramner. Norsk utgave ved Fridthjof Økland. Achehoug & Co., Oslo. 359 s.  Løyning, P. 1952. Lappspurv, Calcarius lapponicus lapponicus LinnŽ. S. 90-92 i: Holmstršm, C. T., Henrici, P., Rosenberg, E. & Sšderberg, R. (red.) Fuglene i Norden. Spurvefugler-nattramner. Norsk utgave ved Fridthjof Økland. Achehoug & Co., Oslo. 359 s.  Løyning, P. 1952. Duetrost, Turdus viscivorus viscivorus LinnŽ. S. 256-258 i: Holmstršm, C. T., Henrici, P., Rosenberg, E. & Sšderberg, R. (red.) Fuglene i Norden. Spurvefugler-nattramner. Norsk utgave ved Fridthjof Økland. Achehoug & Co., Oslo. 359 s.  M. 1892. Hvorlænge trækker rugden udover sommeren? Norges Jæger- og Fiskerfor. tidsskr. 21: 188-189.  M. 1891. Fra Hadeland. Norges Jæger- og Fiskerfor. tidsskr. 20: 234-236.  M. 1893. Fra Hadeland. Norges Jæger- og Fiskerfor. tidsskr. 22: 54-55.  M. 1895. Fra Hadeland. Norges Jæger- og Fiskerfor. tidsskr. 24: 182-184.  Maartmann, E. 1975. Artsliste for Espedalsområdet. Pr. 13.5.1975. Upubl. notat. 1 s.  Maartmann, E. 1987. Ornitologiske registreringer i sta-vassdraget. Fylkesmannen i Hedmark, miljøvernavd. Rapport 1987-14: 1-15.  Maartmann, E. 1977. Fugleinventeringer i 1976-77 i forbindelse med verneplan for våtmarksområder i Hedmark. Rapport til fylkesmannen i Hedmark. 250 s.  Maartmann, E. & Kjos-Hanssen, O. 1980. Viltbiotopkart Jotunheimen-Breheimen. DVF reg.undersøkelsene 1980-14: 1-12.  Maartmann, E. & Kjos-Hanssen, O. 1980. Vedlegg til viltbiotopkart Jotunheimen-Breheimen. DVF reg.undersøkelsene 1980-9.  Magnus, A. 1958. Sør-Varanger Naturvern. rsberetning for 1957. Naturvern i Norge: 43-44.  Magnus, A. 1954. Fredning i Øvre Pasvik. Naturvern i Norge: 14-17.  Malm, A.W. 1845. Ornithologiska bidrag till skandinavisk fauna, samlade i det nordligaste Skandinavien från den 24. Jan. 1841 till den 26 Juli 1842. Naturhistorisk Tidsskrift nr. I: 180-212.  Malm, A.W. 1851. En vinter och Twenne Somrar bland Fjellen, eller Resa i Skandinaviens nordligste Lapp- och Finmarker. Gštheborg, 107 sider.  Malmgren, A.J. 1869. Anteckningar om Finlands och Skandinaviska halfšns Anseridæ. Notiser ur SŠllskapets pro Fauna et Flora Fennica f˜rhandlingar 10: 389-401.  Malmstigen, J.-E. 1979. Varanger sommeren 1979. Rapport 2 sider.  Malones, S. 1982. ®rfugl og blåskjelldyrking. Rallus 12: 36.  Malones jr., S. 1983. Skjor og kråke drep fugl. Vår Fuglefauna 6: 194-195.  Malones, S. 1984. Ankomstdata for trekkfuglar på Malones, Nesjestranda, Molde komm. Rallus 14: 23.  Malones, S. 1985. Et rådyr egg. Rallus 15: 26.  Malones, S. 1986. Dagboknotater frå i sumar. Rallus 16: 89-90.  Malones, S. 1987. Hønsehauk prøvde å drukne gråmåse. Vår Fuglefauna 10: 163.  Malones, S. 1992. Ringmerking og skogsvegbygging i distrikt-Norge. Rallus 22: 60.  Malones, S. 1994. Det hendte i 1993. Rallus 24: 13-14.  Malones, S. jr. 1980. Måsehekking på sagbruk. Rallus 10: 71-72.  Malones, S. jr. 1980. Kråketrekk i Romsdal. Rallus 10: 103.  Mardal, W. 1992. Grøniriskens/grønnfinkens træk mellem Sydnorge og Nordvestjylland. Ringmerkaren 4: 187-194.  Mardal, W. 1992. Grøniriskens/grønnfinkens træk mellem Sydnorge og Nordvestjylland. Ringmerkaren 4: 187-195.  Marker, E. 1977. Landsplan for verneverdige naturområder og forekomster. Miljøverndepartementet. Rapport.  Markgren, G. 1955. En invation av tallbit (Pinicola enucleator) vinteren 1954-55. Vår FågelvŠrld 14: 168-177.  Marthinsen, H. 1971. Ny myrsangerobservasjon ved Sandefjord. Sterna 10: 147-148.  Martins, H. 1958. Svarttrost og låvesvale i Vardø. Sterna 3: 189-190.  Martins, H. 1961. Svarttrost i Vardø. Sterna 4: 287.  Martinsen, M. & Hagen, Y. 1968. Ringmerking av forskjellige fuglearter i 1965. Merkingsresultater XVIII. Medd. fra Statens Viltundersøkelser 2. serie, nr. 27: 1- 33.  Martinsen, M. & Hagen, Y. 1957. Ringmerking av forskjellige fuglearter i 1955. Ringmerkingsresultater IX. Medd. fra Statens Viltundersøkelser 2. serie, nr.1.  Martinsen, M. & Hagen, Y. 1970. Ringmerking av forskjellige fuglearter i 1966 og 1967. Merkingsresultater XIX. Meddelelser fra Statens viltundersøkelser. 2. serie, nr 34: 1-64.  Martinsen, M. & Hagen, Y. 1974. Ringmerking av forskjellige fuglearter i 1970 og 1971. Merkingsresultater XXIV. Meddelelser fra Statens viltundersøkelser. 2. serie, nr 41: 1-51.  Martinsen, M. & Hagen, Y. 1966. Ringmerking av forskjellige fuglearter i 1964. Merkingsresultater XVII. Meddelelser fra Statens viltundersøkelser. 2. serie, nr 24: 1-31.  Martinsen, M. & Hagen, Y. 1972. Ringmerking av forskjellige fuglearter i 1968 og 1969. Merkingsresultater XXI. Meddelelser fra Statens viltundersøkelser. 2. serie, nr 37: 1-61.  Martinsen, M. & Hagen, Y. 1961. Ringmerking av forskjellige fuglearter i 1958 og 1959. Merkingsresultater XII. Meddelelser fra Statens viltundersøkelser. 2. serie, nr 10: 1-61.  Martinsen, M. & Hagen, Y. 1960. Ringmerking av forskjellige fuglearter i 1957. Merkingsresultater XI. Meddelelser fra Statens viltundersøkelser. 2. serie, nr 6: 1-44.  Martinsen, M. & Hagen, Y. 1965. Ringmerking av forskjellige fuglearter i 1961, 1962 og 1963. Merkingsresultater XV. Meddelelser fra Statens viltundersøkelser. 2. serie, nr 20: 1-57.  Martinsen, M. & Hagen, Y. 1958. Ringmerking av forskjellige fuglearter i 1956. Merkingsresultater X. Meddelelser fra Statens viltundersøkelser. 2. serie, nr 3: 1-51.  Martinsen, M. & Hagen, Y. 1963. Ringmerking av forskjellige fuglearter i 1960. Merkingsresultater XIII. Medd. fra Statens Viltundersøkelser 2. serie, nr. 15.  Martinsen, M. & Wildhagen, Aa. 1955. Ringmerking av forskjellige fuglearter. Ringmerkingsresultater VIII. Meddelelser fra Statens viltundersøkelser.  Mathiasson, S. 1966. Rundš. Norges sydligaste fågelberg. Vår fågelvŠrld 25: 3 bl. m. ill. mellom s. 320 og 321.  Mathiesen, O. M. 1996. Restaurering av Ringflatdammen i Vingrom. Hujon 22: 286.  McColl, R.H.S. & Norman, F.I. 1965. Birds of Loppa Island 1961-1963. Sterna 6: 251-260.  McNeile, J.H. 1950. On the breeding of Eversmann's Warbler. Oologists' Record 24: 19-20.  McNeile, J.H. 1952. Some notes on the nesting of Phylloscopus b. borealis (Blasius). Sterna 1, Nr. 4: 1-10.  Mead, C. 1981. The black death. BTO-News feb. 1981, no. 112.  Mead, C. 1981. Oljedøden. Vår Fuglefauna 4: 118-119.  Mehl, R. 1983. The distribution and host relations of Norwegian ticks (Acari, Ixodides). Fauna norv. Ser. B 30: 46-51.  Mehl, R. 1968. New records of fleas from Norway. Norsk ent. Tidsskr. 15: 70.  Mehl, R. 1967. Fleas (Siphonaptera) new to Norway. Norsk ent. Tidsskr. 14: 60-62.  Mehl, R. 1967. Lopper og taksvalereder i bergvegg. Fauna 20: 168-175.  Mehl, R. 1981. Vårt kjennskap til pels- og fjærlus-faunaen (Mallophaga) i Norge. Fauna 34: 80-85.  Mehl, R. 1975. Rypenes ektoparasitter i Norge. Fauna 28: 208-215.  Mehl, R. 1971. Taksvale. S. 67 i: Lund, H. M.-K. & Lid, G. (red.) Norges fugleliv. Det Beste A/S. Oslo. 463 s.  Mehl, R. 1970. Records of Ectoparasitic Insects and Mites on Birds and Mammals in Norway. Norsk ent. Tidsskr. 17: 109-113.  Rheinwald, G. 1968. Die Mallophagengattung, Ricinus De Geer, 1778. Revision der ausseramerikanischen Arten. Mit. Hamburg. Zool. mus. Inst. 65: 181-326.  Mehl, R. 1957. Observasjoner over måsene i Stangvik, Nordmøre. Fauna 10: 90-102.  Mehl, R. 1968. Lopper og lundelus på sjøfugl på Røst 1968. Fauna 21: 197-198.  Mehl, R. 1967. Ektoparasittiske undersøkelser på fugl og pattedyr i Syd-Vararanger sommeren 1966. Fauna 20: 195-201.  Mehl, R. 1972. Ektoparasitter som hjelpemiddel ved artsbestemmelse av fugler og pattedyr. Fauna 25: 220.  Mehl, R. & Traavik, T. 1983. The tick Ixodes uriae (Acari, Ixodides) in seabird colonies in Norway. Fauna norv. ser. B 30: 94-107.  Mehlum, F. 1978. To bjørkefinkhunner ruget i et todelt reir. Vår Fuglefauna 1: 87-89.  Mehlum, F. 1970. Østensjøvannet i s 02.27.-11.25.1970. NZF S-avd. Stensil, 71 s.  Mehlum, F. 1983. Symposium om arktiske gjess. Vår Fuglefauna 6: 294-295.  Mehlum, F. 1969. Fugleobservasjoner ved Østensjøvannet ved Holstad, s i Akershus 1969. Fauna 22: 287.  Meidell, O. 1944. Undersøkelser over kråkas næring. Nytt Mag. Naturv. 84: 1-91.  Meidell, O. 1936. Undersøkelse av mageinnhold hos gråtrost (Turdus pilaris L.). Nytt Mag. Naturv. 76: 163-236.  Mela, A. J. & Kivirikko, K. E. 1909. Suomen Luurankoiset.  Melby, M. W. 1996. Kulturlandskap. Forvaltningsplan for sørlige deler av Smøla. Statusrapport. Miljøfaglig Utredning rapport 1996: 22.  Melby, M. W. 1997. Kulturlandskap. Forvaltningsplan for sørlige deler av Smøla. Sluttrapport. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Miljøvernavdelinga, rapport 3/97/Miljøfaglig Utredning rapport 1996: 23. 40 s.  Melby, M. W. & Gaarder, G. 1999. Vassdragsrapport 111/2 Toåa, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 1999: 13.  Melby, M. W. & Gaarder, G. 1999. Vassdragsrapport 111/3 Søya, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 1999: 12.  Melby, M. W. & Gaarder, G. 1999. Vassdragsrapport 113/1 Todalselva, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 1999: 11.  Melby, M. W. & Gaarder, G. 1999. Vassdragsrapport 115/1 Fuglevågsvassdraget, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 1999: 29.  Melby, M. W. & Gaarder, G. 1999. Vassdragsrapport 094/1 Stigedalselva, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 1999: 32.  Melby, M. W. & Gaarder, G. 1999. Vassdragsrapport 116/1 Gjelavassdraget, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 1999: 10.  Melby, M. W. & Gaarder, G. 1999. Vassdragsrapport 098/1 Bygdaelva, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 1999: 33.  Melby, M. W. & Gaarder, G. 1999. Vassdragsrapport 111/1 Ulvåa til lvund, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 1999: 34.  Melby, M. W. & Gaarder, G. 1999. Vassdragsrapport 102/2 Hjelsteinelva, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 1999: 35.  Melby, M. W. & Gaarder, G. 1999. Vassdragsrapport 101/1 Solnørelva, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 1999: 36.  Melby, M. W. & Gaarder, G. 1999. Vassdragsrapport 099/1 Norddalsvassdraget, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 1999: 37  Melby, M. W. & Gaarder, G. 2000. Verdier i Fuglevågvassdraget, Smøla kommune i Møre og Romsdal. VVV-rapport 2000-21. Utgitt av Direktoratet for Naturforvaltning i samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat og Fylkesmannen i Møre og Romsdal. 33 s.  Melby, M. W. & Gaarder, G. 2000. Verdier i Hjelsteinvassdraget, Vestnes kommune i Møre og Romsdal. VVV-rapport 2000-23. Utgitt av Direktoratet for Naturforvaltning i samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat og Fylkesmannen i Møre og Romsdal. 36  Melby, M. W. & Gaarder, G. 2000. Verdier i Toåa, Surnadal kommune i Møre og Romsdal. VVV-rapport 2000-25. Utgitt av Direktoratet for Naturforvaltning i samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat og Fylkesmannen i Møre og Romsdal. 46 s. + vedlegg.  Melby, M. W. & Gaarder, G. 2001. Vassdragsrapport 105/1 Osvassdraget, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2001: 6. 44s + Vedlegg.  Melby, M. W. & Gaarder, G. 2001. Vassdragsrapport 100/1 Valldøla, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2001: 5. 48s + Vedlegg.  Melby, M. W. & Gaarder, G. 2001. Vassdragsrapport 103/3 Rauma (Verma), Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2001: 3. 41s + Vedlegg.  Melby, M. W. & Gaarder, G. 2001. Vassdragsrapport 100/2 Stordalselva, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2001: 7. 46s + Vedlegg.  Melby, M. W. & Gaarder, G. 2001. Vassdragsrapport 098/2 Geirangerelva, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2001: 8.  Melby, M. W. & Gaarder, G. 2001. Verdier i Norddalsvassdraget, Norddal kommune i Møre og Romsdal. VVV-rapport 2001-2. Utgitt av Direktoratet for Naturforvaltning i samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat og Fylkesmannen i Møre og Romsdal. 41 s  Melby, M. W. & Gaarder, G. 2001. Verdier i Søya, Surnadal kommune i Møre og Romsdal. VVV-rapport 2001-3. Utgitt av Direktoratet for Naturforvaltning i samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat og Fylkesmannen i Møre og Romsdal. 48 s. + vedlegg.  Melby, M. W. & Gaarder, G. 2001. Verdier i lvundelva, Sunndal kommune i Møre og Romsdal. VVV-rapport 2001-4. Utgitt av Direktoratet for Naturforvaltning i samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat og Fylkesmannen i Møre og Romsdal. 42 s. + vedl  Melby, M. W. & Gaarder, G. 2001. Verdier i Solnørelva, i Skodje, Ørskog og Vestnes kommuner, Møre og Romsdal. VVV-rapport 2001-5. Utgitt av Direktoratet for Naturforvaltning i samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat og Fylkesmannen i Møre og R  Melby, M. W. & Gaarder, G. 2001. Verdier i Stigedalselva, Volda kommune i Møre og Romsdal. VVV-rapport 2001-7. Utgitt av Direktoratet for Naturforvaltning i samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat og Fylkesmannen i Møre og Romsdal. 46 s. + ved  Melby, M. W. & Gaarder, G. 2001. Verdier i Bondalselva, Ørsta kommune i Møre og Romsdal. VVV-rapport 2001-9. Utgitt av Direktoratet for Naturforvaltning i samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat og Fylkesmannen i Møre og Romsdal. 41 s. + vedle  Melby, M. W. & Gaarder, G. 2001. Verdier i Norangselva, Ørsta kommune i Møre og Romsdal. VVV-rapport 2001-10. Utgitt av Direktoratet for Naturforvaltning i samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat og Fylkesmannen i Møre og Romsdal. 42 s. + vedl  Melby, M. W. & Gaarder, G. 2001. Verdier i Todalselva, Aure kommune i Møre og Romsdal. VVV-rapport 2001-11. Utgitt av Direktoratet for Naturforvaltning i samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat og Fylkesmannen i Møre og Romsdal. 40 s. + vedleg  Melby, M. W. & Gaarder, G. 2001. Verdier i Gjela, Aure kommune i Møre og Romsdal. VVV-rapport 2000-24. Utgitt av Direktoratet for Naturforvaltning i samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat og Fylkesmannen i Møre og Romsdal. 35 s. + vedlegg.  Melby, M. W. & Gaarder, G. 2001. Verdier i Stordalselva, i Stordal, Norddal, Stranda og Rauma kommuner i Møre og Romsdal. VVV-rapport 2001-47. Utgitt av Direktoratet for Naturforvaltning i samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat og Fylkesmanne  Melby, M. W. & Jordal, J. B. 2001. Vassdragsrapport 103/3 Rauma (Istra), Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2001: 4. 45s + Vedlegg.  Melby, M. W. & Larsen, B. H. 2002. Supplering av verneplanen for vassdrag i Oppland fylke. Sammenstilling av grunndata. Miljøfaglig Utredning Rapp. 2002-8: 1-114.  Melby, M. W. & Mikkelsen, P. 1994. Friluftslivsplan for Øygardsneset i Tingvoll kommune. Miljøfaglig Utredning, rapport 1994: 8. 38 s.  Melby, S. 1996. rsmelding -95 NOF Ytre Nordmøre Lokallag. Rallus 26: 20-24.  Melby, S. 1997. rsmelding Ytre Nordmøre lokallag 1996. Rallus 27: 36-39.  Melbø, M. 2000. Verdier i Visa, Nesset kommune i Møre og Romsdal. Med en generell vurdering av VVV-rapporter for verna vassdrag. Hovedoppgave ved institutt for biologi og naturforvaltning, Norges landbrukshøgskole. 59 s. + vedlegg.  Melbø, M.. 2001. Vassdragsrapport 104/1 Visa, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2001: 2.  Melbø, M. 2001. Verdier i Visa, Nesset kommune i Møre og Romsdal. VVV-rapport 2001-8. Utgitt av Direktoratet for Naturforvaltning i samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat og Fylkesmannen i Møre og Romsdal. 45 s. + vedlegg.  Meli, J. J. 1991. Lesja - den største villreinkommunen i Oppland. Villreinen 5: 24-27.  Meli, J. J. 1993. Normann Heitkøtter. Fjell-mannen med 40 oppsynsår. Villreinen 1993: 4-7.  Mentzen, L. & Sonstad, B. 1967. Taffelender i Østfold. Sterna 7: 400.  Menzbier, M.A. 1886. Die Zugstrassen der Všgel im europŠischen Russland. Bulletin de la Societe Imperiale des Naturalistes de Moscou 62 (2): 291-369.  Merikallio, E. 1921. Oulangari seudun ja kaakoiskuolajŠrven linnusto. Act. Soc. pro Fauna et Flora Fenn. 48, No. 2, 168 sider.  Merikallio, E. 1934. Petsamon HeinŠsaarten lintuluettelon tŠydennys. Ornis Fennica 11: 56-59.  Merikallio, E. 1924. Petsamon HeinŠsaarten lintuluettelo. Ornis Fennica 1: 2-7.  Merikallio, E. 1924. JŠŠmeren untuva- ja munalaitokset. Ornis Fennica 1: 31-39.  Merikallio, E. 1925. Kansanomaisia nimiŠ EnontekišstŠ. Ornis Fennica 2: 52.  Merikallio, E. 1926. Emberiza citrinella Petsamossa. Ornis Fennica 3: 39-41.  Merikallio, E. 1924. JŠŠmeren ŠŠreltŠ.  Meves, W. 1875. Tittel ukjent. Journal fŸr Ornithologie: 433-434.  Meves, W. 1873. Ornithologiska iakttagelser, till stšrre delen samlade under en resa i Nordvestra Ryssland sommaren 1869. Kungl. Svenska Vetensk. Akad. Handl: 28: 731-788.  Mevær, K. 1988. Fuglenamn på Loppa øy. Rapport 2 sider.  Meyer, H. 1981. En uvanlig opplevelse ved foringsplassen. Ranas Dyreliv 3 (1): 46-47.  Meyer, H. 1983. Fra en tur på Tomma. Ranas Dyreliv 3: 3-5.  Meyer, K. A. 1979. Morsom hekking av grå fluesnapper. Ranas Dyreliv 1(1): 5.  Meyer, K. A. 1979. Ringmerkingsoversikt 1974-79. Ranas Dyreliv 1(1): 5-6.  Meyer, K. A. 1979. Ytrafjæra. Oversikt over fuglefaunaen med kommentarer. Ranas Dyreliv 1(1): 10-14.  Meyer, K. A. 1980. Industriområde i Mo som hekkeplass for en rekke fugl. Ranas Dyreliv 2 (1): 5-6.  Meyer, K. A. 1980. Stormyrbassenget ... en ornitologisk perle i Hemnes kommune. Ranas Dyreliv 2 (1): 9-15.  Meyer, K. A. 1980. Invasjon av gråsisik i Rana. Ranas Dyreliv 2 (1): 27.  Meyer, K. A. 1980. Fuglefaunaen i Rana, tillegg 1980. Ranas Dyreliv 2 (2): 23.  Meyer, K. A. 1980. Ringmerkingsoversikt, NZF, Rana avd. 1980. Ranas Dyreliv 2 (2): 32-33.  Meyer, K. A. 1980. Semska/Stødi naturreservat. Ranas Dyreliv 2 (2): 36-43.  Meyer, K. A. 1981. Når kommer trekkfuglene til Rana? Ranas Dyreliv 3 (1): 5-7.  Meyer, K. A. 1981. Saker behandlet av L.R.S.K. - 1979. Ranas Dyreliv 3 (1): 19.  Meyer, K. A. 1981. Overvintring av knoppsvane i Stormyrbassenget. Ranas Dyreliv 3 (1): 35.  Meyer, K. A. 1982. Hvor ankommer trekkfuglene først i Rana? Ranas Dyreliv 4: 83-86.  Meyer, K. A. 1983. Ringmerkingsoversikt 1982. NZF, Rana avd. Ranas Dyreliv 5: 39-41.  Meyer, K. A. 1983. Gjenfunn av ringmerket fugl siste år. Ranas Dyreliv 5: 42-43.  Meyer, K. A. 1983. Godtar perleugla flytting av kassen under hekkingen? Ranas Dyreliv 5: 45.  Meyer, K. A. 1983. Noen tilfeller av ulovlig jakt og oljeutslipp i indre Ran-fjorden 1982. Ranas Dyreliv 5: 47-48.  Meyer, K. A. 1983. Noen notater fra en haukugle-kasse v/Krokstrand i Dunderlandsdalen den 24/5 1982. Ranas Dyreliv 5: 49-50.  Meyer, K. A. 1983. Noen synspunkter på andejakta i Rana og litt til... Ranas Dyreliv 5: 50-51.  Meyer, K. A. 1983. Fuglefaunaen i Rana. Tillegg 1982. Ranas Dyreliv 5: 53-54.  Meyer, K. A. 1983. Litt om R.Z.F.'s aktiviteter 1982. Ranas Dyreliv 5: 67-70.  Meyer, K. A. 1983. Ranfjordens vinterbestand av sjøfugl. Ranas Dyreliv 5: 75-82.  Meyer, K. A. 1984. Hekkende par av ærfugl i indre Ranfjorden 1983. Ranas Dyreliv 6: 31-34.  Meyer, K. A. 1984. Ringmerkingsoversikt 1983. NZF, Rana avd. Ranas Dyreliv 6: 45-46.  Meyer, K. A. 1984. Gjenfunn av ringmerket fugl siste år. Ranas Dyreliv 6: 47-48.  Meyer, K. A. 1984. Fuglefaunaen i Rana. Tillegg 1983. Ranas Dyreliv 6: 51-52.  Meyer, K. A. 1984. Når kommer trekkfuglene til Rana? Ranas Dyreliv 6: 73.  Meyer, K. A. 1984. Litt om R.Z.F.'s aktiviteter 1983. Ranas Dyreliv 6: 74-78.  Meyer, K. A. 1985. Ringmerkingsoversikt 1984. Ranas Dyreliv 7: 107-108.  Meyer, K. A. 1985. Gjenfunn av ringmerket fugl siste år. Ranas Dyreliv 7: 109-110.  Meyer, K. A. 1985. Fuglefaunaen i Rana. Tillegg 1984. Ranas Dyreliv 7: 111-112.  Meyer, K. A. 1985. Fugler i Rana med omegn. Ranas Dyreliv 7: 132-136.  Meyer, K. A. 1986. Storfugl i Rana. Ranas Dyreliv 8: 4-9.  Meyer, K. A. 1986. Fugler i Rana med omegn 2. Meisene. Ranas Dyreliv 8: 16-19.  Meyer, K. A. 1986. Holm-holmen i Ranfjorden. Ranas Dyreliv 8: 46-49.  Meyer, K. A. 1986. Sjøfugl i Ranfjorden mars 1985. Ranas Dyreliv 8: 52-57.  Meyer, K. A. 1986. Sjøfugltelling i indre del av Ranfjorden 1. mai 1985. Ranas Dyreliv 8: 58-61.  Meyer, K. A. 1986. Ringmerkingsoversikt 1985. Ranas Dyreliv 8: 64-65.  Meyer, K. A. 1986. Gjenfunn av ringmerket fugl siste år. Ranas Dyreliv 8: 66-68.  Meyer, K. A. 1986. Fuglefaunaen i Rana. Tillegg 1985. Ranas Dyreliv 8: 70-71.  Meyer, K. A. 1987. ®rfuglprosjektet i Ranfjorden. Ranas Dyreliv 9: 5-15.  Meyer, K. A. 1987. Dramatikk i naturen. Ranas Dyreliv 9: 26.  Meyer, K. A. 1987. Fugler i Rana med omegn 3. Finkene. Ranas Dyreliv 9: 31-37.  Meyer, K. A. 1987. Ringmerkingsoversikt 1986. Ranas Dyreliv 9: 45-46.  Meyer, K. A. 1987. Gjenfunn av ringmerket fugl siste år. Ranas Dyreliv 9: 47.  Meyer, K. A. 1987. Fuglefaunaen i Rana. Tillegg 1986. Ranas Dyreliv 9: 49-50.  Meyer, K. A. 1987. Sjøfugl i Ranfjorden mars 1986. Ranas Dyreliv 9: 63-68.  Meyer, K. A. 1987. Sjøfugltelling i indre del av Ranfjorden 1. mai 1986. Ranas Dyreliv 9: 69-72.  Meyer, K. A. 1988. Fugler i Rana med omegn 4. Fugler i barskog. Ranas Dyreliv 10: 41-49.  Meyer, K. A. 1988. Fuglefaunaen i Rana med omegn. Tillegg 1987. Ranas Dyreliv 10: 51-53.  Meyer, K. A. 1988. rstidene i naturen. Ranas Dyreliv 10: 57-66.  Meyer, K. A. 1989. Fuglefaunaen i Rana m/omegn. Tillegg 1988. Ranas Dyreliv 11: 17-21.  Meyer, K. A. 1989. Fugler i Rana med omegn 5. Uglene. Ranas Dyreliv 11: 23-27.  Meyer, K. A. 1990. Hubro, Bubo bubo på Helgelandskysten 1989. Ranas Dyreliv 12: 39-40.  Meyer, K. A. 1990. Fuglefaunaen i Rana m/omegn. Tillegg 1989. Ranas Dyreliv 12: 45-47.  Meyer, K. A. 1990. Ringmerkingsoversikt 1987/88/89. Ranas Dyreliv 12: 49-50.  Meyer, K. A. 1990. Gjenfunn av ringmerket i Rana m/omegn, innmeldt 1987/88/89. Ranas Dyreliv 12: 51-52.  Meyer, K. A. 1991. Lundefuglene på Lovund. Ranas Dyreliv 13: 11.  Meyer, K. A. 1991. Fugler og pattedyr i Rana og omegn 1990. Ranas Dyreliv 13: 15-16.  Meyer, K. A. 1991. ®rfuglprosjektet - sluttrapport. Ranas Dyreliv 13: 17-26.  Meyer, K. A. 1992. Fugler og pattedyr i Rana og omegn 1991. Ranas Dyreliv 14: 9-10.  Meyer, K. A. 1992. Kartlegging av kolonihekkende fugl og havørn i Træna kommune 1991. Ranas Dyreliv 14: 25-27.  Meyer, K. A. 1992. Fuglefaunaen i Rana t.o.m. 1991. Ranas Dyreliv 14: 31-46.  Meyer, K. A. 1992. Predatorer på ærfugl i hekketida. Ranas Dyreliv 14: 657-0.  Meyer, K. A. 1993. Fugler og pattedyr i Rana og omegn 1992. Ranas Dyreliv 15: 39-40.  Meyer, K. A. 1996. Engasjyen Våtmarksområde. Ranas Dyreliv 18: 20-29.  Meyer, K. A. 1996. Ringmerkingsoversikt 1995-96. Ranas Dyreliv 18: 48-49.  Meyer, K. A. 1996. Nytt om pattedyr og fugler i Rana og omegn 1995-96. Ranas Dyreliv 18: 50-52.  Meyer, K. A. 1997. Dyreliv i barskogen. Ranas Dyreliv 19: 10-20.  Meyer, K. A. 1997. Nytt om pattedyr og fugler i Rana og omegn 1997. Ranas Dyreliv 19: 48-50.  Meyer, K. A. 1997. Ringmerkingsoversikt 1997. Ranas Dyreliv 19: 54-55.  Meyer, K. A. 1994. Nytt om pattedyr og fugler i Rana og omegn 1993-1994. Ranas Dyreliv 16: 41-44.  Meyer, K. A. 1994. Ringmerkingsoversikt 1990-1994. Ranas Dyreliv 16: 47-49.  Meyer, K. A. 1998. Fem viktige våtmarksområder i Rana og Hemnes. Ranas Dyreliv 20: 16-20.  Meyer, K. A. 1998. Dverggåsprosjektet i Rana i 1998. Ranas Dyreliv 20: 49.  Meyer, K. A. 1998. Prosjekt Store rovfugler og Hubro - 1998. Ranas Dyreliv 20: 50.  Meyer, K. A. 1998. Nytt om pattedyr og fugler i Rana og omegn 1998. Ranas Dyreliv 20: 58-61.  Meyer, K. A. 1998. Ringmerkingsoversikt 1998. Ranas Dyreliv 20: 62-63.  Meyer, K. A. 1999. Holm-Holmen. Ranas Dyreliv 21: 16-19.  Meyer, K. A. 1999. Sjeldne og uvanlige observasjoner 1999. Ranas Dyreliv 21: 40-41.  Meyer, K. A. 1999. Prosjekter 1999. Store rovfugler og Hubro. Ranas Dyreliv 21: 55.  Meyer, K. A. 2001. Dagens tilstand på Helgelandskysten. Ranas Dyreliv 22: 4-9.  Meyer, K. A. 2001. ®rfugl på Helgelandskysten. Ranas Dyreliv 22: 10-12.  Meyer, K. A. 2001. Dverggåsa Lambart. Ranas Dyreliv 22: 26.  Meyer, K. A. 2001. Prosjekter 2000. Store rovfugler og Hubro. Ranas Dyreliv 22: 29.  Meyer, K. A. 2001. Sjeldne og uvanlige observasjoner 2000. Ranas Dyreliv 22: 48-51.  Meyer, K. A. 2002. Store rovfugler og hubro 2001. Ranas Dyreliv 23: 35-36.  Meyer, K. A. 2002. Rapport fra Rana Ringmerkingsgruppe 2001. Ranas Dyreliv 23: 40-41.  Meyer, K. A. 2002. Sjeldne og uvanlige observasjoner i Rana med omegn 2001. Ranas Dyreliv 23: 42-44.  Meyer, K. A. & Hjelmseth, W. 1988. Egg og dunvær i Ranfjorden. Ranas Dyreliv 10: 71-94.  Meyer, K. A. & Rennemo, A. 1980. Variasjon og antall vannfugl iindre del av Ranfjorden f.o.m. 1972 t.o.m. 1979 og januar 1980. Ranas Dyreliv 2 (1): 29-38.  Meyer, R., Numme, G. Lindøe, T. & Lindøe, A. 1970. Smånotiser (polarsvømmesnipe på Mølen). Sterna 8: 191.  Monrad, K. & Numme, G. 1970. Smånotiser (svartrødstjert på Mølen). Sterna 8: 191.  Michaelsen, J. 1979. Rapport fra NNSK's virksomhet mai 1976-1977. Vår Fuglefauna 2: 54-61.  Michaelsen, J. 1985. Sjeldne fugler i Norge i 1981. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomitŽ for fugl (NSKF), NZF og NOF. Vår Fuglefauna 8: 49-52.  Michaelsen, J. 1969. Ornitologiske observasjoner fra Fokstumyra 1965/66. Fauna 22: 159.  Michaelsen, J. 1969. Fokstumyra - utvidet fredning og utvidet adgang. Norsk Natur 5: 98-100.  Michaelsen, J. 1973. Grålire utenfor Smøla. Fauna 26: 214.  Michaelsen, J. 1985. Sjeldne fugler i Norge i 1982. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomitŽ for fugl (NSKF), NZF og NOF. Vår Fuglefauna 8: 53-56.  Michaelsen, J. 1967. Supplement til Røsts fuglefauna. Sterna 7: 290.  Michaelsen, J. 1967. Ornitologiske observasjoner fra indre Troms 1966. Fauna 20: 270-271.  Michaelsen, J. 1968. Rødtoppet fuglekonge påtruffet for første gang i Norge. Sterna 8: 69-72.  Michaelsen, J. 1973. Reirfunn av vierspurv i snes kommune, Hedmark. Sterna 12: 286-288.  Michaelsen, J. 1974. Elvesanger og østsanger for annen gang i Norge. Sterna 13: 185-190.  Michaelsen, J. 1965. Kvitbrystlo i Vestfold. Sterna 6: 277.  Michaelsen, J. 1968. Observasjoner av sent trekk i Vestfold Sterna 8: 30-32.  Michaelsen, J. 1968. Litt om forekomsten av taffeland og lappfiskand ved Tønsberg Sterna 8: 33-34.  Michaelsen, J. 1970. Hybrid mellom låvesvale og taksvale ved Tønsberg. Sterna 9: 59-60.  Michaelsen, J. 1975. Alpejernspurv observert for første gang i Norge. Sterna 14: 23-28.  Michaelsen, J. 1967. Taffeland og myrsnipe ved Østensjøvann i Oslo. Fauna 20: 271.  Michaelsen, J. & Hansen, H. B. 1964. Svartterne ved Tønsberg. Sterna 6: 90.  Michaelsen, J. & Ree, V. 1975. Forekomsten til gulbrynsanger og fuglekongesanger i Norge til og med 1974. Sterna 14: 65-78.  Michaelsen, J. & Stokland, J. 1980. Store Færder ornitologiske stasjon. En presentasjon med årsrapport for 1979. Vår Fuglefauna 3: 194-198.  Michaelsen, J. & Syvertsen, R. 1966. Alaskasnipe i Vestfold. Sterna 7: 189.  Michaelsen, J. & Syvertsen, R. 1971. Virksomheten ved Store Færder Ornitologiske Stasjon 1962-1968. Sterna 10: 1-30.  Michaelsen, J., Nilsen, T. & Sande, T. 1973. Rødhodevarsler og østsanger på Store Færder. Sterna 12: 289-294.  "Michaelsen, J., Ree, V. & Schei, P. J. 1974. Informasjon nr. 1 fra den lokale sjeldenhetskomitŽ for Oslo og Akershus. Stensil for Oslo/Akershus-avdelingen av Norsk Ornitologisk Forening, 3 s."  Michaelsen, T. C. 1995. Oversikt over kattuglers eggproduksjon i lesund og nærliggende kommuner i perioden 1989 til og med 1995. Rallus 25: 101-103.  Michaelsen, T. C. 1995. Giske Ornitologiske Stasjon 1995. Rallus 25: 144-145.  Michaelsen, T. C. 1996. Rovfugl i Makkevika høsten 1995. Rallus 26: 25-28.  Michaelsen, T. C. 1996. Giske Ornitologiske Stasjon 1996. Rallus 26: 120-121.  Michaelsen, T. C. 1997. Antipredator-adferd hos rastende sandlo (Charadrius hiaticula) og myrsnipe (Calidris alpina) på høsttrekk. Hovedfagsoppgave, Universitetet i Bergen. 43 s.  Michaelsen, T. C. 1997. Kvinanda som hekkefugl på Sunnmøre. Rallus 27: 61.  Michaelsen, T. C. 1997. Giske Ornitologiske Stasjon 1997. Rallus 27: 94-95.  Michaelsen, T. C. 1998. Kattens predasjon på fugl i Norge. Vår Fuglefauna 21: 110-113.  Michaelsen, T. C. 1999. Måsar og skadefelling. Rallus 28: 5-7.  Michaelsen, T. C. 1999. lesund og omegn lokallag 1998-99. Rallus 28: 23.  Michaelsen, T. C. 1999. Giske ornitologiske stasjon 1998. Rallus 28: 25-28.  Michaelsen, T. C. 1999. Rustsnipe, ny art for M&R? Rallus 28: 37.  Michaelsen, T. C. 2000. Kråkene i lesund - Antall individer, trekkruter og overnattingsplasser. Rallus 29: 7-14.  Michaelsen, T. C. 2000. Siste nytt. Rallus 29: 74-75.  Michaelsen, T. C. 2000. Giske Ornitologiske Stasjon 1999. Rallus 29: 86-89.  Michaelsen, T. C. 2000. Byduene i lesund. Antall og fargemorfer. Rallus 29: 154-156.  Michaelsen, T. C. 2001. Diett hos ugler og dagrovfugler i Møre og Romsdal - analyse av gulpeboller. Rallus 30: 26-30.  Michaelsen, T. C. 2002. Litt om kattuglas diett i Møre og Romsdal sesongen 2001. Rallus 31: 67-75.  Michaelsen, T. C. 2002. Hekkefunn av haukugle i Norddal kommune. Rallus 31: 66.  Michaelsen, T. C. 2003. Nye hekkefunn av kvinand Bucephala clangula på Sunnmøre. Rallus 32: 83.  "Michaelsen, T. C. & Byrkjedal, I. 2002. ""Magic carpet"" flight in shorebirds attacked by raptors on a migrational stopover site. Ardea 90: 167-171."  Michaelsen, T. C. & Folkestad, P. 2001. Giske Ornitologiske Stasjon 2000. Rallus 30: 20-22.  Michaelsen, T. C. & Heggset, J. 2002. Funn av bjørkemus Sicista betulina i dietten hos jordugle og kattugle i Surnadal kommune, Møre og Romsdal. Fauna 55: 214-215.  Michaelsen, T. C. & Pedersen, K. M. 2001. Tårnseiler i lesund i desember! Rallus 30: 46-49.  Michaelsen, T. C., Ødegaard, S., Holtan, D. Ø., Røsberg, T. A. & Remøy, S. 2000. Kvinanda på Sunnmøre. Resultater fra kvinand-prosjektet 1993-2000. Rallus 29: 140-146.  Michaelsen, U., Hansen, E. & Gunnarsen, T. 1967. Sivhaukobservasjoner fra Vestfold. Sterna 7: 404.  Michelsen, R. 1984. Kobben koser seg på ærfugljakt. Finnmarken 4. april 1984. gjengitt i Lappmeisen (1984) 10:32.  Midteng, R. 2000. Fugleregistreringer på Gran Østås. Upubl. notat, 2 s. + kart.  Midteng, R. 2002. Registrering av biologisk viktige områder og hensynskrevende arter i Gran Østås 1996-1998. Upubl. notat, 6 s.  Midtgaard, F. 1996. Skogbrann som økologisk faktor. Fauna 49: 62-69.  Mikaelsen, L. 1959. Lappiplerke funnet på Saltfjellet. Sterna 3: 227-228.  Mikaelsen, L. 1968. Varslere i Vefsn. Sterna 8: 95.  Mikalsen, J. 1984. Fuglelivet i Porsanger. Lappmeisen 10: 15.  Mikalsen, L. 1961. Småfugl på Saltfjellet. Sterna 4: 280.  Mikalsen, T. 1961. Hærfugl på Røst. Sterna 4: 280.  Mikkelsen, A. 1979. Hegre hekket i Porsanger. Finnmark Dagblad.  Mikkelsen, E. 1981. Kulturminner i Grimsavassdraget Hedmark-Oppland. Varia 5: 1-93 + vedlegg.  Individuelt karakteristisk sang av åkerrikse Crex crex avdekker langdistanse-forflytninger innen hekkesesongen  Mikkelsen, M. 1993. Fuglelivet i Veidnesområdet. Rapport xx sider.  Mikkola, H. 1981. Der Bartkautz. Neue Brehm-BŸcherei nr. 538. A. Ziemsen Verlagg.  Miljøfaglig Utredning 2002. Naturen i Østre Toten. Østre Toten kommune. Brosjyre, 20 s.  Miljøvernavdelingen.1991. rsmelding for fjelltjenesten 1990. 4. Vilt- og fiskeregistreringer og skjøtseltiltak. Vilt- og Fiskenytt 8 (1): 7-8.  Miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Finnmark . 1983. Oversikt over verneverdige områder i Porsanger kommune. Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen. Rapport 67 sider.  Miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Finnmark. 1985. Verneverdige strandområder i Finnmark. Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen, Rapport nr. 13, 104 sider.  Miljøverndepartementet 1984. Truete planter og dyr i Norge. Miljøverndepartementet, rapport T-577.  Miljøverndepartementet 1985. Samlet plan 1985. Fagrapporter - vilt Oppland fylke. Rapport 276 s., kartvedlegg.  Miljøverndepartementet 1984. Samlet plan for vassdrag. Del II: Fylkesvise prosjektomtaler Oppland. Miljøverndepartementet. Rapport.  Miljøverndepartementet 1985. Oversikt over naturområder og forekomster i Norge og polarområdene som er fredet eller vernet pr. 1. januar 1985. 96 s.  Miljøverndepartementet 1976. Utkast til flerbruksplan for Nordmarka. Rapport, 188 s. + vedlegg (kart).  Miljøverndepartementet 1990. Vassdragsrapport 012.EZ Etna. Samla plan for vassdrag. Miljøverndepartementet, rapport T-764.  Miljøverndepartementet, 1978. Kartlegging og vern av norske sjøfugler. Stensilert rapport fra arbeidsutvalg.  Miljøverndepartementet 1978. Finnmarksvidda. Norges Offentlige Utredninger (NOU) 1978 18A og 18B, Universitetsforlaget 332 sider og 70 sider.  Miljøverndepartementet 1977. Landsoversikt over verneverdige områder, zoologisk del. Miljøverndepartementet, Rapport xx sider.  Miljøverndepartementet 1978. Fylkesvis oversikt over ornitologisk viktige områder i Norge. Miljøverndepartementet, Rapport xx sider.  Miljøverndepartementet 1978. Finnmarksvidda - natur - kultur. NOU 1978: 18A, 332 sider og NOU 1978: 18B, 70 sider.  Miljøverndepartementet 1986. Ny landsplan for nasjonalparker. Norges Offentlige Utredninger NOU 1986:13, 103 sider.  Miljøverndepartementet. 1992. Ny landsplan for nasjonalparker og andre større verneområder i Norge. Stortingsmelding nr. 62 (1991-92).  Miljøverndepartementet, avdeling for naturvern og friluftsliv 1981. Oversikt over fyrstasjoner i Norge med fuglelivsfredning. Vår Fuglefauna 4: 285-287.  Misund, H. 1994. Havørnunger til Skottland. Havørna 5: 25.  Misund, H. 1994. Havørna har fått havørnklubb. Havørna 5: 26-27.  Misund, H. 1972. Smånotiser (knekkand, skjeand og sothøne ved Bodø). Sterna 11: 195.  Breiehagen, T. 1972. Smånotiser (skjeand i Strandefjorden). Sterna 11: 195.  Misund, H. 1972. Smånotiser (dvergdykker ved Festvåg). Sterna 11: 196.  Misund, H. 1972. Sangsvaner i Kjerringøy, Nordland. Sterna 11: 143.  Misund, H. 1978. Munk på Jan Mayen. Vår Fuglefauna 1: 36.  Mitford, T.B. 1974. Memorandum from professor T.B. Mitford. Brev 3 sider.  Mjelde, A. 1971. Gresshoppesanger ved Hamar. Sterna 10: 149.  Mjelde, A. 1970. Smånotiser (gresshoppesanger i kersvika). Sterna 9: 223.  Mjeldstad, H. & Sætersdal, M. 1987. When does the female Spotted Redshank Tringa erythropus leave the breeding grounds?. Funa Norvegica, Ser. C, Cinclus 10: 57-58.  Mjelstad, H. 1981. Ornitologiske stasjon Sele 1980. Vår Fuglefauna 4: 190-191.  Mjøs, A. T. 2002. Revurdering av eldre funn og endringer på den norske fuglelisten. Ornis Norvegica 25: 64-92.  Mjøs, A. T. & Håland, A. 2002. Kartlegging av naturtyper i Ørsta kommune, Møre og Romsdal. NNI-rapport nr. 83.  Mjøs, A. T. & Solbakken, K. Aa. 2001. Sjeldne fugler i Norge i 1999 og 2000. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomitŽ for fugl (NSKF). Ornis Norvegica 24: 3-59.  Mo, E. 1925. Rindalske namn på dyr og vokstrar. Aarskrift for Nordmør historielag 1925: 75-86.  Mobråten, Ø. 1970. Sivhøne i aktivitet under vann. Fauna 23: 134.  Mobæk, A. 1985. Vassdragsrapport. Ryfoss. 043 Drammensvassdraget. Samlet plan for vassdrag. Rapport.  Mobæk, A. 1988. Varige vernede vassdrag i Hedmark. Naturforhold og brukerinteresser. Veslesølna, Mistra, Ljøra, sta, Moelva og Skjervangen. Fylkesmannen i Hedmark, miljøvernavd. Rapp. nr. 15/88: 1-89.  Mobæk, A. 1985. Ornitologiske registreringer i tilknytning til vassdragsundersøkelser i Hedmark somrene 1981-84. Fylkesmannen i Hedmark. Samlet plan for vassdrag. 44 s.  Moe, A. 1923. Samtidighet i fugletrekk og blomstring. Norsk Orn. tidsskr. I-4: 222-225.  Moe, B., Korsmo, H. & Svalastog, D. 1992. Verneplan for barskog. Regionrapport for Vest-Norge. NINA utredning 031: 1-114.  Moe, D. 1970. En oversikt over karplante-floraen i Røst herred. Blyttia 28: 100-107.  Moe, H. 1990. Trane. Hujon 16: 19.  Moe, H. 1995. Vår. Hujon 21: 59.  Moe, H. 1996. Mer om tårnseiler. Hujon 22: 42-43.  Moe, H. 1990. Vårhilsen fra Gausdal. Hujon 16: 89.  Moe, H. 1991. Vårstemning. Hujon 17: 99.  Moe, H. 1999. En hilsen til alle Hujonvenner. Hujon 24: 263.  Moen, A. L. 1993. Brev til bladet. Ranas Dyreliv 15: 65.  Moen, E. & Vistad, O. I. 1992. Verneplan I og II for vassdrag. En oversikt over kunnskapsnivået innenfor naturfag og friluftsliv. Verneplanens regionvise dekning. DN-rapport 1992-7. 192 s.  Moen, J. R. 2001. Grande skole. Fugler på foringsplassen. Hujon 27: 21.  Moen, K. 1983. Fiskeenders (Mergus merganser L. og M. serrator L.) beskatning av lakseunger (Salmo salar L.) i Altaelva. Institutt for biologi og geologi, Universitetet i Tromsø, hovedfagsoppga.ve i zoologi ved økologisk avdeling, 44 sider.  Moen, K. 1985. Laksanda og laksunger. Vilt- og Fiskenytt 2 (2): 19-20.  Moen, O. (red.), 1984. Møre og Romsdal fylke. Nesset kommune: 446 Meisalelva, 01 Meisal kraftverk. Samla Plan for vassdrag. Miljøverndepartementet, vassdragsrapport. ISBN: 82-7243-367-2.  Moen, O. (red.), 1984. Møre og Romsdal fylke. Rauma kommune: Herjevatn 434 Skorgeelva, 435 Herjeelva, 01 Herjevatn kraftverk. Samla Plan for vassdrag. Miljøverndepartementet, vassdragsrapport. ISBN: 82-7243-385-0.  Moen, O. (red.), 1984. Møre og Romsdal fylke, Volda kommune. Sogn og Fjordane fylke, Eid kommune: Austefjord, 392 Stigedalselva, 394 Austefjordselva, 01A Stigedalselv kraftverk, 11A Austefjord kraftverk, 11B Fyrde kraftverk. Samla Plan for vassdrag. Miljø  Moen, O. (red.), 1984. Møre og Romsdal fylke. Stranda kommune, Stryn kommune: 413 Geirangerelva, Geiranger I Storfossen, 01 Geiranger I kraftverk. Samla Plan for vassdrag. Miljøverndepartementet, vassdragsrapport. ISBN: 82-7243-374-5.  Moen, O. (red.), 1984. Møre og Romsdal fylke. Norddal kommune: 415 Eidselva, 01 Øye kraftverk, 02 Eidsvatn kraftverk. Samla Plan for vassdrag. Miljøverndepartementet, vassdragsrapport. ISBN: 82-7243-375-3.  Moen, O. (red.), 1984. Møre og Romsdal fylke. Norddal kommune: 416 Herdøla/Norddalsvassdraget, 01 Norddal kraftverk, 01 Tafjord (overføring). Samla Plan for vassdrag. Miljøverndepartementet, vassdragsrapport. ISBN: 82-7243-376-1.  Moen, O. (red.), 1984. Møre og Romsdal fylke. Rauma kommune: 429 Måna, 01 Blåstolen kraftverk, 02 Skåre kraftverk. Samla Plan for vassdrag. Miljøverndepartementet, vassdragsrapport. ISBN: 82-7243-381-8.  Moen, O. (red.), 1984. Møre og Romsdal fylke. Rauma kommune: 431 Innfjordelva, 01 Berillfoss kraftverk, 02 Sjøbolet kraftverk. Samla Plan for vassdrag. Miljøverndepartementet, vassdragsrapport. ISBN: 82-7243-382-6.  Moen, O. (red.), 1984. Møre og Romsdal fylke. Rauma kommune: 433 Glutra, 01 Glutra kraftverk. Samla Plan for vassdrag. Miljøverndepartementet, vassdragsrapport. ISBN: 82-7243-383-4.  Moen, O. (red.), 1984. Møre og Romsdal fylke. Ørsta kommune, Volda kommune: Vatne 395 Kvanndalselva Vatne, Norddalen ovf., 01 Vatne kraftverk, 02 Bjørdal kraftverk. Samla Plan for vassdrag. Miljøverndepartementet, vassdragsrapport. ISBN: 82-7243-513-6.  Moen, O. (red.), 1984. Møre og Romsdal fylke. Surnadal kommune: 458 Bævra, 01 Svorka kraftverk. Samla Plan for vassdrag. Samla Plan for vassdrag. Miljøverndepartementet, vassdragsrapport. ISBN: 82-7243-369-9.  Moen, O. (red.), 1984. Møre og Romsdal fylke. Rauma kommune: 433 Isa, 02 Isa kraftverk. Samla Plan for vassdrag. Miljøverndepartementet, vassdragsrapport. ISBN: 82-7243-384-2.  Moen, O. (red.), 1984. Møre og Romsdal fylke Sunndal kommune, Sør-Trøndelag fylke Oppdal kommune: Småvoll 449 Driva - Erga, 21 Småvoll kraftverk. Samla Plan for vassdrag. Miljøverndepartementet, vassdragsrapport. ISBN: 82-7243-387-7.  Moen, O. (red.), 1984. Møre og Romsdal fylke. Volda kommune: 393 Botnaelva, 01 Botnaelv kraftverk, 02 Botnaelv kraftverk. Samla Plan for vassdrag. Miljøverndepartementet, vassdragsrapport. ISBN: 82-7243-371-0.  Moen, O. (red.), 1984. Møre og Romsdal fylke. Vanylven kommune, Volda kommune: 388 mæla, 01 mæla kraftverk. Samla Plan for vassdrag. Miljøverndepartementet, vassdragsrapport. ISBN: 82-7243-365-6.  Moen, O. (red.), 1984. Møre og Romsdal fylke Volda kommune Sogn og Fjordane fylke Eid kommune: 389 Tungeelva, 01 Steinsvik kraftverk. Samla Plan for vassdrag. Miljøverndepartementet, vassdragsrapport. ISBN: 82-7243-366-4.  Moen, O. (red.), 1984. Møre og Romsdal fylke. Skodje kommune, Vestnes kommune, Ørskog kommune: 422 Solnørelva, Sjøholt Tomrefjord, 01 Sjøholt kraftverk. Samla Plan for vassdrag. Miljøverndepartementet, vassdragsrapport. ISBN: 82-7243-379-6.  Moen, O. (red.), 1984. Møre og Romsdal fylke. Sunndal kommune: Reinsvatn 448 Litledalselva, 02 Reinsvatn kraftverk. Samla Plan for vassdrag. Miljøverndepartementet, vassdragsrapport. ISBN: 82-7243-386-9.  Moen, O. (red.), 1984. Møre og Romsdal fylke. Sunndal kommune: 449 Driva-Grøa, 01 Leangen kraftverk. Samla Plan for vassdrag. Miljøverndepartementet, vassdragsrapport. ISBN: 82-7243-368-0.  Moen, O. (red.), 1984. Møre og Romsdal fylke. Stranda kommune. Sogn og Fjordane fylke, Stryn kommune: 412 Bygdaelva, 01 Korsbrekke kraftverk, 02 Frøysøye kraftverk, 03 Frøysa kraftverk, 04 Brekke kraftverk, 05 Bjørdal kra ftverk. Samla Plan for vassdrag.   Moen, O. (red.), 1984. Møre og Romsdal fylke. Stordal kommune, Ørskog kommune: Dyrkorn 420 Dyrkornelva, 01 Dyrkorn kraftverk. Samla Plan for vassdrag. Miljøverndepartementet, vassdragsrapport. ISBN: 82-7243-378-8.  Moen, O. (red.), 1984. Møre og Romsdal fylke. Volda kommune: Kilspollen 391 Litlebøelva, 01 Kilspolen kraftverk. Samla Plan for vassdrag. Miljøverndepartementet, vassdragsrapport. ISBN: 82-7243-370-2.  Moen, O. (red.), 1984. Møre og Romsdal fylke Rauma kommune Oppland fylke Lesja kommune: 432 Rauma, 01A Remmem kraftverk, 01B Remmem kraftverk, 02B Vermevatn kraftverk, 02C Stavem kraftverk, 03C Rauma kraftverk, 04C Verma kraftverk, 02D Løkra kraftverk, 03  Moen, O. (red.), 1984. Møre og Romsdal fylke. Ørsta kommune: 400 Bakkedalselva, 01 Sætre kraftverk. Samla Plan for vassdrag. Miljøverndepartementet, vassdragsrapport. ISBN: 82-7243-372-9.  Moen, O. (red.), 1985. Temahefte nr. 2, vilt og fisk, Møre og Romsdal fylke. Miljøverndepartementet, vassdragsrapport, Fylkesmannen i Møre og Romsdal.  Moen, O. (red.), 1986. Møre og Romsdal fylke, Skodje kommune, Haram kommune: 423 Tennfjordelva, 01 Stettevik kraftverk. Samla Plan for vassdrag. Miljøverndepartementet, vassdragsrapport. ISBN 82-7243-602-7.  Moen, O. (red.), 1986. Møre og Romsdal fylke, Vanylven kommune: Prosjekter i Vanylven: 385 Sørdalselva, 01 Sørdalen kraftverk, 386 Norddalselva 01 Tennelv kraftverk, 387 Videildelva 01 Videild kraftverk. Samla Plan for vassdrag. Miljøverndepartementet, va  Moen, O. (red.), 1986. Møre og Romsdal fylke, Stranda kommune: Storfossen 413 Geirangerelva, 02 Storfossen kraftverk. Samla Plan for vassdrag. Miljøverndepartementet, vassdragsrapport. ISBN 82-7243-374-5.  Moen, O. (red.), 1986. Møre og Romsdal fylke, Rauma kommune Oppland fylke Lesja kommune: 432 - Rauma. 02E Stavem kraftverk 03E Rauma pumpekraftverk 04E Verma pumpekraftverk, 02F1 Stavem kraftverk 04F1 Verma pumpekraftverk, 02F2 Stavem kraftverk 04F2 Verma  Moen, O. (red.), 1986. Møre og Romsdal fylke, Nesset kommune Molde kommune Gjemnes kommune: Osvatn. 439 Storelva 01 Osvatn kraftverk. Samla Plan for vassdrag. Miljøverndepartementet, vassdragsrapport. ISBN 82-7243-607-8.  Moen, O. (red.), 1986. Møre og Romsdal fylke, Halsa kommune: Valsøyfjord/Tverråa. 459 Engelva 02 Svensli kraftverk, 461 Tverråa/Sandåa 01 Sandå kraftverk. Samla Plan for vassdrag. Miljøverndepartementet, vassdragsrapport. ISBN 82-7243-609-4.  Moen, O. (red.), 1986. Møre og Romsdal fylke, Aure kommune: Bjøringen. 464 Bjøringelva 01 Bjøringen kraftverk. Samla Plan for vassdrag. Miljøverndepartementet, vassdragsrapport. ISBN 82-7243-611-6.  Moen, O. (red.), 1986. Møre og Romsdal fylke, Sykkylven kommune: Framsetra 404 Riksheimelva, 02 Framsætra kraftverk. Samla Plan for vassdrag. Miljøverndepartementet, vassdragsrapport. ISBN 82-7243-600-0.  Moen, O. (red.), 1986. Møre og Romsdal fylke, Nesset kommune: Kjøvelv 436 - Visa, 01 Kjøvelv kraftverk. Samla Plan for vassdrag. Miljøverndepartementet, vassdragsrapport. ISBN 82-7243-605-1.  Moen, O. (red.), 1991. Møre og Romsdal fylke, Rauma kommune, Oppland fylke Lesja kommune: Vidareføringsprosjekt for 432 Rauma, vidareføring: modifisert alternativ F1 alternativ Vermåa - Ulvåa, 01 Stavem kraftverk, 08 Verma pumpekraftverk. Samla Plan for v  Moen, O. (red.), 1991. Møre og Romsdal fylke, Volda kommune, Sogn og Fjordane fylke Eid kommune: Austefjord. Vidareføringsprosjekt for 39411 Austefjord. 394 Austefjordelva, 11 Austefjord kraftverk. Samla Plan for vassdrag. Miljøverndepartementet, vassdrag  Moen, O. (red.), 1991. Møre og Romsdal fylke, Stranda kommune, Sogn og Fjordane fylke Stryn kommune: Bygdaelva. Vidareføringsprosjekt for 41202 Bygdaelva. 412 Bygdaelva: alternativ A1-A4, B1-B4, C, D: 01 Stadheim kraftverk (alt.C), 02 Frøysøye (alt. B1-B4  Moen, T., Efteland, S., Foldøy, S., Gundersen, E. & Askeland, A. K. 1969. Observasjoner av taffeland. Sterna 8: 336.  Karlgren, L., Gundersen, W. H., Staaland, H. & Skarning, B. 1969. Observasjoner av taffeland. Sterna 8: 336.  Moen, V. & Jensen, P. M. 1982. Faunistisk rapport fra Telemark t.o.m. 1978. Vår Fuglefauna 5: 26-36.  Moen, V. & Novy, J. 1971. Svart steinskvett, Oenanthe leucura, på Jomfruland. Sterna 10: 148-149.  Mohn, A. O. & Østbye, T. 1977. Trekket i nordenden av Randsfjorden høsten 1976. Hujon 3: 73-87.  Mohn, A. O. 1976. Svennesvollene i Biri, Gjøvik kommune. Ornitologiske undersøkelser i forbindelse med planlagt endring i arealbruken. 1. Vårtrekk- og hekkingsinventeringer. Rapport. 33 s.  Mohn, A. O. 1976. Svennesvollene i Biri, Gjøvik kommune. Ornitologiske undersøkelser i forbindelse med planlagt endring i arealbruken. 2. Høsttrekk. Rapport. 21 s.  Mohn, A. O. 1980. Arealbruken i Dokkadeltaet. Hovedoppgave ved Telemark Distriktshøgskole. 63 s.  Mohn, A. O. & Østbye, T. 1977. Trekket i nordenden av Randsfjorden høsten 1976, - ornitologisk rapport bygd på feltobservasjoner i perioden 1/8-17/10 1976. Rapport. 21 s.  Moholdt, O.B. 1933. Finnmark Jeger- og Fiskerforening, 17. årsmøte. Norsk Jæger- og Fiskerforenings Tidsskrift 62: 48-52.  Mohr, O. L. 1953. J. B. Barth. Den Norske Turistfor. rbok 1953: 101-109.  Moksnes, A. 1980. Fuglebestanden ved Nesjøen i Tydal. S. 111-121 i: Hanssen, O., Gunnerød, T. Mellquist, P. & Dammerud, O. (red.) Vassdragsreguleringers virkninger på vilt. Foredrag og diskusjoner ved symposiet 15. - 17. April 1980. Norges Vassdrags- og E  Moksnes, A. 1981. Rypene. S. 186-208 i: Frislid, R. & Semb-Johansson, A. (red.) Norges dyr. Bind 2. Fugler. J. W. Cappelens Forlag, Oslo. 549 s.  Moksnes, A. 1970. Rypene. S. 190-213 i: Frislid, R. & Semb-Johansson, A. (red.) Norges dyr. Bind 2. Fugler. J. W. Cappelens Forlag, Oslo. 507 s.  Moksnes, A. 1971. Takseringsmetoder for lirype, Lagopus lagopus (L.). Hovudfagsoppgåve i zoologi, Universitetet i Trondheim.  Moksnes, A. 1974. Litt om hekkefuglbestandens tetthet og sammensetning i oreskog. Fauna 27: 139-148.  Moksnes, A. 1987. Food biology of Ringed Plover Charadrius hiaticula and Temminck's Stint Calidris temminckii in the regulation zone of a hydroelectric power reservoir. Fauna norv. Ser C, Cinclus 10: 103-113.  Moksnes, A. 1973. Quantitative surveys in some subalpine and alpine habitats in the Nedal area in Central Norway (1967-1971). Norw. J. Zool. 21: 113-138.  Moksnes, A. 1968. Litt om skjeanda som rugefugl i Norge. Sterna 8: 146-156.  Moksnes, A. 1971. Ornitologiske undersøkelser i Forradalsområdet i Nord-Trøndelag sommeren 1970. Sterna 10: 65-89.  Moksnes, A. 1972. Kvantitative fugletakseringer i Forradalsområdet i Nord-Trøndelag 1971. Sterna 11: 229-242.  Moksnes, A. 1973. Registreringer av det høyere dyreliv i det planlagte militære øvingsområdet på Fosenhalvøya. Zool. Inst., Univ. Trondheim. Stens. rapp., 35 s.  Moksnes, A. & Thingstad, P. G. 1980. ®rfugltrekket Somateria mollissima, østover fra Trondheimsfjorden. Vår Fuglefauna 3: 84-96.  Moksnes, A. & Vie, G. 1977. Ornitologiske undersøkelser i de deler av Saltfjell-/Svartisområdet som blir berørt av en eventuell kraftutbygging. Kgl. norske vidensk. selsk. Mus. Rapp. Zool. ser. 1977-14.  Moksnes, A., Røskaft, E., Braa, A. T., Korsnes, L., Lampe, H. M. & Pedersen, H. C. 1991. Behavioural responses of potential hosts towards artificial cuckoo eggs and dummies. Behaviour 116: 64-89.  Molde kommune, 1993. Naturdatabase, Molde kommune. Tekstdel og temakart naturforvaltning.  Molde kommune, 2000. Kommunedelplan for Moldemarka 1999-2010. ÓMarkaplanenÓ. Kommunestyrets vedtak i sak 99/064, med saksframlegg, 27 s. Planbeskrivelse med bestemmelser og retningslinjer. 73 s. + vedlegg.  Molde og Romsdal Turistforening, 1964. Fortegnelse over noen fredete områder og forekomster i Romsdal. Molde og Romsdal Turistforening rbok 1964, s. 152.  "Moldsvor, J. 1984. Tårnseglar ""mata"" taksvaleungar. Rallus 14: 63."  Moldsvor, J. 1985. Fossekall og gråspurv. Rallus 15: 26.  Moldsvor, J. 1985. Lydar hos dvergfalk. Rallus 15: 87.  Moldsvor, J. 1989. Vinterfugltelling Rapport 86/87/88/89. Rallus 19: 120-122.  Moldsvor, J. 1990. Vinterfuglteljing 1989/90. Rallus 20: 107-112.  Moldsvor, J. 1991. Vinterfuglteljing 1990/91. Rallus 21: 42-46.  Moldsvor, J. 1992. Romsdal RG. Ringmerkaren 4: 47.  Moldsvor, J. 1992. Vinterfuglteljing 1991/92 og kort oversikt 1979-92. Rallus 22: 104-110.  Moldsvor, J. 1993. Romsdal RG. Ringmerkaren 5: 46.  Moldsvor, J. 1993. Vinterfuglteljinga 1991/1992. Rallus 23: 58-61.  Moldsvor, J. 1994. Nordmøre og Romsdal RG. Ringmerkaren 6: 44-48.  Moldsvor, J. 1995. Avifaunistisk rapport Fræna. Førebels rapport (upubl.). 36 s.  Moldsvor, J. 1995. Nordmøre og Romsdal RG. Ringmerkaren 7: 82-86.  Moldsvor, J. 1996. Nordmøre og Romsdal RG. Ringmerkaren 8: 94-96.  Moldsvor, J. 1997. Nordmøre og Romsdal RG. Ringmerkaren 9: 87-88.  Moldsvor, J. 1998. Nordmøre og Romsdal RG. Ringmerkaren 10: 61-62.  Moldsvor, J. 1989. Farvemerka spover. Lappmeisen 14: 40.  Moldsvor, J. & Larsen, T. 1988. Fugleobservasjoner fra Nappulvuobmi, Kautokeino, sommeren 1987. Lappmeisen 13: 19-29.  Montell, J. 1910. Några nykomlingar till finska Lapplands fågelfauna. Meddel. Soc. pro Fauna et Flora Fennica 36: 56-60.  Montell, J. 1917. Fågelfaunan i Muonio socken och angrŠnsande delar av Enontekis och KittilŠ socknar. Acta Soc. pro Fauna et Flora Fennica 44, n:r 7, 260 sider.  Montevecchi, W. A., Barrett, R. T., Rikardsen, F. & Strann, K.-B. 1987. The population and reproductice status of the Gannet Sula bassana in Norway in 1985. Fauna norv. Ser C, Cinclus 10: 65-72.  Mork Soot, K. 1996. Sunnmøre RG. Ringmerkaren 8: 97-100.  Mork Soot, K. 1996. Rapport frå eit øydelagt vassdrag - Hareidvassdraget. Rallus 26: 134-136.  Mork Soot, K. 1997. Sunnmøre RG. Ringmerkaren 9: 89-92.  Mork Soot, K. 1998. Sunnmøre RG. Ringmerkaren 10: 63-66.  Mork Soot, K. 1999. Sunnmøre RG. Ringmerkaren 11: 33-36.  Mork Soot, K. 2000. Ringmerkingsoversikt Sunnmøre RG 1999. Rallus 29: 62-69.  Mork Soot, K. & Runde O. 1996. Stavanger Museum, utskrivne funn 1995. Ringmerkaren 8: 16-55.  Mork Soot, K. & Runde O. 1996. Stavanger Museum, utskrivne funn 1995. Ringmerkaren 8: 16-55.  Mork Soot, K., Langvatn, V. A. & Olsen, O. 1996. Havsvalesesongen 1996. Rallus 26: 122-129.  Mork Soot, K., Olsen, O. & Sætre, S. 1997. Låvesvaleprosjektet 1996. Rallus 27: 19-32  Mork, E. 1968. Økologiske undersøkelser i fjellskogen i Hirkjølen forsøksområde. Medd. fra Det norske Skogforsøksvesen 25: 467-616.  Mork, J. 1968. Nattergal på Sunnmøre. Sterna 8: 194.  Mork, K. 1974. Ringmerkingsresultat for raudvengetrost, Turdus iliacus, i Norge. Sterna 13: 77-107.  Mork, K. 1992. Ringmerking i Storbritannia i 1990. Ringmerkaren 4: 186.  Mork, K. 1990. Sunnmøre RG. Ringmerkaren 2: 36-42.  Mork, K. 1970. Svartstrupetrost på Sunnmøre. Sterna 9: 112-113.  Mork, K. 1971. Ringmerkt Nordvestlandet 1970. Rallus 1(2): 10-15.  Mork, K. 1972. Ringmerkt Nordvestlandet 1971. Rallus 2(2): 15-18.  Mork, K. 1972. Litt om linerle-trekket på Nordvestlandet. Rallus 2(3): 21-23.  Mork, K. 1973. Ringmerkt på Nordvestlandet i 1972. Rallus 3(2): 17-20.  Mork, K. 1974. Ringmerkt på Nordvestlandet i 1973. Rallus 4: 36-40.  Mork, K. 1975. Ringmerkt på Nordvestlandet i 1974. Rallus 5: 15-19.  Mork, K. 1975. Om fossekalltrekk og -forskning i dei nordiske landa. Rallus 5: 106-109.  Mork, K. 1976. Ringmerkt på Nordvestlandet i 1975. Rallus 6: 117-121.  Mork, K. 1977. Kvar hekkar fossekallen? Rallus 7: 17.  Mork, K. 1977. Ringmerkt på Nordvestlandet i 1976. Rallus 7: 115-117.  Mork, K. 1979. Ringmerkt på Nordvestlandet i 1977. Rallus 9: 19-21.  Mork, K. 1985. Hareid ringmerkingsgruppe 1984. Rallus 15: 121-123.  Mork, K. 1986. Ringmerkingsoversyn 1985 frå Hareid RG. Rallus 16: 74-83.  Mork, K. 1988. Hareid ringmerkingsgruppe 1986-1987. Rallus 18: 83-97.  Mork, K. 1989. Hareid RG 1988. Ringmerkaren 1: 42-46.  Mork, K. 1989. Hareid ringmerkingsgruppe 1988. Rallus 19: 13-29.  Mork, K. 1991. Sunnmøre RG. Ringmerkaren 3: 53-59.  Mork, K. 1991. Gode minner fra ringmerkingssesongen 1991. Rallus 21: 86-88.  Mork, K. 1991. Fangsten av havsvale i 1991. Rallus 21: 101-103.  Mork, K. 1991. Sunnmøre RG c/o Kjell Mork, Hareid. Rallus 21: 106-107.  Mork, K. 1992. Sunnmøre RG. Ringmerkaren 4: 48-56.  Mork, K. 1992. Ringmerkingssesongen 1991, OUM. Rallus 22: 61-73.  Mork, K. 1993. Sunnmøre RG. Ringmerkaren 5: 47-53.  Mork, K. 1993. Havsvalesesongen 1992. Rallus 23: 5-9.  Mork, K. 1993. Havsvalesesongen 1993. Rallus 23: 77-82.  Mork, K. 1994. Litt om overvintrande vassrikser (Rallus aquaticus) i Noreg. Ringmerkaren 6: 210-211.  Mork, K. 1994. Sunnmøre RG. Ringmerkaren 6: 49-55.  Mork, K. 1994. Lite hønsehauk på søre Sunnmøre. Rallus 25: 133.  Mork, K. 1994. Havsvalesesongen 1994. Rallus 24: 139-142.  Mork, K. 1995. Sunnmøre RG. Ringmerkaren 7: 87-92.  Mork, K. 1995. Gaukunge i svartstrupereir. Vår Fuglefauna 18: 226-227.  Mork, K. 1995. Lomstjønna i Hareid kommune. Rallus 25: 14-16.  Mork, K. 1995. Fulmarus - meldingsblad for medlemene i Sunnmøre RG. Rallus 25: 133-134.  Mork, K. 1995. Havsvalesesongen 1995. Rallus 25: 136-140.  Mork, K. 1996. Låvesvaleundersøkingar på Sunnmøre i 1995. Rallus 26: 33-40.  Mork, K. 1996. Hekkestatus for hønsehauken (Accipiter gentilis) i Møre og Romsdal i 1995. Rallus 26: 46-51.  Mork, K. 1966. Trostesongar ved Østensjøvatnet, Oslo. Sterna 7: 193.  Mork, K. 1991. Sunnmøre RG. Ringmerkaren 3: 53-59.  Mork, K. 1993. Nokre spesielle gjenfunn utskrivne i 1992. Ringmerkaren 5: 16-17.  Mork, K. 1975. Bigami - og to kull i same sesong - påvist hos fossekall. Sterna 14: 131-134.  Mork, K., Skontorp, H. A., Haugsgjerd, H. & Carlsson, O. 1968. Observasjoner av taffeland, Aythya ferina. Sterna 8: 96-97.  Mork, K., Spilde, D. & Andreassen, E. 1968. Knekkand, Anas querquedula. Sterna 8: 97.  Morris, M. G. & Perring, F. H. 1974. The british oak. Its history and natural history. E. W. Classey. 376 pp.  Morset, T. & Kaald, P. & Henriksen, G. 1992. Verdens nordligste hekkeplass for grågås?. Vår Fuglefauna 15: 82-84.  Mortensen, A. J. 1986. Fra fjellet. Hujon 12: 24-25.  Mortensen, A. J. 1997. Forvaltning av fredet rovvilt i Oppland i 1996. Skadedokumentasjon, erstatninger, forebyggende tiltak og bestandsregistreringer. Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelingen. Rapport nr. 3/97: 1-27 + vedlegg.  Mortensen, A. J. 1995. Forvaltning av fredet rovvilt i Oppland i 1994. Skadedokumentasjon, erstatninger, forebyggende tiltak og bestandsregistreringer. Fylkesmannen i Oppland, miljøvernavd. Rapport nr. 7/95: 1-25 + vedlegg.  Mortensen, A. J. 1998. Forvaltning av fredet rovvilt i Oppland i 1997. Skadedokumentasjon, erstatninger, forebyggende tiltak og bestandsregistreringer. Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelingen. Rapport nr. 3/98: 1-28 + vedlegg.  Mortensen, A. J. 1999. Forvaltning av fredet rovvilt i Oppland i 1998. Skadedokumentasjon, erstatninger, forebyggende tiltak og bestandsregistreringer. Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelingen. Rapport nr. 3/99: 1-28 + vedlegg.  Mortensen, A. J. 1996. Forvaltning av fredet rovvilt i Oppland i 1995. Skadedokumentasjon, erstatninger, forebyggende tiltak og bestandsregistreringer. Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelingen. Rapport nr. 11/96: 1-27 + vedlegg.  Mortensen, A. J. 1994. Dokumenterte rovviltskader på husdyr og utbetalte erstatninger for rovviltskade i Oppland 1993. Fylkesmannen i Oppland, miljøvernavd. Rapport nr. 8/94: 1-7 + vedlegg.  Mortensen, A. J. 1993. Dokumenterte rovviltskader på husdyr i Oppland 1992. Skadeproblematikk, forebyggende tiltak og framtidig forvaltning. Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelingen. Rapport nr. 1/93: 1-12 + vedlegg.  Mortensen, A. J. 1994. Rypejaktas betydning for bestanden og jaktutbyttet over tid - En studie av 20 års jaktstatistikk i områder med sterkt varierende jakttrykk. Rapport. 23 s. + vedlegg.  Mortensen, A. J. 1995. Forvaltning av fredet rovvilt i Oppland i 1994. Skadedokumentasjon, erstatninger, forebyggende tiltak og bestandsregistreringer. Hujon 21: 272-278.  Mortensen, A. J. & Klæbo, H. 2000. Forvaltning av fredet rovvilt i Oppland 1999. Skadedokumentasjon, erstatninger, forebyggende tiltak og bestandsregistreringer. Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelingen. Rapport nr. 1/2000: 1-26 + vedlegg.  Moum, T., Erikstad, K. E. & Bjørklid, E. 1990. Restriction site analysis of mitochondrial DNA in Common Guillemots Uria aalge from four Norwegian seabird colonies.  Munck, K. B. 1975. Eggsamling på Reinøya ved Vardø. Norsk Skogbruksmuseeums rbok nr. 7:158-170.  Munkejord, Aa. 1982. Fuglefaunaen i Ørstavassdraget, Ørsta kommune, Møre og Romsdal. Zool. Mus. Univ. i Bergen, Rapp. Ornitol. 12. 39 s.  Munkejord, Aa. 1987. Bird communities in coastal heather moors in West Norway. Fauna norv. Ser C, Cinclus 10: 73-80.  Munkejord, Aa. 1983. Hvordan tallfeste en teistebestand. Vår Fuglefauna 5: 20-26.  Munkejord, Aa. 1983. Ravn spiser dynamitt. Vår Fuglefauna 6: 264.  Munkejord, Aa. & Folkedal, S. 1983. Streifende flokker av krykkje Rissa tridactyla i Rogalnad om sommeren - immigranter fra Storbritania. Vår Fuglefauna 6: 192-193.  Munkejord, Aa., Folkedal, S. & Halvorsen, S. 1981. Etablering av havhest Fulmarus glacialis som hekkefugl i Rogaland og bestandsutviklingen 1968-79. Vår Fuglefauna 4: 231-238.  Munsterhjelm, L. 1911. Om fågelfaunan i KšnkŠmŠ-dalen uti Lappmarken. Act. Soc. pro Flora och Fauna Fennica 34 (8): 1-82.  Munsterhjelm, L. 1913. FjŠllgåsen (Anser erythropus) i Skandinavien och i Finland. Tidskrift fšr JŠgare och Fiskare: 1-5.  Munsterhjelm, L. 1916. LŠngs hvilka vŠgar ankomma Lapplands vadare och simfåglar til sina hŠchningsorter?. Fauna och Flora 14 (5): 193-208.  Murberg, E. 1983. Pasvikekskursjonen 1982. Lappmeisen 9: 88-90.  Murberg, S. 1982. Sjøfugltelling 82. Lappmeisen 8 (1): 30-31.  Murberg, S. 1982. Pasvik. Lappmeisen 8: 4-6.  Murbræck, E. 1985. Svømmende rovfugl. Ranas Dyreliv 7: 140.  Murbræck, E. 1985. Litt om RZF's aktiviteter 1984. Ranas Dyreliv 7: 160-162.  Murbræck, E. 1986. Litt om RZF's aktiviteter 1985. Ranas Dyreliv 8: 84-86.  Murbræck, E. 1987. Noen erfaringer med pleie av skadde fugler. Ranas Dyreliv 9: 27-29.  Murbræck, E. 1987. Litt om RZF's aktiviteter 1986. Ranas Dyreliv 9: 87-89.  Murbræck, E. 1988. Fra kyst til fjell - et tverrsnitt av Rana-naturen. Ranas Dyreliv 10: 5-10.  Murbræck, E. 1988. Litt om RZF's aktiviteter 1987. Ranas Dyreliv 10: 95-96.  Murbræck, E. 1989. RZF aktiviteter 1988. Ranas Dyreliv 11: 55-56.  Murbræck, E. 1990. Noen tilfeller av skadd fugl. Ranas Dyreliv 12: 67-68.  Murbræck, E. 1990. RZF-aktiviteter 1989. Ranas Dyreliv 12: 69-72.  Murbræck, E. 1991. RZF-aktiviteter. Ranas Dyreliv 13: 5-7.  Murbræck, E. 1991. Sluttrapport fra Kråkeprosjektet. Ranas Dyreliv 13: 51-55.  Murbræck, E. 1996. RZF og NOF aktiviteter. Ranas Dyreliv 18: 58-60.  Murbræck, E. 2002. NOF-treff og årsmøte i NOF avd. Nordland - 2001. Storjord i Saltdalen. Ranas Dyreliv 23: 30-31.  Murbræck, E. 2002. RZF aktiviteter år 2001. Ranas Dyreliv 23: 46-48.  Murvold, A. 1997. Rovdyr i Rondane. S. 197-200 i: Wegge, B. (red.) Villreinen i Rondane. AiT Enger, Otta.  Myhr, S. 1971. Dverggås. S. 151 i: Lund, H. M.-K. & Lid, G. (red.) Norges fugleliv. Det Beste A/S. Oslo. 463 s.  Myhr, S. 1971. Boltit. S. 173 i: Lund, H. M.-K. & Lid, G. (red.) Norges fugleliv. Det Beste A/S. Oslo. 463 s.  Myhr, S. 1975. Zoologiske registreringer i området omkring Indre Øksfjord på Hinnøy i kommunene Lødingen og Kvæfjord i Nordland fylke. Upubl. rapport.  Myhre, O. 1987. Brev til bladet. Ranas Dyreliv 9: 62.  Myklebust, I. 1992. Akkumulering av kadmium i lirype (Lagopus lagopus) på Dovrefjell. Hovedoppgave i zoologi - Universitetet i Trondheim. 53 s.  Myklebust, I. & Pedersen, H. C. 1999. Accumulation and distribution of cadmium in willow ptarmigan. Ecotoxicology 8: 457-465.  Myklebust, I., Nybø, S., Kålås, J. A. & Pedersen, H. C. 1993. Cadmium accumulation in Willow Ptarmigan (Lagopus l. lagopus) and Rock Ptarmigan (L. mutus) in Central Norway. Science of the Total Environ. 52, Suppl.: 135-139.  Myklebust, M. 1996. Truete fuglearter i Norge. Norsk Ornitologisk Forening, Rapport nr. 5-1996. 78 s.  "Myklebust, M. 2000. ""Forgubbing"" - hortulanens bane i Norge? Vår Fuglefauna 23: 122."  Myklebust, M. 1996. Trua arter i Sør-Trøndelag. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Miljøvernavdelingen, rapport nr. 4 - 1996: 136 s.  Myklebust, M. 1996. Truete fuglearter i Norge. Norsk Ornitologisk Forening, Rapport nr. 5-1996. 78 s.  Myklebust, M. 1996. Spetteundersøkelser ved Vinjefjorden. NOF-rapport nr. 8-1996. 13 s.  Myklebust, M. 1999. Rekordforekomst av fuglekongesanger i Norge. Vår Fuglefauna 22: 182-183.  Myklebust, M. 1997. Fugletakseringer i verneområder i Sør-Trøndelag 1996. Norsk Ornitologisk Forening Rapport nr. 9-1997: 1-18 + vedlegg.  Myklebust, M., Byrkjeland, S., Gylseth, P. H. & Størkersen, Ø. R. 1995. Fugler i Norge 1994. Rapport fra Norsk faunakomit for fugl (NFKF). Vår Fuglefauna 18: 303-322.  Myklebust, M., Gylseth, P. H., Husby, M., Størkersen, Ø. R. & Værnesbranden, P. I. 1998. Fugler i Norge 1995. Rapport fra Norsk faunakomitŽ for fugl (NFKF). Vår Fuglefauna Supplement nr. 2: 27-50.  Myklebust, M., Husby, M., Størkersen, Ø. R. & Værnesbranden, P. I. 2000. Fugler i Norge 1996. Rapport fra Norsk faunakomit for fugl (NFKF). Vår Fuglefauna Supplement 3: 25-49.  Myklebust, P. S. & Folkestad, A. O. 1967. Observasjoner frå Runde 1966. Fauna 20: 32.  Myklebust, P. S. & Folkestad, A. O. 1969. Myrsongar på Hareid. Sterna 8: 303-306.  "Myklebust, P. S. & Folkestad, A. O. 1988. ""En skapelsesberetning."" Rallus 18: 106-110."  Myklebust, P. S. & Johansen, O. 1973. En oversikt over ringmerkingsarbeidet på Runde gjennom tidene. Rallus 3(4): 9-19.  Myklebust, S. 1962. Tyrkerdue på Karmøy. Sterna 5: 167.  Mylkebust, P.-S. 1961. Hauksanger i Nordfjord. Sterna 4: 291.  Myrberget, S. 1982. Bestandsvariasjoner hos lirype i Norge 1932-1971. Meddelelser fra norsk viltforskning 3. serie nr. 11.  Myrberget, S. 1963. kerriksa i Norge. Norsk ornitologisk forenings undersøkelse. Sterna 5: 289-305.  Myrberget, S. 1962. Vipas utbredelse i Norge. Norsk ornitologisk forenings vipeundersøkelse. Sterna 5: 1-14.  Myrberget, S. 1962. Avkastning av jakt og fangst i Øyer herred 1954-55 til 1960-61. Med. Stat. Viltund. 2. ser., nr. 14: 1-10.  Myrberget, S. 1987. Introduction of mammals and birds in Norway including Svalbard. Medd. fra Norsk Viltforskn. 17: 1- 25.  Myrberget, S. 1968. Jervens ynglehi. Fauna 21: 108-115.  Myrberget, S. 1975. Norske studier omkring 1930 over lirypas reproduksjon. Sterna 14: 51-64.  Myrberget, S. 1976. Hunting mortality, and age composition of Norwegian Willow Grouse (Lagopus lagopus). Nytt Mag. Zool. 24: 47-52.  Myrberget, S. 1968. Kortperiodiske bestandssvingninger hos skogshøns. Naturen 92: 221-241.  Myrberget, S. 1978. Vandringer og aldersfordeling hos orrfugl og storfugl i Skandinavia. Vår Fuglefauna 1: 69-75.  Myrberget, S. 1960. Bruntrost i Aust-Agder. Sterna 4: 39.  Myrberget, S. 1985. Hvordan blir hekkebestanden av ryper fastlagt? Naturen 109: 155-160.  Myrberget, S. 1990. Viltstell i Europa (VI): Utfordringer, trusler og konflikter. Naturen 114: 25-30.  Myrberget, S. 1980. Hva betyr neddemming av areal for rypebestandene? S. 103-110 i: Hanssen, O., Gunnerød, T. Mellquist, P. & Dammerud, O. (red.) Vassdragsreguleringers virkninger på vilt. Foredrag og diskusjoner ved symposiet 15. - 17. April 1980. Norges  Myrberget, S. 1982. Ornitologien i eldre norsk viltforskning. S. 90-95 i: Suul, J. (red.) Norsk Ornitologisk Historie. Norsk Ornitologisk Forening 1957-1982. Trondheim. 168 s.  Myrberget, S. 1980. Norsk forskning over måke- og kråkefugler. S. 12-15 i: Heggberget, T. M. (red.) Måker og kråkefugl i Norden. NKVs møte om fugl og avfall 1979. Viltrapport 10. Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk, Trondheim. 160 s.  Myrberget, S. 1989. Hva har rypeforskningen lært oss med tanke på viltstellet? S. 80-85 i: Kjellingtveit, O. (red.) Lyngbrenning som viltstelltiltak for lirype og orrfugl - hvor står vi faglig? Foredrag ved lyngbrenningsseminar 29.-30. november 1988. Fylk  Myrberget, S. 1974. Merking av noen viltarter i 1965-1971. Merkingsresultater XXIII. Meddelelser fra Statens viltundersøkelser. 2. serie, nr 40: 1-39.  Myrberget, S. 1972. Merking av noen viltarter i 1956-64. Merkingsresultater XXII. Meddelelser fra Statens viltundersøkelser. 2. serie, nr 38: 1-29.  Myrberget, S. 1972. Merking av noen viltarter fra 1914 til 1955. Merkingsresultater XX. Meddelelser fra Statens viltundersøkelser. 2. serie, nr 36: 1-19.  Myrberget, S. 1971. Rovviltet og svingninger i rypebestandene. S. 79-87 i: Hagen, Y. & Myrberget, S. (red.) Fra norsk viltforskning 1969-1970. Vilt og viltstell nr. 5. 101 s.  Myrberget, S. 1971. Kyllingproduksjonen hos ryper 1969. S. 88-91 i: Hagen, Y. & Myrberget, S. (red.) Fra norsk viltforskning 1969-1970. Vilt og viltstell nr. 5. 101 s.  Myrberget, S. 1965. Viltmerkinger ved Norges Jeger- og Fiskerforbund 1947-62. Merkingsresultater XVI. Meddelelser fra Statens viltundersøkelser. 2. serie, nr 21: 1-18 + vedlegg.  Myrberget, S. 1976. Viltforskningsprosjekter ved Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk. Viltrapport 2: 1-69.  Myrberget, S. 1974. A wing-sample analysis of the production of willow grouse in Norway in 1963-1972. Trans. XI Int. Congr. Game Biol. Stockholm: 231-234.6. Viltforskningsprosjekter ved Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk. Viltrapport 2: 1-69.  Myrberget, S. 1962. Lundefuglens vandringer. Fauna 15: 157-164.  Myrberget, S. 1962. Vipas utbredelse i Norge. Norsk ornitologisk forenings vipeundersøkelse. Sterna 5: 1-14.  Myrberget, S. 1963. kerriksa i Norge. Norsk ornitologisk forenings undersøkelse. Sterna 5: 289-305.  Myrberget, S. 1973. Ringmerking av teiste langs den skandinaviske vestkyst. Sterna 12: 33-40.  Myrberget, S. 1978. Bestandsutvikling hos norske sjøfugl. Naturen 78 (3): 23-28.  Myrberget, S. 1987. Effekter av sauebeiting i et rypeterreng. Fauna 40: 144-149.  Myrberget, S. 1987. Introduction of mammals and birds in Norway including Svalbard. Medd. norsk Viltforsk. 3(17). 28 s.  Myrberget, S. 1980. Eggpredasjon hos lirype på ei nord-norsk øy. S. 108-113 i: Heggberget, T. M. (red.) Måker og kråkefugl i Norden. NKVs møte om fugl og avfall 1979. Viltrapport 10. Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk, Trondheim. 160 s.  Myrberget, S. 1962. Undersøkelser over forplantningsbiologien til lunde Fratercula arctica (L): Egg, ruging og unger. Medd. Statens Viltunders. 2(11): 1-51.  Myrberget, S. (red.) 1984. Skogsfuglprosjektet 1980-1984. Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk, Viltforskningen. Viltrapport 36: 1-103.  Sørensen, O. J. & Reitan, O. 1985. Viltområdekartlegging. Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk, Viltforskningen. Viltrapport 38: 1-44 + vedlegg.  Myrberget, S. 1959. Hvordan finner trekkfuglene veien? Sterna 3: 193-214.  Myrberget, S. 1959. Vekslinger i mantall lundefugl inne ved kolonien. Sterna 3: 239-248.  Myrberget, S. 1959. Fugleliv på Helgelandskysten. Sterna 3: 321-339.  Myrberget, S. 1966. Turteldue i Nordland. Sterna 7: 146-147.  Myrberget, S. 1974. Variation in the production of the Willow Grouse Lagopus lagopus (L.) in Norway, 1963-72. Ornis Scandinavica 5: 163-172.  Myrberget, S. 1962. Orrfugl og jerpe i Karasjok. Sterna 5: 35.  Myrberget, S. 1968. Metoder for fangst av sjøfugler for merking. Sterna 8: 105-110.  Myrberget, S. 1965. Viltmerkinger ved Norges Jeger- og Fiskerforbund. Medd. Stat. viltunders. 2 (21): 1-24.  Myrberget, S. 1965. Viltmerkinger ved Norges Jeger- og Fiskerforbund. Medd. Stat. viltunders. 2 (21): 1-24.  Myrberget, S. 1973. Merking av toppskarv og lunde på Røst. Sterna 12: 307-315.  Myrberget, S. 1973. Lirypas høstnæring på Senja i Troms. Sterna 12: 321-325.  Myrberget, S. 1974. Merking av lirype på Ringvassøy, Troms. Sterna 13: 199-203.  Myrberget, S. 1976. Lunden forlater ikke ungen sin likvel. Sterna 15: 157-158.  Myrberget, S. 1976. Merking av fasan i Norge. Sterna 15: 174-176.  Myrberget, S. 1977. Artsbestemmelse av ryper ved mål og vekt av bein. Sterna 16: 231-236.  Myrberget, S. 1961. Fuglenotater fra Nordland. Sterna 4: 258-259.  Myrberget, S. 1964. Gråspett i Sandnessjøen. Sterna 6: 92.  Myrberget, S. 1976. Utprøving av noen metoder til telling av ryper. Sterna 15: 219-231.  Myrberget, S. 1979. Bør vi sette ut gjess? Vår Fuglefauna 2: 41-46.  Myrberget, S. 1980. Registrering av sjøfugl drept under laksefiske 1978. Vår Fuglefauna 3: 45-48.  Myrberget, S. 1980. Bør vi starte tellinger av hønsehauk? Vår Fuglefauna 3: 127-128.  Myrberget, S. 1981. Hekkebestanden av teist på to øyer i Troms. Vår Fuglefauna 4: 242-244.  Myrberget, S. 1980. Ufreden i Nordre Øyeren. Norsk Natur 16: 16.  Myrberget, S. 1970. Fra et hønsehaukrede i Troms. Sterna 9: 5-8.  Myrberget, S. 1975. Gjenfangstrater ved to merkemetoder for lirype. Sterna 14: 29-32.  Myrberget, S. & Erikstad, K. E. 1975. Et snøfalls innvirkning på lirypas reproduksjon. Sterna 14: 181-184.  Myrberget, S. & Hagen, Y. 1972. Merking av lirype og orrfugl i Setesdalen i 1929-1934. Sterna 11: 165-170.  Myrberget, S. & Hagen, Y. 1974. Reproduksjon hos lirype og skogsfugl i Setesdalen 1929-1934. Sterna 13: 23-33.  Myrberget, S. & Røv, N. 1982. Behov for konsekvensanalyser oljeboring/sjøfugl. Vår Fuglefauna 5: 134-137.  Myrberget, S. & Røv, N. 1983. Produksjonssvikt hos lunde på Lovunden 1981. Vår Fuglefauna 6: 124-125.  Myrberget, S., Erikstad, K. E. & Spidsø, T. K. 1976. Antall hekkende fugler på Tranøya i Troms. Sterna 15: 37-47.  Myrberget, S., Johansen, V. & Storjord, O. 1969. Stormsvaler (Fam. Hydrobatidae) i Norge. Fauna 22: 15-26.  Myrberget, S., Krigsvoll, P. & Erikstad, K. E. 1976. Et forsøk på å desimere en kråkebestand. Sterna 15: 127-132.  Myrberget, S., Norris, C. & Norris, E. 1975. Grit in Norwegian Lagopus spp. Nytt Mag. Zool. 23: 205-212.  Myrberget, S., Parker, H., Erikstad, K. E. & Spidsø, T. K. 1976. Pålitligheten av noen metoder til telling av lirype. Sterna 15: 149-156.  Myrholt, O. 1976. Høstobservasjoner fra Lågendeltaet. Hujon 2: 89-93.  Myrmo, K. 1997. Nytt fra Ringerike. Buskskvetten 13: 17.  Mysterud, A. & Mysterud, I. 2000. Økologiske effekter av husdyrbeiting i utmark: III. Påvirkning på mindre pattedyr, fugler og virvelløse dyr. Fauna 53: 106-116.  Mysterud, I. 1961. Bestandsvariasjon hos skoglemen (Myopus schisticolor (Lilljeb.)). Fauna 14: 106-114.  Mysterud, I. 1981. Bjørnen i Toten-Hurdal-Hadeland-området 1900-1980. Fauna 34: 35-43.  Mysterud, I. 1967. Sangaktivitet, tetthet og kvantitative fluktuasjoner i en populasjon av spurveugle (Glaucidium passerinium (L.)) i Nordmarksområdet, Sør-Norge. Upubl. hovedfagoppgave, Univ. Oslo.  Mysterud, I. 1970. Hypothesis concerning charateristics and causes of population movements in Tengmalm's Owl (Aegolius funereus (L.)). Nytt Mag. Zool. 18: 49-74.  Mysterud, I. 1981. Uglene. S. 338-367 i: Frislid, R. & Semb-Johansson, A. (red.) Norges dyr. Bind 2. Fugler. J. W. Cappelens Forlag, Oslo. 549 s.  Mysterud, I. 1970. Uglene. S. 332-361 i: Frislid, R. & Semb-Johansson, A. (red.) Norges dyr. Bind 2. Fugler. J. W. Cappelens Forlag, Oslo. 507 s.  Mysterud, I. 1966. Observasjoner av haukugle på Østlandet 1964-65. Sterna 7: 105-106.  Mysterud, I. 1966. Ekskursjonsrapport fra hovedfagsekskursjon til Stortjern - Tenåsmarka (mot-Trysil) 25.-28. mai 1966. Stensil.  Mysterud, I. 1969. Biotop og reirforhold ved en hekking av slagugle ved Elverum i 1967 (Strix uralensis Pall.). Sterna 8: 369-382.  Mysterud, I. 1964. Ringdue hekker i gammelt hønsehaukreir. Sterna 6: 95-96.  Mysterud, I. & Dunker, H. 1972. Observasjoner av smågnagere og predatorer i Atnasjøfeltet, Sør-Norge i 1963. Fauna 25: 235-246.  Mysterud, I. & Dunker, H. 1982. Food and Nesting Ecology of the Eagle Owl Bubo bubo (L.) in Four Neighbouring Territories in Southern Norway. Swed. Wildl. Rev. 12: 71-113.  Mysterud, I. & Hagen, Y. 1969. The Food of the Ural Owl (Strix uralensis Pall.) in Norway. Nytt Mag. Zool. 17: 165-167.  Måren, I. E. & Håland, A. 1999. Biologisk mangfold i Ulstein kommune - en statusrapport. Norsk Natur Informasjon. NNI-rapport nr. 44. 75 s.  Mæhlum, F. 1981. Ornitologisk feltarbeid på Svalbard sommeren 1981. Vår Fuglefauna 4: 239-242.  MŸller, C. 1776. Tittel ukjent. Zool. Dan. Prod. 1776: 20.  Mølbach-Petersen, C. 1948. Duefuglene. S. 209-216 i: Føyn, B. & Huus, J. (red.) Norges dyreliv Bind II: Fugler. Cappelen, Oslo. 564 s.  Mølbach-Petersen, C. 1962. Noen fuglenotater sommeren 1962, vesentlig fra Haldendistriktet. Fauna 15: 233-234.  Mølbach-Petersen, C. 1962. Litt om ringdua - og et opprop. Fauna 15: 44-45.  Mølbach-Petersen, C. 1981. Duefuglene. S. 318-329 i: Frislid, R. & Semb-Johansson, A. (red.) Norges dyr. Bind 2. Fugler. J. W. Cappelens Forlag, Oslo. 549 s.  Mølbach-Petersen, C. 1970. Duefuglene. S. 314-323 i: Frislid, R. & Semb-Johansson, A. (red.) Norges dyr. Bind 2. Fugler. J. W. Cappelens Forlag, Oslo. 507 s.  Mølbach-Petersen, C. 1964. Ringdue i bymiljø. Fauna 17: 88.  Mølbach-Pettersen, C. 1948. Notater om rødstrupereir. Fauna 1: 116-117.  Mølbach-Pettersen, C. 1949. Korsnebb på bytur. Fauna 2: 32.  Møllebakk, T. (red.), 1990. Nordvestlandets fjellverden. Fotturer i Møre og Romsdal. Gyldendal norsk forlag. Oslo. 224 s.  Møllebakk, T. (red.), 1990. Nordvestlandets fjellverden. Fotturer i Møre og Romsdal. Gyldendal norsk forlag. Oslo. 224 s.  Møllen, G. U. 1971. Fjellvåkens rolle som rovvilt. S. 92-101 i: Hagen, Y. & Myrberget, S. (red.) Fra norsk viltforskning 1969-1970. Vilt og viltstell nr. 5. 101 s.  Møllen, G. U. 1969. Overvintrende fjellvåk? Sterna 8: 293.  Møllen, G. U. 1968. Hekking av jaktfalk sommeren 1966. Sterna 8: 43-47.  Møller, A. P. 1980. Effekten på ynglefuglefaunaen af ændringer i landbrugsdriften. Et eksempel fra Vendsyssel. Dansk orn. Foren. Tidskr. 74: 27-34.  Møller, H. 1961. Vaktel i Lesja. Sterna 4: 281.  Møller, H. 1973. Fuglefaunaen i Dovrefjell nasjonalpark. En registrering 1972-1973. Miljøverndep. 39 s. Upubl. notat.  Møller, H. 1974. Konglebit i Valdres. Fauna 27: 236.  Møller, H. 1975. Dyreliv (Dovrefjell nasjonalpark). S. 71-97 i: Gjærevoll, O. & Ryvarden, L. (red.). Norges nasjonalparker. Dovrefjell, Ormtjernskampen. Luther forlag, Oslo. 131 s.  Møller, H. 1971. Kornkråke. S. 76 i: Lund, H. M.-K. & Lid, G. (red.) Norges fugleliv. Det Beste A/S. Oslo. 463 s.  Møller, H. 1971. Rørsanger. S. 223 i: Lund, H. M.-K. & Lid, G. (red.) Norges fugleliv. Det Beste A/S. Oslo. 463 s.  Møller, H. 1960. Fra fuglelivet på Hedemarken. Sterna 4: 81-92.  Møller, H. 1958. Fra Lista 1957. Sterna 3: 93.  Møller, H. 1958. Vinterobservasjoner fra Herad i Vest-Agder. Sterna 3: 188-189.  Møller, H. 1959. Dvergdykker ved Sandefjord. Sterna 3: 226-227.  Møller, H. 1964. Hortulanen forsvinner fra Vestfold. Sterna 6: 211-212.  Møller, H. 1962. Tyrkerduer i Bergen sommeren 1961. Sterna 5: 166.  Møller, H. 1969. Smånotiser (hortulan ved Larvik). Sterna 8: 342.  Møller, H. 1972. Gråspett i Nordland. Sterna 11: 194.  Møller, H. 1977. Faunistisk rapport fra Vestfold til og med 1974. Sterna 16: 63-72.  Møller, H. 1977. Faunistisk rapport fra Vestfold til og med 1974. Sterna 16: 63-72.  Møller, H. 1961. Den Norske Turistforenings ornitologtur 1960. Sterna 4: 263-264.  Møller, H. 1965. Myrrikse på Dønna. Sterna 6: 271-272.  Møller, H. 1965. Den siste trelerka? Sterna 6: 277.  Møller jr., H. 1951. Såerle, rørsanger og dverglo i Bærum. Fauna 4: 131.  Møller, H. 1970. Rikser ved Sandefjord 1969. Sterna 9: 122.  Møller, H. 1970. Vaktel i Vestfold. Sterna 9: 122-123.  Møller, H. 1951. Dvergterne (Sterna a. albifrons) i Vest-Agder. Fauna 4: 199-200.  Møller jr., H. & Møller, D. 1951. Fuglenotiser fra Vingelen. Fauna 4: 129-130.  Møller, H. & Stensrud, E. 1967. Myrrikse i Viksfjord. Sterna 7: 399.  Møller, H. & Tangen, J. E. 1982. Nytter det å vaske oljeskadet sjøfugl? Vår Fuglefauna 5: 117-121.  Folkestad, A. O. 1982. Vask av oljeskadd sjøfugl - er dette verdt innsatsen? Vår Fuglefauna 5: 122-124.  Mølmen, Ø. 1993. Glimt fra Ottadalsområdet. Villreinen 1993: 46-49.  Mølmen, Ø. 1985. Jakt og fangst i Lesja. Frå dyregrav til gevær. Lesja kommune.  Mølmen, Ø. 1990. Fangst i fjellet. I: Bjørnstad m. fl.: Ei bok om Rauma. Rauma kommune. s. 41-45.  Mølmen, Ø. 1995. Fra dyregraver til geværjakt i Rauma.  Møyner, K. 1997. Pilegrimsleden gjennom Oppland. Oppland fylkeskommune, Regionale tjenester og utvikling.  Møyner, K. (red.), Claudius, D., Horsberg, S. & Jakobsen, H. 2000. Seterbruk i Oppland. Status og utfordringer. Oppland fylkeskommune og Fylkesmannen i Oppland. Rapport, 70 s. + vedlegg.  Nagy, E. 1945. Beobachtungen auf den Vogelbergen und Vogelinseln der EismeerkŸste in Finmarken. Kurzer Vogelkolonien auf Svaerholt, Tamsøy und Syltefjord. K˜csag 16: 18-23.  Nakken, L. I. 1972. Fugleobservasjoner fra lesund kommune. Rallus 2(4): 27-29.  Nakken, L. I. 1975. Rapport til Miljøverndepartementet fra faunaregistreringer på Lepsøy, Haram kommune. Landsplan for verneverdige områder/forekomster. Upubl. rapport til Miljøverndepartementet, nr. 79, 9 s. Med 2 s. tilleggskommentarer av Alv Ottar Folk  Nakken, L. I. 1975. Rapport til Miljøverndepartementet fra faunaregistreringer på østre del av Oksenøya, Ørskog kommune. Landsplan for verneverdige områder/forekomster. Upubl. rapport til Miljøverndepartementet, nr. 77, 10 s + lysbildetekster. Med 2 s. ti  Nakken, L. I. 1977. Rapport fra ornitologiske registreringer i Veteråselvas nedbørsfelt, Geiranger, Møre og Romsdal. Stensilert rapport. 6s.  Nakken, L. I. 1993. Giske ornitologiske stasjon, 1989-1993. Rallus 23: 83-91.  Nakken, L. I. 1994. Giske ornitologiske stasjon, 1994. Rallus 24: 48-49.  Nakken, L. I. 1983. Ornitologiske registreringer på Finnmarksvidda 1982. Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen, Rapport nr. 1, 43 sider.  Nakken, L. I. 1985. Ornitologiske registreringer i indre Finnmark 1983 og 1984. Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen, Rapport nr. 10, 62 sider.  Nakken, L. I. 1981. Utkast til verneplan for fuglefjell i Finnmark fylke. Lappmeisen 7 (1): 36-44.  Nansen, A. 1907. Lidt fra Valhøvd. Norsk Jæger og Fiskerfor. tidskr. 36: 153-163.  Naturvernforbundet i Møre og Romsdal, Møre og Romsdal Forfatterlag & Leren, Ø. 1992. Fjell stig av hav. KOM-forlag. 152 s.  Naturverninspektøren for Sør-Norge 1975. En del spørsmål omkring status, forskning og forvaltning av havørn og kongeørn i Norge. Utredning fra Miljøverndepartementet, 50 sider.  Naturvernkonsulenten i Aust-Agder 1982. Fredning av 6 våtmarksområder i Aust-Agder. Vår Fuglefauna 5: 191.  Naturvernkonsulenten i Hedmark 1982. Fredning av våtmarker i Hedmark. Vår Fuglefauna 5: 61.  Naturvernkonsulenten i Rogaland 1982. Førti sjøfugllokaliteter i Rogaland er fredet. Vår Fuglefauna 5: 191-192.  Naturvernkonsulenten i Vestfold 1982. Fredning av våtmarker i Vestfold. Vår Fuglefauna 5: 60.  Natvig, L. R. 1927. Nordlige fund av Donau-Ibis (Plegadis falcinellus L.). Norsk Orn. Tidssk. III. Nr. 8: 13-19.  Natvig, L. R. 1930. Insektlarver i rype-ekskrementer. Norsk Jæger- og Fiskerfor. tidsskr. 59: 473-477.  Natvig, R. B. 1991. Inngrep i verna vassdrag. Eksempelområde Gausa/Jøravassdraget. Hovedoppgave ved Norges Landbrukshøgskole, Inst. for biologi og naturforv. 34 s.  Nauste, M. 1973. Observasjon av åkerrikse i Eresfjord. Rallus 3(4): 19.  Nauste, M. 1976. Eidsvågleira. Rallus 6: 125-127.  Nedrebø, K., Haaland, H. & Gjerde, Ø. 1973. Ekskursjon til Veøy i Romsdal, 5.-6.-7. juni 1973. Rapport fra fuglegruppa. Ekskursjonsrapport fra klasse 2 Eb ved Molde gymnas. 1-6.  Nesfeldt, A. 1991. Fugleinteresserte! Vis varsomhet ved ferdsel i Nordre Øyeren Naturreservat. Toppdykker'n 14: 34.  Nesholen, B., Sollien, A. & Fosseidengen, J. E. 1976. Fuglefaunaen på Rønnåsmyra i Hedmark. Sterna 15: 87-95.  Nettleship, D.N. & Sanger, G.A. & Springer, P.F. (eds.) . 1984. Marine birds: their feeding ecology and commercial fisheries relationships. Proceedings of the Pacific Seabird Group Symposium, Seattle, 6.-8. January 1982.  Neub, M. 1969. Tittel ukjent. Feltrapport.  Newbery, P.E. 1985. Report on birds seen in the Vadsø area of North Norway between 28th May and 10th June 1983. Rapport 10 sider.  Newton, A. ca. 1860. A History of British Birds. 4th ed. Vol I: 560.  Newton, A. 1861. On rare birds' eggs. Journal of Zoology No. 26: 401-402.  Nicolaisen, E. 1959. Fugleiakttakelser fra Velfjord, Sør-Helgeland. Sterna 3: 344-345.  Nielsen, T. 1959. Dvergmåke funnet i Rigaland. Sterna 3: 266-267.  Nielsen, T. 1966. Sjeldnere trekkgjester i Sør-Rogaland. Sterna 7: 135-136.  Nielsen, T. 1966. Et tilfelle av melaisme hos gulspurv. Sterna 7: 137-138.  Nielsen, T. 1965. Sivspurv overvintrer på Jæren. Sterna 6: 275.  Nielsen, T. R. 1975. Dyreliv (Ormtjernkampen nasjonalpark). S. 117-128 i: Gjærevoll, O. & Ryvarden, L. (red.). Norges nasjonalparker. Dovrefjell, Ormtjernskampen. Luther forlag, Oslo. 131 s.  Nilsen, K. A. 1974. Kongeørn drept i kamp med rev. Fauna 27: 52.  Nilsen, R. H. 1973. Hekkende hettemåke i Vest-Finnmark. Sterna 12: 69-70.  Nilsen, R. H. 1972. Spurveugle i Sørreisa, Troms. Sterna 11: 193.  Nilsen, R. H. 1972. Smånotiser (trekryper i Sørreisa). Sterna 11: 196.  Nilsen, R. H. 1970. Smånotiser (skjeender i Sørreisa). Sterna 9: 224.  Nilsen, R. N. 1979. Fargemerkede tjeld. Vår Fuglefauna 2: 73.  Nilsen, R. N. 1970. Eiendommelig tyrkerduereir. Sterna 9: 117.  Nilsen, R., Aarsæther, J.-E., Holgersen, H. & Eldøy, S. 1969. Iakttagelser av svarthalespove. Sterna 8: 337.  Nilsen, S. 1993. Ei uke på Finnmarksvidda. Fugler i Troms 3: 28-31.  Nilsen, S. & Strann, K.-B. 1993. Våtmarksregistreringer i Finnmark 1993. Rapport 15 sider.  Nilsen, S. A. 1973. Ender ved Levajok julen 1972. Varangeravdelingen av NOF's Tidsskrift 2 (1): 4.  Nilsen, S. A. 1974. Kråka fikk ikke matro. Varangeravdeliga av NOF's Tidsskrift 3 (1): 11.  Nilsen, S. A. 1974. 'Italines' brushane. Varangeravdelinga av NOF's Tidsskrift 3 (1): 14.  Nilsen, S. A. 1974. Turen til Karasjok 5-8. oktober 1973. Varangeravdelinga av NOF's Tidsskrift 3 (2): 20.  Nilsen, S. A. 1975. Gråstrupedykker i Nesseby. Lappmeisen 1: 36.  Nilsen, S. A. 1975. Tidlig trekk. Lappmeisen 1: 37.  Nilsen, S. A. 1975. Stor dødelighet blant fugleunger i Nesseby 1975. Lappmeisen 1: 40.  Nilsen, S. A. 1976. Karasjok-rapport. Lappmeisen 2: 30.  Nilsen, S. A. 1977. Bokfink i Kiberg. Lappmeisen 3: 27.  Nilsen, S. A. 1978. Hekkende hettemåke på Skjåholmen. Lappmeisen 4: 31.  Nilsen, S. A. 1979. Ornitologiske inntrykk fra en 3-dagerstur i Pasvik. Lappmeisen 5: 21-22.  Nilsen, S. A. 1981. Fuglenotater fra nordsiden av Varangerfjorden 22.6. - 5.7.1981. Lappmeisen 7 (2): 26-30.  Nilsen, S. A. 1988. Hekkende horndykker i Nesseby. Lappmeisen 13: 35.  Nilsen, S. A. 1990. Snøugleinvasjon på nordsiden av Varangerfjorden. Lappmeisen 15: 5.  Nilsen, S. A. 1982. Vintererle i Finnmark. Lappmeisen 8 (1): 29.  Nilsson, A. 1969. Snøspurvreir i Rogaland. Sterna 8: 291.  Nilsson, L. 1969. The migration of Goldeneye in NW Europe. Wildfowl 20: 112-118.  Nilsson, L. 1984. Migrations of Fennoscandian Bean Geese Anser fabalis. Swedish Wildlife Research 13 (1): 83-106.  Nilsson, R. 1913. Die Eier der Limosa lapponica (-rufa) und aegocephala (-melanura). Zeitschrift Oologie 23: 2-6 og 99-103.  Nilsson, S. 1879. Dagboksanteckningar under en resa från sødra Sveriga til Nordlanden i Norge 1816. Fr. Berlings boktryckeri och stilgjuteri, Lund.  Nilsson, S. 1858. Skandinavisk fauna. Del II. Foglarna. Fšrste bandet. C. W. K. Gleerups Fšrlag, Lund.  Nilsson, S. 1858. Skandinavisk fauna. Del II. Foglarna. Andra bandet. C. W. K. Gleerups Fšrlag, Lund. 580 s.  Nilsson, S. 1817. Ornithologia Svecica. Pars prior. Havniæ. 318s.  Nilsson, S. 1824-1828. Skandinavisk Fauna, en Handbok fšr JŠgare och Zoologer. 2. Bd. 2:dra delen: Foglarna. Lund.  Nilsson, S. 1821. Ornithologia Svecica. Pars posterior. Havniæ. 278 s.  Nilsson, S. 1902. Från en resa i Dovre 1816. JŠgaren 8: 60.  Nisja, G. 1932. Jakt og fangst i Sunndal i gamle dage. Artikkelserie i avisa Nordmøringen 1932. Mangfoldiggjort som maskinskrevet, stensilert hefte. Med sted- og personregister. 51 s.  Niska, V. & Nilsen S. A. 1973. Høstobs. 1972. Varangeravdelinga av NOF's Tidsskrift 2 (2): 18-19.  Nissen, P. 1914. Fædrelandet. En Norges-Beskrivelse for landsmænd hjemme og ute. H. Aschehoug & Co (W. Nygaard), Kristiania. 685 s. (om fugl s. 312-316)  "Anker-Nilssen, T. 1995. The long-term breeding disaster of puffins at Røst  Noddeland, J. 1993. Ornitologisk rapport fra Øvre Pasvik. Lappmeisen 18: 17-27.  NOF Oslo og Akershus, styret 1986. Rigmorturen 31. mai. Toppdykker'n 9: 51.  NOF Sør-Salten lokallag 2003. Fugler i Meløy. Fra fjære til fjell. Meløy Historielag. 111 s.  NOF's våtmarksutvalg, 1976. Våtmarker og vannfugl. Sterna 16: 1-12.  NOF, avd. Oppland 1999. sdalstjerna naturreservat i Ringebu - et farlig sted å være for dykkender. Hujon 25: 228-232.  Nordbakke, R. 1982. Fugleobservasjoner fra Altaelvas deltaområde 1974-82. Rapport, 5 sider.  Nordbakke, R. 1983. Hekkende horndykker i Alta. Lappmeisen 9: 19.  Nordbakke, R. 1983. Fiskeørna gir opp hekkingen på grunn av dårlig sommer. Lappmeisen 9: 97.  Nordbakke, R. 1983. Altaelvas deltaområde. Lappmeisen 9: 6-9.  Nordbakke, R. & Stensrud, O. 1970. Hekkende isfugl ved Halden. Sterna 9: 1-4.  Nordengen, J. & Nordeng, K. 1991. Flerbruksplan for Totenåsen. Gjøvik Ingeniørhøgskole, skogavd. Brandbu. Rapport nr. 1 1991. 106 s. + vedlegg.  Norderhaug, A. & Norderhaug, M. 1977. Dverggåsa (Anser erythropus) i Fennoskandia: Studier av en art på vei mot utryddelse. Mimeo, 35 s.  Norderhaug, A. & Norderhaug, M. 1984. Status of the lesser white-fronted goose, Anser erytropus, in Fennoscandia. S. 171-185 i: Nilsson, L. & Fog, M. (red.) Studies on Fennoscandian populations of Bean Goose (Anser fabalis), Greylag Goose (Anser anser) a  Norderhaug, A. & Norderhaug, M. 1980. Dverggåsa (Anser erythropus) i Fennoskandia. Mimeo, 36 s.  Norderhaug, A. & Norderhaug, M. 1976. Studier av dverggåsa (Anser erythropus) i Fennoskandia. Mimeo, 22 sider.  Norderhaug, A. & Norderhaug, M. 1981. Dverggåsa (Anser erythropus) i Fennoskandia. Vår Fuglefauna 4: 165-170.  Norderhaug, A. & Norderhaug, M. 1982. Anser erythropus in Fennoscandia. Aquila: 93-101.  Norderhaug, M. 1978. Ørn. Grøndahl, Oslo. 95 s.  Norderhaug, M. 1975. En del spørsmål omkring status, forskning og forvaltning av havørn og kongeørn i Norge. Naturverninspektøren for Sør-Norge. Rapport, 50 s.  Norderhaug, M. m.fl. 1973. Oversikt over viktige våtmarker i Norden (MD). København. 336 s.  Norderhaug, M. 1981. Gjessene og svanene. S. 114-137 i: Frislid, R. & Semb-Johansson, A. (red.) Norges dyr. Bind 2. Fugler. J. W. Cappelens Forlag, Oslo. 549 s.  Norderhaug, M. 1970. Gjessene og svanene. S. 118-141 i: Frislid, R. & Semb-Johansson, A. (red.) Norges dyr. Bind 2. Fugler. J. W. Cappelens Forlag, Oslo. 507 s.  Norderhaug, M. 1984. Statens Naturvernråds oversikt over truete arter i Norge, 1984. Vår Fuglefauna 7: 175-177.  Norderhaug, M. 1981. Sjøfugltragedien i Skagerak - vil oljesamfunnet medføre ødeleggelse av bestanden. Natur og Samfunn 3(1): 18-19, 31.  Norderhaug, M. 1958. Trekk fra Arekilen og dens fugleliv. Sterna 3: 185-188.  Norderhaug, M. 1959. Nok en observasjon av svarthalespove på Østlandet. Sterna 3: 263-264.  Norderhaug, M. 1964. Ornitologiske feltarbeider på Vestspitsbergen 1963-64. Sterna 6: 185-194.  Norderhaug, M. 1966. Ornitologiske feltarbeider på Vestspitsbergen 1965. Sterna 7: 113-119.  Norderhaug, M. 1989. Svalbards fugler. Dreyer, 100 sider.  Norderhaug, M. 1968. Ornitologisk feltarbeid på Svalbard 1968. Sterna 9: 187-190.  Norderhaug, M. 1971. Ornitologisk feltarbeid på Svalbard 1970. Sterna 10: 243-246.  Norderhaug, M. 1976. Gravanda i Prestrødkilen fuglereservat. Sterna 15: 69-74.  Norderhaug, M. 1978. Status og vern av hønsehauken i Europa. Vår Fuglefauna 1: 98-99.  Norderhaug, M. 1981. Våtmarksvern i går, i dag og i morgen. Vår Fuglefauna 4: 4-10.  Norderhaug, M. 1981. Fuglereservatene på Svalbard. Vår Fuglefauna 4: 50-52.  Norderhaug, M. 1981. Hvitkinngjessene på Svalbard. Vår Fuglefauna 4: 53-57.  Norderhaug, M. 1981. Truete fuglearter i Norge. Vår Fuglefauna 4: 156-161.  Norderhaug, M. 1982. Svalbard-ærfuglen og dens forvaltning. Vår Fuglefauna 5: 158-162.  Norderhaug, M. 1983. Endringer i forekomstene av storjo og svartbak på Svalbard. Vår Fuglefauna 5: 30-33.  Norderhaug, M. 1970. Ornitologisk feltarbeid på Svalbard 1969. Sterna 9: 107-109.  Norderhaug, M. 1983. Prosjekt Dverggås. Vår Fuglefauna 6: 215-219.  Norderhaug, M. 1983. ®rfuglbestanden i sørøst-Norge. Vår Fuglefauna 6: 235-240.  Norderhaug, M. 1961. Oversees temmincksnipa (Calidris temminckii) på trekket ved Oslofjorden. Fauna 14: 114-116.  Norderhaug, M. et al. 1973. Oversikt over viktige våtmarker i Norden. 336 sider.  Norderhaug, M., Brun, E. & Møllen, G. U. 1977. Barentshavets sjøfuglressurser. Meddelelse nr. 104 fra Norsk Polarinstitutt.  Norderhaug. M. 1968. Nåværende bestand av ringgjess (Branta bernicla hrota (MŸll.)) på Svalbard og Frans Josefs Land. Sterna 8: 73-80.  Nordgaard, O. 1894. Et fuglebjerg. Naturen 18: 303-309.  Nordhagen, R. 1923. Litt om dyrelivet langs Dovrebanen. Den Norske Turistforenings Aarbok 1923: 49-55.  Nordhagen, R. 1928. Rypeår og bærår. Bidrag til diskusjonen om vår rypebestands vekslinger. Bergens Mus. rb. 1928. Naturv. rekke 2: 1-52.  Lid, J. 1927. Om fjeldrypens næring. Norsk Jæger- og Fiskerfor. Tidsskr. 56.  Holmboe, J. 1923. Hvad lirypen lever av Norge. Bergens Mus. rb. 1922-23. Naturv. række 5.  Nordhagen, R. 1925. Om sammenhengen mellem fuglelivet og vegetationen paa Røst i Lofoten. Naturen, Bergen.  Nordiska ministerrådet 2003. Natur i Nord. Naturskydd i Norden under 1900-tallet. Nord 2003: 5. København. 264 s.  Nordling, E. 1898. Fågelfaunan i Enare socken. Acta Soc. pro Fauna et Flora Fennica 15, No. 3: 1-98.  Nordnes, H. 2002. Alkekonge på Fastland i Gjøvik! Hujon 28: 153.  Nordre Land kommune 1994. Flerbruksregistreringer for de strandnære områder og omkringliggende meanderløp langs Etna på strekningen Høljerast - Dokka. Nordre Land kommune.  Nordre Land kommune 1996. Vassdragsplan for Etna strekningen Høljarast - samløp med Dokka. Nordre Land kommune.  Nordre Øyeren Fuglestasjon (NØF) 1977. Nordre Øyeren. Rapport 1976. Upubl. rapport, 139 s.  Nordrum, J. E. 1980. Fugl med to hoder i Snertingdalen. Hujon 6: 40.  Nordrum, J. E. 1990. Fuglekasser på Totenåsen. Hujon 16: 84-85.  Nordrum, J. E. 1991. Referat fra medlemsturer til Lågendeltaet og Totenvika. Hujon 17: 151.  Nordrum, J. E. 1991. Ekskursjon i Lågendeltaet 5.5.1990. Hujon 16: 215.  Nordrum, J. E. 1991. Ekskursjon i Dokkadeltaet 12.5.1990. Hujon 16: 215.  Nordrum, J. E. 1983. Vengjesus frå Fokstugumyrom 20-22/5-1983. Hujon 9: 126.  Nordrum, J. E. 1980. Resultater fra reirbygging. Hujon 6: 160-161.  Nordrum, J. E. 1992. Turer i Totenvika og Svennesvollene. Hujon 18: 193.  Nordrum, M. P. 1913. Graagaas. Norges Jæger- og Fiskersfor. Tidsskr. 42: 251.  Nordrum, M. P. 1911. Fra Faavang, Ringebu. Norges Jæger- og Fiskersfor. Tidsskr. 40: 200.  Nordrum, M. P. 1931. Viltets farer. Norsk Jæger- og Fiskerfor. tidsskr. 60: 260.  Nordrum, M. P. 1928. Fåvang, Gudbrandsdalen. Norges Jæger- og Fiskersfor. Tidsskr. 57: 280.  Nordseth, M. 1992. rsmøte i NOF på Lista 1992. Toppdykker'n 15: 46-47.  Nordseth, M. 1992. Svanetur til Nordre Øyeren lørdag 14.11.92. Toppdykker'n 15: 118-119.  Nordseth, M. 1994. Ekskursjonsreferater. Svanetur 13. november. Toppdykker'n 17: 98.  Nordseth, M. 1993. Tur til Nordre Øyeren, rnestangen, søndag 9. mai 1993. Toppdykker'n 16: 38.  Nordseth, M. 1994. Svanetur til Nordre Øyeren. Toppdykker'n 17: 27.  Nordvi, A.G. 1862. Supplementer til Sommerfelts Afh. om Østfinmarkens Fugle. …vers. af Kgl. Vetensk. Akad. Fšr.  Nordvi, A.G. 1862. Bemærkninger ved den af Provst Chr. Sommerfelt indsendte Fortegnelse over i Østfinmarken iagttagne fugle. …fversigt af Kungliga Vetenskapsakademiens Fšrhandlingar 1862 19 (N.o 4): 301-305.  Nordvi, A.G. 1864. Fortegnelse over de ®g, som for Tiden findes i A.G. Nordvi's Samling paa Mortensnæs, pr. Vadsø i Østfinmarken. Nyt Magazin for Natirvidenskaberne 13: tillegsblad VI-IX.  Nordvi, A.G. 1861. Brev til Sundevall om Parus borealis og P. ater i Finnmark. Øfversigt af Kongliga Svenska Vetenskapsakademiens Fšrhandlingar 18: 90.  Nordvi, A.G. 1864. Brev til Sundevall om Columba turtur i Finnmark. Øversigt af Kongliga Svenska Vetenskapsakademiens Fšrhandlingar 21: 73.  Nordvi, A.G. 1871. Anas stelleri, in Europa brŸtend. Cabanis Journal fŸr Ornithologie 19: 208-209.  Nordvik, T. 1987. Buskskvett med talefeil. Trøndersk Natur 14: 53.  Norges Offentlige Utredninger (NOU) 1976. Verneplan for vassdrag I. NOU 1976-15. 150 s.  Norges Offentlige Utredninger (NOU) 1983. Vilt og ferskvannsfisk og vassdragsvern. NOU 1983: 44. Universitetsforlaget. 328s.  Norges Offentlige Utredninger (NOU) 1986. Ny landsplan for nasjonalparker. NOU 1986: 13. 103 s.  Norges Offentlige Utredninger (NOU) 1991. Verneplan for vassdrag IV. NOU 1991: 12A.  Norges Vassdrag- og Energidirektorat 2002. Supplering av Verneplan for vassdrag. Høringsdokument. NVE Publikasjon 12-2002: 1-323 + vedlegg.  Norland, L., Stabell, F. R., Kulsvehagen, E. & Larsen, B. H. 1994. Hunnselva fra Eina til Gjøvik. Natur og kultur. Gjøvik Historielag. 80 s.  Norrbottens Ornitologiska Fšreninga. 1983. Varangeren 1983. Rapport 11 sider.  Norsk institutt for skogforskning 1993. Hirkjølen - flersidig bruk av fjellskog: demonstrasjon, informasjon, forskning. Norsk institutt for skogforskning. 28 s.  Norsk Ornitologisk Forening avd. Oppland 1984. Ornitologiske registreringer i forbindelse med Samlet Plan for forvaltning av vannressursene. Samlerapport 1984-prosjekter.  Norsk Ornitologisk Forening, avd. Møre og Romsdal, 1971. Nok ein fargeringmerkt tjeld. Rallus 1(2): 8.  Norsk Ornitologisk Forening, avd. Møre og Romsdal, 1971. Vannfugltellingar vinteren 1970/71. Rallus 1(2): 17-21.  Norsk Ornitologisk Forening, avd. Møre og Romsdal, 1974. Ringmerkingsoversikt, ornitologisk stasjon Vigra. Rallus 4: 73-74.  Norsk Ornitologisk Forening, avd. Møre og Romsdal, 1975. Aksjon åkerrikse. Rallus 5: 82-84.  Norsk Ornitologisk Forening, avd. Møre og Romsdal, 1976. Tyrkerdue i Møre og Romsdal. Rallus 6: 24.  Norsk Ornitologisk Forening, avd. Møre og Romsdal, 1976. Bøksanger i Møre og Romsdal. Rallus 6: 25.  Norsk Ornitologisk Forening, avd. Møre og Romsdal, 1976. Fugl i kikkerten. Dvergspetten, Dendrocopos minor. Rallus 6: 51.  Norsk Ornitologisk Forening, avd. Møre og Romsdal, 1977. Ornitologisk stasjon Vigra. rsrapport for 1976. Rallus 7: 37-56.  Norsk Ornitologisk Forening, avd. Møre og Romsdal, 1978. Giske-haust. Rallus 8: 68-69.  Norsk Ornitologisk Forening, avd. Møre og Romsdal, 1979. Litt av kvart. Rallus 9: 15-16.  Norsk Ornitologisk Forening, avd. Møre og Romsdal, 1979. Albinoskjor på Blindheim. Rallus 9: 68.  Norsk Ornitologisk Forening, avd. Møre og Romsdal, 1979. Vern våtmarkene våre. Rallus 9: 76-77.  Norsk Ornitologisk Forening, avd. Møre og Romsdal, 1979. Giskehaust. Rallus 9: 87.  Norsk Ornitologisk Forening, avd. Møre og Romsdal, 1979. Foreningsaktivitetar i lesund. Rallus 9: 99.  Norsk Ornitologisk Forening, avd. Møre og Romsdal, 1980. Nytt fra Ytre Sunnmøre lokallag. Rallus 10: 69-70.  Norsk Ornitologisk Forening, avd. Møre og Romsdal, 1980. Litt av kvart. Rallus 10: 92.  Norsk Ornitologisk Forening, avd. Møre og Romsdal, 1981. Trekkfugler våren 1980. Rallus 11: 19.  Norsk Ornitologisk Forening, avd. Møre og Romsdal, 1981. Småstykker: Hubro. Rallus 11: 23.  Norsk Ornitologisk Forening, avd. Møre og Romsdal, 1981. Smånytt. Fra ringmerkingsstasjonene. Rallus 11: 76.  Norsk Ornitologisk Forening, avd. Møre og Romsdal, 1982. Nytt frå lokallaga: Molde l.l. med avifaunistisk kartotek. Rallus 12: 95.  Norsk Ornitologisk Forening, avd. Møre og Romsdal, 1983. Ornitologiske undersøkingar Møre og Romsdal. rsrapport 1982. Rallus 13: 28-31.  Norsk Ornitologisk Forening, 1984. Hegreforviklinger i Møre og Romsdal. Vår Fuglefauna 7: 166.  Norsk Ornitologisk Forening, avd. Møre og Romsdal, 1985. Truede fuglearter i Møre og Romsdal. Stensilert rapport.  Norsk Ornitologisk Forening, avd. Møre og Romsdal, 1985. Siste nytt fra LRSK. Rallus 15: 56-57.  Norsk Ornitologisk Forening, avd. Møre og Romsdal, 1985. Makkevika på Giske. Rallus 15: 86-87.  Norsk Ornitologisk Forening, avd. Møre og Romsdal, 1986. Sandblåstvågen er mellombels verna. Rallus 16: 58.  Norsk Ornitologisk Forening, avd. Møre og Romsdal, 1986. Referat fra treffet (OUM/NOF). Rallus 16: 68-69.  Norsk Ornitologisk Forening, avd. Møre og Romsdal, 1987. Ekskursjon til Fløystaddalen. Rallus 17: 61.  Norsk Ornitologisk Forening, avd. Møre og Romsdal, 1987. Siste nytt. Rallus 17: 63-65.  Norsk Ornitologisk Forening, avd. Møre og Romsdal, 1987. Siste nytt. Rallus 17: 86.  Norsk Ornitologisk Forening, avd. Møre og Romsdal, 1988. Siste nytt! Rallus 18: 18.  Norsk Ornitologisk Forening, avd. Møre og Romsdal, 1988. Siste nytt. Rallus 18: 56.  Norsk Ornitologisk Forening, avd. Møre og Romsdal, 1988. Siste nytt. Rallus 18: 158.  Norsk Ornitologisk Forening, avd. Møre og Romsdal, 1989. Siste nytt. Rallus 19: 39.  Norsk Ornitologisk Forening, avd. Møre og Romsdal, 1989. Siste nytt!! Rallus 19: 71.  Norsk Ornitologisk Forening, avd. Møre og Romsdal, 1989. Siste nytt. Rallus 19: 106-107.  Norsk Ornitologisk Forening, avd. Møre og Romsdal, 1989. Siste nytt. Rallus 19: 138-139.  Norsk Ornitologisk Forening, avd. Møre og Romsdal, 1990. Siste Nytt. Rallus 20: 34-35.  Norsk Ornitologisk Forening, avd. Møre og Romsdal, 1990. Siste Nytt. Rallus 20: 62-63.  Norsk Ornitologisk Forening, avd. Møre og Romsdal, 1992. Siste Nytt! Rallus 22: 29-30.  Norsk Ornitologisk Forening, avd. Møre og Romsdal, 1992. Siste Nytt! Rallus 22: 51-52.  Norsk Ornitologisk Forening, avd. Møre og Romsdal, 1992. Siste Nytt! Rallus 22: 93.  Norsk Ornitologisk Forening, avd. Møre og Romsdal, 1992. Siste Nytt! Rallus 22: 127.  Norsk Ornitologisk Forening, avd. Møre og Romsdal, 1993. Siste nytt! Rallus 23: 18-21.  Norsk Ornitologisk Forening, avd. Møre og Romsdal, 1993. Siste nytt! Rallus 23: 64-65.  Norsk Ornitologisk Forening, avd. Møre og Romsdal, 1993. Siste nytt! Rallus 23: 104-107.  Norsk Ornitologisk Forening, avd. Møre og Romsdal, 1994. Siste nytt! Rallus 24: 33-35.  Norsk Ornitologisk Forening, avd. Møre og Romsdal, 1994. Siste nytt! Rallus 24: 69-71.  Norsk Ornitologisk Forening, avd. Møre og Romsdal, 1994. Siste nytt! Rallus 24: 107.  Norsk Ornitologisk Forening, avd. Møre og Romsdal, 1994. Siste nytt! Rallus 24: 144-145.  Norsk Ornitologisk Forening, avd. Møre og Romsdal, 1995. Siste nytt! Rallus 25: 50-51.  Norsk Ornitologisk Forening, avd. Møre og Romsdal, 1995. Siste nytt! Rallus 25: 82-83.  Norsk Ornitologisk Forening, avd. Møre og Romsdal, 1995. Siste nytt! Rallus 25: 119-121.  Norsk Ornitologisk Forening, avd. Møre og Romsdal, 1995. Siste nytt! Rallus 25: 156-157.  Norsk Ornitologisk Forening, avd. Møre og Romsdal, 1996. Siste nytt! Rallus 26: 53-55.  Norsk Ornitologisk Forening, avd. Møre og Romsdal, 1996. Siste nytt! Rallus 26: 94-95.  Norsk Ornitologisk Forening, avd. Møre og Romsdal, 1996. Siste nytt! Rallus 26: 138.  Norsk Ornitologisk Forening, avd. Møre og Romsdal, 1997. Siste nytt! Rallus 27: 45-46.  Norsk Ornitologisk Forening, avd. Møre og Romsdal, 1997. Siste nytt! Rallus 27: 102-103.  Norsk Ornitologisk Forening, avd. Møre og Romsdal, 1999. Siste nytt! Rallus 28: 38-39.  Norsk Ornitologisk Forening, avd. Møre og Romsdal, OUM-styret, 1988. rsmelding OUM (Ornitologiske Undersøkelser M & R). Rallus 18: 25.  Norsk Ornitologisk Forening. 1987. Nordisk Ornitologisk Kongress 1987, Røros 10.-14. august. Sammendrag - abstract. Norsk Ornitologisk Forening.  Norsk Zoologisk Forening, 1960. Norske dyrenavn med tilhørende latinske navn. A. Virveldyr. Fauna supplement: 1-57.  Norsk Zoologisk Forening, 1969. Foreningsmeddelelser: Sunndal-avdelingen. Fauna 22: 171.  Norsk Zoologisk Forening, 1970. Foreningsmeddelelser: Sunndal-avdelingen. Fauna 23: 150-151.  Norsk Zoologisk Forening, 1971. Foreningsmeddelelser: Sunndal-avdelingen. Fauna 24: 139-140.  Norsk Zoologisk Forening, 1972. Foreningsmeddelelser: Sunndal-avdelingen. Fauna 25: 138-139.  Norsk Zoologisk Forening, 1973. rsberetning: Sunndal-avdelingen. Fauna 26: 154-155.  Norsk Zoologisk Forening, 1974. rsberetning: Sunndal-avdelingen. Fauna 27: 110-112.  Norsk Zoologisk Forening, 1975. rsberetning: Sunndal-avdelingen. Fauna 28: 107-109.  Norsk Zoologisk Forening, 1976. Norske dyrenavn med tilhørende latinske navn. A. Virveldyr. Fauna 29: 1-64.  Norsk Zoologisk Forening, Sunndalavdelingen, 1975. Rapport fra Norsk Zoologisk Forening, Sunndal avdeling's ekskursjon til Grøvuvassdraget 4.-11. juli 1975. 12 s.  Norstršm, L. 1965. Storjo på Runde. Sterna 6: 272-273.  Anas stelleri, in Europa brüten  Anas stelleri, in Europa brüten  NOU 1983. Naturfaglige verdier og vassdragsvern. NOU 1983: 42: 1-376.  Numme, G. 1981. Sjeldne fugler i Norge i 1980 - en rapport fra Norsk sjeldenhetskomitŽ for fugl (NSKF), NZF og NOF. Vår Fuglefauna 4: 266-269.  Numme, G. 1981. Sjeldne fugler i Norge i 1980. NSKF-rapport. Vår Fuglefauna 4: 266-269.  Numme, G. 1968. Svartterne ved Sandefjord. Sterna 8: 199.  Numme, G. 1972. Aftenfalk i Vestfold. Sterna 11: 258.  Numme, G. 1974. Vestfold. Sterna 13: 122.  Numme, G. 1976. Kalanderlerke og markpiplerke på Mølen i Brunlanes. Sterna 15: 177-178.  Numme, G. 1977. Kongeterne i Vestfold, en ny art for Norge. Sterna 16: 93-97.  Numme, G. 1977. Kongeterne i Vestfold, en ny art for Norge. Sterna 16: 93-97.  Numme, G. 1979. Faunistisk rapport fra Vestfold 1976-1977. Vår Fuglefauna 2: 223-228.  Numme, G. 1979. Faunistisk rapport fra Vestfold 1976-1977. Vår Fuglefauna 2: 223-228.  Numme, G. 1980. Mølen ornitologiske stasjon. En presentasjon av noen resultater og vurdering av rutinene. Vår Fuglefauna 3: 172-179.  Numme, G. 1982. Imiterende munk. Vår Fuglefauna 5: 16.  Numme, G. 1982. Mølen ornitologiske stasjon. rsrapport 1980. Vår Fuglefauna 5: 43-46.  Numme, G. 1983. Spurvehaukens trekkforhold ved Mølen. Vår Fuglefauna 6: 175-179.  Numme, G. & Monrad, K.-A. 1971. Liten fluesnapper i juli. Sterna 10: 146.  Numme, G. & Thollefsen, J. 1972. Observasjoner av nattergal i Tjølling, Vestfold. Sterna 11: 139.  Numme, G., Sandve, J. & Thollefsen, J. 1973. Nattsangere i søndre Vestfold våren 1972. Sterna 12: 157-158.  Numme, G., Sandve, J. & Thollefsen, J. 1973. Hekkefunn av hauksanger i Norge. Sterna 12: 61-64.  Numme, G., Thollefsen, J. & Sandve, J. 1973. Hekkende myrsanger i Vestfold. Sterna 12: 157-158.  Nybakken, J. O. 1999. Hamar lokallags tur til Fokstumyra 04-06.06.99. Kornkråka 29: 66-67.  Nyberg, B. 1989. Titran-tur 1-3/9-1989. Trøndersk Natur 16: 122-123.  Nybo, J. O. 2000. Breheimen - ein nasjonalpark for friluftsliv og naturoppleving. Den Norske Turistforenings rbok 132: 42-49.  Nybø, S. 1987. Radioøkologiske studier på fjellrype. S. 123-126 i: Jenssen, B. M. (red.) Radioøkologisk forskningsprogram: Resultater fra undersøkelser i 1986. Foredrag holdt på seminar i DN 22. april 1987. Direktoratet for naturforvaltning, forskningsavd  Nybø, S. (red.) 1992. Terrestrisk naturovervåkingsprogram. Sammendrag og resultater fra 1990. DN-rapport 1992-3: 1-30.  Nygaard, A. & Cleve, A. 1971. Avifaunistiske undersøkelser ved Børsjesjø 1954-1970. Sterna 10: 131-145.  Nygård, T. 1994. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for overvintrende vannfugl i Norge 1980-93. NINA Oppdragsmelding 313: 1-83.  Nygård, T. 1991. Miljøgifter i fugl. S. 84-90 i: Thomassen, J. (red.) Spesialavfallsanlegg, Hjerkinn - Konsekvensutredninger. Fase 1. Oppsummering av miljø og naturressurser. NINA Oppdragsmelding 139.  Nygård, T. 1997. Miljøgifter i norske rovfugler. S. 165-175 i: Brox, K. H. (red.) Natur 97/98. Tapir Forlag, Trondheim. 203 s.  Nygård, T. 1972. Rosenstær, Sturnus roseus. Rallus 2(4): 29.  Nygård, T. 1979. Norske rovfugler trues av falkonerer og eggsamlere. Vår Fuglefauna 2: 53.  Nygård, T. 1979. Fuglelivet på Steinkjermyra i Snåsa og i områdene omkring. Trøndersk Natur Supplement nr. 2-1979.  "Nygård, T. 1984. Vintertellinger av sjøfugl på Nordlandskysten 1983. S. 43-107 i: Nygård, T. & Røv, N. (red) Sjøfuglundersøkelser på Nordlandskysten 1982-1983, ""Trænabankprosjektet"". Viltrapport 28: 1-142 + vedlegg."  "Nygård, T. 1984. Sjøfuglregistreringer i Vestfjorden, Nordland, mars 1983. S. 123-142 i: Nygård, T. & Røv, N. (red) Sjøfuglundersøkelser på Nordlandskysten 1982-1983, ""Trænabankprosjektet"". Viltrapport 28: 1-142 + vedlegg."  Nygård, T. 1979. Norske rovfugler trues av falkonerer og eggsamlere. Vår Fuglefauna 2: 53.  Nygård, T. 1980. Hva kan gjøres for å øke den norske bestanden av vandrefalk Falco peregrinus? Vår Fuglefauna 3: 27-31.  "Nygård, T. & Røv, N. (red.) 1984. Sjøfuglundersøkelser på Nordlandskysten 1982-1983, ""Trænabankprosjektet"". Viltrapport 28: 1-142 + vedlegg."  Nygård, T., Halley, D. J., Wiseth, B., Grønnesby, S. & Grønlien, P. M. 1998. Hva skjer med hønsehauken? Foreløpige resultater fra et forskningsprosjekt om hønsehaukens arealkrav, næring, dødsårsaker og vandringer. Vår Fuglefauna 21: 5-10.  Nygård, T., Jordhøy, P. & Skaare, J.U. 1993. Landsomfattende kartlegging av miljøgifter i dvergfalk. NINA Oppdragsmelding 232: 1-24.  Nygård, T., Jordhøy, P. & Skåre, J. U. 1994. Miljøgifter i dvergfalk i Norge. NINA Forskningsrapport 56: 1-33.  Nygård, T., Skaare, J. U., Kallenborn, R. & Herzke, D. 2001. Terrestrisk naturovervåking. Persistente organiske miljøgifter i rovfuglegg i Norge. Program for terrestrisk overvåking. Rapport nr 108. NINA Oppdragsmelding 701: 1-33.  Nyhagen, P. 1992. Fugleobservasjoner fra Ringebu. Hujon 18: 241-242.  Nymo, J. 1961. Hærfugl i Andselv, Troms. Sterna 4: 280.  Nystrøm, J. 1983. Agressiv hønsehauk. Vår Fuglefauna 6: 265.  Nystuen, H. H. 1980. Fugl jeg så 10. april - 5. mai 1980. Hujon 6: 65-66.  Nystuen, H. H. 1985. Kråka denne gangen. Hujon 11: 66.  Nystuen, H. H. 1980. Varsler på matuauk. Hujon 6: 121.  Nystuen, H. H. 1982. Noen ørnehistorier, sannferdige sådanne. Den siste fra slutten av oktober 1982. Hujon 8: 212-215.  Nystuen, H. H. 1985. Traneungen. Hujon 11: 16-17.  Nystuen, H. H. 1985. Orrhøna. Hujon 11: 125.  Nystuen, H. H. 1980. Underbitt skjære. Hujon 6: 122.  Nystuen, H. H. 1980. Pilfinken. Hujon 6: 121.  Nærland, G. 1928. Forsvinner Kornspurven (Emberiza calandra) på Jæren og Lister-land? Norsk Orn. tidsskr. III-9: 95-96.  Nærland, G. 1928. Trekkfugl-notiser fra Jæren våren 1928. Norsk Orn. tidsskr. III-9: 110.  Næss, G. 1969. Nattravn ved Østensjøvannet. Sterna 8: 294.  Næss, G. 1969. Smånotiser (dverglo på Østensjøvannet). Sterna 8: 343.  Næss, G. 1972. Smånotiser (fiskeørn i Enebakk). Sterna 11: 196.  Næss, G. 1970. Dvergmåker ved Østensjøvann, Oslo. Sterna 9: 222.  Nævdal, G. & Nævdal, G. 1968. Kvitryggspett på Vestlandet. Sterna 8: 95-96.  Nævra, A. 2002. Hortulanens skjebnetime. Vår Fuglefauna 25: 62-81.  Nævra, A. 1978. Underlig jaktteknikk hos spurvehauk. Vår Fuglefauna 1: 204.  Nørstebø, O. 1976. Nokre fugleobservasjoner frå Lesja. Hujon 2: 78-79.  Nørstebø, O. 1976. Observasjon av konglebit på Lesja i 1976. Hujon 2: 101.  Nørstegård, O. J. 1982. NOF-tur til Murudalen 17/9-82. Hujon 8: 132.  Odden, L. O. 1974. Mellom-europeisk blåstrupe i l. Sterna 13: 127.  Odden, L. O. 1970. Noen fugleobservasjoner fra l i Hallingdal. Sterna 9: 111.  Odland, A., Bevanger, K., Fremstad, E., Hanssen, O., Reitan, O. & Aagaard, K. 1992. Fjellskog i Sør-Norge: biologi og forvaltning. NINA Oppdragsmelding 123: 1-90.  Odland, A., Bevanger, K., Fremstad, E., Hanssen, O., Reitan, O. & Aagaard, K. 1992. Fjellskog i Sør-Norge: biologi og forvaltning. NINA Oppdragsmelding 123: 1-90.  Oftedal, K. 1928. Fuglelivet ved Syndin. Bidrag til Valdres fuglefauna. Norsk Orn. tidsskr. III-9: 56-60.  Oftedal, K. 1933. Rugeforhold hos Sandlo og Dverglo. (Charadrius hiaticula og Char. dubius curonicus.). Norsk orn. Tidsskr. IV-13: 53-59.  Oftedal, K. 1928. En ny koloni av Kaie, Coloeus monedula. Norsk Orn. tidsskr. III-9: 96.  Oftedal, K. 1927. Fuglelivet omkring Gausel. Bidrag til Jærens Fuglefauna. Norsk Orn. tidsskr. III. Nr. 8: 3-12.  Ogilvie-Grant, W.R. 1912. Catalogue of birds' eggs in the British Museum, vol. 5. .  Olafsen, O. 1916. Falkefangsten i Norge. Historisk tidsskrift, femte række nr. 3: 337-364.  Olafsen, O. 1926. Veøy i fortid og nutid: en historisk-topografisk beskrivelse. Bind I. Dyreliv s. 56-59.  Olafsen, O. 1915. Falkefangsten i Norge. Historisk Tidsskrift V, b.3: 337-364.  Olafsen-Holm, J. 1963. Bolsøyboka. D3 B2 (bind 4). Kap. 18. Dyreliv, jakt og fangst. s. 236-259.  Oldervik, F. & Stenberg, I. 2003. 420 kV-ledning Viklandet-Istad. Tilleggsvurdering for flora og fauna for nye trasŽer mellom Rød og Bollhaug og ved Brandhol/Toven. Norsk Ornitologisk Forening, Rapport nr. 5-2003. 22 s. + kart  Olsen, A., Evensen, T. W., Efteland, S., Berg, T., Harveland, A., Røgler, H. C., Skarås, O., Eldøy, S., Låtun, O., Hansen, A., Holgersen, H. & Cleve, A. 1969. Nye funn av gresshoppesanger. Sterna 8: 331-332.  Olsen, B. 1982. Nogle årsaker til nedgangen i den færøske lomviebestand vurdert du fra mønsteret i tilbakegangen og ringmærkingsresultater. S. 24-30 i: Myrberget, S. (red.) Negative faktorer for sjøfugl. Viltrapport 21.  Olsen, B. & Andersen, A. 1972. Smånotiser (dvergmåke i Horten). Sterna 11: 196.  Olsen, I. 1981. Nordkap 20. juni - 15. juli 1981. Rapport 33 sider.  Olsen, J. A. 1992. Utspekulerte eggtyver. Lappmeisen 17: 4-5.  Olsen, J. A. 1993. Korsnebbet temmincksnipe?. Lappmeisen 18: 4.  Olsen, J. A. 1993. Spurvehauk med unger i Øst-Finnmark. Lappmeisen 18: 9-10.  Olsen, K. 1984. Kornspurven Miliaria calandra på Lista og i Norge. Vår Fuglefauna 7: 233-234.  Olsen, K. 1994. Sivhauk Circus aeruginosus. S. 112 i : Gjershaug, J. O., Thingstad, P. G., Eldøy, S. og Byrkjeland, S. (red.): Norsk fugleatlas. Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu. 552 s.  Olsen, K. 1994. Stillits Carduelis carduelis. S. 466 i : Gjershaug, J. O., Thingstad, P. G., Eldøy, S. og Byrkjeland, S. (red.): Norsk fugleatlas. Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu. 552 s.  Olsen, K. 1970. Heilo på Lista sommeren 1970. Sterna 9: 219.  Olsen, K. 1958. Lappspurv (Calcarius lapponicus) og jordugle (Asio flammeus) på Lista 1957. Sterna 3: 93.  Olsen, K. 1959. Vinterobservasjoner fra Lista. Sterna 3: 349.  Olsen, K. 1959. Sivhauk og annet på Lista våren 1959. Sterna 3: 349-350.  Olsen, K. 1967. Myrhauk og sivspurv på Lista om vinteren. Sterna 7: 403.  Olsen, K. 1968. Fuglenotiser fra Lista 1967. Sterna 8: 140-143.  Olsen, K. 1972. Grågås som hekkefugl på Lista. Sterna 11: 141-142.  Olsen, K. 1976. Sivhauk som hekkefugl på Lista 1975. Sterna 15: 65-68.  Olsen, K. 1961. Fra Lista våren 1960. Sterna 4: 287-288.  Olsen, K. 1982. Kanadagjess mobbet grågjess. Vår Fuglefauna 5: 269-270.  Olsen, K. 1983. Faunistisk rapport fra Vest-Agder. Vår Fuglefauna 6: 105-117.  Olsen, K. 1975. Faunistisk rapport fra Vest-Agder 1970-1974. Sterna 14: 161-166.  Olsen, M. 1970. Vintererle ruget i Halden. Sterna 8: 189.  Olsen, O. 1984. Utkast til faktaark for truete arter i Norge. Rapport til Miljøverndepartementet, 124 s.  Olsen, O. 1978. Vårrapport fra Hellesjøvannet. Toppdykker'n 1: 27-29.  Olsen, O. 1985. Hellesjøvannet høsten 1984. Toppdykker'n 8: 40-41.  Olsen, O. 1986. Da byen het Chritiania. Toppdykker'n 9: 24.  Olsen, O. 1986. Fugler i Oslo og Akershus. Toppdykker'n 9: 47-50.  Olsen, O. 1988. LRSK-rapport nr. 5. Toppdykker'n 11: 11-22.  Olsen, O. 1988. LRSK-rapport nr. 6. Toppdykker'n 11: 77-80.  Olsen, O. 1990. Nytt ATLAS-prosjekt! Toppdykker'n 13: 4-9.  Olsen, O. 1979. Fuglelivet ved Hellesjøvannet 1973-1978. Toppdykker'n Suppl. 1979.  "Olsen, O. 1991. ""Hegretur"" 9/7 - 12/7-91. Rallus 21: 47."  Olsen, O. 1995. Fuglar i Volda kommune. Rallus 25: 3-10.  Olsen, O. 1995. Kollisjonsfarleg spenn utbetra. Rallus 25: 13-14.  Olsen, O. 1996. Hekkefunn av havsvale og stormsvale på Møre-kysten. Vår Fuglefauna 19: 169-171.  Olsen, O. 1981. Hekkende våtmarksfugl i Oslo og Akershus og undersøkelser i våtmarker 1981. Rapport, 34 + 2 s.  Olsen, O. 1982. Om heipiplerkas utbredelse. Vår Fuglefauna 5: 56.  Olsen, O. & Fagerhol, J. 1987. Telling og merking av sjøfugl fra Ona til Smøla. Rallus 17: 88-89.  Olsen, O. & Lund, O. 1980. Forekomst og hekking av taffeland Aythya ferina, i Hellesjøvannet 1974-1979. Vår Fuglefauna 3: 102-105.  Olsen, S. F. 1983. Artsbestemmelse av vandrefalk og jaktfalk. Vår Fuglefauna 5: 15-19.  Olsen, S. R. 1998. Bevaring av barskogens artsmangfold i innlandsnorge - en litteraturstudie. Fylkesmannen i Hedmark, miljøvernavd. Rapport nr. 13-1998: 1-94.  Olsen, T. A. 2003. Franklinmåke (Larus pipixcan) på Nordre Øyeren 7.-11. juli 2003. Toppdykker'n 26: 120-123.  Olsen, T. O. 1964. Brushane på Jæren våren 1964. Sterna 6: 212-213.  Olsen, T. O. 1964. Tar minken voksne fugl på reir? Sterna 6: 213.  Olsen, Ø. 1921. Dyreliv. S. 79-81 i: Høgsund, O. (red.) Dovrebanen. Hovedstyret for Norges Statsbaner, Kristiania. 123 s.  Olsson, A. 1971. Rapport från ett besøk på Varangerhalvø 1971. Rapport 6 sider.  Olsson, V. 1958. Dispersal, migration, longevity and death causes of Strix aluco, Buteo buteo, Ardea cinera and Larus argentatus. A study based on recoveries of birds ringed in Fenno-Scandia. Acta Vertebratica 1: 91-189.  Olstad, O. 1936. Ringmerking av forskjellige fuglearter. Ringmerkingsresultater II. Nytt Mag. Naturv. 75: 73-84.  Olstad, O. 1939. Ringmerking av forskjellige fuglearter. Ringmerkingsresultater III. Nytt Mag. Naturv. 79: 141-163.  Olstad, O. 1922. Iagttagelser over lirypen (Lagopus lagopus). Norsk Jæger- og fiskerfor. tidskr. 51: 350-359.  Olstad, O. 1923. Lirype-iagttagelser fra Øyer 1923. Norges Jæger- og Fiskersfor. Tidsskr. 52: 283-291.  Olstad, O. 1931. Undersøkelser over lirypens forplantingsforhold. Norges Jæger- og Fiskersfor. Tidsskr. 60: 405-413.  Olstad, O. 1932. Lirypebestanden i 1931. Norges Jæger- og Fiskersfor. Tidsskr. 61: 1-18, 68-79, 130-139.  Olstad, O. 1933. Rapporter over viltbestanden i 1932. Norsk Jæger- og fiskerfor. tidskr. 62: 245-256, 330-339, 382-393, 446-457, 483-505.  Olstad, O. 1934. Iakttagelser over fjellvåken. Norsk Jæger- og Fisker-forenings tidsskr. 63: 567-579.  Olstad, O. 1935. Undersøkelser over kråkens forplantningsforhold. Skr. Norske Vid. Akad. Oslo. Skr. 1935. I. Mat. Naturv. kl. 3: 1-48.  Olstad, O. 1938. Avkastning av jakt og fangst. I. Dovre herred 1935-1936 og 1936-1937. Nytt mag. natur. 78: 301-331.  Olstad, O. 1943. Avkastning av jakt og fangst. II. Dovre og Øyer herreder 1937-1938 og 1938-1939. Statens Viltund., Med. 13: 1-43.  Olstad, O. 1949. Forandringer i Øyers fauna i de senere år. Lillehammer og omland Turistfor. årbok 1949: 31-36.  Olstad, O. 1953. Bird banding in 1938-1943. Banding results IV. Med. Stat. viltund. 1953: 1-41.  Olstad, O. 1953. Ringmerking av forskjellige fuglearter. Ringmerkingsresultater V. Med. Stat. viltund. 1953: 1-92.  Olstad, O. 1953. Ringmerking av lirype i Øyer. Ringmerkingsresultater VI. Med. Stat. viltund.: 1-71.  Olstad, O. 1954. Ringmerking av forskjellige fuglearter. Ringmerkingsresultater VII. Med. Stat. viltund.: 1-38.  Olstad, O. 1945. Jaktzoologi. Cappelen, Oslo.  Olstad, O. 1934. Undersøkelser over noen fuglers forplantningsforhold. I. Gråtrost (Turdus pilaris). Nytt Mag. Naturv. 34: 155-185.  Olstad, O. 1932. Undersøkelser over lirypens forplantingsforhold. Nyt Mag. Naturv. 71: 1-71.  Olstad, O. 1931. Undersøkelse over lirypens forplantingsforhold. Stat. Viltunders. Medd. no. 1: 1-11.  Olstad, O. 1921. Indtryk og tilfældige iagttagelser vedrørende lirypen. Norges Jæger- og Fiskerfor. tidsskr. 50: 267.  Olstad, O. 1923. Litt om bændel- og rundorm hos lirypen. Norges Jæger- og Fiskerfor. tidsskr. 52: 59.  Olstad, O. 1939. Iakttagelser over myrhøk og gjøk. Naturen 63: 350-351.  Olstad, O. 1926. Træk av lirypens biologi. Prøveforelesning. Norges Jæger- og Fiskersfor. Tidsskr. 55: 295-311.  Olstad, O. 1927. Undersøkelser over lirypens egglegging, rugning og klækning. Norges Jæger- og Fiskersfor. Tidsskr. 56: 1-25, 76-91.  Olstad, O. 1935. Iakttagelser over jorduglen (Asio accipitrinus). Norsk Jæger- og Fiskerfor. tidsskr. 64: 322-326, 364-366.  Olstad, O. 1948. Kråkefuglene. S. 98-114 i: Føyn, B. & Huus, J. (red.) Norges dyreliv Bind II: Fugler. Cappelen, Oslo. 564 s.  Olstad, O. 1929. Ringmerking av lirype i Øyer. Norsk Jæger- og Fiskerfor. tidsskr. 58: 273-295, 349-373.  Olstad, O. 1926. Ringmerking av lirype. Norges Jæger- og Fiskerfor. tidsskr. 55: 1-16.  Olstad, O. 1927. Undersøkelser over lirypens egglægning, rugning og klækning. Buskeruds Jæger- og Fiskersfor. tidsskr. 14 (1): 19-51.  Olstad, O. 1927. Undersøkelser over lirypens egglægning, rugning og klækning. Buskeruds Jæger- og Fiskersfor. tidsskr. 14 (2): 1-16.  Olstad, O. 1934. Rapporter over viltbestanden i 1933. Norsk Jæger- og fiskerfor. tidskr. 63: 334-348.  Olstad, O. 1922. Gudbrandsdalens dyreliv. S. 19-26 i: Grimeland, B. A. (red.) Kjend dit land! I. Gudbrandsdalen. 94 s.  Olstad, O. 1940. Røyskatten. Naturen 64: 327-332.  Olstad, O. 1940. Røyskatten. Naturen 64: 327-332.  Olstad, O. 1937. En gråtrost fra Gjøvik som blev av betydning for Statens viltundersøkelser. Jakt og fiske 8(3): 5-6.  Olstad, O. 1970. Kråkefuglene. S. 496-507 i: Frislid, R. & Semb-Johansson, A. (red.) Norges dyr. Bind 2. Fugler. J. W. Cappelens Forlag, Oslo. 507 s.  Olstad, O. 1930. Oplysninger om kråke og smågnavere. Norsk Jæger- og Fiskerfor. tidsskr. 59: 377-381.  Olstad, O. 1933. Rapporter over viltbestanden i 1932. Norsk Jeger- og Fiskerforenings Tidsskrift 62 (9): .  Olstad, O. 1933. Andvendelse av fuglevildt som f—r ved oppdrett av pelsdyr. Norsk Jæger og Fiskerforbunds Tidsskrift 62: 397-404, 458-463 og 505-507.  Olstad, O. & Aaseth A. I. 1961. Avkastning av jakt og fangst i Øyer herred 1948-49 til 1953-54. Medd. Stat. viltund. 2. ser. nr. 9: 1-39.  Olstad, O. & Lid, J. 1923. Undersøkelser over lirypens næring. Norges Jæger- og Fiskerfor. tidsskr. 52: 283-291.  Olstad, O. & Sørensen, O. J. 1981. Kråkefuglene. S. 522-549 i: Frislid, R. & Semb-Johansson, A. (red.) Norges dyr. Bind 2. Fugler. J. W. Cappelens Forlag, Oslo. 549 s.  Olsvik, H. 1977. Sidensvansinvasjonen i Kristiansund vinteren 1976/77. Rallus 7: 68-69.  Olsvik, H. 1978. Fuglefaunaen i Kristiansund og Frei, del. 1. 42 s. (upubl.)  Olsvik, H. 1978. Trekkfuglar på Ytre Nordmøre. Rallus 8: 46-47.  Olsvik, H. 1979. Havørn-opplevelse. Rallus 9: 97.  Olsvik, H. 1979. Nysgjerrig lomvi. Rallus 9: 103.  Olsvik, H. 1980. Den kvite hegren på Eide. Rallus 10: 80-81.  Olsvik, H. 1980. Nytt fra lokallaga: Ekskursjon til Vaulen. Rallus 10: 136.  Olsvik, H. 1981. Dvergdykkeren på Nordmøre. Rallus 11: 4-10.  Olsvik, H. 1981. Oljeeventyret. Rallus 11: 20.  Olsvik, H. 1981. Småstykker: Polarmåke. Rallus 11: 22.  Olsvik, H. 1982. Litt om havellas vårtrekk. Rallus 12: 104-105.  Olsvik, H. 2004. Svartspetten på Nordmøre i 2003. Rallus 33: 8-9.  Olsvik, H. & Fiske, P. 1983. Fugler under innvandring. Rallus 13: 13-16.  Olsvik, H. & Thomassen, B. 1980. Lirer på Nordmørskysten. Rallus 10: 58-60.  Olsvik, Ø. 1980. Salmonella hos kråker. S. 157 i: Heggberget, T. M. (red.) Måker og kråkefugl i Norden. NKVs møte om fugl og avfall 1979. Viltrapport 10. Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk, Trondheim. 160 s.  Omdahl, J. 1967. Liten fluesnapper i Dalane. Sterna 7: 403.  Omdahl, J. 1967. Svartryggerle i Dalane. Sterna 7: 403.  Omdahl, J. 1968. Rødstrupesanger i Dalane. Sterna 8: 199.  Omdahl, J. 1971. Nattergal i Rogaland. Sterna 10: 34.  Omdahl, J. & Nilsson, A. 1967. Dvergdykkere i Rogaland. Sterna 7: 402.  Omholt, S. W. 1978. Fossekall høyt til fjells i påska. Hujon 4: 70.  Omre, J. A. & Gulbrandsen, F. A. 2000. Østensjøvannet Naturreservat i Oslo. Orion Forlag. 127 s.  Onsanger, K. 1978. Artsliste over fuglearter observert i Øvre Pasvik i 1977. Rapport 8 sider.  Oordt, G.J. van.1921. Ornithological notes from Spitsbergen and Northern Scandinavia, 1921. Ardea: 129-170.  "Mitchell, F. S. 1877. A spring tour on Norway  "Gunnersen, G. F. 1926. Reise som giennem en deel af Norge i de aar 1773, 1774, 1775 paa Hans Majestæt Kongens bekostning er giort og beskreven af Gerhard Schøning  "Hiorthøy, H. F. 1956. Physisk og Ekonomisk Beskrivelse over Gulbransdalens Provstie i Aggershuus Stift i Norge. Facsimilia topographica 7-8. Halvorsen & Børsum, Oslo. 2 bind  "Lock, W. G. 1878. Sporting life on the Norwegian fjelds. Translated from the Norwegian of I. A. Friis   Eldøy, S. 1982. Atlasprosjektet. Meddelelse nr. 9. Foreløpig utbredelseskart for tyrkerdue i Norge. Vår Fuglefauna 5: 52-53.  Steen, O. F. 1999. Jaktfalk i Norge - fylkesvis oversikt over hekkeplasser og anslag på hekkende par. Vandrefalken 4 (1996-98): 48-51.  "Mork, K. & Runde O. 1995. Stavanger Museum  Otterlind, G. 1953. Flyttning och utbredning. Et bidrag til kŠnnedomen om den skandinaviska fågelfaunaens utbredningsdynamik. Vår FågelvŠrld 13: 1-31, 83-113, 147-167, 245-261.  Willgohs, J. F. 1963. Havørnen i Norge. Naturen 87: 67-102.  Gjershaug, J. O. & Nygård, T. 2003. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding. Kongeørn i Norge: Bestand, predatorrolle og forvaltning. NINA Fagrapport 58: 1-25.  "Håland, A. 1985. Utbredelse og bestandssituasjon for alpine dykkender i Norge  "Bowden, J. 1869. The naturalist in Norway  "Laing, S. ved K. Snekkvik 1997. Dagbok frå eit opphald i Norge i åra 1834, 1835 og 1836  Haftorn, S. 1959. Hva skjer når fremmede dyr innføres til et område? Naturen 83: 3-27.  Opheim, J. 1971. Trekkobservasjoner fra Øyer sørbygd, 1966-1971. Rapport. 8 s.  Opheim, J. 1971. Ornitologiske observasjoner fra delta-områder i nordenden av Mjøsa. Rapport 29 s.  Opheim, J. 1971. Har lappfiskanda (Mergus albellus) et sparsomt trekk gjennom Gudbrandsdalen? Naturnytt fra Øyerbygda 3: 1.  Opheim, J. 1971. Litt om perleuglens (Aegolius funerereus) forekomst i Øyer sørbygd i årene 1969-1971. Naturnytt fra Øyerbygda 4: 1-2.  Opheim, J. 1971. Kjente lokaliteter for ringtrosten (Turdus torquatus) i Øyer. Naturnytt fra Øyerbygda 5: 1-2.  Opheim, J. 1972. Mer nytt til registreringen av fuglefaunaen i Øyer i perioden 1960-1971. Naturnytt fra Øyerbygda 9: 1-2.  Opheim, J. 1972. En sammenfatning av toppandas (Aythya fuligula) opptreden i Øyer. Naturnytt fra Øyerbygda 10: 1-6.  Opheim, J. 1975. Rosenfinkens (C. erythrinus) forekomst og ekspansjon i Lillehammerdistriktet. Hujon 1: 41-47.  Opheim, J. 1976. Fugleobservasjoner i Øyer kommune i 1975 og litt om de registreringene som er utført tidligere år. Hujon 2: 47-53.  Opheim, J. 1976. Røykenvika - en liten, men god fuglelokalitet langs Randsfjorden. Hujon 2: 61-71.  Opheim, J. 1976. Faunistisk rapport fra Oppland. Hovedsaklig fra årene 1970-1975. Sterna 15: 207-212.  Opheim, J. 1977. Jarenvannet - en verneverdig fuglelokalitet i Gran kommune, Hadeland. Hujon 3: 25-27.  Opheim, J. 1977. Fugleobservasjoner i Øyer kommune, 1976. Hujon 3: 52-58.  Opheim, J. 1977. Vannfugltellinger i Oppland vinteren 1976/77. Hujon 3: 59-62.  Opheim, J. 1977. Flere sothøneobservasjoner fra Lom. Hujon 3: 68.  Opheim, J. 1978. Fuglelivet rundt Øvre- og Nedre Smådalsvatn, Lom kommune. Våtmarksund. Oppland 1978. Rapport. 10 s.  Opheim, J. 1978. Fuglelivet på myrene mellom Hornsjøen og Øvre Ropptjern, Gausdal kommune. Våtmarksund. i Oppland 1978. Rapport. 15 s.  Opheim, J. 1978. Fuglelivet på Malmtjern og Oksetjern, Øyer kommune. Våtmarksund. Oppland 1978. Rapport. 11 s.  Opheim, J. 1978. Fuglelivet rundt sdalstjerna, Ringebu kommune. Våtmarksund. Oppland 1978. Rapport. 6 s.  Opheim, J. 1978. Vannfugl vinterstid på Gudbrandsdalslågen ved Tretten, Øyer kommune. Våtmarksund. Oppland 1978. Rapport. 9 s.  Opheim, J. 1978. Overvintrende fossekall i Gudbrandsdalen. Vår Fuglefauna 1: 11-15.  Opheim, J. 1978. Om vintererlas forekomst i Oppland fram til 1.1.1978. Hujon 4: 9-14.  Opheim, J. 1978. Notater fra 19 perleuglereir i smågnageråret 1974. Hujon 4: 22-24.  Opheim, J. 1978. Vannfugltellingen i Oppland 1977/78. Hujon 4: 63-67.  Opheim, J. 1979. Observasjon av nattravn ved Fokstua, Dovre. Hujon 5: 39.  Opheim, J. 1979. Vannfugltellingen vinteren 1978/79. Hujon 5: 98-101.  Opheim, J. 1979. Om overvintrende fossekall i Gudbrandsdalen. Fossekallen 26: 8-10.  Opheim, J. 1980. Vannfugltellingen i jula 1979. Hujon 6: 5-12.  Opheim, J. 1980. Rosenfink i Ringebu. Hujon 6: 120.  Opheim, J. 1980. Sein hekking hos ringdue. Hujon 6: 120.  Opheim, J. 1980. Vannfugltellinger vinteren 1979-80. Hujon 6: 144-149.  Opheim, J. 1980. Forsvinner tyrkerdua? Hujon 6: 157.  Opheim, J. 1980. Litt mer om pilfinken i Gudbrandsdalen. Hujon 6: 158.  Opheim, J. 1981. Stort gåsetrekk høsten 1981. Hujon 7: 163-168.  Opheim, J. 1981. Vannfugltellingen i jula 1980. Hujon 7: 66-78.  Opheim, J. 1981. Fugleobservasjoner i Øyer i -79 og -80 og litt om tidligere registreringer. Hujon 7: 103-117.  Opheim, J. 1981. Vannfugltellingen vinteren 1980-81. Hujon 7: 121-126.  Opheim, J. 1982. Fugleobservasjoner ved Skottvatnet, Sel kommune i perioden 1970-1982. Rapport. 7 s.  "Opheim, J. 1982. Ornitologiske registreringer i forbindelse med kraftutbyggingsplanene ""Nye Moksa"". Rapport. 35 s."  Opheim, J. 1982. Registreringer av overvintrende vannfugl i Begnavassdraget 1981/1982 i forbindelse med tre planlagte elkraftverk. Rapport. 16 s.  Opheim, J. 1982. Vannfugltellingen i jula 1981. Hujon 8: 21-23.  Opheim, J. 1982. Fugleobservasjoner i Øyer kommune, 1981. Hujon 8: 75-79.  Opheim, J. 1982. Stort gåsetrekk også våren 1982. Hujon 8: 117-118.  Opheim, J. 1983. Ornitologiske registreringer i Tromsavassdraget, Ringebu kommune. Samt litt om fauna og botanikk i elvene Rolla, Breia og Teppa, Ringebu og Øyer kommuner. Rapport. 25 s.  Opheim, J. 1983. Ornitologiske registreringer og vurderinger i forbindelse med kraftutbyggingsplanene for Nedre Otta. Rapport. 18 s.  Opheim, J. 1983. Mer om gåsetrekket over det indre Østlandsområdet. Hujon 9: 55-58.  Opheim, J. 1983. Fugleobservasjoner i Øyer kommune, 1982. Hujon 9: 81-85.  Opheim, J. 1983. Vannfugltellingen i jula 1982. Hujon 9: 163-173.  Opheim, J. 1984. Registreringer av vannfugl i deler av Lågendeltaet, Lillehammer, våren 1984. Rapport. 80 s.  Opheim, J. 1984. Fugleobservasjoner fra Øyer kommune 1983. Hujon 10: 16-19.  Opheim, J. 1984. Litt om gåsetrekket over Oppland 1983. Hujon 10: 58-60.  Opheim, J. 1984. Lågendeltaet 1983. Hujon 10: 61-63.  Opheim, J. 1984. Vannfugltellingen i jula 1983. Hujon 10: 79-89.  Opheim, J. 1984. Kjente observasjoner av fjellmyrløper i Oppland fylke pr. 1.1.1984. Fugler i Oppland 3-1984: 1-8.  Opheim, J. 1984. Fugleobservasjoner i Lågendeltaet, 1983. Fugler i Oppland 1984-5: 1-32.  Opheim, J. 1984. Fugleobservasjoner i Roppa-området, Gausdal kommune. Fugler i Oppland 1984-12: 1-32.  Opheim, J. 1985. Fugleobservasjoner i Lågendeltaet, 1984. Fugler i Oppland 1985-1: 1-35.  Opheim, J. 1985. Kjente observasjoner av snøugle i Oppland fylke pr. 1.11.1985. Fugler i Oppland 1985-3: 1-10.  Opheim, J. 1985. Haukuglas forekomst i Oppland, og om invasjonen i 1983. Hujon 11: 68-86.  Opheim, J. 1985. Vannfugltellingen i jula 1984. Hujon 11: 104-117.  Opheim, J. 1985. Tranetrekket ved Frya trues. Hujon 11: 161-164.  Opheim, J. 1985. Rugda. Hujon 11: 179.  Opheim, J. 1985. Fuglefaunaen på Einangsøyene, Sel kommune. Bygd på observasjoner i perioden 1966-1978, og i 1985. Rapport. 15 s.  Opheim, J. 1986. Overvintrende vannfugl ved Eidsfoss i Begnavassdraget, Sør-Aurdal kommune, Oppland fylke. Rapport. 14 s.  Opheim, J. 1986. Fugleregistreringer i nedbørfeltet til Moksa, Glømmerbekken og Vedemselva i Øyer kommune, Oppland fylke. Vassdragsforsk 1986-07: 1-41.  Opheim, J. 1986. Fugleobservasjoner i Lågendeltaet, 1985. Fugler i Oppland 1986-3: 1-42 + vedlegg.  Opheim, J. 1986. Vannfugltellingen i jula 1985. Hujon 12: 50-61.  Opheim, J. 1986. Fugleobservasjoner i Øyer kommune 1984. Hujon 12: 63-66.  Opheim, J. 1987. Fuglelivet langs Mesnaelva på strekningen Kroken-Mesnasaga, Lillehammer kommune. Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oppland. Rapport. 41 s.  Opheim, J. 1987. Forekomst av myrhauk i Oppland fylke pr. 1.1.1988. Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oppland. Rapport. 46 s.  Opheim, J. 1988. Kjente observasjoner av fjellmyrløper i Oppland fylke pr. 1.1.1988. Rapport. 31 s.  Opheim, J. 1987. Fuglefaunaen i Sjoas nedbørfelt, Sel, Nord-Fron, Vågå og Lom kommuner. Observasjoner innsamlet av Norsk Ornitologisk Forening avdeling Oppland fra perioden 1970-1987. Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oppland. Rapport. 38 s.  Opheim, J. 1987. Mjøsen ringmerkingsgruppe. Ringmerkingsrapport for 1986. Fugler i Oppland 1987-3: 1-27.  Opheim, J. 1987. Lågendeltaet. rsrapport for 1986. Fugler i Oppland 1987-4: 1-46.  Opheim, J. 1987. Kongeørn i Fron. Våre Rovdyr 1: 8-11.  Opheim, J. 1987. Vannfugltellingen i jula 1986. Hujon 13: 155-168.  Opheim, J. 1987. Fugleobservasjoner i Øyer kommune 1985-1986. Hujon 13: 194-203.  Opheim, J. 1988. Vannfugltellingen i jula 1987. Hujon 14: 121-137.  Opheim, J. 1988. Lågendeltaet. rsapport for 1987. Fugler i Oppland 1988-4: 1-45.  Opheim, J. 1989. Fugletakseringer på Øya, Lillehammer kommune. Fugler i Oppland 1989-8: 1-4.  Opheim, J. 1989. Lågendeltaet, årsrapport 1988. Fugler i Oppland 1989-12: 1-49.  Opheim, J. 1989. Vannfugltellingen i jula 1988. Hujon 15: 73-92.  Opheim, J. 1989. Største dagobservasjon av forskjellige vannfugler i Lågendeltaet under vår- og høsttrekket, samt tidligst noterte ankomstdato på våren pr. 1.6.1989. Hujon 15: 149-152.  Opheim, J. 1989. Ornitologisk vernearbeid i Lågendeltaet. Hujon 15: 153-165.  Opheim, J. 1990. Vannfugltellingen i jula 1989. Hujon 16: 157-175.  Opheim, J. 1990. Vintertellinger av vannfugl i Oppland fylke i årene 1977/78 - 1988/89. Fugler i Oppland 1990-3: 1-184.  Opheim, J. 1991. Vannfugltellingen i jula 1990. Hujon 17: 105-121.  Opheim, J. 1992. Grusuttakenes virkninger på fuglelivet. Ornitologiske undersøkelser i Lågendeltaet, Lillehammer våren 1992. Rapport. 61 s.  Opheim, J. 1992. Vannfugltellingen i jula 1991. Hujon 18: 213-232.  Opheim, J. 1993. Rapportsammendrag. Grusuttakenes virkninger på fuglelivet. Ornitologiske undersøkelser i Lågendeltaet, Lillehammer våren 1992. Hujon 19: 37-46.  Opheim, J. 1993.Vannfugltellingen i jula 1992. Hujon 19: 113-132.  Opheim, J. 1994.Vannfugltellingen i jula 1993. Hujon 20: 307-328.  Opheim, J. 1995. Vannfugltellingen vinteren 1994. Hujon 21: 244-265.  Opheim, J. 1995. Dvergspettprosjektet 1995. Hujon 21: 350-353.  Opheim, J. 1996. Vannfugltellingen vinteren 1995. Hujon 22: 6-19.  Opheim, J. 1996. Forstyrrelse ved kongeørnreir. Hujon 22: 114.  Opheim, J. 1997. Forekomst av hettemåke i Oppland fram til 1995. Hujon 23: 5-34.  Opheim, J. 1998. Vannfugltellingen vinteren 1996/97. Hujon 24: 6-20.  Opheim, J. 1998. Vannfugltellingen vinteren 1997/98. Hujon 24: 237-253.  Opheim, J. 1998. Solbrålia i Sør-Fron. Skjøtselsplan for et hekkeområde til hvitryggspett. Hujon 24: 273-295.  Opheim, J. 1999. Vannfugltellingen vinteren 1998/99. Hujon 25: 125-143.  Opheim, J. 2000. Vannfugltellingen vinteren 1999/2000. Hujon 26: 105-120.  Opheim, J. 2000. Landsomfattende telling av trane 16. og 17. september - resultater fra Oppland. Hujon 26: 190-191.  "Opheim, J. 1996. ""Innlandsornitologi"" med lange tradisjoner. Vår Fuglefauna 19: 168."  Opheim, J. 1998. Fugleregistreringer i våtmarksområdet Lommoen - Feforvatnet i Nord-Fron kommune våren 1998. S. 6-16 i: Høitomt, G. & Opheim, J. Ornitologiske registreringer i 5 våtmarksområder i Nord-Fron kommune våren og sommeren 1998. Rapport. 42 s.  Opheim, J. 1998. Fugleregistreringer på Flekkvatnet med tilgrensende våtmarksområde i Nord-Fron kommune våren/sommeren 1998. S. 17-22 i: Høitomt, G. & Opheim, J. Ornitologiske registreringer i 5 våtmarksområder i Nord-Fron kommune våren og sommeren 1998.  Opheim, J. 1998. Fugleregistreringer på krevatnene med tilgrensende områder i Nord-Fron kommune våren/sommeren 1998. S. 23-29 i: Høitomt, G. & Opheim, J. Ornitologiske registreringer i 5 våtmarksområder i Nord-Fron kommune våren og sommeren 1998. Rapport  Høitomt, G. & Opheim, J. 1998. Ornitologiske registreringer i 5 våtmarksområder i Nord-Fron kommune våren og sommeren 1998. Rapport. 42 s.  Opheim, J. 1977. Ekskursjonen til Svennesvollene i Biri lørdag 7. mai 1977. Hujon 3: 63-64.  Opheim, J. 1981. Utvidelse av ferdselsrestriksjoner på Fokstumyra? Hujon 7: 139-142.  Opheim, J. 1985. Lågendeltaet 1984. Hujon 11: 127-129.  Opheim, J. 1986. Vårekskursjonen i Lågendeltaet. Hujon 12: 111.  Opheim, J. 1986. Flere fugleobservasjoner av interesse i nedslagsfeltet til Moksa og Tromsa, Øyer og Ringebu. Notat, 4 s.  Opheim, J. 1986. Sjelden innlandsgjest. Hujon 12: 161-162.  Opheim, J. 1987. Lågendeltaet 1986. Hujon 13: 16-19.  Opheim, J. 1987. Ringmerking 1986. Hujon 13: 121-134.  Opheim, J. 1987. Foreningstur til Hadeland 12.-14.6.1987. Hujon 13: 170.  Opheim, J. 1988. Rapportsammendrag: Fuglefaunaen i Sjoas nedbørfelt, Sel, Nord-Fron, Vågå og Lom kommuner. Hujon 14: 24-27.  Opheim, J. 1988. Rapportsammendrag: Kjente observasjoner av fjellmyrløper i Oppland fylke pr. 1.1.1988. Hujon 14: 94-96.  Opheim, J. 1988. Rapportsammendrag: Forekomst av myrhauk i Oppland fylke pr. 1.1.1988. Hujon 14: 97-100.  Opheim, J. 1988. Lågendeltaet 1987. Hujon 14: 140-143.  Opheim, J. 1988. Ekskursjon til Fjorda-området 24.-26.6.88. Hujon 14: 144-145.  Opheim, J. 1989. Hvitryggspettens bestandssituasjon i Oppland. Hujon 14: 17-21.  Opheim, J. 1989. Lågendeltaet 1988. Hujon 15: 145-148.  Opheim, J. 1989. Atlasturen 23.-25.6.89. Hujon 15: 199-200.  Opheim, J. 1990. Vintertellinger av vannfugl i Oppland fylke i årene 1977/78 - 1988/89. Hujon 16: 196-199.  Opheim, J. 1997. Forekomst av hettemåke i Oppland fram til 1995. Fugler i Oppland 3-1996: 1-30.  Opheim, J. 1998. Solbrålia i Sør-Fron. Skjøtselsplan for et hekkeområde til hvitryggspett. Rapport, 27 s.  Opheim, J. 1998. Truete fuglearter i Oppland. Fylkesmannen i Oppland, miljøvernavdelingen. Rapport nr 2/98: 1-99 + vedlegg.  Opheim, J. 1999. Lågendeltaet. En registrering av hvordan fuglelivet berøres av båtbruk i søre del av naturreservatet - våren 1998. Statskog Øst-Norge. Rapport, 28 s.  "Opheim, J. 2001. Verneplanområdet ""Reinheimen"". Sammendrag av ornitologisk registreringsarbeid innenfor Oppland fylke. Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oppland. Rapport, 85 s."  Opheim, J. 2001. Landsomfattende tranetelling 15. og 16.09.01. Resultatene fra Oppland. Hujon 27: 255-256.  Opheim, J. 2000. Ornitologiske registreringer, Gjøvik. Observasjoner innsamlet av Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oppland. Upubl. notat. 20 s.  Opheim, J. 2001. Observasjoner av fjellmyrløper i Oppland fylke i tidsrommet 01.01.1988 - 31.12.2000. Upubl. notat. 1 s.  Opheim, J. 2001. Kartlegging av hviryggspett - data fra Oppland fylke. Upubl. notat. 5 s.  Opheim, J. 2001. Vannfugltellingen vinteren 2000/2001. Hujon 27: 85-110.  Opheim, J. 1987. Fuglefaunaen i Sjoas nedbørfelt, Sel, Nord-Fron, Vågå og Lom kommuner. Observasjoner innsamlet av Norsk Ornitologisk Forening avdeling Oppland fra perioden 1970-1987. Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oppland. Rapport. 38 s.  Opheim, J. 1987. Rapportsammendrag: Fuglelivet langs Mesnaelva på strekningen Kroken-Mesnasaga, Lillehammer kommune. Hujon 13: 226-229.  Opheim, J. 1987. Rapportsammendrag: Overvintrende vannfugl ved Eidsfoss i Begnavassdraget, Sør-Aurdal kommune, Oppland fylke. En kort vurdering av de ornitologiske konsekvenser ved en utbygging av Eidsfoss elvekraftverk. Hujon 13: 99-100s.  Opheim, J. 1986. Rapportsammendrag: Fugleregistreringer i nedbørfeltet til Moksa, Glømmerbekken og Vedemselva i Øyer kommune, Oppland fylke, i forbindelse med planlagt kraftutbygging. Hujon 13: 101- 103.  Opheim, J. 1986. Kort sammendrag fra rapporten: Lågendeltaet 1985. Hujon 12: 131-133.  Opheim, J. 1986. Kort sammendrag fra rapporten: Fuglefaunaen på Einangsøyene, Sel kommune. Bygd på observasjoner i perioden 1966-1978, og i 1985. Hujon 12: 85.  Opheim, J. 1996. Kort sammendrag fra rapporten: Forekomst av vannfugl på Lalmsvatnet, Vågå kommune. Bygd på observasjoner i perioden 1977-1985. Hujon 12: 86.  "Opheim, J. 1985. Kort sammendrag fra rapport nr. 12, 1984 i serien ""Fugler i Oppland"": ""Fuglefaunaen i Roppa-området, Gausdal kommune"". Hujon 11: 137-138."  "Opheim, J. 1985. Kort sammendrag fra rapport nr. 3, 1984 i serien ""Fugler i Oppland"": ""Kjente observasjoner av fjellmyrløper i Oppland fylke pr. 1.1.1984"". Hujon 11: 138."  Opheim, J. 1984. Tilbakeblikk på vår 10 år gamle historie. Hujon 10: 161-167.  Opheim, J. 1982. Nye kraftutbyggingsplaner i Øyer og Ringebufjellet. Hujon 8: 119-121.  Opheim, J. 1996. Aktuelle uttalelser. E6 Øyer nord - Tretten sør i Øyer kommune. Reguleringsplan til offentlig ettersyn. Hujon 22: 209-211.  Opheim, J. 1998. Aktuelle uttalelser. Verneplan for Dovrefjell - høring og offentlig ettersyn. Hujon 24: 296-299.  Opheim, J. 1994. Registrering av hettemåkebestanden i Oppland i 1994. Upubl. notat, 4 s.  Opheim, J. 1976. Observasjon nr. 2 av tornskate i Ringebu kommune. Hujon 2: 101.  Opheim, J. 1992. Oppsyn 1991. Fra Lågendeltaet, Trettenstryka, Hynna m.fl. Hujon 18: 62-74.  Opheim, J. 1989. Fugleobservasjoner i Tromsas nedbørfelt. Upubl. notat, 6 s. + kartvedlegg.  Opheim, J. 1976. Lågendeltaet ved Lillehammer. Natur og Miljø 2: 14-17, 37.  Opheim, J. 1986. Veianlegg gjennom planlagt naturreservat - uten forhåndsvarsel. Vår Fuglefauna 9: 109.  Opheim, J. 1995. Forslag til utvidelse av Rondane nasjonalpark med landskapsvernområder. Sammendrag av ornitologisk registreringsarbeid. Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oppland og Norsk Ornitologisk Forening, avd. Hedmar. Rapport, 174 s.  Opheim, J. 2001. Fuglearter registrert innenfor planlagt oppdyrkingsfelt til Lunde Nordre, hovedsaklig basert på besøk 24.06.01 og 01.07.01. Upubl. notat. 2 s.  Opheim, J. 1989. Forekomst av hvitryggspett i Oppland fylke. Rapport på grunnlag av feltundersøkelse i 1988. Fugler i Oppland 1989-1: 1-65.  Opheim, J. 2002. Vannfugltellingen vinteren 2001/2002. Hujon 28: 171-187.  Opheim, J. 1977. Våtmarksregistrering i Oppland fylke. Hujon 3: 28-34.  Opheim, J. 1998. Opplysninger til viltområdekartlegging i Nord-Fron. Upubl. notat, 6 s.  Opheim, J. 2002. Opplysninger til viltområdekartlegging i Vågå. Observasjoner fra Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oppland. Upubl. notat, 14 s.  Opheim, J. 1998. Artsliste for fuglearter observert i Dovre kommune. Upubl. notat, 6 s.  Opheim, J. 1998. Opplysninger til viltområdekartlegging i Lillehammer kommune (østsida av Gudbrandsdalslågen). Upubl. notat, 3 s.  Opheim, J. 1998. Opplysninger til viltområdekartlegging i Lillehammer kommune (vestsida av Gudbrandsdalslågen). Upubl. notat, 5 s.  Opheim, J. 2000. Viltområdekart for Øyer - tilleggsopplysninger. Upubl. notat, 3 s.  Opheim, J. 1997. Revisjon av viltområdekartet i Øyer. Upubl. notat, 8 s.  Opheim, J. 1998. Opplysninger til viltområdekartlegging i Gausdal. Upubl. notat, 8 s.  Opheim, J. 2000. Opplysninger til viltområdekartlegging i Ringebu. Observasjoner fra Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oppland. Upubl. notat, 16 s.  Opheim, J. 1998. Opplysninger til viltområdekartlegging i Sør-Fron. Upubl. notat, 6 s.  Opheim, J. 2002. Tranetellingen i Oppland 21.-22.09.2002. Hujon 28: 280-281.  Opheim, J. 1985. Frya. Flyplass eller rasteplass for traner. Natur og Miljø nr. 3 1985.  Opheim, J. 1999. Trekkobservasjoner av storspove i Lågendeltaet, Lillehammer kommune, Oppland fylke, i perioden 1970-1998. Upubl. notat, 2 s.  Opheim, J. 2000. Hønsehauken sliter. Hujon 26: 125.  Opheim, J. 1995. Prosjekter 1995. Kattugle. Hujon 21: 55.  Opheim, J. 1996. Kommuneplan for Øyer. Verneverdier i LNF 7 områder, med hovedvekt på fugl. Upubl. notat, 9 s.  Opheim, J. 1989. Observasjoner av dobbeltbekkasin i hekketida på egnete lokaliteter i fjellet/fjellbandet, Oppland fylke. Upubl. notat. 3 s.  Opheim, J. 2003. Fugleobservasjoner i våtmarksområdene ved Hundorp, Sør-Fron kommune. Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oppland. Rapport, 80 s.  Opheim, J. 2003. Fugleobservasjoner i våtmarksområdene ved Hundorp, Sør-Fron kommune. Hujon 29: 6-65.  Opheim, J. 2003. Aktuelle uttalelser. Høring - endring av reguleringsbestemmelsene for bruk av Aboraksjøen skyutebane. Hujon 29: 82.  Opheim, J. 2003. Aktuelle uttalelser. Reguleringsendring for del av Sannheim-Bæla-Smestadmoen. Omregulering fra utleiehytter til boligformål. Hujon 29: 83-84.  Opheim, J. 2003. Aktuelle uttalelser. Reguleringsplan for Moheimsflata - Myhre grustak. Forholdet til sandsvalekolonien. Hujon 29: 85-86.  Opheim, J. 1973. Fra Kautokeino. Rapport 21 sider.  Opheim, J. 2004. Status for kongeørn i Oppland fylke. Norsk Ornitologisk Forening, Avd. Oppland. Rapport.  Opheim, J. 2000. Kontroll av hekkeplasser for hønsehauk i Oppland. Upubl. notat, unntatt offentlighet. 7 s.  Opheim, J. & Bådshaug, P. 1985. Forekomst av vannfugl på Lalmsvatnet, Vågå kommune. Bygd på observasjoner i perioden 1977-1985. Rapport. 21 s.  Opheim, J. & Høitomt, G. 1990. Forekomst av hvitryggspett i Oppland. Rapport på grunnlag av feltundersøkelser i 1988 og 1989. Fugler i Oppland 1990-4: 1-82.  Opheim, J. & Høitomt, G. 1994. I Colletts fotspor - 130 år seinere. NOF avd. Oppland inviterer til fjelltur mellom Lillehammer og Ringebu. Vår Fuglefauna 17: 54-55.  Opheim, J. & Høitomt, G. 1994. I Colletts fotspor - 130 år seinere. NOF avd. Oppland inviterer til fjelltur mellom Lillehammer og Ringebu. Hujon 20: 28-30.  Opheim, J. & Karlsen, R. J. 1984. Mjøsen ringmerkingsgruppe. Ringmerkingsrapport for sesongen 1983. Fugler i Oppland 1984-2: 1-14.  Opheim, J. & Karlsen, R. J. 1984. Ringmerkingsrapport for sesongen 1984. Mjøsen ringmerkingsgruppe. Fugler i Oppland 1984-14: 1-17.  Opheim, J. & Karlsen, R. J. 1986. Ringmerkingsrapport for 1985. Mjøsen ringmerkingsgruppe. Fugler i Oppland 1986-5: 1-22.  Opheim, J. & Karlsen, R. J. 1984. Ringmerkingsarbeidet 1983. Hujon 10: 65-78.  Opheim, J. & Karlsen, R. J. 1985. Ringmerking 84. Hujon 11: 166-172.  Opheim, J. & Karlsen, R. J. 1986. Ringmerking 1985. Hujon 12: 102-110.  "Opheim, J. & Larsen, B. 1972. Rettelse til publikasjonen ""Ornitologiske observasjoner fra deltaområdet i nordenden av Mjøsa"". Rapport. 2 s."  Opheim., J. & Larsen, B. 1972. En utredning av verneverdige områder i nordenden av Mjøsa. Rapport til Lillehammer kommune. Kart, 1: 5000.  Opheim, J. & Larsen, B. M. 1974. Fuglelivet i Lågendeltaet. Rapport. 77 s.  Opheim, J. og Larsen, B. H. 2000. World Birdwatch 2.-3. oktober 1999. Hujon 26: 49-52.  Opheim, J., Gundersen, K. & Ansethmoen J. 1976. Rapport fra den lokale rapport og sjeldenhetskomite, LRSK/Oppland, fram til 1/1 1976. Hujon 2: 93-98.  Opheim, J., Hoff, K. & Larsen, B. H. 1994. rsrapport fra den lokale rapport- og sjeldenhetskomite (LRSK) 1993. Hujon 20: 113-130.  Opheim, J., Hoff, K. & Larsen, B. H. 1995. rsrapport fra den lokale rapport- og sjeldenhetskomite (LRSK) 1994. Hujon 21: 27-53.  Opheim, J., Hoff, K. & Larsen, B. H. 1996. rsrapport fra den lokale rapport- og sjeldenhetskomite (LRSK) 1995. Hujon 22: 115-142.  Opheim, J., Hoff, K. & Larsen, B. H. 1997. rsrapport fra den lokale rapport- og sjeldenhetskomite (LRSK) 1996. Hujon 23: 172-197.  Opheim, J., Hoff, K. & Larsen, B. H. 2002. Sjeldne fugler i Oppland 2000. rsrapport fra den lokale rapport- og sjeldenhetskomite (LRSK). Hujon 28: 89-141.  Opheim, J., Hoff, K. & Larsen, B. H. 2003. Sjeldne fugler i Oppland 2001. rsrapport fra den lokale rapport- og sjeldenhetskomite (LRSK). Hujon 29: 177-221.  Opheim, J., Hoff, K. & Larsen, B. H. 1993. rsrapport fra den lokale rapport- og sjeldenhetskomite (LRSK) 1992. Hujon 19: 6-17.  Opheim, J., Høitomt, G. & Hoff, K. 1988. Informasjon fra den lokale rapport- og sjeldenhetskomite for Oppland, godkjente saker 1987. Hujon 14: 61-68.  Opheim, J., Høitomt, G. & Hoff, K. 1989. Informasjon fra den lokale rapport- og sjeldenhetskomite for Oppland, godkjente saker 1988. Hujon 15: 106-117.  Opheim, J., Høitomt, G. & Hoff, K. 1990. Informasjon fra den lokale rapport- og sjeldenhetskomite for Oppland, godkjente saker 1989. Hujon 16: 98-105.  Opheim, J., Høitomt, G. & Hoff, K. 1991. Informasjon fra den lokale rapport- og sjeldenhetskomite for Oppland, godkjente saker 1990. Hujon 17: 15-22.  Opheim, J., Høitomt, G. & Hoff, K. 1992. Informasjon fra den lokale rapport- og sjeldenhetskomite for Oppland, godkjente saker 1991. Hujon 18: 55-61.  Opheim, J., Høitomt, G. & Røbergshagen, T. 1986. Informasjon fra den lokale rapport- og sjeldenhetskomite. Godkjente saker 1985. Hujon 12: 75-80.  Opheim, J., Høitomt, G. & Røbergshagen, T. 1986. Faunistisk rapport fra Oppland 1982-1985. Hujon 12: 175-201.  Opheim, J., Høitomt, G. & Røbergshagen, T. 1987. Informasjon fra den lokale rapport- og sjeldenhetskomite. Godkjente saker 1986. Hujon 13: 58-66.  Opheim, J., Høitomt, G. & Østbye, T. 1980. Informasjon fra den lokale rapport- og sjeldenhetskomite for Oppland, godkjente saker fra 1978 og 1979. Hujon 6: 72-84.  Opheim, J., Høitomt, G. & Østbye, T. 1980. Om forekomst av tornskate i Oppland fram til 1.1.1980. Hujon 6: 52-56.  Opheim, J., Høitomt, G. & Østbye, T. 1980. Om forekomst av konglebit i Oppland fram til 1.8.1980. Hujon 6: 102-108  Opheim, J., Høitomt, G. & Østbye, T. 1981. Informasjon fra den lokale rapport- og sjeldenhetskomite (LRSK) for Oppland. Godkjente saker i 1980. Hujon 7: 14-18.  Opheim, J., Høitomt, G. & Østbye, T. 1981. Faunistisk rapport fra Oppland 1978-1979. Vår Fuglefauna 4: 128-136.  Opheim, J., Høitomt, G. & Østbye, T. 1982. Informasjon fra den lokale rapport- og sjeldenhetskomite (LRSK) for Oppland. Godkjente saker i 1981. Hujon 8: 36-43.  Opheim, J., Høitomt, G. & Østbye, T. 1982. Observasjoner av lappfiskand i Oppland fylke fram til 1.1.1982. Hujon 8: 109-112.  Opheim, J., Høitomt, G. & Østbye, T. 1983. Faunistisk rapport fra Oppland 1980-1981. Vår Fuglefauna 6: 271-279.  Opheim, J., Høitomt, G. & Østbye, T. 1983. Informasjon fra den lokale rapport- og sjeldenhetskomite (LRSK) for Oppland. Godkjente saker 1982. Hujon 9: 15-22.  Opheim, J., Høitomt, G. & Østbye, T. 1984. Informasjon fra den lokale rapport- og sjeldenhetskomite (LRSK) for Oppland. Godkjente saker 1983. Hujon 10: 29-36.  Opheim, J., Høitomt, G. & Østbye, T. 1984. Avifaunistisk oversikt for Oppland pr. 1.1.1983. Hujon 10: 108-129.  Opheim, J., Høitomt, G. & Østbye, T. 1985. Informasjon fra den lokale rapport- og sjeldenhetskomite. Godkjente saker 1984. Hujon 11: 19-27.  Opheim, J., Høitomt, G. & Østbye, T. 1985. Skogdue i Oppland. Hujon 11: 130-135.  Opheim, J., Larsen, B. H. & Hoff, K. 1998. rsrapport fra den lokale rapport- og sjeldenhetskomite (LRSK) 1997. Hujon 24: 158-189.  Opheim, J., Larsen, B. H. & Hoff, K. 2001. Krysning kråke/skjære? Hujon 27: 42.  Opheim, J., Larsen, B. H. og Hoff, K. 2000. Sjeldne fugler i Oppland 1998. rsrapport fra den lokale rapport- og sjeldenhetskomite (LRSK). Hujon 26: 5-41.  Opheim, J., Larsen, B. H. og Hoff, K. 2000. Sjeldne fugler i Oppland 1999. rsrapport fra den lokale rapport- og sjeldenhetskomite (LRSK). Hujon 26: 237-283.  Opheim, J., Larsen, B. H. og Hoff, K. 2001. To nye fuglearter for Oppland. Hujon 27: 37.  Opheim, J., Roang, J. K. & Høitomt, G. 1998. Skjøtselsplan for et hekkeområde for hvitryggspett i Sør- og Nord-Fron kommuner. Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oppland. Rapport, 42 s + kart.  Opheim, J., Østbye, T. & Høitomt, G. 1980. Om forekomst av snadderand i Oppland fram til 1.11.1980. Hujon 6: 140-143.  Opheim, J., Østbye, T. & Høitomt, G. 1981. Om forekomsten av skjeand i Oppland fylke framtil 1/1 1981. Hujon 7: 143-148.  Opheim, J., Østbye, T. & Høitomt, G. 1981. Om forekomst av taffeland i Oppland fram til 1/1 1981. Hujon 7: 53-58.  Opheim, M. 1973. Lepidoptera from birds' nests in Norway. Atalanta norv. 2: 43-51.  Opheim, O. 1975. Min venn konglebiten. Hujon 1: 7-8.  Opheim, O. 1975. Min tamme rødstrupe. Hujon 1: 71.  Opheim, O. 1976. Rødstjerten. Hujon 2: 98-100.  Opheim, O. 1976. En sjelden fugl i hånden. Hujon 2: 77-78.  Opheim, O. 1976. Kampen for tilværelsen. Hujon 2: 62-64.  Opheim, O. 1976. Da svalene ville bygge reir på soveværelset vårt. Hujon 2: 18-19.  Opheim, O. 1978. Trekknotater. Hujon 4: 71.  Opheim, O. 1979. Trekryperen. Hujon 5: 24.  Orvik, S. A. 1991. Våt tur på Ørskogfjellet. Rallus 21: 18-19.  Orvik, S. A. 1991. Lerstadfugler. Rallus 21: 89.  Orvik, S. A. 1993. Uvanlig spettmeis i lesund. Rallus 23: 11.  Orvik, S. A. 1995. Stelleranda på Giske. Rallus 25: 30-31.  Orvik, S. A. 2003. Oljedød på Mørekysten. Rallus 32: 26.  Osaland, G. 1967. Isfugl ved Figgjo. Sterna 7: 292.  Osaland, G. 1973. Rødtoppet fuglekonge i Rogaland. Sterna 12: 69.  Osaland, G. & Waager, L. 1970. Vintererle i Rogaland. Sterna 9: 121.  Osaland, O. 1968. Ny rugestad for knoppsvane. Sterna 8: 196.  Osaland, O. 1972. Fugleobservasjoner frå Lista 1971. Sterna 11: 193-194.  Osaland, O. 1965. Grønnsisik i eik. Sterna 6: 274-275.  Osaland, O. & Langhelle, G. 1967. Vintererle i Bergen. Sterna 7: 402.  Osaland, O. & Osaland, G. 1967. Spetter og vendehals ved Ims. Sterna 7: 261-266.  Oskarsen, Y. 1966. Skogsnipe i Kodal. Sterna 7: 194.  Osland, A., Osland, M. A. & Bjørklund, O. M. 1993. Fugleundersøkelser i Veidnes og Lille Porsanger, Lebesby kommune 12.-17. juli 1993. Rapport 27 sider.  Oslo Helseråd, Kontoret for natur- og miljøvernsaker 1981. Fugleobservasjoner på Rambergøya - Heggholmen - Gressholmen 1965-80. Rapport, 7 s.  Oslo Helseråd, Kontoret for natur- og miljøvernsaker 1983. Verneforslag for Gressholmen og Rambergøya. Oslo Helseråd, Kontoret for natur- og miljøvernsaker, rapport nr. 2/83: 1-29.  Oslo Helseråd, Kontoret for natur- og miljøvernsaker 1983. Utkast til skjøtselsplan for Gressholmen-Rambergøya. Oslo Helseråd, Kontoret for natur- og miljøvernsaker, rapport nr. 1/83: 1-7.  Oslo kommune, Park og Idrettsvesenet 1979. Skjøtselsplan for Østensjøvanet. 21 s.  Oterhals, K. M. 1994. Edellauvskog i Skorgeura, Ørsta kommune. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, rapport utanom serie. upaginert + vedlegg.  Ott, H. 1895. Der Vogelberg Svaerholt. Aquila II nr. 3.4: 97-110.  Otterbech, H. 1968. Snøspurv i Ryfylkeheiene. Sterna 8: 199.  Otto, C. J. 1968. Knoppsvane i Hardanger. Sterna 8: 196.  Ottow, J. 1949. Ein Betrag zur Vogelwelt des Petsamogebietes und seiner Grenzegebiete. Ornis Fennica 26: 98-116.  Ourom, K. 1976. Da han Olaf og eg fant nokre sjeldne egg. rbok for Gudbrandsdalen 44: 172-176.  Overrein, Ø. 1980. Forundersøkelser av viltinteressene i Nordland. S. 237-245 i: Kjos-Hanssen, O., Gunnerød, T. Mellquist, P. & Dammerud, O. (red.) Vassdragsreguleringers virkninger på vilt. Foredrag og diskusjoner ved symposiet 15. - 17. April 1980. Norg  Overskaug, K. 1983. Litteraturstudie over orrfuglens (Lyrurus tetrix tetrix (L.)) ytre miljøkrav som et ledd i skogbruks- og viltfaglig skjøtselsammenheng. Modell for langsiktig skjøtsel av orrfugl i Mathiesen-Eidsvoll Værks skoger, Hurdal. Fagoppgave i v  Overskaug, K. 1998. Behavioural and morphological characteristics in northern tawny owls Strix aluco: An intra- and interspecific comparative approach. Dr. scient-avhandling, Univ. i Trondheim, Zool. inst.  Overskaug, K. & Sørensen, O. J. 1984. Kråkene i Eidsvoll - et ringmerkingsprosjekt 1975-1980. S. 117-124 i: Myrberget, S. (red.) Festskrift til Yngvar Hagen's 75-års dag. Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk. Viltrapport 29.  Lund, H. M.-K. 1984. Med grågjessene fra Nord-Norge til Sør-Spania. S. 101-107 i: Myrberget, S. (red.) Festskrift til Yngvar Hagen's 75-års dag. Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk. Viltrapport 29.  Ovesen, C. H., Haapanen, A., Norderhaug, M. & Zettersten, G. 1978. Hotade djur och vŠxter i Norden. NU A 1978: 9: 1-175 + vedlegg.  Owen, M. & Norderhaug, M. 1977. Population dynamics of Barnacle geese Branta leucopsis breeding in Svalbard 1948-1976. Ornis Scand. 8: 161-174.  P. 1888. Fra Gudbrandsdalen. Norges Jæger- og Fiskerfor. tidsskr. 17: 216-221.  P. 1890. Trappe skudt i Norge. Norges Jæger- og Fiskerfor. tidsskr. 19: 57.  Palmen, J.A. 1887. Bidrag till KŠnndomen om Sibiriska Ishafs-Kustens Vogelfauna enligt Vega-Expeditionens iakttagelser och Samlinger. Nordenskišld, A.E. Vega-Expeditionens Vetenskapliga Iakttagelser. Bind 5:241-511.  Palmen, J.A. 1876. †ber die Zugstrassen der Všgel.  Palmen, J.A. & Sahlberg, J. 1868. Torneå lappmark. . . .Notiser ur SŠllskapets pro Fauna et Flora Fennicas fšrhandlingar 9: 237-252.  Palmgren, P. 1936. Emberiza pusilla Pall. in Finnland brŸtend gefunden. Ornis Fennica 13: 153-159.  Palmgren, P. 1935. †ber den Tagesrhytmus der Všgel im arktischen Sommer. Ornis Fennica 12: 107-122.  Palmgren, P. 1972. Perspektiv på den faunistiska utforskningen av Finland. Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica 48: 13-35.  Paludan, K. 1947. Alken. København (Munksgaard). 107 s.  Parelius, N. 1986. Den første skildring av fuglelivet i Romsdal. Rallus 16: 54-56.  Parelius, N. & Berg, S. 1959. Søndagsturer i Moldemarka. Molde og Romsdal Turistforening rbok 1959.  Parling, N. & by, L. 1963. Myskoxar och fågelmyr i DovrefjŠll. Folket i Bild Forlag, Stockholm.  Paulaharju, S. 1982. På Finnmarkens yttersta šar.  Paulsen, B. E. 1978. Engelsk gulerle, Motacilla flava flavissima - Litt om karakterer i felt og norske hekkefunn. Vår Fuglefauna 1: 81-87.  Paulsen, B. E. 1974. Svartstrupet buskskvett i Rogaland. Sterna 13: 254-255.  Paulsen, B. E., Fuglestad, F. M. & Olsen, S. F. 1980. Faunistisk rapport fra Sør-Trøndelag 1978-1979. Vår Fuglefauna 3: 283-293.  Paulsen, B.-E. 1967. Stort kjøttmeiskull. Sterna 7: 398.  Paulsen, B.-E. 1969. Kvitryggspett i Rogaland. Sterna 8: 291.  Paulsen, B.-E. 1969. Isfugl ved Kristiansand S. Sterna 8: 291-292.  Paulsen, B.-E. & Fuglestad, F. M. 1970. Dvergsvaner på Jæren. Sterna 9: 114.  Pavel, S. 1983. Litteraturstudie over storfuglens (Tetrao urogallus L.) ytre miljøkrav som et ledd i skogbruks- og viltfaglig skjøtselsammenheng. Skjøtselmodell for storfugl. Skogsfugltellinger i Akershus, Oslo og Oppland, 1976-1983. Fagoppgave i viltforv  Payn, W.A. 1947. Redpolls from Norway. Bull. B.O.C: 67: 41.  "Pearson, H. I. 1899. ""Beyond Petsora Eastward"". Two summer voyages to Novaya Zemlja and the islands of Barents Sea. 335 sider."  Pearson, H.J. & Bidwell, E. 1894. On a Birds-nesting Excursion to the North of Norway in 1893. Ibis 6: 226-238.  Pedersen, A. 1973. Kjernebiter i Alta. Sterna 12: 223.  "Pedersen, A. 1973. ""Sterna"". Rapport 1 side."  Pedersen, A. 1973. Kjernebiter og hærfugl i Alta. Brev 1 side.  Pedersen, B. 1987. Referat fra sjøfuglforskermøtet ved Universitetet i Trondheim, Vitenskapsmuseet, 17.09.1987. DN, Rapport 78 sider.  Pedersen, E. 1966. Vintererle i Tistedal. Sterna 7: 190.  Pedersen, H. C. 1997. Breeding biology of Hen Harriers Circus cyaneus at Dovrefjell during years of low small mammal density. Fauna norv. Ser. C, Cinclus 20: 104-105.  Pedersen, H. C. 1994. Lirype Lagopus lagopus. S. 140 i : Gjershaug, J. O., Thingstad, P. G., Eldøy, S. og Byrkjeland, S. (red.): Norsk fugleatlas. Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu. 552 s.  Pedersen, H. C. 1994. Fjellrype Lagopus mutus. S. 142 i : Gjershaug, J. O., Thingstad, P. G., Eldøy, S. og Byrkjeland, S. (red.): Norsk fugleatlas. Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu. 552 s.  Pedersen, H. C. 1994. Orrfugl Tetrao tetrix. S. 144 i : Gjershaug, J. O., Thingstad, P. G., Eldøy, S. og Byrkjeland, S. (red.): Norsk fugleatlas. Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu. 552 s.  Pedersen, H. C. 1991. Hønsefugler. S. 7-64 i: Hogstad, O. (red.). Norges dyr - Fuglene 2. J. W. Cappelens Forlag a.s., Oslo.  Pedersen, H. C. 1987. Radioøkologiske undersøkelser av lirype på Dovrefjell. S. 115-122 i: Jenssen, B. M. (red.) Radioøkologisk forskningsprogram: Resultater fra undersøkelser i 1986. Foredrag holdt på seminar i DN 22. april 1987. Direktoratet for naturfo  Pedersen, H. C. 1991. Vegetasjonsmanipulering som viltstelltiltak for lirype. NINA Oppdragsmelding 068: 1-15.  Pedersen, H. C. (red.) 1996. Brenning og kutting av alpin heivegetasjon: Effekter på lirype, vegetasjon og invertebratfauna. NINA Fagrapport 16: 1-87.  Pedersen, H. C. 1990. Reproductive behaviour and breeding numbers in a fluctuating population of Norwegian Willow Grouse Lagopus l. lagopus: summary of a 10-year study. Fauna norv. Ser. C, Cinclus 13: 1-10.  Pedersen, H. C. 1984. Territory size, mating status, and individual survival of males in a fluctuating population of Willow Ptarmigan. Ornis Scand. 15: 197-203.  Pedersen, H. C. 1988. Territorial behaviour and breeding numbers in Norwegian Willow Ptarmigan: a removal experiment. Ornis Scand. 19: 81-87.  Pedersen, H. C. 1990. Reproductive behaviour and breeding numbers in a central Norwegian Willow Ptarmigan population. Proc. IV Int. Grouse Symp.  Pedersen, H. C. 1987. Anti-predator behaviour, aggression and breeding numbers in a central Norwegian Willow Ptarmigan population. Proc. 4th Int. Symp. on Grouse, 1987.  Pedersen, H. C. 1989. Effects of exogenous prolactin on parental behaviour in free-living female Willow Ptarmigan Lagopus l. lagopus. Anim. Behav. 38: 926-934.  Pedersen, H. C. 1993. Reproductive success and survival of widowed Willow Ptarmigan hens. Ornis Fennica 70: 17-21.  Pedersen, H. C. 1981. Aspekter av sosial atferd som bestandsregulerende faktor hos lirype (Lagopus lagopus lagopus). Hovedfagsoppgave. Universitetet i Tromsø.103 s.  Pedersen, H. C. 1984. Avledningsatferd hos lirype - årsak og biologisk betydning. S. 112-117 i: Steen, J. B. (ed.) Rypeforskning - statusrapport 1983. NJFF.  Pedersen, H. C. 1987. Vegetasjonskart som grunnlag for undersøkelser av vår- og sommerhabitat hos lirype på Kongsvoll. Viltrapport 43: 78-86.  Pedersen, H. C. 1988. Reproductive behaviour in Willow Ptarmigan with special emphasis on territorality and parental care. Dr. philos. avhandling. Universitet i Trondheim.  Pedersen, H. C. 1989. Endringer i radioaktivt cesium i liryper i treårs-perioden 1986-1988. Radioøkologisk Forskningsprogram. Norsk Institutt for Naturforskning.  Pedersen, H. C. 1993. Tålegrenser for tungmetaller hos fugl - med vekt på lirype. S. 63-67 i: Løbersli, E., Johannessen, T. & Viken Olsen, K. (red.) Naturens tålegrenser. Referat fra seminar i 1991 og 1992. DN-notat 1993-6: 63-77.  Pedersen, H. C. 1995. Viltstelltiltak for lirype med hovedvekt på biotopforbedring. Konferanse om forvaltning av lirype, Teveltunet, Meråker. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.  Pedersen, H. C. 1995. Generell rypebiologi med relevans for framtidig forvaltning. Konferanse om forvaltning av lirype, Teveltunet, Meråker. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.  Pedersen, H. C. 1995. Viltvård fšr dalripa - teori och praktik. Konferansen Liv och dšd bland ripor, Ultuna, Uppsala. Svenska JŠgareforbundet.  Pedersen, H. C. (red.). 1995. Kadmium og bly i lirype: akkumulering og cellulære effekter. NINA Oppdragsmelding 387: 1-34.  Pedersen, H. C. 1996. Lyngbrenning - gir ikke flere ryper. Skitt Jakt 1996: 7-8.  Pedersen, H. C. 1997. Effekter av brenning i alpin heivegetasjon på vertebrat- og invertebratfaunaen. S. 45-46 i: Solbraa, K. (red.). Brannflatedynamikk i skog. Sammendrag fra et seminar 13.-14. januar 1997 i Norges forskningsråd, Oslo. Skogforsk 2-97.  Pedersen, H. C. 1998. Hvorfor svinger harebestanden. S. 179-192 i: Brox, K.H. (red.) Brennpunkt NATUR 98/99. Tapir forlag, Trondheim. 208 s.  Pedersen, H. C. 1966. Tidlig trekk for svaler. Sterna 7: 192.  Pedersen, H. C. & Andersen, R. 1982. Parental behaviour of male Willow Grouse Lagopus lagopus lagopus. Fauna norv. Ser. C, Clinclus 5: 40-42.  Pedersen, H. C. & Fossøy, F. 2000. Accumulation of heavy metals in circumpolar willow ptarmigan populations. NINA Oppdragsmelding 646: 1-31.  Pedersen, H. C. & Myklebust, I. 1992. Age-dependent accumulation of cadmium in Norwegian Willow Ptarmigan (Lagopus l. lagopus). Proc. XX Int. Union Game Biol. 1991: 477-482.  Pedersen, H. C. & Myklebust, I. 1993. Age-dependent accumulation of cadmium and zinc in the liver and kidneys of Norwegian Willow Ptarmigan. Bull. Environ. Contam. Toxicol. 51: 381-388.  Pedersen, H. C. & Nybø, S. 1991. Radiocesium i lirype og fjellrype forårsaket av reaktor-ulykken i Tsjernobyl. I: Gaare, E., Jonsson, B. & Skogland, T. (red.). Tsjernobyl-sluttrapport fra NINAs radioøkologiske program 1986-1990. NINA Temahefte 2: 1-71.  Pedersen, H. C. & Steen, J. B. 1993. Territory size of Willow Grouse Lagopus l. lagopus cocks in relation to age and intruder pressure. Fauna norv. Ser. C., Cinclus 16: 41-42.  Pedersen, H. C. & Steen, J. B. 1985. Parental care and chick production in a fluctuating population of Willow Ptarmigan. Ornis Scand. 16: 270-276.  Pedersen, H. C. & Sæther, M. 1999. Effects of cadmium on parental behaviour in free-living willow ptarmigan hens. Ecotoxicology 8: 1-7.  Pedersen, H. C. & Sæther, M. 1993. Effekter av kadmiumbelastning på foreldreatferd hos ville lirypehøner. I: Fløisand, I. & Løbersli, E. (red.). Tilførsel og virkninger av lufttransporterte forurensninger (TVLF) og Naturens tålegrenser. Sammendrag av fore  Pedersen, H. C., Bevanger, K., Bretten, A., Dalen, T., Hanssen, O., Smith, E. M. & Wilmann, B. 1993. Viltstelltiltak for lirype. Økologiske effekter av brenning og kutting av heivegetasjon. NINA Oppdragsmelding 226: 1-30.  Pedersen, H. C., Bretten, A., Bretten, S., Dalen, T., Hanssen, O., Smith, E. M. & Wilmann, B. 1992. Brenning og kutting av heivegetasjon som viltstelltiltak for lirype. NINA Oppdragsmelding 110: 1-22.  Pedersen, H. C., Bretten, A., Dalen, T., Hanssen, O., Smith, E.M. & Wilmann, B. 1994. Viltstelltiltak for lirype: brenning og kutting av heivegetasjon. NINA Oppdragsmelding 283: 1-22.  Pedersen, H. C., Myklebust, I. & Sæther, M. 1998. Akkumulering og effekter av kadmium i lirype. S. 50-56 i: Nygård, T. (red.). NINAs strategiske instituttprogrammer 1991-1995. Forurensningsøkologi. Sluttrapport. NINA Temahefte 10: 1-104.  Pedersen, H. C., Myklebust, I., Nygård, T. & Sæther, M. 1992. Akkumulering og effekter av kadmium i lirype. NINA Oppdragsmelding 152: 1-27.  Pedersen, H. C., Nybø, S. & Varskog, P. 1998. Seasonal variation in radiocesium concentration in Willow Ptarmigan and Rock Ptarmigan in central Norway after the Chernobyl fallout. J. Environmental Radioactivity 41: 65-81.  Pedersen, H. C., Nygård, T., Myklebust, I. & Sæther, M. 1991. Metallbelastninger i lirype. NINA Oppdragsmelding 71: 1-18.  Pedersen, H. C., Steen, J. B. & Andersen, R. 1983. Social organization and territorial behaviour in a Willow Ptarmigan population. Ornis scand. 14: 263-272.  Pedersen, H. C. & Nybø, S. 1990. Effekter av langtransportert forurensning på terrestriske dyr i Norge. En statusrapport med vekt på SO2, NOx og tungmetaller. NINA Utredning 005: 1-54.  Pedersen, J. A. 1970. Feltobservasjoner i Øystre Slidre 1970 ca. 1000 m.o.h. Fauna 23: 303.  Pedersen, J. A. 1969. Rapport om NZF's sommerekskursjon til Runde 26.-29. juni 1969. Fauna 22: 234-236.  Pedersen, K. . & Tordhol, B. M. 1980. Østre Toten. Plan for naturvern og friluftsliv. Notat nr. 7, ODH Lillehammer. 51 s. + vedlegg.  Pedersen, N. H. 1974. Steintrosten ob