Kartlegging av vandringer og trekkruter hos fjellvåk

Prosjektets målsetting er å kartlegge vandringer og trekk hos fjellvåk i og utenom hekketida, for å få oversikt over om vi har en regional bestand av fjellvåk, eller om arten har et kontinentalt (sirkumpolart) forflytningsmønster. Prosjektet har vært i drift siden 2010 da to de to første fjellvåkene ble utstyrt med satellittsendere. Vi vil her presentere "live" de fuglene som har aktive sendere fra 2013.

I begynnelsen av juni 2013 ble en fjellvåk hunn, fru Jonsnes, fanget i Porsanger i Finnmark, i en mosaikk av tundrahabitat og fjellbjørkeskog. Denne hunnen var på dette tidspunktet alene på reirplassen. Hannen hadde ikke blitt observert de siste to ukene av rugeperioden. Til tross for en smågnagertilgang som var langt under middels i området i 2013, klarte denne hunnen å få fram en unge alene. I slutten av juni ble to hunner fanget i Sør-Trøndelag. Hunnen fru Skaun hekket i lavlandet i Skaun kommune i barskogsterreng med god tilgang på hogstflater og åkerlandskap. Den andre hunnen, fru Kotsøy hekket i Kotsøy i Midtre Gauldal kommune. Også her var habitatet preget av granskog og hogstflater ispedd beitemark.

I 2014 er fjellvåken Årets Fugl. Vi fanget to voksne hunner i studieområdet i Porsanger i Finnmark i begynnelsen av juni 2014 i et liknende habitat som de to hunnene fra 2013. Fru Kolvik hunnen ga opp hekkingen i slutten av juni av ukjent årsak. Den holdt seg imidlertid i nærområdene til hekkeplassen hele sommeren. Fru Hestnes hunnen gjennomførte hekkingen. I slutten av juni ble en voksen hann, herr Sandtjenna, fanget i Selbu i Sør-Trøndelag i høyereliggende barskogsterreng med god tilgang på hogstflater. Den gjennomførte hekkingen og i begynnelsen av september startet den å bevege seg fra hekkeområdet.

fru Jonsnes fru Skaun fru Kotsøy fru Kolvik fru Hestnes herr Sandtjenna
ringmerket 3. juni 2013 ringmerket 26. juni 2013 ringmerket 27. juni 2013 ringmerket 26. juni 2014 ringmerket 3. juni 2014 ringmerket 23. juni 2014

Kartet viser fjellvåkenes forflytninger basert på Argos-plott med kvalitet 1-3.


fru Jonsnes , fru Skaun , fru Kotsøy , fru Kolvik , fru Hestnes , herr Sandtjenna ,


(Klikk her for kart i full størrelse») Oppdatert 2014-12-30