IBA kartlegging i Norge
                  Viktige fugleområder i Norge

Info Arter IBAer Artsoversikt Logg inn

RapporterePå denne siden kan du finne oversikter over IBA-status for samtlige norske hekkearter, samt noen tillegg. I menyen under kan du velge en art du ønsker å undersøke nærmere.

Oversikt:

Storfugl Tetrao urogallusSPEC-kriterie: SPEC (Non-spec)

Bestandsstørrelse
Europeisk hekkebestand: 760000 (Birdlife 2004)
Europeisk vinterbestand: 0 (Birdlife 2004)
Norges hekkebestand: 50000 (Birdlife 2004)

Treff i Litteraturbasen
105 treff: Anonym 1910. En selskapelig tiur. Norges Jæger- og Fiskerfor. tidsskr. 39: 119.  Anonym 1983. NOF-tur til Anfinnsætra, Totenåsen 18-20 februar 1983. Hujon 9: 95  Anonym 1895. Fra Karasjok. Norsk Jæger og Fiskerforenings Tidsskrift 24: 192.  Barth, J. B. 1874. Erfaringer fra jagten paa det mindre Vildt i Norge. Fleiberg & Landmark, Christiania. 329 s.  Barth, J. B. 1891. Erfaringer fra jagten paa det mindre Vildt i Norge. Anden forøgede Udgave. Christiania, 431 s.  Barth, J. B. 1878. Tiurjagt 1862. Den Norske Turistforenings rb. 12: 62-73.  Barth, J. B. 1863-64. Bidrag til Kundskaben om nogle af vore jagtbare eller madnyttige Fuglearters Forekomst, Levemaade, Forplantnings- og Væxtforholde m.M. Norsk Skyttertidende 2: 78-80, 86-88, 93-94, 3: 6-7.  Barth, J. B. 1879. En tjŠderjagt 1862. Svenska JŠgerfšrbundets nya tidsskr. 17: 20-24.  Bendiksen, E. 1986. Botaniske undersøkelser i Rinilhaugen Nordre Korsvatnhøgda (Lunner, Oppland). Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelingen. Rapport nr. 7/86: 1-44 + vedlegg.  Bergersen, L. 1964. Tam røy i Vest-Agder. Sterna 6: 91.  Brodtkorb, E. N. 1916. Fra Østfinmarken. Norsk Jæger- og Fiskerforenings Tidsskrift 45: 314-315.  Brodtkorb, E. N. 1915. Fra Østfinmarken. Norsk Jæger- og Fiskerforenings Tidsskrift 44: 375-378.  Bøhler, T. 2000. Nytt fra nett. NettNytt fra Fuglenett (Skandinavia). Toppdykker'n 23: 64-71.  Bøhler, T. 2001. Nytt fra nett. NettNytt fra E-Fugl (Norge). Toppdykker'n 24: 84-87.  Børset, E. 1970. Orrfuglens (Lyrurus tetrix L.) og storfuglens (Tetrao urogallus L.) sommerhabitat i Skrukkelia, Hurdal. Hovedoppgave i spes. zoologi, Univ. Oslo. Upubl.  Børset, E. & Krafft, A. 1973. Black Grouse and Capricaillie brood habitats in a Norwegian spruce Forest. Oikos 24: 1-7.  Claussøn-Friis, P. 1599. Norriges Besscrifuelse.  Claussøn-Friis, P. ved Gustav Storm. 1877-1881. Samlede skrifter ved Dr. Gustav Storm. Norriges Besscrifuelse. Christiania  Collett, R. 1906. Hybrids among Norwegian Birds, and their diagnoses. Forh. Vid.-Akad. Christ. 1905 No. 11: 1-26.  Dahl, E. 1987. Storfuglprosjektet sesongen 86. Ranas Dyreliv 9: 83-86.  Dahl, E. 1989. Storfuglprosjektet -88. Ranas Dyreliv 11: 9.  Dahl, E. 1990. Rapport fra prosjekt storfugl 1989. Ranas Dyreliv 12: 59-60.  Dahl, E. 1991. Storfuglprosjektet år 1990. Ranas Dyreliv 13: 31.  Dahl, E. 1992. Storfuglprosjektet. En kort oppsummering fra siste feltsesong. Ranas Dyreliv 14: 29.  Engås, A. 1996. Sporturen til Granneset. Ranas Dyreliv 18: 68-69.  F. N. 1930. Fra høstjakten 1929. Norsk Jæger- og fiskerfor. tidsskr. 59: 7-13.  Finmarkens Amt. 1911. Fredning av tiur, røi, aarhane og aarhøne fra 16 november - 15 januar. F.a.j.nr. 2128. 11.  Fridrichsen, E. 1935. Mindre meddelelser. Norsk Jæger og Fisker-forenings tidsskr. 64: 563-564.  Frølich, J. K. 1947. Rev og rugende fugl. Norsk Jeger- og Fisker-forbunds tidsskr. 76: 188.  Haftorn, S. 1959. Fugler og pattedyr i Stabbursdalen, verdens nordligste furuskog. Kgl. Norske Vidensk. Selsk. Museet rb. :19-24.  Hagemann, A. 1890. Storfugl i Alten. Norsk Jæger- og Fiskerforenings Tidsskrift 19: 93-96.  Hagemann, A. 1899. Fra Finnmarken. Norsk Jæger- og Fiskerforenings Tidsskrift 28: 143-145.  Hagemann, A. 1901. Smaaplukk fra Finnmarken. Norsk Jæger- og Fiskerforenings Tidsskrift 30: 176-180.  Hagemann, A. 1896. Lidt om dyrevandringen. Norsk Jæger- og Fiskerforenings Tidsskrift 25: 1-4.  Haldås, S. 1968. Rakkelhane i Brønnøysund. Sterna 8: 96.  Harstveit, A. H. 1949. Raurevens mat. Fauna 2: 30-31.  Hauge, K. S. 1974. Tiurens spillåter - noen dagboknotater fra en leik. Fauna 27: 61-68.  Holt, E. 1947. Skogsfuglproblemet. Foredrag holdt på Norges Jeger- og Fisker-forbunds foredragsmøte under landbruksuken 1947. Bilag til Norsk Jeger- og Fisker-forbunds tidsskr. 76 (5): 1-17.  Hval, O. & Hoff, L. E. 1998. Skjøtsel av tiurleiker i Gran Almenning. Høgskolen i Gjøvik, Seksjon skog. Hovedoppgave.  Høitomt, G. 1984. Uvanlige våropplevelser. Hujon 10: 178-179.  I. C. 1930. Småviltjakten 1930. Valdres. Norsk Jæger- og fiskerfor. tidsskr. 59: 542.  Jensen, T. & Bakken, V. 2001. VinterAtlasprosjektet 2000/2001. Hullene tettes. Vår Fuglefauna 24: 148-153.  Jensen, T. & Myklebust, M. 1997. VinterAtlasprosjektet 1996/97. Så langt - så vel! Vår Fuglefauna 20: 149-155.  Kollstrøm, R.E.S. 1990. Ulovlig jakt - økt oppsyn. Vilt- og Fiskenytt 7 (2): 14-15.  Korsmo, H. & Svalastog, D. 1993. Inventering av verneverdig barskog i Akershus og Oslo. NINA Oppdragsmelding 227: 1-128.  Korsmo, H. & Svalastog, D. 1993. Inventering av verneverdig barskog i Akershus og Oslo. NINA Oppdragsmelding 227: 1-128.  Kraft, J. 1822. Topografisk-Statistisk Beskrivelse over Kongeriget Norge. Anden Deel. Chr. Grøndahl, Christiania. 900 s.  Kristiansen, J. 1975. Registreringer. S.61-65 i: Christiansen, J. P. & Kristiansen, J. (red.) Fuglelivet i Asker og Bærum. Asker og Bærum feltornitologiske forening. 80 s.  Kålås, J.A., Ringsby, T.H. & Lierhagen, S. 1993. Metals and radiocesium in wild animals from the Sør-Varanger area, North Norway. NINA Oppdragsmelding 212:1-26.  Meyer, K. A. 1979. Ringmerkingsoversikt 1974-79. Ranas Dyreliv 1(1): 5-6.  Meyer, K. A. 1986. Storfugl i Rana. Ranas Dyreliv 8: 4-9.  Meyer, K. A. 1988. Fugler i Rana med omegn 4. Fugler i barskog. Ranas Dyreliv 10: 41-49.  Meyer, K. A. 1988. rstidene i naturen. Ranas Dyreliv 10: 57-66.  Meyer, K. A. 1994. Ringmerkingsoversikt 1990-1994. Ranas Dyreliv 16: 47-49.  Midteng, R. 2002. Registrering av biologisk viktige områder og hensynskrevende arter i Gran Østås 1996-1998. Upubl. notat, 6 s.  Moholdt, O.B. 1933. Finnmark Jeger- og Fiskerforening, 17. årsmøte. Norsk Jæger- og Fiskerforenings Tidsskrift 62: 48-52.  Murbræck, E. 1987. Noen erfaringer med pleie av skadde fugler. Ranas Dyreliv 9: 27-29.  Myrberget, S. 1978. Vandringer og aldersfordeling hos orrfugl og storfugl i Skandinavia. Vår Fuglefauna 1: 69-75.  Myrberget, S. 1974. Merking av noen viltarter i 1965-1971. Merkingsresultater XXIII. Meddelelser fra Statens viltundersøkelser. 2. serie, nr 40: 1-39.  Myrberget, S. 1972. Merking av noen viltarter fra 1914 til 1955. Merkingsresultater XX. Meddelelser fra Statens viltundersøkelser. 2. serie, nr 36: 1-19.  Myrberget, S. 1976. Viltforskningsprosjekter ved Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk. Viltrapport 2: 1-69.  Myrberget, S. (red.) 1984. Skogsfuglprosjektet 1980-1984. Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk, Viltforskningen. Viltrapport 36: 1-103.  Sørensen, O. J. & Reitan, O. 1985. Viltområdekartlegging. Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk, Viltforskningen. Viltrapport 38: 1-44 + vedlegg.  Myrberget, S. & Hagen, Y. 1974. Reproduksjon hos lirype og skogsfugl i Setesdalen 1929-1934. Sterna 13: 23-33.  Møller, H. 1958. Vinterobservasjoner fra Herad i Vest-Agder. Sterna 3: 188-189.  Nordrum, M. P. 1931. Viltets farer. Norsk Jæger- og Fiskerfor. tidsskr. 60: 260.  Nordrum, M. P. 1928. Fåvang, Gudbrandsdalen. Norges Jæger- og Fiskersfor. Tidsskr. 57: 280.  Olstad, O. 1933. Rapporter over viltbestanden i 1932. Norsk Jæger- og fiskerfor. tidskr. 62: 245-256, 330-339, 382-393, 446-457, 483-505.  Pavel, S. 1983. Litteraturstudie over storfuglens (Tetrao urogallus L.) ytre miljøkrav som et ledd i skogbruks- og viltfaglig skjøtselsammenheng. Skjøtselmodell for storfugl. Skogsfugltellinger i Akershus, Oslo og Oppland, 1976-1983. Fagoppgave i viltforv  Platou, H. 1930. Høstjakten på småvilt 1929. Norsk Jæger- og fiskerfor. tidsskr. 59: 138-141.  Reitan, O. 1986. Fuglefauna i norske bergvegger. Fauna 39: 18-23.  Ruden, I. 1934. Viltstanden 1933. Norges Jæger- og Fiskerfor. tidsskr. 63: 177-179.  Schaanning, H. T. L. 1915. En tiurleik på Mutkavarre. Norsk Jæger og Fiskerforenings Tidsskrift 44: 265-284.  Schaanning, H. T. L. 1916. En sommertur til Pasvik. Norsk Jæger og Fiskerforenings Tidsskrift 45: 1-20.  Schaanning, H. T. L. 1915. Tiurleken paa Mutkavarre. Norsk Jæger og Fiskerforenings Tidsskrift 44: 81-108.  Schaanning, T. 1930. Museår og Ugleår i Øst-Finnmark. Norsk Orn. tidsskr. III. Nr. 11-12: 273.  Schmidt, G. A. J. 1968. Schwimmendes AuerhahnkŸken. Vogelwelt 89: 181.  Skrattalsrud, T. 1994. Skogsgrøftingens betydning for reproduksjonen av storfugl og orrfugl. Semesteroppgave ved Nord-Trøndelag distriktshøgskole, avdeling skogbruk, Steinkjer. 24 s. + vedlegg.  Slinning, J. A. 1982. Rakkelhane på orreleik. Vår Fuglefauna 5: 193.  Småge, Ø. 1982. En tiuropplevelse. Rallus 12: 36.  Sommerfelt, O.H. 1799. Kort Beskrivelse over Finmarken. Topographisk Journal for Norge VII, h 24: 111-112, 127-129.  Stenberg, I. 1978. Hubro på tiurleik. Vår Fuglefauna 1: 205.  Storm, V. 1888. Ornithologiske notiser. Kgl. Norske Selsk. Skr. 1886-87: 52-57.  Svendsen, W. 1987. Småviltjakta 1986/87. Vilt- og Fiskenytt 4: 19-23.  Sømme, S. 1944. Spor av spillende tiur. Naturen 68: 285.  Sørensen, O. J. 1978. Vinterhabitat hos skogshøns (Tetraonidae), i Skrukkelia, Hurdal. Upubl. hovedoppgave i økologi, Univ. Trondheim.  Sørensen, O. J., Overskaug, K. & Pavel, S. 1982. Skogsfugltellingene i Hurdal 1976-1982. Vi og værket 1982-2: 41-44.  Sørensen, O. J., Stokseth, P. Aa. & Kristiansen, A. 1981. Viltundersøkelser ved orienteringsarrangementet SOLO 78. Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk, Trondheim. Viltrapport 18: 1-51 + vedlegg.  Thomassen, B. 1916. Jagtaaret i Finmarken (1915-1916). Norsk Jæger- og Fiskerforenings Tidsskrift 45: 273-275.  Thomassen, B. 1913. Jagtaaret i Finmarken (1913). Norsk Jæger- og Fiskerforenings Tidsskrift 43: 52-54.  Thorsdal, S. E. 1992. Skogsfugltellinger og skogfuglhabitat i Hurdal august 1991. Semesteroppgave ved Nord-Trøndelag Distriktshøgskole, avd. for skogbruk. 39 s. + vedlegg.  Torgersen, H. 1902. Storfugl og aarfugl paa vandring. Norges Jæger- og Fiskerfor. tidsskr. 31: 208.  Tverå, S. 1992. Vårrapport fra Stillvasstrand. Ranas Dyreliv 14: 57-59.  Tønsager, E. 1954. Hvor finner vi fuglen? Norges Jeger- og Fiskerforenings tidsskr. 83: 200-204, 206.  Unander, S. 1980. Habitatseleksjon og bestandsdynamikk til storfugl, orrfugl og jerpe i Vassfaret 1969-73. Hovedoppgave i biologi, Univ. Oslo.  Unander, S. 1979. Storfugl- og orrfuglhabitater i Vassfaret. Konferansenotat skogbruk/viltstell, Biri 15.-16. mars 1979. 11 s. + vedlegg.  Virkkala, R. 1991. Population trends of forest birds in a Finnish Lapland landscape of large habitat blocks: Consequences of stochastic environmental variation on regional habitat alteration?. Biological Conservation 56: 223-240.  Virkkala, R. 1987. Geographical variation in bird communities of old, intact forests in northern Finland. Ornis Fennica 64: 107-118.  Virkkala, R. 1987. Effects of forest management on birds breeding in northern Finland. Ann. Zool. Fennici 24: 281-294.  Virkkala, R. 1989. Short-term fluctuations of bird communities and populations in virgin and managed forests in Northern Finland. Ann. Zool. Fennici 26: 277-285.  Wattum, J. 1996. Dødlighet hos storfugl (tetra urogallus) og orrfugl (Tetrao tetrix) på grunn av kollisjoner med kraftledninger i relasjon til leikområder. Hovedoppgave i terr. økologi, Cand. Scient. NTNU, Zool. Inst. 43 s. + vedlegg.  Wikan, S. 1976. Vinterobservasjoner 1975-76. Lappmeisen 2: 4.  Ødegaard, S.-E. 1984. Totens Bygdebok bind IV: Totenvika. Folk og liv i i hus, gard og grend. Toten Museum, Bøverbru. 533 s.  Ørskog, D. 1980. Småstykker: tiur. Rallus 10: 135.  Ørskog, D. 1981. Fra tiurleiken. Rallus 11: 58-59.  
Definerte områder i birdlifedata.no
, Oppland. .
Anda, NA. .
2 treff.

Rapportér nytt område for storfugl som oppfyller IBA-kriteriene under og som ikke er listet ovenfor her

Kriterier for IBA
Ikke spec-art.
Ansamlinger over 7600 individer kvalifiserer til et IBA.
For ytterligere info se kriteriesett på Birdlife International sine nettsider

Kart over områder med storfugl Location

Dev: Peter Sjolte Ranke. Toppbilder: Espen Lie Dahl